08 Lễ xuất gia

Gia đình xuất gia cây Xô thơm (Sweet Sage/Cleveland Sage) ngày 09.09.2018

Ngày 9.9.2018 tại tu viện Lộc Uyển diễn ra lễ xuất gia cho 9 vị thuộc gia đình cây Xô Thơm (Sweet Sage/Cleveland Sage). Gia đình cây Xô Thơm gồm các Sư cô, Sư Chú: Chân Trăng Thanh Ân, Chân Trời Minh An, Chân Trời Minh Lượng, Chân Trăng Thanh Trí, Chân Trăng Thanh Như, Chân Trời Minh Lưu, Chân Trăng Thanh Hương, Chân Trời Minh Nhân, Chân Trời Minh Thắng.