Trước năm 2016

Hoa trái của sự tu học

Sunday, October 9th, 2011

Dear Thay,

Happy 85th Birthday to you on October 11th

I was at Deer Par for your retreats in 2005, 2007, and 2009. I joined Joyful Refuge Sangha in Portland, OR, in 2009 before your retreat. I was in Estes Park this summer for your retreat.

For your birthday, I want to share with you one of the ways in which your teaching has helped me in my life. I have struggled throughout my life with the third Mindfulness Training. At the retreat this year, I bought your book, Fidelity, and it really resonated with me. I had never heard of the Sutra on the Net of  Sensual Love. I want to cut the roots of desire so that I am trapped by them any longer. I am working with the practices in the book, including the Metta Meditation and loving myself. I am looking forward to my aspiration to love becoming a deep intention.

Thank you for your encouragement in the practice and in the value of  Sangha. Thank you also for offering your teachings to Congress. Tonight I emailed my representative and senators asking them to attend the retreat the end of October.

Love and Peace,

P.R.

 

Kính thưa Thầy,

Con đã tham dự các khoá tu ở Tu viện Lộc Uyển với Thầy vào các năm 2005, 2007 và 2009. Năm 2009 trước khi tới tham dự khoá tu ở Lộc Uyển, con đã gia nhập vào tăng thân Joyful Refuge Sangha ở thành phố Portland tiểu bang Oregon. Năm 2011 con cũng đã có mặt ở khóa tu của Thầy ở Estes Park tiểu bang Colarado.

Nhân ngày sinh nhật Thầy năm nay, con muốn chia sẻ với Thầy về những hoa trái tu học mà con đã thu hoạch được trong đời con. Suốt đời con đã từng trăn trở với giới thứ ba của năm giới. Năm nay trong khóa tu với Thầy, con đã thỉnh được cuốn sách mới của Thầy tựa đề là Fidelity, và con đã rất tâm đắc khi đọc sách ấy. Con chưa từng được nghe nói tới kinh Chiếc Luới Ái Ân. Con muốn đoạn trừ gốc rễ của cái dục để con không còn bị giam hãm bởi nó lâu hơn nữa. Con đang thực tập theo những chỉ dẫn trong sách, trong đó có cả phép quán từ bi và thương lấy bản thân. Con nguyện chuyển hóa và làm cho tình thương thực sự trở thành đại nguyện.

Con xin cám ơn Thầy đã nâng đỡ cho sự thực tập của con và nhấn mạnh đến vai trò tăng thân. Con cũng cám ơn Thầy về khóa tu tại Quốc Hội mà Thầy sẽ hướng dẫn. Tối nay con đã viết thư cho các vị dân biểu và thượng nghị sĩ của tiểu bang con để đề nghị họ tham dự khóa tu của Thầy vào cuối tháng 10 này.

Con xin gởi tới Thầy tình thưong và sự bình an.

Con, P.R.