Pháp Thoại năm 2011

Khoá tu tại Hong Kong năm 2011

01. Pháp thoại ngày 28-04-2011: Sinh tử trong từng giây phút – mp3

02. Pháp thoại ngày 05-05-2011: Chánh Kiến – mp3

03. Pháp thoại ngày Quán niệm tại Viện Phật học ứng dụng Châu Âu

15-05-2011 : Leo núi hạnh phúc – mp3

Khoá tu mùa xuân tại Làng Mai năm 2011

04. Pháp thoại ngày 12-06-2011: Thiền tập tiếp nối – mp3

05. Pháp thoại ngày 16-06-2011: Khất thực thanh tịnh – mp3

06. Pháp thoại ngày 19-06-2011: Thanh tịnh hoằng hoá – mp3

07. Pháp thoại ngày 23-06-2011: Du hoá thanh tịnh – mp3

08. Pháp thoại ngày 26-06-2011: Chính trị và đạo đức – mp3

09. Pháp thoại ngày 28-08-2011: Người Phật tử chân chính – mp3

Khoá tu tại Tu viện Lộc Uyển

10. Pháp thoại ngày 16-09-2011: Hướng dẫn tổng quát – mp3

11. Pháp thoại ngày 17-09-2011: Tịnh Độ trong lòng bàn tay – mp3

12. Pháp thoại ngày 18-09-2011: Tình thương đích thực – mp3

13. Pháp thoại ngày 19-09-2011: Vấn đáp – mp3

14. Pháp thoại ngày 20-09-2011: Có mặt cho sự sống – mp3

Khoá tu mùa thu tại Làng Mai năm 2011

15. Pháp thoại ngày 30-10-2011: Thực tập có mặt cho người thương – mp3

16. Pháp thoại ngày 13-11-2011: Bảo vệ Đất Mẹ – mp3