08 Lễ xuất gia

Lễ xuất gia cây Sơn Thù Du (Dogwood Tree) ngày 20.10.2017