Trung quán luận 2001-2003

Giảng trong mùa an cư 2001-2002 và 2002-2003 tại Làng Mai

Tải về dạng mp3

012001-11-29Quán nhân duyênmp3
022001-12-02Quán nhân duyênmp3
032001-12-06Quán nhân duyênmp3
042001-12-09Quán nhân duyênmp3
052002-01-10Quán khứ laimp3
062002-01-13Quán khứ laimp3
072002-01-17Quán khứ laimp3
082002-01-20Quán khứ laimp3
092002-01-24Quán khứ laimp3
102002-01-27Quán khứ laimp3
112002-01-31Quán tứ đếmp3
122002-02-03Quán tứ đếmp3
132002-12-12Phẩm 15 – Bài 01-04mp3
142002-12-15Phẩm 15 – Bài 05-08mp3
152002-12-19Phẩm 15 – Bài 09-11mp3
162002-12-22Phẩm 10 – Bài 00-01mp3
172003-01-02Phẩm 10 – Bài 01-03mp3
182003-01-05Phẩm 10 – Bài 04-05mp3
192003-01-19Phẩm 10 – Bài 06-07mp3
202003-01-26Phẩm 10 – Bài 08-13mp3
212003-01-30Phẩm 10 – Bài 14-16mp3
222003-02-06Phẩm 25 – Bài 01-03mp3
232003-02-09Phẩm 25 – Bài 04-06mp3
242003-02-13Phẩm 25 – Bài 07-12mp3
252003.02.16Phẩm 25- Bài 13mp3
262003-02-20Phẩm 25 – Bài 17-20mp3
272003-02-23Phẩm 25- Bài 21-24mp3