08 Lễ xuất gia

Lễ xuất gia cây Đầu Xuân (Linh Kiều – Forsythias) ngày 18.05.2019

Lễ xuất gia cây Đầu Xuân (Linh Kiều – Forsythias) diễn ra tại tu viện Bích Nham vào ngày 18.05.2019, gồm 1 sư chú và 2 sư cô : Chân Trời Đại Lực (Bích Nham), Chân Trăng Khánh Thiền (Bích Nham), Chân Trăng Nguyên Anh (Mộc Lan)