An cư kiết Đông 1993-1994 Phật Pháp căn bản- Trái tim của Bụt

Khóa Phật pháp căn bản – giảng trong an cư kiết đông 1993-1994

Tải về dạng mp3

 1. 1993-11-21 Cách học Phật – mp3
 2. 1993-11-25 Tu học Phật, Duyên khởi – mp3
 3. 1993-11-28 Bốn sự thật – mp3
 4. 1993-12-02 Khổ và vui – mp3
 5. 1993-12-05 Chánh kiến – mp3
 6. 1993-12-09 Chánh kiến – mp3
 7. 1993-12-12 Chánh tư duy – mp3
 8. 1993-12-16 Chánh ngữ – mp3
 9. 1993-12-19 Chánh niệm, tâm hành – mp3
 10. 1993-12-23 Chánh niệm – mp3
 11. 1993-12-26 Chánh niệm – mp3
 12. 1993-12-30 Chánh niệm – mp3
 13. 1994-01-06 Đạo đế – mp3
 14. 1994-01-09 Quán chiếu về thọ, tâm hành, tưởng – mp3
 15. 1994-01-13 Quán niệm về pháp, chánh tinh tấn – mp3
 16. 1994-01-16 Chánh tinh tấn, chánh định – mp3
 17. 1994-01-20 Tam pháp ấn – mp3
 18. 1994-01-23 Ta đang làm gì, năm lễ – mp3
 19. 1994-01-27 Quán không trong năm lễ – mp3
 20. 1994-01-30 Ba cửa giải thoát – mp3
 21. 1994-02-03 Giáo lý duyên khởi – mp3
 22. 1994-02-06 Chân tâm duyên sinh – mp3
 23. 1994-02-13 Bốn tâm vô lượng – mp3
 24. 1994-02-17 Niềm tin Tam Bảo – mp3
 25. 1994-02-20 Kết thúc – mp3