Công phu nở đóa sen ngàn cánh 1997-1999

Chú giảng sách Nhật Tụng Thiền Môn năm 2000

Bấm ctrl-S để tải file mp3 

01    1997.11.28    Công phu tu tập mỗi ngày – mp3
02    1997.11.30    Kinh Kim Cương 1 – mp3

03    1997.12.04    Kinh Kim Cương 2 – mp3
04    1997.12.07    Kinh Kim Cương 3 – mp3
05    1997.12.11    Kinh Kim Cương 4 – mp3
06    1997.12.14    Kinh Kim Cương 5 – mp3
07    1997.12.18    Kinh Thương Yêu – mp3
08    1997.12.21    Đảnh Lễ và Quy Nguyện – mp3
09    1998.01.04    Quay về Nương tựa – mp3
10    1998.01.08    Kinh 10 Nguyện Phổ Hiền (01)- mp3
11    1998.01.08    Kinh 10 Nguyện Phổ Hiền (02)- mp3
12    1998.01.11    Kinh Diệt Trừ Phiền Giận – mp3
13    1998.01.15    Bốn Lời Quán Nguyện – mp3
14    1998.01.18    Kệ Vô Thường – mp3
15    1998.01.18    Kinh Quán Niệm Hơi Thở (1)- Kệ Vô Thường – mp3
16    1998.01.22    Kinh Quán Niệm Hơi Thở (2) – mp3
17    1998.01.25    Kinh Quán Niệm Hơi Thở (3) – mp3
18    1998.01.29    Hướng Về Kính Lạy – mp3
19    1998.02.01    Kinh Phổ Môn – mp3
20    1998.02.05    Kinh Bát Đại Nhân Giác – mp3
21    1998.02.08    Bài Tụng Hạnh Phúc – mp3
22    1998.02.12    Kinh Bốn Lãnh Vực Quán Niệm (1) – mp3
23    1998.02.15    Kinh Bốn Lãnh Vực Quán Niệm (2) – mp3
24    1998.02.19    Kinh Bốn Lãnh Vực Quán Niệm (3) – mp3
25    1998.02.22    Kinh Bốn Lãnh Vực Quán Niệm (4) – mp3
26    1998.02.25    Kinh Bốn Lãnh Vực Quán Niệm (5) – mp3
27    1998.02.26    Quán chiếu vô dục – Niết bàn – mp3
28    1998.03.12    Phòng Hộ Chuyển Hóa – mp3
29    1998.03.15    Kinh Trung Đạo Nhân Duyên – mp3
30    1998.03.19    Kinh Duyên Sinh và Đại Không – mp3
31    1998.03.22    Soi Sáng Nhân Diện Tập Khí – mp3
32    1998.03.26    Kinh Soi Gương (1/3)- Tiếp Xúc Tổ Tiên – mp3
33    1998.03.29    Kinh Soi Gương (2/3) – mp3
34    1998.04.02    Kinh Soi Gương (3/3) – Tùy Hỷ Hồi Hướng – mp3
35    1998.04.05    Kinh Người Biết Sống Một Mình. Kinh BNH (1) – mp3
36    1998.04.09    Kinh Bát Nhã Hành 1 – mp3
37    1998.04.12    Kinh Bát Nhã Hành 2 – mp3
38    1998.04.16    Kinh Bát Nhã Hành 3 – mp3
39    1998.04.19    Kinh Bát Nhã Hành 4 – mp3
40    1998.04.23    Kinh Bát Nhã Hành 5 – mp3
41    1998.04.28    Kinh Pháp Ấn (Ba cánh của giải thoát) 1 – mp3
42    1998.04.30    Kinh Pháp Ấn (Ba cánh của giải thoát) 2 – mp3
43    1998.07.02    Kinh A Na Luật Đà. Ba Cái Lạy – mp3
44    1998.07.05    Ba Cái Lạy – mp3
45    1998.07.12    Chánh niệm trong từng mũi kim, từng cơn giận – mp3
1998.07.12    Chuyển Niệm – mp3
46    1998.09.06    Ba Cái Lạy (tt) – mp3
47    1998.09.13   Kinh Người Bắt Rắn 1 – mp3
48    1998.09.17    Kinh Người Bắt Rắn 2 – mp3
49    1998.10.01    Kinh A Di Đà 1 – mp3
50    1998.10.04   Kinh A Di Đà 2 – mp3
51    1998.10.08   Kinh A Di Đà 3 – mp3
52    1998.10.11     Kinh A Di Đà 4 – mp3
53    1998.10.15    Kinh A Di Đà 5 – mp3
54    1998.10.18    Kinh A Di Đà 6 – mp3
55    1998.10.22    Thiên Long Hộ Pháp – mp3
56    1998.10.25    Kinh Độ Người Hấp Hối – mp3
57    1998.11.22    Kinh Phước Đức – mp3
58    1998.11.26    Kinh Tinh Yếu Bát Nhã 1 – mp3
59    1998.11.29    Kinh Tinh Yếu Bát Nhã 2 – mp3
60    1998.12.06    Kinh Tinh Yếu Bát Nhã 3 – mp3
61    1998.12.10    Kinh Tinh Yếu Bát Nhã 4 – mp3
62    1998.12.13    Kinh Tinh Yếu Bát Nhã 5) – mp3

1998.12.17    Nghi Thức Cúng Thí Thực  (1) – mp3
1998.12.20    Nghi Thức Cúng Thí Thực  (2) – mp3

63   1999.01.03    Kinh Tuổi Trẻ Và Hạnh Phúc 1) – mp3
64    1999.01.07    Kinh Tuổi Trẻ Và Hạnh Phúc 2 – mp3
65    1999.01.10    Kinh Hải Đảo Tự Thân – mp3
66    1999.01.14    Nhân Diện Hạt Giống Sợ Hãi – mp3
67    1999.01.21    Sám Nguyện – mp3
68    1999.01.24    Bốn Phép Tùy Niệm 1 – mp3
69    1999.01.24    Bốn Phép Tùy Niệm 2 – mp3
70    1999.01.31    Bốn Phép Tùy Niệm 3 – mp3
71    1999.02.04    Nghi Thức Chúc Tán – mp3
72    1999.02.07    Ý nghĩa Chúc tán Tổ Sư – Chúc Tán – mp3
73    1999.02.14    Nghi Thức Chúc Tán Tổ Sư – Lời Khấn Bạch – mp3
74    1999.03.11    Truyền Thống Làng Mai – Miên Mật – mp3
75    1999.03.14    Nghi Thức Thọ Trai 1 mp3
76   1999.03.18    Nghi Thức Thọ Trai 2 – mp3
77    1999.04.04    Qui Sơn Cảnh Sách 1 – mp3
78    1999.04.08    Qui Sơn Cảnh Sách 2 – mp3
79    1999.0411   Qui Sơn Cảnh Sách 3 – mp3
80    1999.04.15    Qui Sơn Cảnh Sách 4 – mp3
81    1999.04.25    Qui Sơn Cảnh Sách 5 – mp3
82   1999.04.29     Qui Sơn Cảnh Sách 6 – mp3