08 Lễ xuất gia

Lễ xuất gia cây Mai Vàng (Plum Tree) ngày 14.12.2016

Ngày 14/12/2016

Ngày 14.12.2016 tứ chúng Làng Mai đã vân tập về thiền đường Nước Tĩnh, xóm Thượng để yểm trợ cho lễ xuất gia gia đình cây Mai Vàng.

Lễ xuất gia được diễn ra đồng thời tại Làng Mai Pháp và Làng Mai Thái Lan và tu viện Bich Nham

Các sư chú cây Mai Vàng: Chân Trời Đức Hành, Chân Trời Đức Hiền, Chân Trời Minh Thiện, Chân Trời Đức Niệm, Chân Trời Đức Định, Chân Trời Đức Phổ, Chân Trời Đức Bản, Chân Trời Đức Trí, Chân Trời Đức An, Chân Trời Đức Dũng, Chân Trời Kiên Tuệ, Chân Trời Giác Tuệ, Chân Trời Phước Tuệ, Chân Trời Biển Tuệ, Chân Trời Đức Khiêm, Chân Trời Đức Trú, Chân Trời Đức Tuệ, Chân Trời Đuốc Tuệ.

Các sư cô cây Mai Vàng: Chân Trăng Mai Lâm, Chân Trăng Mai Sơn, Chân Trăng Mai Trang, Chân Trăng Mai Viên, Chân Trăng Mai Điền, Chân Trăng Định Chiếu, Chân Trăng Mai Phương, Chân Trăng Hoàng Anh, Chân Trăng Hoàng Yên, Chân Trăng Tịch Chiếu, Chân Trăng Tuệ Chiếu, Chân Trăng Hải Chiếu, Chân Trăng Viên Chiếu, Chân Trăng Minh Chiếu, Chân Trăng Từ Chiếu, Chân Trăng Thông Chiếu, Chân Trăng Quang Chiếu, Chân Trăng Nhiên Chiếu, Chân Trăng Phổ Chiếu, Chân Trăng Mãn Chiếu, Chân Trăng Linh Chiếu, Chân Trăng Bảo Chiếu, Chân Trăng An Chiếu, Chân Trăng Học Chiếu, Chân Trăng Liên Chiếu, Chân Trăng Ngọc Chiếu, Chân Trăng Thiện Chiếu, Chân Trăng Phương Chiếu, Chân Trăng Hằng Chiếu, Chân Trăng Huyền Chiếu, Chân Trăng Huy Chiếu, Chân Trăng Mẫn Chiếu.

Và dưới đây là hình ảnh lễ xuất gia Cây Mai Vàng tại Làng Mai Pháp

Lễ xuất gia Cây Mai Vàng tại Làng Mai Thái Lan

Lễ xuất gia Cây Mai Vàng tại tu viện Bích Nham