Nhiếp Đại Thừa Luận (1) 1999-2000

Giảng trong an cư 1999-2000

Tải về dạng mp3

1999-11-14 NDTL01-Miên mật, hiện pháp, lạc trú mp3
1999-11-28 NDTL02-Đối tượng nhận thức mp3
1999-12-02 NDTL03 mp3
1999-12-05 NDTL04 mp3
1999-12-09 NDTL05 mp3
1999-12-12 NDTL06 mp3
1999-12-16 NDTL07 mp3
1999-12-19 NDTL08 mp3
2000-01-02 NDTL09 mp3
2000-01-06 NDTL10 mp3
2000-01-09 NDTL11 mp3
2000-01-16 NDTL12 mp3
2000-01-20 NDTL13 mp3
2000-01-23 NDTL14 mp3
2000-01-27 NDTL15 mp3
2000-01-30 NDTL16 mp3
2000-02-03 NDTL17 mp3
2000-02-10 NDTL18 mp3
2000-02-13 NDTL19 mp3
2000-02-17 NDTL20 mp3