Trung quán luận 2001-2003

Giảng trong mùa an cư 2001-2002 và 2002-2003 tại Làng Mai

Tải về dạng mp3

01 2001-11-29 Quán nhân duyên mp3
02 2001-12-02 Quán nhân duyên mp3
03 2001-12-06 Quán nhân duyên mp3
04 2001-12-09 Quán nhân duyên mp3
05 2002-01-10 Quán khứ lai mp3
06 2002-01-13 Quán khứ lai mp3
07 2002-01-17 Quán khứ lai mp3
08 2002-01-20 Quán khứ lai mp3
09 2002-01-24 Quán khứ lai mp3
10 2002-01-27 Quán khứ lai mp3
11 2002-01-31 Quán tứ đế mp3
12 2002-02-03 Quán tứ đế mp3
13 2002-12-12 Phẩm 15 – Bài 01-04 mp3
14 2002-12-15 Phẩm 15 – Bài 05-08 mp3
15 2002-12-19 Phẩm 15 – Bài 09-11 mp3
16 2002-12-22 Phẩm 10 – Bài 00-01 mp3
17 2003-01-02 Phẩm 10 – Bài 01-03 mp3
18 2003-01-05 Phẩm 10 – Bài 04-05 mp3
19 2003-01-19 Phẩm 10 – Bài 06-07 mp3
20 2003-01-26 Phẩm 10 – Bài 08-13 mp3
21 2003-01-30 Phẩm 10 – Bài 14-16 mp3
22 2003-02-06 Phẩm 25 – Bài 01-03 mp3
23 2003-02-09 Phẩm 25 – Bài 04-06 mp3
24 2003-02-13 Phẩm 25 – Bài 07-12 mp3
25 2003.02.16 Phẩm 25- Bài 13 mp3
26 2003-02-20 Phẩm 25 – Bài 17-20 mp3
27 2003-02-23 Phẩm 25- Bài 21-24 mp3