Gia đình xuất gia cây Xô thơm (Sweet Sage) – xuất gia ngày 9.9.2018 tại tu viện Lộc Uyển