08 Lễ xuất gia

Lễ xuất gia cây Trắc Bá (Cypress/ Arborvitae/ biota) ngày 02.07.2014