Từ điển Làng Mai – P

Path Of CompassionPath Of Compassion (sách) Một cuốn sách nguyên bản tiếng Anh gồm nhiều tác giả trong đó có bài viết của Thầy Làng Mai. Nhà Parallax xuất bản năm 1988 tại Hoa Kỳ.

Path of Emancipation (sách) Một cuốnPath of Emancipation sách nguyên tác tiếng Anh được phiên tả từ các bài giảng của Thầy Làng Mai trong khóa tu 21 ngày tại Vermont năm 1998, nội dung là phương pháp thực tập theo kinh An Ban Thủ Ý. Nhà Parallax xuất bản năm 2000. Sách được dịch ra tiếng Đức và xuất bản năm 2001, nhà xuất bản Theseus ấn hành.

Path of Return, Continues the Journey (sách) Một cuốn sách tiếng Anh của Thầy Làng Mai do nhà xuất bản Hòa Bình xuất bản năm 1972 tại Hoa Kỳ, dịch từ nguyên tác tiếng Việt vở kịch Nẻo Về Tiếp Nối Đường Đi, do Daniel Berrigan đề tựa.

Peace Begins HerePeace Begins Here (sách) Một cuốn sách nguyên tác tiếng Anh của Thầy Làng Mai do nhà Parallax xuất bản lần đầu năm 2004. Được dịch ra nhiều thứ tiếng và xuất bản ở nhiều nước.

Peaceful Action Open HeartPeaceful Action Open Heart (sách) Một cuốn sách nguyên tác tiếng Anh của Thầy Làng Mai do nhà xuất bản Parallax Press ấn hành năm 2009 tại Hoa Kỳ.
Nội dung là bình giảng Kinh Hoa Nghiêm.

Pebbles of Meditation (sách) Một cuốn sách song ngữ tiếng Anh và tiếng Ý đăng lại các bài pháp thoại của Thầy Làng Mai
do nhà Nardini xuất bản năm 1998 tại Ý.

Phạm Hạnh (Trời Phạm Hạnh) (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Hà Lan, sinh năm 1981, thọ giới Sa Di ngày 4 tháng 7 năm 2012 (31 tuổi), pháp danh Deep Understanding of the Heart, pháp tự Chân Trời Phạm Hạnh. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Đỗ Quyên. Thọ giới lớn ngày 23 tháng 3 năm 2016 trong đại giới đàn Ân Nghĩa tại Làng Mai Pháp. Là đệ tử thứ 761 của Thầy Làng Mai, thầy Trời Phạm Hạnh thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Phạm Trú (Trời Phạm Trú) (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1988, thọ giới Sa Di ngày 2 tháng 7 năm 2014 (26 tuổi), pháp danh Tâm Quảng Hạ, pháp tự Chân Trời Phạm Trú, thuộc gia đình xuất gia Cây Trắc Bá. Thọ giới lớn ngày 22 tháng 2 năm 2017 tại Tu viện Vườn Ươm trong đại giới đàn Tánh Thiên. Là đệ tử thứ 847 của Thầy Làng Mai, thầy Trời Phạm Trú thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Pháp (danh từ phật học) Những kinh nghiệm, những cái thấy nào của Bụt có công năng giúp người khác học hỏi và thực tập để được thành công như Bụt. Những gì mà Bụt kinh nghiệm khó có thể diễn tả bằng lời nói và bằng tư duy, vì vậy Pháp không phải là để diễn tả cái thấy của Bụt về vũ trụ vạn hữu mà chỉ là những chỉ dẫn có tính cách thực tiễn để chuyển hóa phiền não đạt tới an lạc.

Pháp An (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Pháp, sinh năm 1961, tập sự xuất gia năm 2004 (43 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 17 tháng 11 năm 2004 tại chùa Cam Lộ – Làng Mai, pháp danh Humble Lightness of the Heart, pháp tự Chân Pháp An. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Mãng Cầu. Thọ giới lớn ngày 5 tháng 1 năm 2008 tại Làng Mai trong đại giới đàn Thanh Lương Địa. Là đệ tử thứ 211 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp An thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Anh (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1987, tập sự xuất gia năm 2004 (17 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 1 tháng 2 năm 2005 tại Chùa Hoằng Pháp – Việt Nam, pháp danh Tâm Quảng Ngôn, pháp tự Chân Pháp Anh. Thọ giới lớn ngày 5 tháng 1 năm 2008 tại tu viện Bát Nhã trong đại giới đàn Thanh Lương Địa. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Vú Sữa. Nhận truyền đăng năm 2012 trong đại giới đàn Tình Huynh Đệ tại Tu viện Vườn Ươm với bài kệ:
Pháp môn lưu xuất anh tài
Một vầng trăng sáng còn cài trên mây
Bồ đề chí nguyện còn đây
Vượt muôn chướng ngại tháng ngày thong dong.
Thầy hiện tại là trụ trì Xóm Trời Quang Pak Chong, Thái Lan. Là đệ tử thứ 233 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Anh thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Pháp Ánh (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1983, tập sự xuất gia năm 2008 (25 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 20 tháng 09 năm 2008 tại Chùa Từ Hiếu, pháp danh Tâm Liên Trụ, pháp tự Chân Pháp Ánh. Sư chú thuộc gia đình xuất gia Cây Sen Trắng. Là đệ tử thứ 560 của Thầy Làng Mai, sư chú Pháp Ánh thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Ảnh (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1987, tập sự xuất gia năm 2007 (20 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 17 tháng 2 năm 2008 tại tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Quảng Hoàng, pháp tự Chân Pháp Ảnh. Sư chú thuộc gia đình xuất gia Cây Lê. Là đệ tử thứ 498 của Thầy Làng Mai, sư chú Pháp Ảnh thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Áo (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1985, tập sự xuất gia năm 2007 (22 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 17 tháng 2 năm 2008 tại tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Hòa Kiên, pháp tự Chân Pháp Áo, thuộc gia đình xuất gia Cây Lê. Thọ giới lớn ngày 22 tháng 2 năm 2011 tại Làng Mai trong đại giới đàn Lắng Nghe. Nhận truyền đăng năm 2016 trong Đại Giới Đàn Ân Nghĩa tổ chức tại Đạo tràng Mai Thôn với bài kệ:
Pháp nhà thâm áo khôn lường
Gươm mầu chỉ quán tỏ tường huyền cơ
Lòng đất nở đóa nguyên sơ
Sắc không không sắc vượt bờ tử sinh.
Là đệ tử thứ 486 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Áo thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Pháp Âm (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Mỹ, sinh năm 1978, thọ giới Sa Di ngày 27 tháng 07 năm 1999 (21 tuổi) tại Chùa Từ Nghiêm – Làng Mai, pháp danh Pure Heart of Generosity, pháp tự Chân Pháp Âm. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Xoài. Thọ giới lớn năm 2003. Là đệ tử thứ 84 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Âm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Ân (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người gốc Việt Nam, quốc tịch Mỹ, sinh năm 1952, thọ giới Sa Di ngày 8 tháng 11 năm 1997 (45 tuổi) tại Key West, Florida – Mỹ, pháp tự Chân Pháp Ân. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Phượng. Thọ giới lớn ngày 3 tháng 12 năm 1998 trong đại giới đàn Tăng Hội. Thầy nhận truyền đăng năm 1994 khi còn là cư sĩ, pháp tự tiếp hiện Chân Thiện Căn, với bài kệ truyền đăng:
Chân tính vốn nguồn gia bảo
Thiện căn ở tại trong lòng
Tam bảo thuyền từ bảo hộ
Mặt trời rạng rỡ phương đông.
Là đệ tử thứ 52 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Ân thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Ấn (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người gốc Việt Nam, quốc tịch Mỹ, sinh năm 1963, tập sự xuất gia năm 1992 (29 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 24 tháng 05 năm 1992 tại chùa Cam Lộ – Làng Mai, pháp danh Tâm Hương Sơn, pháp tự Chân Pháp Ấn. Thầy là thành viên duy nhất của gia đình xuất gia Cây Bồ Đề. Thọ giới lớn ngày 5 tháng 8 năm 1994 trong đại giới đàn Hương Tích. Nhận truyền đăng năm 1999 với bài kệ truyền đăng:
Pháp trao giữa lúc hoa đào nở
Ấn lòng muôn kiếp vẫn y nguyên
Bồ đề bóng rợp luôn che chở
Vạn lý sông xa đã có thuyền.
Là đệ tử thứ 13 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Ấn thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Pháp Ẩn (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1980, tập sự xuất gia năm 2008 (28 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 20 tháng 09 năm 2008 tại Chùa Từ Hiếu, pháp danh Tâm Liên Khiêm, pháp tự Chân Pháp Ẩn. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Sen Trắng. Thọ giới lớn tại Tu viện Vườn Ươm ngày 27 tháng 2 năm 2012 trong đại giới đàn Tình Huynh Đệ. Nhận truyền đăng năm 2018 trong Khoá tu xuất sĩ diễn ra tại Đạo tràng Mai Thôn với bài kệ truyền đăng:
Pháp Bụt ẩn sâu lý nhiệm mầu
Văn tư cần sách thật bền lâu
Mỗi đường kim chỉ đều nuôi dưỡng
Ơn thầy nghĩa bạn quả thánh cầu.
Là đệ tử thứ 553 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Ẩn thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Pháp Âu (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1979, tập sự xuất gia năm 2008 (29 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 20 tháng 09 năm 2008 tại Chùa Từ Hiếu, pháp danh Tâm Quảng Chơn, pháp tự Chân Pháp Âu. Sư chú thuộc gia đình xuất gia Cây Sen Trắng. Là đệ tử thứ 555 của Thầy Làng Mai, sư chú Pháp Âu thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Bản (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Ý, sinh năm 1960, tập sự xuất gia năm 2006 (46 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 11 tháng 2 năm 2007 tại Chùa Cam Lộ – Làng Mai, pháp danh Reconciliation of the Heart, pháp tự Chân Pháp Bản. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Đu Đủ. Là đệ tử thứ 388 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Bản thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Bảo (tên gọi)
1. Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Pháp, thọ giới Sa Di ngày 23 tháng 3 năm 1999 tại Làng Mai, pháp tự Chân Pháp Bảo. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Mộc Lan. Là đệ tử thứ 82 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Bảo thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.
2. Một vị giáo thọ xuất gia nam, pháp tự Sariputra. Được Thầy Làng Mai truyền đăng năm 1996 trong đại giới đàn Nến Ngọc với bài kệ truyền đăng như sau:
Pháp Bụt trao truyền từ mấy kiếp?
Bảo châu đầy túi sẵn ngày đêm
Giữa khuya chợt thấy bình minh đến.
Trăng nước cùng chung nguyện vững bền.

Pháp Bằng (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai, người Việt Nam. Sinh năm 1992, tập sự xuất gia năm 2009 (17 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 21 tháng 11 năm 2009 tại tổ đình Từ Hiếu, pháp danh Tâm Phương Tín, pháp tự Chân Pháp Bằng, trong gia đình xuất gia Cây Sen Hồng. Thọ giới lớn ngày 24 tháng 5 năm 2014 trong đại giới đàn Cam Lộ Vị. Là đệ tử thứ 665 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Bằng thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Pháp Bi (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Canada, sinh năm 1978, tập sự xuất gia năm 2002 (24 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 8 tháng 2 năm 2003 tại chùa Pháp Vân – Làng Mai, pháp danh Liberating Commitment of the Heart, pháp tự Chân Pháp Bi. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Hồ Đào. Thọ giới lớn ngày 14 tháng 1 năm 2006 trong đại giới đàn Cổ Pháp. Là đệ tử thứ 175 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Bi thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Biện (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1981, tập sự xuất gia năm 2005 (24 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 8 tháng 1 năm 2006 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Khánh Tuệ, pháp tự Chân Pháp Biện. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Hồng Giòn. Thọ giới lớn ngày 12 tháng 01 năm 2009 tại chùa Từ Hiếu trong đại giới đàn Mùa Sen Mới. Là đệ tử thứ 322 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Biện thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Biểu (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người Ý, sinh năm 1989, tập sự xuất gia năm 2008 (19 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 20 tháng 09 năm 2008 tại Chùa Pháp Vân – Làng Mai, pháp danh Peaceful Artist of the Heart, pháp tự Chân Pháp Biểu, thuộc gia đình xuất gia Cây Sen Trắng. Thọ giới lớn tại Làng Mai ngày 27 tháng 2 năm 2012 trong đại giới đàn Tình Huynh Đệ. Nhận truyền đăng năm 2018 trong Khoá tu xuất sĩ diễn ra tại Đạo tràng Mai Thôn với bài kệ truyền đăng:
Pháp biểu hiện từ tâm
Cảnh kia đẹp đẽ do chăm đúng thời
Uy nghi đĩnh đạc gọi mời
Độ người khắp chốn thảnh thơi độ mình.
Là đệ tử thứ 577 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Biểu thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Pháp Bình (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1985, tập sự xuất gia năm 2005 (20 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 8 tháng 1 năm 2006 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Đồng Tập, pháp tự Chân Pháp Bình. Sư chú thuộc gia đình xuất gia Cây Hồng Giòn. Là đệ tử thứ 336 của Thầy Làng Mai, sư chú Pháp Bình thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Bối (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1985, tập sự xuất gia năm 2008 (23 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 20 tháng 09 năm 2008 tại Chùa Từ Hiếu, pháp danh Tâm An Đạt, pháp tự Chân Pháp Bối. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Sen Trắng. Là đệ tử thứ 566 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Bối thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn  hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Cảm (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1990, tập sự xuất gia năm 2005 (15 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 8 tháng 1 năm 2006 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Khánh Lộc, pháp tự Chân Pháp Cảm. Sư chú thuộc gia đình xuất gia Cây Hồng Giòn. Là đệ tử thứ 356 của Thầy Làng Mai, sư chú Pháp Cảm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Cảnh (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người gốc Việt Nam, quốc tịch Mỹ, sinh năm 1975, thọ giới Sa Di ngày 3 tháng 8 năm 1994 (19 tuổi) tại Chùa Cam Lộ – Làng Mai, pháp danh Tâm Thiện Minh Bảo, pháp tự Chân Pháp Cảnh. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Sồi. Thọ giới lớn ngày 2 tháng 12 năm 1996 trong đại giới đàn Nến Ngọc. Là đệ tử thứ 29 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Cảnh thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Cao (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1983, tập sự xuất gia năm 2005 (22 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 8 tháng 1 năm 2006 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Khánh Minh, pháp tự Chân Pháp Cao. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Hồng Giòn. Thọ giới lớn ngày 12 tháng 01 năm 2009 tại chùa Từ Hiếu trong đại giới đàn Mùa Sen Mới. Là đệ tử thứ 324 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Cao thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Căn (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1978, tập sự xuất gia năm 2005 (27 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 8 tháng 1 năm 2006 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Phúc Thắng, pháp tự Chân Pháp Căn. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Hồng Giòn. Thọ giới lớn ngày 12 tháng 01 năm 2009 tại chùa Từ Hiếu trong đại giới đàn Mùa Sen Mới. Là đệ tử thứ 320 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Căn thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Cần (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người gốc Việt Nam, quốc tịch Đức, sinh năm 1970, tập sự xuất gia năm 2000 (30 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 18 tháng 05 năm 2000 tại chùa Từ Nghiêm – Làng Mai, pháp danh Tâm Thiện Tâm, pháp tự Chân Pháp Cần. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Bông Sứ. Là đệ tử thứ 109 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Cần thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Cẩn (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1983, tập sự xuất gia năm 2006 (23 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 3 tháng 3 năm 2007 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Chánh Phước Hạnh, pháp tự Chân Pháp Cẩn. Sư chú thuộc gia đình xuất gia Cây Trầm Hương. Là đệ tử thứ 399 của Thầy Làng Mai, sư chú Pháp Cẩn thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp CầuPháp Cầu (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1980, tập sự xuất gia năm 2003 (23 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 13 tháng 12 năm 2003 tại chùa Từ Nghiêm – Làng Mai, pháp danh Tâm Nhuận Độ, pháp tự Chân Pháp Cầu. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Quế. Thọ giới lớn ngày 18 tháng 12 năm 2006 trong đại giới đàn Văn Lang. Nhận truyền đăng năm 2011 trong đại giới đàn Lắng Nghe tại Đạo tràng Mai Thôn với bài kệ truyền đăng:
Pháp môn chuyển hóa hãy tham cầu
Gươm báu Văn Thù trí lực cao
Chí lớn làm nên trang hảo hán
Nguyền xưa muốn vẹn phải tìm nhau.
Là đệ tử thứ 203 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Cầu thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Pháp Chấn (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1992, tập sự xuất gia năm 2007 (15 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 08 tháng 06 năm 2008 tại Tu viện Bát Nhã, pháp tự Chân Pháp Chấn. Sư chú thuộc gia đình xuất gia Cây Ngô Đồng. Là đệ tử thứ 542 của Thầy Làng Mai, sư chú Pháp Chấn thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Chất (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1990, tập sự xuất gia năm 2007 (17 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 08 tháng 06 năm 2008 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Nhuận Dụng, pháp tự Chân Pháp Chất, thuộc gia đình xuất gia Cây Ngô Đồng. Thọ giới lớn ngày 28 tháng 2 năm 2012 tại Tu viện Vườn Ươm trong đại giới đàn Tình Huynh Đệ. Nhận truyền đăng năm 2018 trong Khoá tu xuất sĩ diễn ra tại Đạo tràng Mai Thôn với bài kệ truyền đăng:
Pháp trong cõi bụt hằng sa
Siêng năng chất phác cũng là thệ xưa
Sớm hôm tinh tấn hương đưa
Quán sâu một pháp cũng vừa độ sanh.
Là đệ tử thứ 538 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Chất thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Pháp Châu (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Nam Phi, quốc tịch Hoa Kỳ, sinh năm 1980. Thọ giới Sa Di ngày 26 tháng 10 năm 1996 (16 tuổi) tại chùa Từ Nghiêm – Làng Mai, pháp danh Joyful Energy of the Heart, pháp tự Chân Pháp Châu. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Khế. Là đệ tử thứ 47 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Châu thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Chí (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1985, tập sự xuất gia năm 2006 (21 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 3 tháng 3 năm 2007 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Nguyên Trí, pháp tự Chân Pháp Chí. Sư chú thuộc gia đình xuất gia Cây Trầm Hương. Là đệ tử thứ 404 của Thầy Làng Mai, sư chú Pháp Chí thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Chiêu (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1988, tập sự xuất gia năm 2007 (19 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 17 tháng 2 năm 2008 tại tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Hòa Lực, pháp tự Chân Pháp Chiêu. Sư chú thuộc gia đình xuất gia Cây Lê. Là đệ tử thứ 503 của Thầy Làng Mai, sư chú Pháp Chiêu thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Chiếu (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người gốc Việt Nam, quốc tịch Mỹ, sinh năm 1986, tập sự xuất gia năm 2001 (15 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 7 tháng 2 năm 2002 tại chùa Từ Nghiêm – Làng Mai, pháp danh Tâm Thiện Hiền, pháp tự Chân Pháp Chiếu. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Thốt Nốt. Thọ giới lớn ngày 14 tháng 1 năm 2006 trong đại giới đàn Cổ Pháp. Nhận truyền đăng năm 2010 trong đại giới đàn Thủy Tiên với bài kệ truyền đăng:
Nếp nhà đuốc pháp chiếu soi
Dấu chân để lại rạng ngời nước non
Kim cương tâm ấy mãi còn
Nắng lên chim bướm muôn phương lại về.
Là một trong những đệ tử trẻ tuổi, được Thầy Làng Mai đặt danh hiệu Baby Monk.  Là đệ tử thứ 147 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Chiếu thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Chỉnh (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1989, tập sự xuất gia năm 2008 (19 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 20 tháng 09 năm 2008 tại Chùa Từ Hiếu, pháp danh Tâm Thiện Đạt, pháp tự Chân Pháp Chỉnh, thuộc gia đình xuất gia Cây Sen Trắng. Thọ giới lớn tại Làng Mai ngày 27 tháng 2 năm 2012 trong đại giới đàn Tình Huynh Đệ. Nhận truyền đăng trong đại giới đàn Bây Giờ Ở Đay tại Tu viện Vườn Ươm năm 2019 với bài kệ truyền đăng:
Chân đạo nằm ngay nơi hiện pháp
Khéo chỉnh thân tâm đạt lý mầu
Một bước mở toang muôn cõi Bụt
Ảnh chiếu trùng trùng lưới đế châu.
Là đệ tử thứ 576 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Chỉnh thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Pháp Chu (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Đức, sinh năm 1984, tập sự xuất gia năm 2006 (22 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 11 tháng 2 năm 2007 tại Chùa Cam Lộ – Làng Mai, pháp tự Chân Pháp Chu. Sư chú thuộc gia đình xuất gia Cây Đu Đủ. Là đệ tử thứ 396 của Thầy Làng Mai, sư chú Pháp Chu thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Chuẩn (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1990, tập sự xuất gia năm 2007 (17 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 08 tháng 06 năm 2008 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Thường Lạc, pháp tự Chân Pháp Chuẩn, thuộc gia đình xuất gia Cây Ngô Đồng. Thọ giới lớn tại Tu viện Vườn Ươm ngày 27 tháng 2 năm 2012 trong đại giới đàn Tình Huynh Đệ. Nhận truyền đăng năm 2019 trong khóa tu xuất sĩ tại tu viện Bích Nham với bài kệ truyền đăng:
Pháp thân hiển lộ độ mười phương
Chuẩn mực trang nghiêm đạo tỏ tường
Ân dầy nghĩa cả luôn bồi đắp
Đường về quê mẹ rạng yêu thương.
Là đệ tử thứ 540 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Chuẩn thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Pháp Chúc (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1983, tập sự xuất gia năm 2005 (22 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 07 tháng 08 năm 2005 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Nhuận Thành, pháp tự Chân Pháp Chúc. Sư chú thuộc gia đình xuất gia Cây Hướng Dương. Là đệ tử thứ 237 của Thầy Làng Mai, sư chú Pháp Chúc thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Chung (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1983, tập sự xuất gia năm 2004 (21 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 1 tháng 2 năm 2005 tại Chùa Hoằng Pháp – Việt Nam, pháp danh Tâm Quảng Nghiêm, pháp tự Chân Pháp Chung. Thọ giới lớn ngày 5 tháng 1 năm 2008 tại tu viện Bát Nhã trong đại giới đàn Thanh Lương Địa. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Vú Sữa. Nhận truyền đăng năm 2012 trong đại giới đàn Tình Huynh Đệ tại Tu viện Vườn Ươm với bài kệ:
Pháp diệu muôn đời phải thủy chung
Tình đời ý đạo vốn dung thông
Lướt sóng  vượt đi thuyền Bát Nhã
Thế giới cùng lên bến Đại đồng.
Là đệ tử thứ 223 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Chung thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Pháp Chúng (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1990, tập sự xuất gia năm 2008 (18 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 20 tháng 09 năm 2008 tại Chùa Từ Hiếu, pháp danh Tâm Nhuận Hòa, pháp tự Chân Pháp Chúng, thuộc gia đình xuất gia Cây Sen Trắng. Thọ giới lớn ngày 29 tháng 2 năm 2012 tại Tu viện Vườn Ươm trong đại giới đàn Tình Huynh Đệ. Nhận truyền đăng năm 2019 trong khóa tu xuất sĩ tại tu viện Bích Nham với bài kệ truyền đăng:
Pháp bảo nâng niu nguyện giữ gìn
Chúng hội ngàn xưa vọng tiếng kinh
An trú thân tâm vào thật địa
Nguyền xưa nghiêm tịnh độ quần sinh.
Là đệ tử thứ 579 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Chúng thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Pháp Chủng (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1988, tập sự xuất gia năm 2005 (17 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 10 tháng 5 năm 2006 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Minh Châu, pháp tự Chân Pháp Chủng. Sư chú thuộc gia đình xuất gia Cây Hải Đường. Là đệ tử thứ 382 của Thầy Làng Mai, sư chú Pháp Chủng thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Chuyên (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai, Người gốc Việt Nam, quốc tịch Úc, thọ giới Sa Di ngày 12 tháng 02 năm 2001 tại chùa Pháp Vân – Làng Mai, pháp tự Chân Pháp Chuyên. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Trà My. Thọ giới lớn ngày 09 tháng 02 năm 2004 trong đại giới đàn Lâm Tế. Là đệ tử thứ 115 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Chuyên thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Chứng (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1983, tập sự xuất gia năm 2006 (23 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 3 tháng 3 năm 2007 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Trí Hải, pháp tự Chân Pháp Chứng. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Trầm Hương. Thọ giới lớn ngày 14 tháng 1 năm 2010 tại Tu viện Vườn Ươm trong đại giới đàn Thủy Tiên. Nhận truyền đăng năm 2016 trong đại giới đàn Ân Nghĩa diễn ra tại Tu viện Vườn Ươm với bài kệ truyền đăng:
Pháp Bụt cao siêu quá nhiệm mầu
Vào dòng thân chứng lặng buồn đau
Hoa nở lối về thơm đất mẹ
Trời khuya lấp lánh hội ngàn sao.
Là đệ tử thứ 405 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Chứng thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Pháp Chương (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người gốc Việt Nam, quốc tịch Đức, sinh năm 1959, tập sự xuất gia năm 2003 (44 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 8 tháng 2 năm 2003 tại chùa Pháp Vân – Làng Mai, pháp danh Tâm Thiện Tư, pháp tự Chân Pháp Chương. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Hồ Đào. Thọ giới lớn ngày 14 tháng 1 năm 2006 trong đại giới đàn Cổ Pháp. Nhận truyền đăng năm 2010 trong đại giới đàn Thủy Tiên với bài kệ truyền đăng:
Pháp thân rạng rỡ ánh chiêu Chương
Biển học mênh mông chẳng lạc đường
Ngày xuân ngồi ngắm hoa mai nở
Ngộ được vườn xưa chân diệu hương.
Là đệ tử thứ 163 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Chương thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Cơ (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, quốc tịch Úc, sinh năm 1968, tập sự xuất gia năm 1999 (31 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 04 tháng 12 năm 1999 tại chùa Từ Nghiêm – Làng Mai, pháp danh Tâm Phước Hiền, pháp tự Chân Pháp Cơ. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Anh Đào. Thọ giới lớn ngày 09 tháng 01 năm 2003 trong đại giới đàn Đã Về Đã Tới. Nhận truyền đăng năm 2006 trong đại giới đàn Văn Lang với bài kệ truyền đăng:
Đã quyết một lòng theo chánh Pháp
Ngày ngày nhận diện vạn duyên
Lắng nghe hiện tại hoa đàm nở
Reo suối nguồn tâm tiếng ngọc tuyền.
Là đệ tử thứ 100 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Cơ thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Côn (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1986, tập sự xuất gia năm 2008 (22 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 20 tháng 09 năm 2008 tại Chùa Từ Hiếu, pháp danh Tâm Liên Thành, pháp tự Chân Pháp Côn, thuộc gia đình xuất gia Cây Sen Trắng. Thọ giới lớn tại Tu viện Vườn Ươm ngày 27 tháng 2 năm 2012 trong đại giới đàn Tình Huynh Đệ. Nhận truyền đăng năm 2018 trong Khoá tu xuất sĩ diễn ra tại Đạo tràng Mai Thôn với bài kệ truyền đăng:
Pháp lành soi sáng ngọc côn sơn
Sạch hết bao nhiêu kiếp tủi hờn
Chuyên tâm học hỏi tỳ ni pháp
Chánh kiến nhìn sâu rõ giả chơn.
Là đệ tử thứ 568 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Côn thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Công (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1979, tập sự xuất gia năm 2006 (27 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 03 tháng 03 năm 2007 tại Tu viện Bát Nhã, pháp tự Chân Pháp Công, thuộc gia đình xuất gia Cây Trầm Hương. Thọ giới lớn ngày 14 tháng 1 năm 2010 tại Tu viện Vườn Ươm trong đại giới đàn Thủy Tiên. Nhận truyền đăng năm 2016 trong đại giới đàn Ân Nghĩa diễn ra tại Đạo tràng Mai Thôn với bài kệ truyền đăng:
Chân như pháp Bụt thả nên công
Chánh niệm thuyền đi lướt nhẹ nhàng
Thầy Tổ trao tay cung kiếm báu
Ngại gì không cười lớn reo vang.
Là đệ tử thứ 400 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Công thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Pháp Cú (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1986, tập sự xuất gia năm 2008 (22 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 20 tháng 09 năm 2008 tại Chùa Từ Hiếu, pháp danh Tâm Thanh Phước, pháp tự Chân Pháp Cú. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Sen Trắng. Thọ giới lớn tại Tu viện Vườn Ươm ngày 27 tháng 2 năm 2012 trong đại giới đàn Tình Huynh Đệ. Là đệ tử thứ 569 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Cú thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Cứ (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1987, tập sự xuất gia năm 2007 (20 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 17 tháng 2 năm 2008 tại tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Hòa Khai, pháp tự Chân Pháp Cứ, thuộc gia đình xuất gia Cây Lê. Thọ giới lớn tại Làng Mai ngày 22 tháng 2 năm 2011 trong đại giới đàn Lắng Nghe. Nhận truyền đăng năm 2016 trong đại giới đàn Ân Nghĩa diễn ra tại Đạo tràng Mai Thôn với bài kệ truyền đăng:
Chân pháp muôn đời ta y cứ
Niệm lực thắp sáng tỏ chân như
Đường về không lối thênh thang bước
Biển thức lặng hết mọi ngôn từ.
Là đệ tử thứ 489 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Cứ thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Pháp Cử (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1986, tập sự xuất gia năm 2006 (20 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 3 tháng 3 năm 2007 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Nguyên Linh, pháp tự Chân Pháp Cử. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Trầm Hương. Là đệ tử thứ 403 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Cử thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Cự (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1983, tập sự xuất gia năm 2005 (22 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 07 tháng 08 năm 2005 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Thiện Đại, pháp tự Chân Pháp Cự. Sư chú thuộc gia đình xuất gia Cây Hướng Dương. Là đệ tử thứ 283 của Thầy Làng Mai, sư chú Pháp Cự thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Cương (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Mỹ, sinh năm 1980, tập sự xuất gia năm 2005 (25 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 7 tháng 8 năm 2005 tại chùa Pháp Vân – Làng Mai, pháp danh Tâm Kiện Tín, pháp tự Chân Pháp Cương. Sư chú thuộc gia đình xuất gia Cây Hướng Dương. Là đệ tử thứ 256 của Thầy Làng Mai, sư chú Pháp Cương thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Cường (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1978, tập sự xuất gia năm 2005 (27 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 10 tháng 5 năm 2006 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Đồng Lập, pháp tự Chân Pháp Cường. Sư chú thuộc gia đình xuất gia Cây Hải Đường. Là đệ tử thứ 361 của Thầy Làng Mai, sư chú Pháp Cường thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Cứu (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1977, tập sự xuất gia năm 2005 (28 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 8 tháng 1 năm 2006 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Quảng Đức, pháp tự Chân Pháp Cứu. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Hồng Giòn. Thọ giới Lớn ngày 12 tháng 01 năm 2009 tại chùa Từ Hiếu trong đại giới đàn Mùa Sen Mới. Nhận truyền đăng năm 2014 trong Đại Giới Đàn Cam Lộ Vị tổ chức tại Tu viện Vườn Ươm với bài kệ:
Niệm lực nghiêm trì giới pháp
Định tâm tham cứu thiền cơ
Một tay tháo tung rào cản
Dựng lên đạo lớn chân thừa.
Là đệ tử thứ 319 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Cứu thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

thầy Pháp CửuPháp Cửu (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1989, tập sự xuất gia năm 2008 (19 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 20 tháng 9 năm 2008 tại chùa Từ Hiếu, pháp danh Tâm Liên Cẩn, pháp tự Chân Pháp Cửu. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Sen Trắng. Là đệ tử thứ 575 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Cửu thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Diên (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1979, tập sự xuất gia năm 2007 (28 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 08 tháng 06 năm 2008 tại Tu viện Bát Nhã, pháp tự Chân Pháp Diên. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Ngô Đồng. Thọ giới lớn tại Tu viện Vườn Ươm ngày 27 tháng 2 năm 2012 trong đại giới đàn Tình Huynh Đệ. Nhận truyền đăng năm 2018 trong Khoá tu xuất sĩ diễn ra tại Đạo tràng Mai Thôn với bài kệ truyền đăng:
Cổ pháp vang rền hội diên khai
Bến xưa, quê cũ dựng lâu đài
Quân vương hạ chiếu thi lục độ
Cứu hết trần gian, cứu muôn loài.
Là đệ tử thứ 547 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Diên thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Pháp Diễn (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1977, tập sự xuất gia năm 2006 (29 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 03 tháng 03 năm 2007 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Khánh Âm, pháp tự Chân Pháp Diễn. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Trầm Hương. Là đệ tử thứ 408 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Diễn thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Diện (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Anh, sinh năm 1968, tập sự xuất gia năm 2007 (39 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 17 tháng 2 năm 2008 tại chùa Cam Lộ – Làng Mai, pháp danh Tâm Đại Xuân, pháp tự Chân Pháp Diện. Sư chú thuộc gia đình xuất gia Cây Lê. Là đệ tử thứ 478 của Thầy Làng Mai, sư chú Pháp Diện thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Diệu (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1984, tập sự xuất gia năm 2005 (21 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 10 tháng 5 năm 2006 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Khánh Viên, pháp tự Chân Pháp Diệu. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Hải Đường. Nhận truyền đăng năm 2016 trong đại giới đàn Ân Nghĩa diễn ra tại Đạo tràng Mai Thôn với bài kệ truyền đăng:
Pháp môn vi diệu thiết thân
Ý hòa hơi thở mở dần lượng tâm
Sớm hôm huynh đệ tương lân
Ngọt lành dâng tạ biển ân muôn trùng.
Là đệ tử thứ 372 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Diệu thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Pháp Dĩnh (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1995, tập sự xuất gia năm 2008 (13 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 08 tháng 03 năm 2009 tại Chùa Từ Hiếu, pháp danh Tâm Lệ Quang, pháp tự Chân Pháp Dĩnh. Sư chú thuộc gia đình xuất gia Cây Sen Vàng. Là đệ tử thứ 631 của Thầy Làng Mai, sư chú Pháp Dĩnh thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Doãn (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Pháp, sinh năm 1983, tập sự xuất gia năm 2009 (26 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 08 tháng 03 năm 2009 tại Chùa Pháp Vân – Làng Mai, pháp danh Tâm Khinh An – Paix Legere du Coeur, pháp tự Chân Pháp Doãn. Sư chú thuộc gia đình xuất gia Cây Sen Vàng. Là đệ tử thứ 604 của Thầy Làng Mai, sư chú Pháp Doãn thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Doanh (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1990, tập sự xuất gia năm 2008 (18 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 20 tháng 09 năm 2008 tại Chùa Từ Hiếu, pháp danh Tâm Quảng Quý, pháp tự Chân Pháp Doanh. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Sen Trắng. Là đệ tử thứ 581 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Doanh thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Du (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1991, tập sự xuất gia năm 2008 (17 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 20 tháng 09 năm 2008 tại Chùa Từ Hiếu, pháp danh Tâm Nhuận Châu, pháp tự Chân Pháp Du. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Sen Trắng. Là đệ tử thứ 584 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Du thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Duệ (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người gốc Việt Nam, quốc tịch Canada, sinh năm 1980, tập sự xuất gia năm 2000 (20 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 12 tháng 02 năm 2001 tại chùa Pháp Vân – Làng Mai, pháp danh Tâm Hướng Dương, pháp tự Chân Pháp Duệ. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Trà My. Thọ giới lớn ngày 09 tháng 02 năm 2004 trong đại giới đàn Lâm Tế. Nhận truyền đăng năm 2008 trong đại giới đàn Thanh Lương Địa với bài kệ truyền đăng:
Tổ tiên có Pháp truyền trao
Trái tim thông Duệ anh hào chiếu soi
Hồ xưa sen ngọc nở tươi
Hải triều vang vọng nơi nơi tỏ tường.
Là đệ tử thứ 123 của Thầy Làng Mai, sau xuất gia lại trong gia đình Cây Đoàn thành đệ tử thứ 813, thầy Pháp Duệ thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Dung (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, quốc tịch Mỹ, sinh năm 1969, tập sự xuất gia năm 1997 (28 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 4 tháng 02 năm 1998 tại chùa Từ Nghiêm – Làng Mai, pháp danh Tâm Hòa Sắc, pháp tự Chân Pháp Dung. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Táo. Thọ giới lớn ngày 18 tháng 12 năm 2001 trong đại giới đàn Đã Về Đã Tới. Nhận truyền đăng năm 2004 trong đại giới đàn Đoàn Tụ với bài kệ truyền đăng:
Nghe núi cao thuyết Pháp
Thấy hai đế Dung thông
Mùa xuân thay áo mới
Mây tuyết cũng một dòng.
Thầy là một kiến trúc sư trẻ trước khi xuất gia và là người đã thiết kế thiền đường Thái Bình Dương tại Tu viện Lộc Uyển, thiền đường Đại Đồng tại tu viện Bích Nham. Thầy hiện là trụ trì xóm Vững Chãi, Tu viện Lộc Uyển. Là đệ tử thứ 59 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Dung thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Pháp Dũng (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1989, tập sự xuất gia năm 2007 (18 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 17 tháng 2 năm 2008 tại tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Quảng Trường, pháp tự Chân Pháp Dũng, thuộc gia đình xuất gia Cây Lê. Thọ giới lớn ngày 22 tháng 2 năm 2011 tại Tu viện Vườn Ươm trong đại giới đàn Lắng Nghe. Nhận truyền đăng năm 2016 trong đại giới đàn Ân Nghĩa diễn ra tại Tu viện Vườn Ươm với bài kệ truyền đăng:
Pháp âm thuở ấy mãi lưu truyền
Khéo nuôi dũng khí một thắng duyên
Ban đầu tâm ấy nhuần sông núi
Nở đoá hồng liên giữa não phiền.
Là đệ tử thứ 504 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Dũng thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Pháp Dụng (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người gốc Việt Nam, quốc tịch Hà Lan, sinh năm 1968, tập sự xuất gia năm 1993 (25 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 11 tháng 12 năm 1993 tại chùa Cam Lộ – Làng Mai, pháp danh Tâm Tam Quy, pháp tự Chân Pháp Dụng. Thầy thuộc gia đình xuất gia Con Cá. Thọ giới lớn năm 1996 trong đại giới đàn Nến Ngọc. Nhận truyền đăng năm 2000 trong đại giới đàn Năm 2000 với bài kệ truyền đăng:
Chân nguyên Pháp khí là công Dụng
Gốc rễ vun bồi cũng tại ta
Có sẵn yên cương cùng tuấn mã
Ngại gì muôn dặm chốn đường xa.
Là đệ tử thứ 19 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Dụng thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Duy (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1983, tập sự xuất gia năm 2006 (23 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 3 tháng 3 năm 2007 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Chánh Quang Pháp, pháp tự Chân Pháp Duy. Sư chú thuộc gia đình xuất gia Cây Trầm Hương. Là đệ tử thứ 413 của Thầy Làng Mai, sư chú Pháp Duy thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Duyên (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, quốc tịch Hà Lan, thọ giới Sa Di ngày 04 tháng 12 năm 1999 tại chùa Từ Nghiêm – Làng Mai, pháp danh Tâm Bửu Quang, pháp tự Chân Pháp Duyên. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Anh Đào. Thọ giới lớn năm 2003. Là đệ tử thứ 99 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Duyên thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Duyệt (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người gốc Việt Nam, quốc tịch Mỹ, sinh năm 1976, tập sự xuất gia năm 2002 (26 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 8 tháng 2 năm 2003 tại chùa Pháp Vân – Làng Mai, pháp danh Tâm Đức Lạc, pháp tự Chân Pháp Duyệt. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Hồ Đào. Thọ giới lớn ngày 14 tháng 1 năm 2006 trong đại giới đàn Cổ Pháp. Là đệ tử thứ 173 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Duyệt thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Dự (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1990, tập sự xuất gia năm 2007 (17 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 17 tháng 2 năm 2008 tại tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Hòa Dũng, pháp tự Chân Pháp Dự. Sư chú thuộc gia đình xuất gia Cây Lê. Là đệ tử thứ 508 của Thầy Làng Mai, sư chú Pháp Dự thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Dược (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, tập sự xuất gia năm 2005, thọ giới Sa Di ngày 07 tháng 08 năm 2005 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Đồng Bửu, pháp tự Chân Pháp Dược. Sư chú thuộc gia đình xuất gia Cây Hướng Dương. Là đệ tử thứ 245 của Thầy Làng Mai, sư chú Pháp Dược thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Dương (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1979, tập sự xuất gia năm 2006 (27 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 3 tháng 3 năm 2007 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Khánh Ân, pháp tự Chân Pháp Dương. Sư chú thuộc gia đình xuất gia Cây Trầm Hương. Là đệ tử thứ 409 của Thầy Làng Mai, sư chú Pháp Dương thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Đài (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1985, tập sự xuất gia năm 2006 (21 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 03 tháng 03 năm 2007 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm An Nhiên, pháp tự Chân Pháp Đài. Sư chú thuộc gia đình xuất gia Cây Trầm Hương. Là đệ tử thứ 423 của Thầy Làng Mai, sư chú Pháp Đài thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Đại (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1991, tập sự xuất gia năm 2008 (17 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 20 tháng 09 năm 2008 tại Chùa Từ Hiếu, pháp danh Tâm Liên Nhẫn, pháp tự Chân Pháp Đại, thuộc gia đình xuất gia Cây Sen Trắng. Thọ giới lớn ngày 27 tháng 2 năm 2012 tại Làng Mai trong đại giới đàn Tình Huynh Đệ. Nhận truyền đăng năm 2018 trong Khoá tu xuất sĩ diễn ra tại Đạo tràng Mai Thôn với bài kệ truyền đăng:
Pháp hoa phương tiện đại thừa
Rồng dâng châu ngọc trời mưa Mạn thù
Bao năm xuân hạ công phu
Sen vàng đỡ gót vân du độ đời.
Là đệ tử thứ 585 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Đại thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Pháp Đàm
1. (thuật ngữ, pháp môn) Những buổi đàm luận và trao đổi về Phật Pháp, nhất là về những bài pháp thoại vừa được nghe. Pháp đàm là để hiểu sâu hơn nội dung bài pháp thoại đã nghe và khai triển thêm về phương diện nhận thức cũng như phương diện tu tập. Là cơ hội trao đổi và học hỏi kinh nghiệm tu tập với nhau. Làm sao để sau một buổi pháp đàm ta có thể thực tập được hiệu quả hơn về giới, định và tuệ. Phẩm chất của buổi pháp đàm cao thì mọi người đều được hưởng lợi lạc. Đừng đi vào lĩnh vực lý thuyết suông, không có lợi gì cho sự tu tập của ta và của người khác. Không nên sử dụng thì giờ pháp đàm để khoe bày kiến thức của mình.
2. (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1965, tập sự xuất gia năm 2008 (43 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 20 tháng 09 năm 2008 tại Chùa Từ Hiếu, pháp danh Tâm Quảng Đạo, pháp tự Chân Pháp Đàm. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Sen Trắng. Nhận truyền đăng năm 2019 trong đại giới đàn Bây Giở Ở Đây tại Tu viện Vườn Ươm với bài kệ truyền đăng:
Chân tâm hiện chân pháp
Linh đàm soi Lăng-già
Vằng vặc trăng thu ngự
Ta, huynh đệ đâu xa.
Thầy là cha của thầy Trời Hoan Hỷ, sư cô Xướng Nghiêm và sư cô Đán Nghiêm. Là đệ tử thứ 550 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Đàm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Pháp Đan (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Đức, sinh năm 1971, thọ giới Sa Di ngày 21 tháng 11 năm 2009, pháp danh Aspiration of Service of the Heart, pháp tự Chân Pháp Đan. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Sen Hồng. Là đệ tử thứ 648 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Đan thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Đăng (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người gốc Việt Nam, quốc tịch Mỹ, sinh năm 1966, tập sự xuất gia năm 1990 (24 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 27 tháng 12 năm 1990 tại chùa Cam Lộ – Làng Mai, pháp danh Tâm Quang Hồng, pháp tự Chân Pháp Đăng. Thầy thuộc gia đình xuất gia Con Sư Tử. Thọ giới lớn ngày 5 tháng 8 năm 1994 trong đại giới đàn Hương Tích. Nhận truyền đăng năm 1996 trong đại giới đàn Nến Ngọc với bài kệ truyền đăng:
Pháp môn tìm thấy trên non cũ
Đăng hỏa mười năm rạng cự môn
Cung kiếm truyền trao trong nhật dụng
Hoa đào nở sáng chốn cô thôn.
Là đệ tử thứ 9 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Đăng thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Đảo (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1992, tập sự xuất gia năm 2008 (16 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 20 tháng 09 năm 2008 tại Chùa Từ Hiếu, pháp danh Tâm Thanh Trí Tùng, pháp tự Chân Pháp Đảo. Sư chú thuộc gia đình xuất gia Cây Sen Trắng. Là đệ tử thứ 586 của Thầy Làng Mai, sư chú Pháp Đảo thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Đạo (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1980, tập sự xuất gia năm 2007 (27 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 08 tháng 06 năm 2008 tại Tu viện Bát Nhã, pháp tự Chân Pháp Đạo. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Ngô Đồng. Là đệ tử thứ 526 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Đạo thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Đế (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1986, tập sự xuất gia năm 2006 (20 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 03 tháng 03 năm 2007 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Tánh Ngộ, pháp tự Chân Pháp Đế. Sư chú thuộc gia đình xuất gia Cây Trầm Hương. Là đệ tử thứ 429 của Thầy Làng Mai, sư chú Pháp Đế thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Đệ (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người Hoa Kỳ, sinh năm 1935, tập sự xuất gia năm 2003 (68 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 7 tháng 7 năm 2003 tại chùa Từ Nghiêm – Làng Mai, pháp danh Wonderful Sharing of the Heart, pháp tự Chân Pháp Đệ. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Vô Ưu. Thọ giới lớn ngày 18 tháng 12 năm 2006 trong đại giới đàn Văn Lang. Nhận truyền đăng năm 2011 trong đại giới đàn Lắng Nghe với bài kệ truyền đăng:
Pháp thiêng nuôi dưỡng tình huynh Đệ
Kết hợp đông tây một giải đồng
Thế giới đi về phương hướng ấy
Suối nguồn tuệ giác đã khai thông.
Trước khi xuất gia Thầy đã là một vị linh mục Công Giáo. Là đệ tử thứ 180 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Đệ thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Thầy đã thị tịch năm 2016.

Pháp Địa (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Pháp, sinh năm 1980, tập sự xuất gia năm 2006 (26 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 11 tháng 2 năm 2007 tại Chùa Cam Lộ – Làng Mai, pháp danh Wisdom of the Heart, pháp tự Chân Pháp Địa. Sư chú thuộc gia đình xuất gia Cây Đu Đủ. Là đệ tử thứ 394 của Thầy Làng Mai, sư chú Pháp Địa thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Điền (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Anh, quốc tịch New Zealand, sinh năm 1972, tập sự xuất gia năm 2001 (29 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 7 tháng 2 năm 2002 tại chùa Từ Nghiêm – Làng Mai, pháp danh Healing Light of the Heart, pháp tự Chân Pháp Điền. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Thốt Nốt. Thọ giới lớn ngày 10 tháng 11 năm 2004 trong đại giới đàn Đoàn Tụ. Là đệ tử thứ 134 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Điền thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Điển (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1988, tập sự xuất gia năm 2007 (19 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 08 tháng 06 năm 2008 tại Tu viện Bát Nhã, pháp tự Chân Pháp Điển, thuộc gia đình xuất gia Cây Ngô Đồng. Thọ giới lớn tại Mỹ ngày 27 tháng 2 năm 2012 trong đại giới đàn Tình Huynh Đệ. Nhận truyền đăng năm 2019 trong khóa tu xuất sĩ tại tu viện Bích Nham với bài kệ truyền đăng:
Pháp mầu vi diệu cứu quần sanh
Phật Điển vô vi vạn pháp hành
Thân trai thỏa chí trong trời đất
Đạt ngộ chân như đạo viên thành.
Là đệ tử thứ 534 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Điển thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Pháp Điều (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1987, tập sự xuất gia năm 2006 (19 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 3 tháng 3 năm 2007 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm An Trú, pháp tự Chân Pháp Điều. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Trầm Hương. Là đệ tử thứ 430 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Điều thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Đỉnh (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1994, tập sự xuất gia năm 2008 (14 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 20 tháng 09 năm 2008 tại Chùa Từ Hiếu, pháp danh Tâm An Tĩnh, pháp tự Chân Pháp Đỉnh. Sư chú thuộc gia đình xuất gia Cây Sen Trắng. Là đệ tử thứ 589 của Thầy Làng Mai, sư chú Pháp Đỉnh thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Định (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1990, tập sự xuất gia năm 2007 (17 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 17 tháng 2 năm 2008 tại tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Duyên Minh, pháp tự Chân Pháp Định. Sư chú thuộc gia đình xuất gia Cây Lê. Là đệ tử thứ 509 của Thầy Làng Mai, sư chú Pháp Định thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Độ (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1962, tập sự xuất gia năm 1995 (33 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 16 tháng 2 năm 1996 tại chùa Pháp Vân – Làng Mai, pháp danh Tâm An Vui, pháp tự Chân Pháp Độ. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Cam. Thọ giới lớn ngày 3 tháng 12 năm 1998 trong đại giới đàn Tăng Hội. Nhận truyền đăng năm 2001 trong đại giới đàn Kỷ Nguyên Mới với bài kệ truyền đăng:
Pháp ấy ngày đêm thường rạng rỡ
Độ người khéo vượt biển trầm luân
Bến xưa đã mấy thu chờ đợi
Sáu chiếc tay chèo hãy nhất tâm.
Là đệ tử thứ 34 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Độ thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Đối (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1985, tập sự xuất gia năm 2008 (23 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 08 tháng 03 năm 2009 tại Chùa Từ Hiếu, pháp danh Tâm Liên Hiếu, pháp tự Chân Pháp Đối. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Sen Vàng. Là đệ tử thứ 609 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Đối thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Đôn (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người gốc Việt Nam, quốc tịch Mỹ, sinh năm 1973, tập sự xuất gia năm 2000 (27 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 18 tháng 05 năm 2000 tại chùa Từ Nghiêm – Làng Mai, pháp danh Tâm Từ Minh, pháp tự Chân Pháp Đôn. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Bông Sứ. Thọ giới lớn ngày 9 tháng 1 năm 2003 trong đại giới đàn Đã Về Đã Tới. Nhận truyền đăng năm 2008 trong đại giới đàn Thanh Lương Địa với bài kệ truyền đăng:
Gươm báu trao truyền là chánh Pháp
Nếp nhà Đôn hậu dấy hưng long
Bước chân mở lối trời cao rộng
Mây nước thênh thang thỏa nguyện lòng.
Là đệ tử thứ 111 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Đôn thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Đồng (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Mỹ, sinh năm 1981, tập sự xuất gia năm 2006 (25 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 11 tháng 2 năm 2007 tại Chùa Cam Lộ – Làng Mai, pháp danh Tâm Từ Giác, pháp tự Chân Pháp Đồng. Sư chú thuộc gia đình xuất gia Cây Đu Đủ. Là đệ tử thứ 395 của Thầy Làng Mai, sư chú Pháp Đồng thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Đương (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1985, tập sự xuất gia năm 2007 (22 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 08 tháng 06 năm 2008 tại Tu viện Bát Nhã, pháp tự Chân Pháp Đương. Sư chú thuộc gia đình xuất gia Cây Ngô Đồng. Là đệ tử thứ 529 của Thầy Làng Mai, sư chú Pháp Đương thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Đường (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1987, tập sự xuất gia năm 2006 (19 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 3 tháng 3 năm 2007 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm An Khương, pháp tự Chân Pháp Đường. Sư chú thuộc gia đình xuất gia Cây Trầm Hương. Là đệ tử thứ 431 của Thầy Làng Mai, sư chú Pháp Đường thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Giải (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1987, tập sự xuất gia năm 2006 (19 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 3 tháng 3 năm 2007 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Nhuận Thiện, pháp tự Chân Pháp Giải. Sư chú thuộc gia đình xuất gia Cây Trầm Hương. Là đệ tử thứ 432 của Thầy Làng Mai, sư chú Pháp Giải thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Giang (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Brasil, sinh năm 1968, thọ giới Sa Di ngày 21 tháng 11 năm 2009 (41 tuổi), pháp danh Tâm Chân Hữu, pháp tự Chân Pháp Giang. Sư chú thuộc gia đình xuất gia Cây Sen Hồng. Là đệ tử thứ 647 của Thầy Làng Mai, sư chú Pháp Giang thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

thầy Pháp GiaoPháp Giao (tên gọi) Một vị giáo thọ  xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1987, tập sự xuất gia năm 2005 (18 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 8 tháng 1 năm 2006 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Nguyên Thịnh, pháp tự Chân Pháp Giao. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Hồng Giòn. Thọ giới Lớn ngày 12 tháng 01 năm 2009 tại chùa Từ Hiếu trong đại giới đàn Mùa Sen Mới. Nhận truyền đăng năm 2014 trong Đại Giới Đàn Cam Lộ Vị tổ chức tại Tu viện Vườn Ươm với bài kệ:
Pháp môn ứng dụng tuyệt vời
Thiền âm giao hưởng khung trời duy tân
Chuyến đi gặp một mùa xuân
Chuyến về kết nối cội nguồn thanh lương.
Là đệ tử thứ 344 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Giao thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Giới (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người gốc Việt Nam, quốc tịch Hoa Kỳ, sinh năm 1967, tập sự xuất gia năm 2008 (41 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 20 tháng 09 năm 2008 tại Chùa Pháp Vân – Làng Mai, pháp danh Tâm An Định, pháp tự Chân Pháp Giới. Thọ giới lớn ngày 27 tháng 2 năm 2012 trong đại giới đàn Tình Huynh Đệ. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Sen Trắng. Nhận truyền đăng năm 2021 tại Tu viện Lộc Uyển với bài kệ truyền đăng:
Pháp mầu Như Lai người đã tỏ
Giới châu, tâm ấn, liễu vô sinh
Kế thế, truyền đăng dòng sư tử
Thừa tiếp Tâm tông đạo quả thành.
Là đệ tử thứ 551 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Giới thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Pháp Hải (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người Úc, sinh năm 1975, tập sự xuất gia năm 1997 (22 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 7 tháng 2 năm 1997 tại chùa Pháp Vân – Làng Mai, pháp danh Tâm Bình Phương, pháp tự Chân Pháp Hải. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Tùng. Thọ giới lớn ngày 3 tháng 12 năm 1998 trong đại giới đàn Tăng Hội. Nhận truyền đăng năm 2003 trong đại giới đàn Đã Về Đã Tới với bài kệ truyền đăng:
Nhiệm mầu Pháp Hải rộng mênh mông
Thuyền nhẹ ta về chở ánh trăng
Mặt trời Châu Á ngời non nước
Long lanh mắt Bụt chiếu mây hồng.
Là đệ tử thứ 50 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Hải thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Pháp Hàng (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1991, tập sự xuất gia năm 2007 (16 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 17 tháng 2 năm 2008 tại tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Hòa Đại, pháp tự Chân Pháp Hàng. Sư chú thuộc gia đình xuất gia Cây Lê. Là đệ tử thứ 511 của Thầy Làng Mai, sư chú Pháp Hàng thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Hành (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Mỹ. Tập sự xuất gia năm 2002, thọ giới Sa Di ngày 26 tháng 5 năm 2002 tại chùa Từ Nghiêm – Làng Mai, pháp tự Chân Pháp Hành. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Xoan. Là đệ tử thứ 159 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Hành thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Hạnh (tên gọi) Một vị xuất gia nữ tu học theo pháp môn Làng Mai. Người gốc Việt Nam, quốc tịch Canada, sinh năm 1970, tập sự xuất gia năm 2002 (32 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 26 tháng 3 năm 2004 tại tu viện Lộc Uyển, Hoa Kỳ, pháp danh Lê Tánh, pháp tự Pháp Hạnh. Thọ giới lớn ngày 12 tháng 01 năm 2009 tại Làng Mai trong đại giới đàn Mùa Sen Mới. Là đệ tử của Thượng tọa Thích Thiện Tâm, chùa Canada. Đến Làng Mai từ năm 2006. Sư cô Pháp Hạnh thuộc thế hệ thứ 42 của tông Lâm Tế chánh tông.

Pháp Hào (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1987, tập sự xuất gia năm 2005 (18 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 10 tháng 5 năm 2006 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Khánh Bảo, pháp tự Chân Pháp Hào. Sư chú thuộc gia đình xuất gia Cây Hải Đường. Là đệ tử thứ 377 của Thầy Làng Mai, sư chú Pháp Hào thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Hảo (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1987, tập sự xuất gia năm 2006 (19 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 3 tháng 3 năm 2007 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Minh Lạc, pháp tự Chân Pháp Hảo. Sư chú thuộc gia đình xuất gia Cây Trầm Hương. Là đệ tử thứ 437 của Thầy Làng Mai, sư chú Pháp Hảo thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Hậu (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1989, tập sự xuất gia năm 2005 (16 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 8 tháng 1 năm 2006 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Khánh Đức, pháp tự Chân Pháp Hậu. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Hồng Giòn. Thọ giới lớn ngày 12 tháng 01 năm 2009 tại chùa Từ Hiếu trong đại giới đàn Mùa Sen Mới. Là đệ tử thứ 354 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Hậu thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Hiên (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1989, tập sự xuất gia năm 2006 (17 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 03 tháng 03 năm 2007 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm An Hòa, pháp tự Chân Pháp Hiên. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Trầm Hương. Là đệ tử thứ 448 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Hiên thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Hiến (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1990, tập sự xuất gia năm 2005 (15 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 8 tháng 1 năm 2006 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Khánh Hải, pháp tự Chân Pháp Hiến. Sư chú thuộc gia đình xuất gia Cây Hồng Giòn. Là đệ tử thứ 355 của Thầy Làng Mai, sư chú Pháp Hiến thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Hiền (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người Mỹ, sinh năm 1972, thọ giới Sa Di ngày 30 tháng 06 năm 1996 (24 tuổi) tại chùa Cam Lộ – Làng Mai, pháp danh Inexpressible truth of the Source, pháp tự Chân Pháp Hiền. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Dừa. Thọ giới lớn ngày 3 tháng 12 năm 1998 trong đại giới đàn Tăng Hội. Nhận truyền đăng năm 2001 trong đại giới đàn Kỷ Nguyên Mới với bài kệ truyền đăng:
Pháp của Hiền nhân tự thuở xưa
Hải triều cao vút vạn lời thơ
Là huynh là đệ trong bao kiếp
Hành môn nắm vững cỗ chân thừa.
Thầy là người phổ nhạc cho nhiều bài tụng tiếng Anh như From the Depth of Understanding (Đầu cành dương liễu), The Heart Sutra (Bát Nhã Tâm Kinh)… Là đệ tử thứ 42 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Hiền thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Hiển (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người gốc Việt Nam, quốc tịch Mỹ, sinh năm 1982, tập sự xuất gia năm 2001 (19 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 7 tháng 2 năm 2002 tại chùa Từ Nghiêm – Làng Mai, pháp danh Tâm Thiên, pháp tự Chân Pháp Hiển. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Thốt Nốt. Thọ giới lớn ngày 10 tháng 11 năm 2004 trong đại giới đàn Đoàn Tụ. Là đệ tử thứ 144 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Hiển thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Hiện (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1991, tập sự xuất gia năm 2006 (15 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 03 tháng 03 năm 2007 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm An Tịnh, pháp tự Chân Pháp Hiện. Sư chú thuộc gia đình xuất gia Cây Trầm Hương. Là đệ tử thứ 457 của Thầy Làng Mai, sư chú Pháp Hiện thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Hiệp (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1988, tập sự xuất gia năm 2008 (20 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 08 tháng 03 năm 2009 tại Chùa Từ Hiếu, pháp danh Tâm Liên Giới, pháp tự Chân Pháp Hiệp. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Sen Vàng. Thọ giới lớn ngày 24 tháng 5 năm 2014 trong đại giới đàn Cam Lộ Vị tại Làng Mai Pháp. Là đệ tử thứ 616 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Hiệp thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Hiểu (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1978, tập sự xuất gia năm 2007 (29 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 08 tháng 06 năm 2008 tại Tu viện Bát Nhã, pháp tự Chân Pháp Hiểu. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Ngô Đồng. Là đệ tử thứ 546 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Hiểu thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Hiệu (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Ý, sinh năm 1981, tập sự xuất gia năm 2009 (28 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 08 tháng 03 năm 2009 tại Chùa Pháp Vân – Làng Mai, pháp danh Diligent Vow of the Heart, pháp tự Chân Pháp Hiệu. Sư chú thuộc gia đình xuất gia Cây Sen Vàng. Là đệ tử thứ 603 của Thầy Làng Mai, sư chú Pháp Hiệu thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Hòa (tên gọi)
1. Một vị giáo thọ xuất gia nam tu học theo pháp môn Làng Mai. Trú trì tu viện Trúc Lâm, Canada. Thọ giới lớn năm 1994 trong đại giới đàn Hương Tích. Được Thầy Làng Mai truyền đăng năm 1999 với bài kệ truyền đăng:
Pháp đã trao lòng từ vạn thuở
Hòa quang tiếp độ khắp quần sinh
Sen nở rạng ngời trần chẳng nhiễm
Độ hết muôn phương chúng hữu tình.
Là đệ tử của Thượng tọa Thích Thiện Tâm, gốc chùa Trúc Lâm, Canada. Đến Làng Mai từ năm 1994. Thầy Pháp Hòa thuộc thế hệ thứ 42 tông Lâm Tế chánh tông.
2. Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Mỹ, sinh năm 1975, thọ giới Sa Di ngày 12 tháng 5 năm 1998 (23 tuổi) tại chùa Pháp Vân – Làng Mai, pháp danh Tâm Tịnh Lực, pháp tự Chân Pháp Hòa. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Trúc. Thọ giới lớn năm 2000. Là đệ tử thứ 66 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Hòa thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Hoạch (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1990, tập sự xuất gia năm 2006 (16 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 3 tháng 3 năm 2007 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Đồng Luật, pháp tự Chân Pháp Hoạch. Sư chú thuộc gia đình xuất gia Cây Trầm Hương. Là đệ tử thứ 449 của Thầy Làng Mai, sư chú Pháp Hoạch thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

thầy Pháp HoanPháp Hoan (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1992, tập sự xuất gia năm 2007 (15 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 17 tháng 2 năm 2008 tại tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Hòa Từ, pháp tự Chân Pháp Hoan. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Lê. Là đệ tử thứ 517 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Hoan thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Hoàn (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1988, tập sự xuất gia năm 2006 (18 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 3 tháng 3 năm 2007 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm An Bình, pháp tự Chân Pháp Hoàn. Sư chú thuộc gia đình xuất gia Cây Trầm Hương. Là đệ tử thứ 438 của Thầy Làng Mai, sư chú Pháp Hoàn thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Hoạt (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người gốc Việt Nam, quốc tịch Đức, sinh năm 1950, tập sự xuất gia năm 2005 (55 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 7 tháng 8 năm 2005 tại chùa Pháp Vân – Làng Mai, pháp danh Tâm Khinh An, pháp tự Chân Pháp Hoạt. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Hướng Dương. Thọ giới lớn ngày 12 tháng 01 năm 2009 tại Làng Mai trong đại giới đàn Mùa Sen Mới. Là đệ tử thứ 241 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Hoạt thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Hoằng (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1978, tập sự xuất gia năm 2005 (27 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 8 tháng 1 năm 2006 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Phúc Hiếu, pháp tự Chân Pháp Hoằng. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Hồng Giòn. Là đệ tử thứ 316 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Hoằng thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Hộ (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người Thụy Điển, sinh năm 1972, tập sự xuất gia năm 2002 (30 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 8 tháng 2 năm 2003 tại chùa Pháp Vân – Làng Mai, pháp danh Guiding Strength of the Heart, pháp tự Chân Pháp Hộ. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Hồ Đào. Thọ giới lớn ngày 14 tháng 1 năm 2006 trong đại giới đàn Cổ Pháp. Nhận truyền đăng năm 2010 trong đại giới đàn Thủy Tiên với bài kệ truyền đăng:
Pháp môn phòng hộ đêm ngày
Uy nghi giới luật xưa nay tỏ tường
Quê nhà giếng nước thơm hương
Hùng phong mời gọi thẳng đường Hy Ma.
Là đệ tử thứ 168 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Hộ thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Hồi (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1970, tập sự xuất gia năm 2007 (37 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 08 tháng 06 năm 2008 tại Tu viện Bát Nhã, pháp tự Chân Pháp Hồi. Sư chú thuộc gia đình xuất gia Cây Ngô Đồng. Là đệ tử thứ 545 của Thầy Làng Mai, sư chú Pháp Hồi thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Hội (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1970, tập sự xuất gia năm 1997 (27 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 7 tháng 2 năm 1997 tại chùa Pháp Vân – Làng Mai, pháp danh Tâm Thiện Trí, pháp tự Chân Pháp Hội. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Tùng. Thọ giới lớn năm 1998 trong đại giới đàn Tăng Hội. Nhận truyền đăng năm 2003 trong đại giới đàn Đã Về Đã Tới với bài kệ truyền đăng:
Pháp hữu muôn phương về tụ Hội
Nước trong khe tĩnh cá nghe kinh
Thói nhà băng tuyết còn nguyên vẹn
Triều dâng hôm sớm tiếng uy linh.
Là đệ tử thứ 51 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Hội thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Pháp Hợp (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1992, tập sự xuất gia năm 2006 (14 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 3 tháng 3 năm 2007 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Nhật Phước, pháp tự Chân Pháp Hợp. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Trầm Hương. Thọ giới lớn năm 2012 trong đại giới đàn Tình Huynh Đệ. Nhận truyền đăng năm 2011 trong đại giới đàn Bây Giờ Ở Đây với bài kệ truyền đăng:
Chân pháp diệu dụng nơi tăng thân
Sức mạnh tâm linh kết hợp thành
Đuốc tuệ là nhau soi mọi chốn
Đại từ mở hội độ chúng sanh.
Là đệ tử thứ 464 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Hợp thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Huân (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1984, tập sự xuất gia năm 2003 (19 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 7 tháng 7 năm 2003 tại chùa Từ Nghiêm – Làng Mai, pháp danh Tâm Quảng Pháp, pháp tự Chân Pháp Huân. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Vô Ưu. Thọ giới lớn ngày 18 tháng 12 năm 2006 trong đại giới đàn Văn Lang. Nhận truyền đăng năm 2011 trong đại giới đàn Lắng Nghe tại Đạo tràng Mai Thôn với bài kệ truyền đăng:
Tinh cần pháp nhiệm huân tu
Nhật quang chiếu rọi, mây mù tiêu tan
Sao cho ân nghĩa vẹn toàn
Mở tung cánh cửa hạnh môn độ người.
Là đệ tử thứ 191 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Huân thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Pháp Huấn (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1986, tập sự xuất gia năm 2005 (19 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 8 tháng 1 năm 2006 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Khánh Định, pháp tự Chân Pháp Huấn. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Hồng Giòn. Thọ giới lớn ngày 12 tháng 01 năm 2009 tại chùa Từ Hiếu trong đại giới đàn Mùa Sen Mới. Là đệ tử thứ 342 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Huấn thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Hùng (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1985, tập sự xuất gia năm 2005 (20 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 10 tháng 5 năm 2006 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Khánh Hội, pháp tự Chân Pháp Hùng. Sư chú thuộc gia đình xuất gia Cây Hải Đường. Là đệ tử thứ 374 của Thầy Làng Mai, sư chú Pháp Hùng thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Huy (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người gốc Việt Nam, quốc tịch Mỹ, sinh năm 1976, tập sự xuất gia năm 2000 (24 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 12 tháng 02 năm 2001 tại chùa Pháp Vân – Làng Mai, pháp danh Tâm Trung, pháp tự Chân Pháp Huy. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Trà My. Thọ giới lớn ngày 09 tháng 02 năm 2004 trong đại giới đàn Lâm Tế. Nhận truyền đăng năm 2008 trong đại giới đàn Thanh Lương Địa với bài kệ truyền đăng:
Pháp môn hồi phục quang Huy
Cùng tăng thân bước lối về thảnh thơi
Một kho linh dược cứu đời
Sen hồng tịnh độ khắp nơi trao truyền.
Là đệ tử thứ 120 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Huy thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Pháp Hưng (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, quốc tịch Canada, sinh năm 1951, tập sự xuất gia năm 1998 (47 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 23 tháng 3 năm 1999 tại chùa Cam Lộ – Làng Mai, pháp danh Tâm Huyền Giác, pháp tự Chân Pháp Hưng. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Mộc Lan. Thọ giới lớn ngày 18 tháng 12 năm 2001 trong đại giới đàn Kỷ Nguyên Mới. Nhận truyền đăng năm 2007 trong đại giới đàn Phương Bối với bài kệ truyền đăng:
Pháp mầu Hưng thịnh nhân gian
Đuốc thiêng chánh tín mở đường tương lai
Công phu thực tập an bài
Sao cho mỗi bước hoa khai lộ trình.
Là đệ tử thứ 80 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Hưng thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Hương (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1970, tập sự xuất gia năm 2007 (37 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 17 tháng 2 năm 2008 tại tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Hòa Phước, pháp tự Chân Pháp Hương. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Lê. Thọ giới lớn ngày 20 tháng 2 năm 2011 trong đại giới đàn Lắng Nghe. Nhận truyền đăng năm 2017 trong đại giới đàn Tánh Thiên với bài kệ truyền đăng:
Chân Pháp nhất vị
Trụ giải thoát Hương
Đẳng vô phân biệt
Nhập chúng y vương.
Là đệ tử thứ 518 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Hương thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Pháp Hướng (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, quốc tịch Mỹ, sinh năm 1955, thọ giới Sa Di ngày 25 tháng 4 năm 1994 (39 tuổi) tại Làng Mai, pháp danh Tâm Quảng Tuệ, pháp tự Chân Pháp Hướng. Thầy thuộc gia đình xuất gia Con Chim. Thọ giới lớn năm 1996 trong đại giới đàn Nến Ngọc. Là đệ tử thứ 25 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Hướng thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Hưởng (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1989, tập sự xuất gia năm 2005 (16 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 8 tháng 1 năm 2006 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Bảo An, pháp tự Chân Pháp Hưởng. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Hồng Giòn. Thọ giới lớn ngày 12 tháng 01 năm 2009 tại chùa Từ Hiếu trong đại giới đàn Mùa Sen Mới. Là đệ tử thứ 353 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Hưởng thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Hữu (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người gốc Việt nam, quốc tịch Canada, sinh năm 1987, tập sự xuất gia năm 2001 (14 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 7 tháng 2 năm 2002 tại chùa Từ Nghiêm – Làng Mai, pháp danh Tâm Hiền Nhân, pháp tự Chân Pháp Hữu. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Thốt Nốt. Thọ giới lớn ngày 18 tháng 12 năm 2006 trong đại giới đàn Văn Lang. Nhận truyền đăng năm 2009 trong đại giới đàn Mùa Sen Mới với bài kệ truyền đăng:
Hạnh ngộ chân truyền nên Pháp Hữu
Suốt đời nương tựa có tăng thân
Mắt xanh tỏa rạng xuân tiền kiếp
Tuổi pháp đo bằng tuổi núi sông.
Là một trong những đệ tử trẻ tuổi được Thầy Làng Mai đặt danh hiệu Baby Monk, đồng thời cũng là đệ nhất thị giả của Thầy Làng Mai. Là đệ tử thứ 149 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Hữu thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Pháp Hy (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1988, thọ giới Sa Di ngày 7 tháng 8 năm 2005 (17 tuổi) tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Đồng Tài, pháp tự Chân Pháp Hy. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Hướng Dương. Thọ giới lớn ngày 12 tháng 01 năm 2009 tại Làng Mai trong đại giới đàn Mùa Sen Mới. Là đệ tử thứ 239 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Hy thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Hỷ
1. (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người gốc Việt Nam, quốc tịch Đức, sinh năm 1979, tập sự xuất gia năm 2002 (23 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 8 tháng 2 năm 2003 tại chùa Pháp Vân – Làng Mai, pháp danh Tâm Năng An, pháp tự Chân Pháp Hỷ. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Hồ Đào. Thọ giới lớn ngày 14 tháng 1 năm 2006 trong đại giới đàn Cổ Pháp. Là đệ tử thứ 177 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Hỷ thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.
2. Xem pháp lạcthiền duyệt.

Pháp Kế (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1981, tập sự xuất gia năm 2005 (24 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 07 tháng 08 năm 2005 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Đồng Hành, pháp tự Chân Pháp Kế. Sư chú thuộc gia đình xuất gia Cây Hướng Dương. Là đệ tử thứ 235 của Thầy Làng Mai, sư chú Pháp Kế thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Khả (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1991, tập sự xuất gia năm 2007 (16 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 17 tháng 2 năm 2008 tại tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Thiện Pháp, pháp tự Chân Pháp Khả, thuộc gia đình xuất gia Cây Lê. Nhận truyền đăng trong đại giới đàn Ân Nghĩa năm 2016 tại Tu viện Vườn Ươm với bài kệ truyền đăng:
Con mắt chánh pháp truyền trao
Khả tri thực tướng liền vào cõi không
Tử sinh chẳng chút bận lòng
Tấu lên diệu khúc đại đồng yêu thương.
Là đệ tử thứ 512 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Khả thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Pháp Khai (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1972, tập sự xuất gia năm 1996 (24 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 16 tháng 2 năm 1996 tại chùa Pháp Vân – Làng Mai, pháp danh Tâm Nguyên Giác, pháp tự Chân Pháp Khai. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Cam. Là đệ tử thứ 35 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Khai thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Khải (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, quốc tịch Hoa Kỳ, sinh năm 1975, tập sự xuất gia năm 2009 (34 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 08 tháng 03 năm 2009 tại Chùa Pháp Vân – Làng Mai, pháp danh Tâm Hải An, pháp tự Chân Pháp Khải. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Sen Vàng. Là đệ tử thứ 595 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Khải thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Khâm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, quốc tịch Mỹ, sinh năm 1962, tập sự xuất gia năm 1997 (35 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 4 tháng 02 năm 1998 tại chùa Từ Nghiêm – Làng Mai, pháp danh Tâm Đắc, pháp tự Chân Pháp Khâm. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Táo. Thọ giới lớn ngày 8 tháng 12 năm 2000 trong đại giới đàn Năm 2000. Nhận truyền đăng năm 2004 trong đại giới đàn Đoàn Tụ với bài kệ truyền đăng:
Pháp bảo trao truyền trên thánh địa
Khâm thừa một dạ chở niềm tin
Hoa vàng trúc biếc nào xa cách
Trăng xưa vằng vặc chiếu bên thềm.
Là đệ tử thứ 56 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Khâm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Pháp Khê (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Pháp, sinh năm 1966, tập sự xuất gia năm 2006 (40 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 11 tháng 2 năm 2007 tại Chùa Cam Lộ – Làng Mai, pháp danh Great Determination of the Heart, pháp tự Chân Pháp Khê. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Đu Đủ. Là đệ tử thứ 389 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Khê thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Khí (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người Pháp, sinh năm 1972, tập sự xuất gia năm 2000 (28 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 28 tháng 6 năm 2001 tại chùa Pháp Vân– Làng Mai, pháp danh Tâm Đại Thuần, pháp tự Chân Pháp Khí. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Dâu Tây. Thọ giới lớn ngày 9 tháng 2 năm 2004 trong đại giới đàn Lâm Tế. Nhận truyền đăng năm 2009 trong đại giới đàn Mùa Sen Mới với bài kệ truyền đăng:
Bước chân Pháp Khí trao truyền
Thong dong lên cõi uyên nguyên tuyệt vời
Phút giây hiện tại hồng tươi
Suối chim có mặt cho đời hát ca.
Là đệ tử thứ 127 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Khí thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Khoa (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1994, tập sự xuất gia năm 2006 (12 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 3 tháng 3 năm 2007 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Chí Thành, pháp tự Chân Pháp Khoa. Sư chú thuộc gia đình xuất gia Cây Trầm Hương. Là đệ tử thứ 470 của Thầy Làng Mai, sư chú Pháp Khoa thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Khôi (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người gốc Mỹ-Việt, quốc tịch Mỹ, sinh năm 1968, tập sự xuất gia năm 2001 (33 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 7 tháng 2 năm 2002 tại chùa Từ Nghiêm – Làng Mai, pháp danh Tâm Đại Tuệ, pháp tự Chân Pháp Khôi. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Thốt Nốt. Thọ giới lớn ngày 10 tháng 11 năm 2004 trong đại giới đàn Đoàn Tụ. Nhận truyền đăng năm 2009 trong đại giới đàn Mùa Sen Mới với bài kệ truyền đăng:
Pháp hoa nở nụ tinh Khôi
Vượt lên năng sở tài bồi giới thân
Nguyền xưa độ hết xa gần
Kim cương thân ấy mười phân vẹn mười.
Là đệ tử thứ 129 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Khôi thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Pháp Không (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người gốc Việt Nam, quốc tịch Mỹ, sinh năm 1955, tập sự xuất gia năm 2002 (47 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 8 tháng 2 năm 2003 tại chùa Pháp Vân – Làng Mai, pháp danh Tâm Tìm Cầu, pháp tự Chân Pháp Không. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Hồ Đào. Thọ giới lớn ngày 14 tháng 1 năm 2006 trong đại giới đàn Cổ Pháp. Nhận truyền đăng năm 2010 trong đại giới đàn Thủy Tiên với bài kệ truyền đăng:
Ngã đã không thì pháp cũng không
Trời xanh mây bạc  cứ thong dong
Vườn xưa tổ phụ hoa còn nở
Máu chảy về tim vẫn thuận dòng.
Là đệ tử thứ 164 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Không thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Pháp Khởi (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người gốc Việt Nam, quốc tịch Mỹ, sinh năm 1974, tập sự xuất gia năm 2006 (32 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 11 tháng 2 năm 2007 tại Chùa Cam Lộ – Làng Mai, pháp danh Tâm Thường Minh, pháp tự Chân Pháp Khởi, thuộc gia đình xuất gia Cây Đu Đủ. Thọ giới lớn ngày 14-01-2010 tại Làng Mai trong đại giới đàn Thủy Tiên. Nhận truyền đăng năm 2016 trong đại giới đàn Ân Nghĩa diễn ra tại Đạo tràng Mai Thôn với bài kệ truyền đăng:
Tịnh độ ca vang dòng suối pháp
Biển lòng thanh tịnh nước từ bi
Tăng thân khởi xướng vô sinh
Khúc Đã về đã tới mỗi bước đi.
Là đệ tử thứ 393 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Khởi thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Pháp Khuyến (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người gốc Việt Nam, quốc tịch Mỹ, sinh năm 1986, tập sự xuất gia năm 2005 (19 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 8 tháng 1 năm 2006 tại Chùa Pháp Vân – Làng Mai, pháp danh Tâm Hạnh Phước, pháp tự Chân Pháp Khuyến. Sư chú thuộc gia đình xuất gia Cây Hồng Giòn. Là đệ tử thứ 340 của Thầy Làng Mai, sư chú Pháp Khuyến thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Khương (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1992, tập sự xuất gia năm 2007 (15 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 17 tháng 2 năm 2008 tại tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Nhuận Trang, pháp tự Chân Pháp Khương. Sư chú thuộc gia đình xuất gia Cây Lê. Là đệ tử thứ 515 của Thầy Làng Mai, sư chú Pháp Khương thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Kiên (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người gốc Việt Nam, quốc tịch Canada. Thọ giới Sa Di ngày 7 tháng 12 năm 1997 tại chùa Pháp Vân – Làng Mai, pháp danh Tâm Chúc Thái, pháp tự Chân Pháp Kiên. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Tùng. Là đệ tử thứ 49 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Kiên thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Kiều (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Nhật Bản, quốc tịch Hoa Kỳ. Thọ giới Sa Di ngày 30 tháng 06 năm 1996 tại chùa Cam Lộ – Làng Mai, pháp danh Virtue Land, pháp tự Chân Pháp Kiều. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Dừa. Là đệ tử thứ 40 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Kiều thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Kim (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1991, tập sự xuất gia năm 2007 (16 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 17 tháng 2 năm 2008 tại tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Hòa Niệm, pháp tự Chân Pháp Kim. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Lê. Thọ giới lớn ngày 27 tháng 2 năm 2012 tại Làng Mai trong đại giới đàn Tình Huynh Đệ. Nhận truyền đăng năm 2017 trong Khoá tu xuất sĩ diễn ra tại Đạo tràng Mai Thôn với bài kệ truyền đăng:
Pháp bảo kim cang tối thượng thừa
Tương ưng hành giải chẳng nhặt thưa
Rút gươm trí tuệ nhờ tay khéo
Chém sạch duyên trần rộng lối xưa.
Là đệ tử thứ 514 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Kim thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Pháp Kinh (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Thọ giới Sa Di ngày 21 tháng 11 năm 2009, pháp tự Chân Pháp Kinh. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Sen Hồng. Là đệ tử thứ 638 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Kinh thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Thầy đã thị tịch.

Pháp Kính (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1989, tập sự xuất gia năm 2007 (18 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 08 tháng 06 năm 2008 tại Tu viện Bát Nhã, pháp tự Chân Pháp Kính. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Ngô Đồng. Thọ giới lớn ngày 27 tháng 2 năm 2012 tại Làng Mai trong đại giới đàn Tình Huynh Đệ. Nhận truyền đăng năm 2018 trong Khoá tu xuất sĩ diễn ra tại Đạo tràng Mai Thôn với bài kệ truyền đăng:
Vạn pháp quay về nương một pháp
Chiếu soi rạng rỡ kính Chân Như
Trăng khuya vằng vặc trời phương ngoại
Rộng nẻo đi về nguyện hà sa.
Là đệ tử thứ 524 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Kính thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Pháp Kỳ (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1990, tập sự xuất gia năm 2008 (18 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 08 tháng 03 năm 2009 tại Chùa Từ Hiếu, pháp danh Tâm Liên Khai, pháp tự Chân Pháp Kỳ. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Sen Vàng. Nhận truyền đăng năm 2019 trong đại giới đàn Bây Giờ Ở Đây tại Tu viện Vườn Ươm với bài kệ truyền đăng:
Chân lý sớm mở ra
Nhờ pháp Bụt diệu kỳ
Công phu trong nhật dụng
Độ người khắp gần xa.
Là đệ tử thứ 622 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Kỳ thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Pháp Lạc
1. (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, quốc tịch Mỹ, sinh năm 1971, tập sự xuất gia năm 1997 (26 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 8 tháng 11 năm 1997 tại Key West, Florida – Mỹ, pháp danh Tâm Anh Cần, pháp tự Chân Pháp Lạc. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Phượng. Thọ giới lớn năm 2000 trong đại giới đàn Năm 2000. Nhận truyền đăng năm 2004 trong đại giới đàn Lâm Tế với bài kệ truyền đăng:
Cam lộ vừa dâng nguồn Pháp Lạc
Núi tuyết trời in một dáng cao
Thông reo ca ngợi bình minh thắm
Một dải quê hương nhuộm nắng đào.
Là đệ tử thứ 54 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Lạc thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.
2. (thuật ngữ) Hạnh phúc trong lúc nghe Pháp và trong lúc thực tập. Theo pháp môn Làng Mai, hành giả cần có pháp lạc trong mọi hình thức thực tập như ngồi thiền, đi thiền, nghe pháp thoại, chấp tác, v.v… Hành giả được nuôi dưỡng bởi niềm vui và hạnh phúc trong khi thực tập thì mới đi xa được trên con đường thực tập. Cũng còn gọi là Pháp hỷ. Xem thiền duyệt.

Pháp Lai (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người Anh, sinh năm 1967, tập sự xuất gia năm 2002 (35 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 26 tháng 5 năm 2002 tại chùa Từ Nghiêm – Làng Mai, pháp danh Tâm Chân Hướng, pháp tự Chân Pháp Lai. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Xoan. Thọ giới lớn ngày 14 tháng 1 năm 2006 trong đại giới đàn Cổ Pháp. Nhận truyền đăng năm 2010 trong đại giới đàn Thủy Tiên với bài kệ truyền đăng:
Pháp mở lời xưa chúc hiện lai
Não phiền rơi rụng ánh dương soi
Có không mấy dám phù vân ấy
Vượt thoát không gian tảo rạng ngời.
Là đệ tử thứ 155 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Lai thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Pháp Lãm (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, tập sự xuất gia năm 2005, thọ giới Sa Di ngày 07 tháng 08 năm 2005 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Đồng Độ, pháp tự Chân Pháp Lãm. Sư chú thuộc gia đình xuất gia Cây Hướng Dương. Là đệ tử thứ 263 của Thầy Làng Mai, sư chú Pháp Lãm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Lâm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1982, tập sự xuất gia năm 2003 (21 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 7 tháng 7 năm 2003 tại chùa Từ Nghiêm – Làng Mai, pháp danh Tâm Quảng Niệm, pháp tự Chân Pháp Lâm. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Vô Ưu. Thọ giới lớn ngày 18 tháng 12 năm 2006 trong đại giới đàn Văn Lang. Nhận truyền đăng năm ngày 18 tháng 10 năm 2011 tại Tu viện Vườn Ươm với bài kệ truyền đăng:
Cầm đuốc thiêng chánh pháp
Soi sáng chốn tùng lâm
Oanh vàng về ca hát
Trên liễu biếc cành xuân.
Là đệ tử thứ 189 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Lâm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Pháp Lân (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1980, tập sự xuất gia năm 2008 (28 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 08 tháng 03 năm 2009 tại Chùa Từ Hiếu, pháp danh Tâm Quảng Đạt, pháp tự Chân Pháp Lân. Thầy Pháp Lân thuộc gia đình xuất gia Cây Sen Vàng. Thọ giới lớn trong đại giới đàn Tình Huynh Đệ ngày 27 tháng 2 năm 2012 tại Tu viện Vườn Ươm. Nhận truyền đăng trong đại giới đàn Bây Giờ Ở Đây năm 2019 tại Tu viện Vườn Ươm với bài kệ truyền đăng:
Pháp trao, tình cũng đã trao
Hạt mầm lân mẫn thuở nào đơm hoa
Vun trồng định tuệ gần xa
Công phu chọc thủng ngồi tòa Chân Như.
Là đệ tử thứ 593 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Lân thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Pháp Lập (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1988, tập sự xuất gia năm 2005 (17 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 07 tháng 08 năm 2005 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Đồng Hiếu, pháp tự Chân Pháp Lập. Sư chú thuộc gia đình xuất gia Cây Hướng Dương. Là đệ tử thứ 264 của Thầy Làng Mai, sư chú Pháp Lập thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Lễ (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1979, tập sự xuất gia năm 2007 (28 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 08 tháng 06 năm 2008 tại Tu viện Bát Nhã, pháp tự Chân Pháp Lễ. Sư chú thuộc gia đình xuất gia Cây Ngô Đồng. Là đệ tử thứ 523 của Thầy Làng Mai, sư chú Pháp Lễ thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Lịch (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1985, tập sự xuất gia năm 2008 (23 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 08 tháng 03 năm 2009 tại Chùa Từ Hiếu, pháp danh Tâm Liên Trung, pháp tự Chân Pháp Lịch. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Sen Vàng. Thọ giới lớn ngày 27 tháng 2 năm 2012 tại Làng Mai trong đại giới đàn Tình Huynh Đệ. Nhận truyền đăng năm 2018 trong Khoá tu xuất sĩ diễn ra tại Đạo tràng Mai Thôn với bài kệ truyền đăng:
Rỗng rang giới định nghiêm thân
Pháp sâu hiển lộ trong ngần nước trăng
Công phu trác lịch thâm ân
Bi hoa viên mãn thuyền giăng biển ngoài.
Là đệ tử thứ 608 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Lịch thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Pháp Liêm (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1972, tập sự xuất gia năm 2008 (36 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 08 tháng 03 năm 2009 tại Chùa Từ Hiếu, pháp danh Tâm Nhật Trì, pháp tự Chân Pháp Liêm. Sư chú thuộc gia đình xuất gia Cây Sen Vàng. Là đệ tử thứ 634 của Thầy Làng Mai, sư chú Pháp Liêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Liên (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Pháp, sinh năm 1979, tập sự xuất gia năm 2008 (29 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 20 tháng 09 năm 2008 tại Chùa Pháp Vân – Làng Mai, pháp danh Great Strength of the Heart, pháp tự Chân Pháp Liên. Sư chú thuộc gia đình xuất gia Cây Sen Trắng. Là đệ tử thứ 552 của Thầy Làng Mai, sư chú Pháp Liên thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Liệu (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai, người gốc Việt Nam, quốc tịch Pháp. Sinh năm 1968, tập sự xuất gia năm 2002 (34 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 8 tháng 2 năm 2003 tại Làng Mai, pháp danh Tâm Thiện Từ, pháp tự Chân Pháp Liệu, trong gia đình xuất gia Cây Hồ Đào. Thọ giới lớn ngày 14 tháng 1 năm 2006 trong đại giới đàn Cổ Pháp tại Làng Mai Pháp. Nhận truyền đăng năm 2010 trong đại giới đàn Thủy Tiên với bài kệ:
Pháp xưa trị liệu có muôn hình
Nhiệm mầu huyết mạch gọi tâm linh
Nước biếc non xanh trời sáng rộng
Đêm đêm nhớ hát khúc đăng trình.
Là đệ tử thứ 166 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Liệu thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Pháp Linh (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người Anh, sinh năm 1979, tập sự xuất gia năm 2007 (28 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 17 tháng 2 năm 2008 tại chùa Cam Lộ – Làng Mai, pháp danh Tâm Nguyên Viên Bi, pháp tự Chân Pháp Linh, thuộc gia đình xuất gia Cây Lê. Thọ giới lớn ngày 22 tháng 2 năm 2011 tại Làng Mai trong đại giới đàn Lắng Nghe.Nhận truyền đăng năm 2016 trong đại giới đàn Ân nghĩa diễn ra tại Đạo tràng Mai Thôn với bài kệ truyền đăng:
The Dharma bell resounds across land and waters
Harmonious spirit reaches hearts and minds
Widening circles know well their true home
This breath, this step, are the wonder, right now.
Là đệ tử thứ 476 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Linh thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Pháp Lĩnh (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1973, tập sự xuất gia năm 2000 (27 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 18 tháng 05 năm 2000 tại chùa Từ Nghiêm – Làng Mai, pháp danh Tâm Thiện Sanh, pháp tự Chân Pháp Lĩnh. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Bông Sứ. Là đệ tử thứ 110 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Lĩnh thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Lộ (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1945, tập sự xuất gia năm 2002 (57 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 26 tháng 5 năm 2002 tại chùa Từ Nghiêm – Làng Mai, pháp danh Tâm Thị Phước, pháp tự Chân Pháp Lộ. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Xoan. Thọ giới lớn ngày 14 tháng 1 năm 2006 trong đại giới đàn Cổ Pháp. Nhận truyền đăng năm 2010 trong đại giới đàn Thủy Tiên với bài kệ truyền đăng:
Mưa Pháp chân cam Lộ
Xanh lại núi rừng xưa
Ước cũ còn nguyên vẹn
Khám phá dấu chân thừa.
Là đệ tử thứ 150 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Lộ thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Lộc (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1977, tập sự xuất gia năm 2007 (30 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 17 tháng 2 năm 2008 tại tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Quảng Hạnh, pháp tự Chân Pháp Lộc. Sư chú thuộc gia đình xuất gia Cây Lê. Là đệ tử thứ 520 của Thầy Làng Mai, sư chú Pháp Lộc thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Lợi (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1972, tập sự xuất gia năm 2007 (35 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 17 tháng 2 năm 2008 tại tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Hòa Trú, pháp tự Chân Pháp Lợi. Sư chú thuộc gia đình xuất gia Cây Lê. Là đệ tử thứ 519 của Thầy Làng Mai, sư chú Pháp Lợi thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Luân (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người gốc Việt Nam, quốc tịch Mỹ, sinh năm 1973, tập sự xuất gia năm 2001 (28 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 7 tháng 2 năm 2002 tại chùa Từ Nghiêm – Làng Mai, pháp danh Tâm Hiền, pháp tự Chân Pháp Luân. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Thốt Nốt. Thọ giới lớn ngày 10 tháng 11 năm 2004 trong đại giới đàn Đoàn Tụ. Là đệ tử thứ 136 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Luân thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Luận (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1994, tập sự xuất gia năm 2008 (14 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 08 tháng 03 năm 2009 tại Chùa Từ Hiếu, pháp danh Tâm Liên Hướng, pháp tự Chân Pháp Luận. Sư chú thuộc gia đình xuất gia Cây Sen Vàng. Là đệ tử thứ 628 của Thầy Làng Mai, sư chú Pháp Luận thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Lữ (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, quốc tịch Pháp, sinh năm 1951, tập sự xuất gia năm 1999 (48 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 04 tháng 12 năm 1999 tại chùa Từ Nghiêm – Làng Mai, pháp danh Tâm Cát Tường, pháp tự Chân Pháp Lữ. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Anh Đào. Thọ giới lớn ngày 09 tháng 01 năm 2003 trong đại giới đàn Đã Về Đã Tới. Nhận truyền đăng năm 2006 trong đại giới đàn Văn Lang với bài kệ truyền đăng:
Chánh Pháp nuôi bằng tình đạo Lữ
Tự thân thành một với tăng thân
Ba cây chụm lại nên hòn núi
Rạng rỡ ngàn năm sức hợp quần.
Là đệ tử thứ 89 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Lữ thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Pháp Lực (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Pháp. Thọ giới Sa Di ngày 28 tháng 6 năm 2001 tại chùa Pháp Vân – Làng Mai, pháp tự Chân Pháp Lực. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Dâu Tây. Là đệ tử thứ 126 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Lực thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Lượng (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người gốc Việt Nam, quốc tịch Đức, sinh năm 1958, tập sự xuất gia năm 2000 (42 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 28 tháng 6 năm 2001 tại chùa Pháp Vân– Làng Mai, pháp danh Tâm Sáng Trong, pháp tự Chân Pháp Lượng. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Dâu Tây. Thọ giới lớn ngày 9 tháng 2 năm 2004 trong đại giới đàn Lâm Tế. Nhận truyền đăng năm 2009 trong đại giới đàn Mùa Sen Mới với bài kệ truyền đăng:
Pháp môn thi thiết tuy vô Lượng
Phật quả ngày mai quyết định thành
Đất thơm hiến tặng mùa xuân mới
Đường về mây trắng gọi trời xanh.
Là đệ tử thứ 124 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Lượng thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Thị tịch năm 2019.

Pháp Lưu (tên gọi) Một vị xuất giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người Mỹ, sinh năm 1975, tập sự xuất gia năm 2003 (28 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 13 tháng 12 năm 2003 tại chùa Từ Nghiêm – Làng Mai, pháp danh Tâm Định Hạnh, pháp tự Chân Pháp Lưu. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Quế. Thọ giới lớn ngày 18 tháng 12 năm 2006 trong đại giới đàn Văn Lang. Nhận truyền đăng năm 2011 trong đại giới đàn Lắng Nghe tại Đạo tràng Mai Thôn với bài kệ truyền đăng:
Pháp thân lưu xuất cam lộ vị
Nhật dạ triều âm tứ hải văn
Diêm phù vô nhiệt thanh lương nhuận
Mai hoa thời tiết hữu tiền thân.
Là đệ tử thứ 201 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Lưu thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Pháp Luyện (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1979, tập sự xuất gia năm 2008 (29 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 08 tháng 03 năm 2009 tại Chùa Từ Hiếu, pháp danh Tâm Liên Cần, pháp tự Chân Pháp Luyện. Sư chú thuộc gia đình xuất gia Cây Sen Vàng. Là đệ tử thứ 592 của Thầy Làng Mai, sư chú Pháp Luyện thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Lý (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người Pháp, sinh năm 1978, thọ giới Sa Di ngày 21 tháng 11 năm 2009 (31 tuổi), pháp danh Solide Refuge du Coeur, pháp tự Chân Pháp Lý. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Sen Hồng. Thọ giới lớn ngày 24 tháng 5 năm 2014 trong đại giới đàn Cam Lộ Vị tại Đạo tràng Mai Thôn. Nhận truyền đăng năm 2020 trong khóa tu xuất sĩ tại Viện Phật học Ứng dụng Châu Âu với bài kệ truyền đăng:
Nương tựa tăng thân pháp nhiệm mầu
Gốc rễ vun bồi nghĩa sâu
Bồ tát dũng xuất nơi mỗi bước
An tịnh thân tâm sáng địa cầu.
Là đệ tử thứ 651 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Lý thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Pháp Mạch (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1985, tập sự xuất gia năm 2008 (23 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 08 tháng 03 năm 2009 tại Chùa Từ Hiếu, pháp danh Tâm Thiện Chơn, pháp tự Chân Pháp Mạch. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Sen Vàng. Thọ giới lớn ngày 27 tháng 2 năm 2012 trong đại giới đàn Tình Huynh Đệ. Là đệ tử thứ 610 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Mạch thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Mãn (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người Mỹ, sinh năm 1973, tập sự xuất gia năm 2006 (33 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 11 tháng 2 năm 2007 tại Chùa Cam Lộ – Làng Mai, pháp danh Peaceful Wonder of the Heart, pháp tự Chân Pháp Mãn. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Đu Đủ. Nhận truyền đăng năm 2016 tại tu viện Mộc Lan với bài kệ truyền đăng:
Bích Nham tú lệ nét thanh cao         
Pháp bảo truyền trao bậc anh hào.  
Mãn khai hoa tuệ bừng khắp chốn   
Ngàn xưa truyền lại tới ngàn sau.
Là đệ tử thứ 392 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Mãn thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Mặc (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1993, tập sự xuất gia năm 2008 (15 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 08 tháng 03 năm 2009 tại Chùa Từ Hiếu, pháp danh Tâm Liên Quý, pháp tự Chân Pháp Mặc. Sư chú thuộc gia đình xuất gia Cây Sen Vàng. Là đệ tử thứ 627 của Thầy Làng Mai, sư chú Pháp Mặc thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Mẫn (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1990, tập sự xuất gia năm 2008 (18 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 08 tháng 03 năm 2009 tại Chùa Từ Hiếu, pháp danh Tâm Quảng Thủy, pháp tự Chân Pháp Mẫn. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Sen Vàng. Là đệ tử thứ 620 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Mẫn thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Mật (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người gốc Việt Nam, quốc tịch Mỹ, sinh năm 1954, tập sự xuất gia năm 2007 (53 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 17 tháng 2 năm 2008 tại chùa Cam Lộ – Làng Mai, pháp danh Tâm Nguyên Tài, pháp tự Chân Pháp Mật. Sư chú thuộc gia đình xuất gia Cây Lê. Là đệ tử thứ 481 của Thầy Làng Mai, sư chú Pháp Mật thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Minh (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Do Thái, sinh năm 1964. Thọ giới Sa Di ngày 26 tháng 10 năm 1998 (34 tuổi) tại chùa Cam Lộ – Làng Mai, pháp danh Tâm Nguyên Thiện Hữu, pháp tự Chân Pháp Minh. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Sung. Thọ giới lớn năm 2001. Là đệ tử thứ 74 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Minh thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Môn (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Pháp, thọ giới Sa Di ngày 7 tháng 2 năm 2002 tại chùa Từ Nghiêm – Làng Mai, pháp tự Chân Pháp Môn. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Thốt Nốt. Thọ giới lớn năm 2004. Là đệ tử thứ 143 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Môn thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Mục (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1994, tập sự xuất gia năm 2008 (14 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 08 tháng 03 năm 2009 tại Chùa Từ Hiếu, pháp danh Tâm Liên Trì, pháp tự Chân Pháp Mục. Sư chú thuộc gia đình xuất gia Cây Sen Vàng. Là đệ tử thứ 630 của Thầy Làng Mai, sư chú Pháp Mục thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Năng (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, quốc tịch Mỹ, sinh năm 1987, tập sự xuất gia năm 2005 (18 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 8 tháng 1 năm 2006 (19 tuổi) tại Chùa Pháp Vân – Làng Mai, pháp danh Tâm Từ Bi, pháp tự Chân Pháp Năng. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Hồng Giòn. Thọ giới lớn ngày 12 tháng 01 năm 2009 tại Làng Mai trong đại giới đàn Mùa Sen Mới. Nhận truyền đăng năm 2014 trong Đại Giới Đàn Cam Lộ Vị tổ chức tại Làng Mai với bài kệ:
Giáo pháp gieo đầy trên đất tâm
Hạt lành năng biến lại năng huân
Trung kiên một tấm lòng con thảo
Cùng với tăng thân kết giải đồng.
Là đệ tử thứ 345 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Năng thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Ngạn (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người gốc Việt Nam, quốc tịch Hà Lan, sinh năm 1935, tập sự xuất gia năm 2002 (67 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 8 tháng 2 năm 2003 tại chùa Pháp Vân – Làng Mai, pháp danh Tâm Tu Di, pháp tự Chân Pháp Ngạn. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Hồ Đào. Thọ giới lớn ngày 14 tháng 1 năm 2006 trong đại giới đàn Cổ Pháp. Là đệ tử thứ 162 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Ngạn thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Đã thị tịch.

Pháp Ngân (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1968, thọ giới Sa Di ngày 21 tháng 11 năm 2009 (41 tuổi), pháp danh Tâm Đức Quang, pháp tự Chân Pháp Ngân. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Sen Hồng. Là đệ tử thứ 644 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Ngân thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Nghị (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1987, tập sự xuất gia năm 2008 (21 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 08 tháng 03 năm 2009 tại Chùa Từ Hiếu, pháp danh Tâm Quảng Thanh, pháp tự Chân Pháp Nghị. Sư chú thuộc gia đình xuất gia Cây Sen Vàng. Là đệ tử thứ 614 của Thầy Làng Mai, sư chú Pháp Nghị thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Nghĩa (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, quốc tịch Đan Mạch, sinh năm 1975. Thọ giới Sa Di ngày 12 tháng 5 năm 1998 (23 tuổi) tại chùa Pháp Vân – Làng Mai, pháp danh Tâm Kiên Định, pháp tự Chân Pháp Nghĩa, thuộc gia đình xuất gia Cây Trúc. Thọ giới lớn năm 2000. Là đệ tử thứ 67 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Nghĩa thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Nghiêm (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Pháp. Thọ giới Sa Di Ni ngày 24 tháng 05 năm 1994 tại chùa Cam Lộ – Làng Mai, pháp danh Autumn Moon of the Heart, pháp tự Chân Pháp Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Con Chim. Là đệ tử thứ 24 của Thầy Làng Mai, sư cô Pháp Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Nghiệm (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1993, tập sự xuất gia năm 2008 (15 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 08 tháng 03 năm 2009 tại Chùa Từ Hiếu, pháp danh Tâm Nguyên Thông, pháp tự Chân Pháp Nghiệm. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Sen Vàng. Là đệ tử thứ 626 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Nghiệm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Ngộ (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Mỹ, sinh năm 1972. Thọ giới Sa Di ngày 26 tháng 10 năm 1998 (26 tuổi) tại chùa Cam Lộ – Làng Mai, pháp tự Chân Pháp Ngộ. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Sung. Thọ giới lớn năm 2001. Là đệ tử thứ 78 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Ngộ thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Ngọc (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1976, tập sự xuất gia năm 2005 (29 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 07 tháng 08 năm 2005 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Định Hương, pháp tự Chân Pháp Ngọc. Sư chú thuộc gia đình xuất gia Cây Hướng Dương. Là đệ tử thứ 258 của Thầy Làng Mai, sư chú Pháp Ngọc thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Ngôn (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1991, tập sự xuất gia năm 2005 (14 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 07 tháng 08 năm 2005 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Viên Thành, pháp tự Chân Pháp Ngôn. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Hướng Dương. Thọ giới lớn ngày 24 tháng 5 năm 2014 trong đại giới đàn Cam Lộ Vị tại Làng Mai Pháp. Là đệ tử thứ 309 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Ngôn thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Nguyên (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người gốc Mỹ-Việt, quốc tịch Mỹ, sinh năm 1981, tập sự xuất gia năm 1997 (16 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 4 tháng 2 năm 1998 tại chùa Từ Nghiêm – Làng Mai, pháp danh Tâm Đại, pháp tự Chân Pháp Nguyên. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Táo. Thọ giới lớn ngày 8 tháng 12 năm 2000 trong đại giới đàn Thiên Niên Kỷ. Nhận truyền đăng năm 2004 trong đại giới đàn Đoàn Tụ với bài kệ truyền đăng:
Thân Pháp thường xuyên tỏa sáng
Khê tào tìm lại chân Nguyên
Vằng vặc trăng sao lối cũ
Quê xưa vẫn đó hồn nhiên.
Là đệ tử thứ 63 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Nguyên thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Nguyện (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người gốc Việt Nam, quốc tịch Mỹ, sinh năm 1975, tập sự xuất gia năm 2007 (32 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 17 tháng 2 năm 2008 tại chùa Cam Lộ – Làng Mai, pháp danh Tâm Trúc Hảo, pháp tự Chân Pháp Nguyện, thuộc gia đình xuất gia Cây Lê. Thọ giới lớn ngày 22 tháng 2 năm 2011 tại Làng Mai trong đại giới đàn Lắng Nghe. Nhận truyền đăng năm 2016 trong đại giới đàn Ân Nghĩa diễn ra tại Đạo tràng Mai Thôn với bài kệ truyền đăng:
Pháp thân mở rộng trời phương ngoại
Cõi Bụt tuôn dòng suối hiểu thương
Nguyện sống rong chơi trên đất Mẹ
Hoa mai nở ngát cả ngàn phương.
Là đệ tử thứ 483 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Nguyện thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Pháp Nguyệt (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1986, tập sự xuất gia năm 2005 (23 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 07 tháng 08 năm 2005 tại chùa Từ Hiếu, pháp danh Tâm Nhuận Nhân, pháp tự Chân Pháp Nguyệt. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Hướng Dương. Thọ giới Lớn ngày 12 tháng 01 năm 2009 tại chùa Từ Hiếu trong đại giới đàn Mùa Sen Mới. Nhận truyền đăng năm 2016 trong đại giới đàn Ân Nghĩa tại Tu viện Vườn Ươm với bài kệ truyền đăng:
Chí lớn hành trì Phật Pháp
Khiêng vầng nhật Nguyệt trên vai
Linh Thứu nhìn về Xá Vệ
Trái tim ôm hết muôn loài.
Là đệ tử thứ 287 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Nguyệt thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Pháp Ngữ (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Mỹ, sinh năm 1975, tập sự xuất gia năm 2003 (28 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 7 tháng 7 năm 2003 tại chùa Từ Nghiêm – Làng Mai, pháp danh Wakeful Presence of the Heart, pháp tự Chân Pháp Ngữ. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Vô Ưu. Là đệ tử thứ 186 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Ngữ thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Ngự (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1982, thọ giới Sa Di ngày 21 tháng 11 năm 2009 (27 tuổi), pháp danh Tâm Minh Nghị, pháp tự Chân Pháp Ngự. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Sen Hồng. Thọ giới lớn ngày 24 tháng 5 năm 2014 trong đại giới đàn Cam Lộ Vị. Là đệ tử thứ 657 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Ngự thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Pháp Ngưỡng (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1982, tập sự xuất gia năm 2005 (23 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 07 tháng 08 năm 2005 tại chùa Từ Hiếu, pháp danh Tâm Niệm Pháp, pháp tự Chân Pháp Ngưỡng. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Hướng Dương. Thọ giới Lớn ngày 12 tháng 01 năm 2009 tại chùa Từ Hiếu trong đại giới đàn Mùa Sen Mới. Nhận truyền đăng năm 2014 trong đại giới đàn Cam Lộ Vị tổ chức tại Làng Mai với bài kệ truyền đăng:
Pháp mầu vừa được tuyên dương
Đem tâm kính ngưỡng, lên đường xuất gia
Đâu đâu cũng thấy là nhà
Ăn cơm Thiện thệ, ngồi tòa Như Lai.
Là đệ tử thứ 269 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Ngưỡng thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Pháp Nhã (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1982, thọ giới Sa Di ngày 1 tháng 2 năm 2005 (23 tuổi) tại Chùa Hoằng Pháp – Việt Nam, pháp danh Tâm Tuệ Quán, pháp tự Chân Pháp Nhã. Thọ giới Lớn ngày 5 tháng 1 năm 2008 tại Làng Mai trong đại giới đàn Thanh Lương Địa. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Vú Sữa. Nhận truyền đăng ngày 17 tháng 2 năm 2012 trong Đại Giới Đàn Tình Huynh Đệ tổ chức tại tu viện Lộc Uyển với bài kệ:
Pháp âm tao nhã không cùng
Hải triều vang dậy muôn trùng nước non
Nhớ lời thệ hải minh sơn
Gươm thần trí tuệ còn vung sáng ngời.
Là đệ tử thứ 216 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Nhã thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Pháp Nhạc (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1992, tập sự xuất gia năm 2008 (16 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 08 tháng 03 năm 2009 tại Chùa Từ Hiếu, pháp danh Tâm Liên Bảo, pháp tự Chân Pháp Nhạc. Sư chú thuộc gia đình xuất gia Cây Sen Vàng. Là đệ tử thứ 624 của Thầy Làng Mai, sư chú Pháp Nhạc thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Nhàn (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1960, tập sự xuất gia năm 2005 (45 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 8 tháng 1 năm 2006 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Giác Chánh, pháp tự Chân Pháp Nhàn. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Hồng Giòn. Thọ giới lớn ngày 12 tháng 01 năm 2009 tại chùa Từ Hiếu trong đại giới đàn Mùa Sen Mới. Là đệ tử thứ 360 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Nhàn thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Thầy là cha của thầy Pháp Túc. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Nhẫn (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người Bồ Đào Nha, sinh năm 1972, tập sự xuất gia năm 2001 (29 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 7 tháng 2 năm 2002 tại chùa Từ Nghiêm – Làng Mai, pháp danh Deep Aspiration of the Heart, pháp tự Chân Pháp Nhẫn. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Thốt Nốt. Thọ giới lớn ngày 10 tháng 11 năm 2004 trong đại giới đàn Đoàn Tụ. Nhận truyền đăng năm 2009 trong đại giới đàn Mùa Sen Mới với bài kệ truyền đăng:
Pháp môn trí Nhẫn song hành
Tinh chuyên bất đoạn, uyên minh tỏ tường
Nguyền xưa phát túc siêu phương
Thủy chung vẫn một con đường đi lên.
Là đệ tử thứ 137 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Nhẫn thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Nhất (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1975, thọ giới Sa Di ngày 21 tháng 11 năm 2009 (34 tuổi), pháp danh Tâm Bảo, pháp tự Chân Pháp Nhất. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Sen Hồng. Là đệ tử thứ 640 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Nhất thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Nhật (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, quốc tịch Việt Nam, sinh năm 1984, tập sự xuất gia năm 2005 (21 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 7 tháng 8 năm 2005 (21 tuổi) tại chùa Từ Hiếu, pháp danh Tâm Tuệ Nghĩa, pháp tự Chân Pháp Nhật. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Hướng Dương. Thọ giới lớn ngày 12 tháng 01 năm 2009 tại Làng Mai trong đại giới đàn Mùa Sen Mới. Nhận truyền đăng năm 2013 tại Làng Mai Pháp với bài kệ truyền đăng:
Pháp quang mười phương chiếu diệu
Từ nguồn Đại Nhật Như Lai
Tốt tươi vạn loài biểu hiện
Khắc ghi ân đức muôn đời.
Là đệ tử thứ 250 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Nhật thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Nhi (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1996, tập sự xuất gia năm 2008 (12 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 08 tháng 03 năm 2009 tại Chùa Từ Hiếu, pháp danh Tâm Viên Minh, pháp tự Chân Pháp Nhi. Sư chú thuộc gia đình xuất gia Cây Sen Vàng. Là đệ tử thứ 633 của Thầy Làng Mai, sư chú Pháp Nhi thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Nhĩ (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1981, tập sự xuất gia năm 2005 (24 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 07 tháng 08 năm 2005 tại chùa Từ Hiếu, pháp danh Tâm Ngọc, pháp tự Chân Pháp Nhĩ. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Hướng Dương. Thọ giới lớn ngày 12 tháng 01 năm 2009 tại chùa Từ Hiếu trong đại giới đàn Mùa Sen Mới. Nhận truyền đăng ngày 21 tháng 2 năm 2013  tại Làng Mai với bài kệ:
Pháp nhĩ vốn dòng như thị
Có không phân biệt mà ra
Thiền quán vượt qua ba mạn
Thảnh thơi giữa chốn ta bà.
Là đệ tử thứ 267 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Nhĩ thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Pháp Nhiên (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1984, tập sự xuất gia năm 2005 (21 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 10 tháng 5 năm 2006 tại Tu viện Bát Nhã – Việt Nam, pháp danh Tâm Khánh Phúc, pháp tự Chân Pháp Nhiên. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Hải Đường. Thọ giới lớn năm 2010. Là đệ tử thứ 371 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Nhiên thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Nhiệm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1985, tập sự xuất gia năm 2005 (20 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 07 tháng 08 năm 2005 tại chùa Từ Hiếu, pháp danh Tâm Nguyên Huệ, pháp tự Chân Pháp Nhiệm. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Hướng Dương. Thọ giới lớn ngày 12 tháng 01 năm 2009 tại chùa Từ Hiếu trong đại giới đàn Mùa Sen Mới. Nhận truyền đăng năm 2016 trong đại giới đàn Ân Nghĩa diễn ra tại Tu viện Vườn Ươm với bài kệ truyền đăng:
Pháp Bụt quả là mầu nhiệm
An vui ngay tại nơi này
Lưới đế châu luôn ảnh chiếu
Nhìn hôm nay thấy ngày mai.
Là đệ tử thứ 281 của Thầy Làng Mai. Thầy Pháp Nhiệm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Pháp Nhiếp (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1987, tập sự xuất gia năm 2009 (22 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 21 tháng 11 năm 2009 tại chùa Từ Hiếu, pháp danh Tâm Thọ Bấu, pháp tự Chân Pháp Nhiếp. Thầy thuộc gia đình Cây Sen Hồng. Thọ giới lớn ngày 24 tháng 5 năm 2014 tại Làng Mai trong đại giới đàn Cam Lộ Vị. Nhận truyền đăng năm 2021 trong đại giới đàn Qua Bờ với bài kệ truyền đăng:
Pháp mầu truyền lại còn nguyên        
Bao môn nhiếp phục tinh chuyên thở cười
Tới về từng bước thảnh thơi
Trăng thu sáng tỏ chân trời lặng thinh.
Là đệ tử thứ 661 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Nhiếp thuộc thế hệ thứ 43 tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Pháp Nhuận (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam tu học theo pháp môn Làng Mai. Người Việt Nam, xuất gia năm 1998 tại Việt Nam. Được Thầy Làng Mai truyền đăng năm 2006 trong đại giới đàn Cổ Pháp với bài kệ truyền đăng:
Mưa Pháp ngày đêm thường thấm Nhuận
Lối về soi tỏ dấu chân tâm
Chí trai há ngại đời dâu biển
Một sớm vang ca khúc đại đồng.

Pháp Như (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Canada-Mỹ, sinh năm 1964, thọ giới Sa Di ngày 21 tháng 11 năm 2009 (45 tuổi), pháp danh Mindful Compassion of the Heart, pháp tự Chân Pháp Như. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Sen Hồng. Là đệ tử thứ 639 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Như thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Niệm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người gốc Việt Nam, quốc tịch Canada, sinh năm 1974, tập sự xuất gia năm 1994 (20 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 03 tháng 08 năm 1994 tại chùa Pháp Vân – Làng Mai, pháp danh Tâm Minh Trung, pháp tự Chân Pháp Niệm. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Sồi. Thọ giới lớn ngày 2 tháng 12 năm 1996 trong đại giới đàn Nến Ngọc. Nhận truyền đăng năm 2000 trong đại giới đàn Năm 2000 với bài kệ truyền đăng:
Chân Pháp lòng kia hằng tín mộ
Niệm lành sưởi ấm chốn quê hương
Lắng nghe mầu nhiệm chim oanh hót
Diện mục xưa nay lộ tỏ tường.
Là đệ tử thứ 27 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Niệm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Pháp Ninh (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1982, tập sự xuất gia năm 2004 (22 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 1 tháng 2 năm 2005 tại Chùa Hoằng Pháp, pháp danh Tâm Đồng Chiếu, pháp tự Chân Pháp Ninh. Thọ giới lớn ngày 5 tháng 1 năm 2008 tại tu viện Bát Nhã trong đại giới đàn Thanh Lương Địa. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Vú Sữa. Là đệ tử thứ 222 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Ninh thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Phong (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1991, tập sự xuất gia năm 2005 (14 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 10 tháng 5 năm 2006 (15 tuổi) tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Đồng Khai, pháp tự Chân Pháp Phong. Sư chú thuộc gia đình xuất gia Cây Hải Đường. Là đệ tử thứ 386 của Thầy Làng Mai, sư chú Pháp Phong thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Quán (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1978, tập sự xuất gia năm 2002 (24 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 8 tháng 2 năm 2003 (25 tuổi) tại chùa Pháp Vân – Làng Mai, pháp danh Tâm Hiền, pháp tự Chân Pháp Quán. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Hồ Đào. Thọ giới lớn ngày 14 tháng 1 năm 2006 trong đại giới đàn Cổ Pháp. Là đệ tử thứ 176 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Quán thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Quang (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Pháp, sinh năm 1968, tập sự xuất gia năm 2003 (35 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 7 tháng 7 năm 2003 (35 tuổi) tại chùa Từ Nghiêm – Làng Mai, pháp danh Sunlight of the Heart, pháp tự Chân Pháp Quang. Sư chú thuộc gia đình xuất gia Cây Vô Ưu. Thọ lại giới Sa Di ngày 11 tháng 2 năm 2007 trong gia đình xuất gia cây Đu Đủ. Là đệ tử thứ 390 của Thầy Làng Mai, sư chú Pháp Quang thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Quảng (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1980, thọ giới Sa Di ngày 21 tháng 11 năm 2009 (29 tuổi), pháp danh Tâm Quảng An, pháp tự Chân Pháp Quảng. Sư chú thuộc gia đình xuất gia Cây Sen Hồng. Là đệ tử thứ 655 của Thầy Làng Mai, sư chú Pháp Quảng thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Quyền (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1982, thọ giới Sa Di ngày 21 tháng 11 năm 2009 (27 tuổi), pháp danh Tâm Phương Chiếu, pháp tự Chân Pháp Quyền. Sư chú thuộc gia đình xuất gia Cây Sen Hồng. Là đệ tử thứ 659 của Thầy Làng Mai, sư chú Pháp Quyền thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Quyết (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1988, thọ giới Sa Di ngày 21 tháng 11 năm 2009 (21 tuổi), pháp danh Tâm Trì, pháp tự Chân Pháp Quyết. Sư chú thuộc gia đình xuất gia Cây Sen Hồng. Là đệ tử thứ 667 của Thầy Làng Mai, sư chú Pháp Quyết thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Siêu (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, quốc tịch Mỹ, sinh năm 1985, tập sự xuất gia năm 2006 (21 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 11 tháng 2 năm 2007 (22 tuổi) tại Chùa Cam Lộ – Làng Mai, pháp danh Tâm Quảng Minh, pháp tự Chân Pháp Siêu, thuộc gia đình xuất gia Cây Đu Đủ. Thọ giới lớn ngày 14-01-2010 tại Làng Mai trong đại giới đàn Thủy Tiên. Nhận truyền đăng năm 2016 trong đại giới đàn Ân nghĩa diễn ra tại Đạo tràng Mai Thôn với bài kệ truyền đăng:
Crystal refracts rays of the Dharma Lamp
Bathing all beings in a transcendent light
Of acceptance, the fruit of your open heart and understanding.
It warms from within the ancient forest with life.
Là đệ tử thứ 397 của Thầy Làng Mai. Thầy Pháp Siêu thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Sinh (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Hà Lan. Thọ giới Sa Di ngày 30 tháng 8 năm 2004 tại chùa Pháp Vân – Làng Mai, pháp tự Chân Pháp Sinh. Sư Chú thuộc gia đình xuất gia Cây Olive. Là đệ tử thứ 207 của Thầy Làng Mai, sư chú Pháp Sinh thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp sống (thuật ngữ) Giáo Pháp được hiến tặng không phải qua các bài thuyết giảng mà qua cách sống của người thực tập. Đi, đứng, nằm, ngồi, và hành xử trong chánh niệm và với lòng từ bi đều là những biểu lộ của pháp sống, còn gọi là thân giáo. Tiếng Anh là The living dharma.

Pháp Sơn (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người Tây Ban Nha, quốc tịch Thụy Sĩ, sinh năm 1964, tập sự xuất gia năm 1996 (32 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 7 tháng 2 năm 1997 tại chùa Pháp Vân – Làng Mai, pháp danh Tâm Nhất Hướng, pháp tự Chân Pháp Sơn. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Tùng. Thọ giới lớn ngày 3 tháng 12 năm 1998 trong đại giới đàn Tăng Hội. Nhận truyền đăng năm 2003 trong đại giới đàn Đã Về Đã Tới với bài kệ truyền đăng:
Một hướng trông về đỉnh Pháp Sơn
Năm mây thoáng hiện bóng ưu đàm
Bình minh cười nhẹ trên hoa nắng
Chiếu rạng gần xa cảnh nước non.
Là đệ tử thứ 48 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Sơn thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Sung (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1978, tập sự xuất gia năm 2005 (27 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 8 tháng 1 năm 2006 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Viên Quang, pháp tự Chân Pháp Sung. Sư chú thuộc gia đình xuất gia Cây Hồng Giòn. Là đệ tử thứ 321 của Thầy Làng Mai, sư chú Pháp Sung thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Sự (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1988, thọ giới Sa Di ngày 21 tháng 11 năm 2009 (21 tuổi), pháp danh Tâm Phương Trì, pháp tự Chân Pháp Sự. Sư chú thuộc gia đình xuất gia Cây Sen Hồng. Là đệ tử thứ 663 của Thầy Làng Mai, sư chú Pháp Sự thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Sỹ (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1977, tập sự xuất gia năm 2002 (25 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 8 tháng 2 năm 2003 tại chùa Pháp Vân – Làng Mai, pháp danh Tâm Quảng Kim, pháp tự Chân Pháp Sỹ. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Hồ Đào. Thọ giới lớn ngày 14 tháng 1 năm 2006 trong đại giới đàn Cổ Pháp. Nhận truyền đăng năm 2010 trong đại giới đàn Thủy Tiên với bài kệ truyền đăng:
Pháp lực cao cường chân đại
Vượt ngàn sóng gió đến bờ kia
Ngàn mắt ngàn tay không vướng bận
Phong sương quét sạch nẻo đi về.
Là đệ tử thứ 174 của Thầy Làng Mai. Thầy Pháp Sỹ thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Pháp Tài (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Pháp, sinh năm 1977, thọ giới Sa Di ngày 21 tháng 11 năm 2009 (32 tuổi), pháp danh Merveilleux Jardin du Coeur, pháp tự Chân Pháp Tài. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Sen Hồng. Thọ giới lớn ngày 24 tháng 5 năm 2014 trong đại giới đàn Cam Lộ Vị tại Làng Mai Pháp. Là đệ tử thứ 652 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Tài thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Tại (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1985, tập sự xuất gia năm 2005 (20 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 07 tháng 08 năm 2005 tại chùa Từ Hiếu, pháp danh Tâm Quảng Phú, pháp tự Chân Pháp Tại. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Hướng Dương. Thọ giới lớn ngày 12 tháng 01 năm 2009 tại chùa Từ Hiếu trong đại giới đàn Mùa Sen Mới. Nhận truyền đăng ngày 21 tháng 2 năm 2013 tại Làng Mai với bài kệ:
Pháp thân khắp nơi biểu hiện
Ngay trong hiện tại nhiệm mầu
Trúc tím hoa vàng còn đó
Nuôi nguồn tịnh lạc dài lâu,
Là đệ tử thứ 285 của Thầy Làng Mai. Thầy Pháp Tại thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Tạng (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Mỹ, thọ giới Sa Di ngày 31 tháng 12 năm 1992 tại chùa Pháp Vân – Làng Mai, pháp tự Chân Pháp Tạng. Thầy thuộc gia đình xuất gia Con Khỉ. Thọ giới lớn năm 1994 trong đại giới đàn Hương Tích. Là đệ tử thứ 16 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Tạng thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Tánh (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1980, tập sự xuất gia năm 2005 (25 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 07 tháng 08 năm 2005 tại chùa Từ Hiếu, pháp danh Tâm Minh Trung, pháp tự Chân Pháp Tánh. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Hướng Dương. Thọ giới lớn ngày 12 tháng 01 năm 2009 tại chùa Từ Hiếu trong đại giới đàn Mùa Sen Mới. Nhận truyền đăng năm 2016 trong đại giới đàn Ân Nghĩa diễn ra tại Tu viện Vườn Ươm với bài kệ truyền đăng:
Pháp tánh vốn là thật tánh
Từ đời vô thỉ trinh nguyên
Biển thức gió yên sóng lặng
Bình an trăng chiếu bên thềm.
Là đệ tử thứ 260 của Thầy Làng Mai. Thầy Pháp Tánh thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Pháp Tâm (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, quốc tịch Mỹ, sinh năm 1976, tập sự xuất gia năm 2002 (26 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 8 tháng 2 năm 2003 tại chùa Pháp Vân – Làng Mai, pháp danh Tâm Thiện Đức, pháp tự Chân Pháp Tâm. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Hồ Đào. Thọ giới lớn ngày 14 tháng 1 năm 2006 trong đại giới đàn Cổ Pháp. Là đệ tử thứ 172 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Tâm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Tầm (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1974, tập sự xuất gia năm 2005 (31 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 10 tháng 5 năm 2006 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Đồng Đô, pháp tự Chân Pháp Tầm. Sư chú thuộc gia đình xuất gia Cây Hải Đường. Là đệ tử thứ 362 của Thầy Làng Mai, sư chú Pháp Tầm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Tân (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1982, tập sự xuất gia năm 2005 (23 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 7 tháng 8 năm 2005 tại chùa Từ Hiếu, pháp danh Tâm Tịnh Tiến, pháp tự Chân Pháp Tân. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Hướng Dương. Thọ giới lớn ngày 12 tháng 01 năm 2009 tại Làng Mai trong đại giới đàn Mùa Sen Mới. Là đệ tử thứ 268 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Tân thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Tập (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Pháp, sinh năm 1946, tập sự xuất gia năm 2003 (57 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 7 tháng 7 năm 2003 tại chùa Từ Nghiêm – Làng Mai, pháp danh Vision Profond du Coeur, pháp tự Chân Pháp Tập. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Vô Ưu. Thọ giới lớn ngày 18 tháng 12 năm 2006 trong đại giới đàn Văn Lang. Là đệ tử thứ 181 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Tập thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Thạch (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1987, tập sự xuất gia năm 2005 (18 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 07 tháng 08 năm 2005 tại chùa Từ Hiếu, pháp danh Tâm Thiện Huân, pháp tự Chân Pháp Thạch. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Hướng Dương. Thọ giới lớn ngày 12 tháng 01 năm 2009 tại chùa Từ Hiếu trong đại giới đàn Mùa Sen Mới. Là đệ tử thứ 288 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Thạch thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Thái (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1975, tập sự xuất gia năm 2005 (30 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 8 tháng 1 năm 2006 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Chúc Lạc, pháp tự Chân Pháp Thái. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Hồng Giòn. Thọ giới lớn ngày 12 tháng 01 năm 2009 tại chùa Từ Hiếu trong đại giới đàn Mùa Sen Mới. Là đệ tử thứ 317 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Thái thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Thanh (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Đức, sinh năm 1970, tập sự xuất gia năm 2002 (32 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 8 tháng 2 năm 2003 tại chùa Pháp Vân – Làng Mai, pháp danh Compasionate Awakening Of The Heart, pháp tự Chân Pháp Thanh. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Hồ Đào. Thọ giới lớn ngày 14 tháng 1 năm 2006 trong đại giới đàn Cổ Pháp. Là đệ tử thứ 167 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Thanh thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Thành (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, quốc tịch Đan Mạch, tập sự xuất gia năm 1993, thọ giới Sa Di ngày 11 tháng 12 năm 1993 tại chùa Cam Lộ – Làng Mai, pháp danh Tâm Minh Thịnh, pháp tự Chân Pháp Thành. Thầy thuộc gia đình xuất gia Con Cá. Thọ giới lớn năm 1996 trong đại giới đàn Nến Ngọc. Nhận truyền đăng năm 2000 trong đại giới đàn Năm 2000 với bài kệ truyền đăng:
Chân tâm ngời sáng kho châu báu
Pháp Thành xây dựng cảnh nghiêm trang
Đã tan sương tuyết mùa đông giá
Nắng ấm về đây vẹn ước nguyền.
Là đệ tử thứ 17 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Thành thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Thăng (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, quốc tịch Việt Nam, sinh năm 1978, tập sự xuất gia năm 2005 (27 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 07 tháng 08 năm 2005 (27 tuổi) tại chùa Từ Hiếu, pháp danh Tâm Thanh Bạch, pháp tự Chân Pháp Thăng. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Hướng Dương. Thọ giới lớn ngày 12 tháng 01 năm 2009 tại chùa Từ Hiếu trong đại giới đàn Mùa Sen Mới. Nhận truyền đăng năm 2016 trong đại giới đàn Ân Nghĩa diễn ra tại Tu viện Vườn Ươm với bài kệ truyền đăng:
Pháp môn có sẵn tầm tay
Công phu thăng tiến, ngày ngày đi lên
Quê hương nghĩa trả ân đền
Đi trên thật địa, ngồi trên pháp tòa.
Là đệ tử thứ 251 của Thầy Làng Mai. Thầy Pháp Thăng thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Pháp Thắng (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1981, thọ giới Sa Di ngày 21 tháng 11 năm 2009 (28 tuổi), pháp danh Tâm Giác Thanh, pháp tự Chân Pháp Thắng. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Sen Hồng. Thọ giới lớn ngày 24 tháng 5 năm 2014 trong đại giới đàn Cam Lộ Vị tại Làng Mai Pháp. Nhận truyền đăng năm 2021 trong đại giới đàn Qua Bờ với bài kệ truyền đăng:
An nơi hiện pháp nguyện công phu
Nghĩa trả ơn đền tối thắng tu
Đã thấy quê nhà khương kiện bước
Rừng xanh mây bạc cảnh nhàn cư.
Là đệ tử thứ 656 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Thắng thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Pháp Thâm (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1990, tập sự xuất gia năm 2005 (15 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 8 tháng 1 năm 2006 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Nhuận Nhiên, pháp tự Chân Pháp Thâm. Sư chú thuộc gia đình xuất gia Cây Hồng Giòn. Là đệ tử thứ 357 của Thầy Làng Mai, sư chú Pháp Thâm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Thân (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Pháp, thọ giới Sa Di ngày 7 tháng 2 năm 2002 tại chùa Từ Nghiêm – Làng Mai, pháp tự Chân Pháp Thân. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Thốt Nốt. Thọ giới lớn ngày 10 tháng 11 năm 2004 trong đại giới đàn Đoàn Tụ. Là đệ tử thứ 140 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Thân thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Thân Tạng (địa danh) Sườn núi phía Đông của Xóm Thượng. Cứ đến mùa xuân, hàng ngàn bông thủy tiên lại từ đâu xuất hiện khắp cả sườn núi, như là biểu hiện của pháp thân màu nhiệm. Vì vậy nên Sư Ông đã đặt tên cho sườn núi ấy là Pháp Thân Tạng. Xem thêm Hội hoa thủy tiên.

Pháp Thệ (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người Pháp, sinh năm 1988, tập sự xuất gia năm 2009 (21 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 08 tháng 03 năm 2009 tại Chùa Pháp Vân – Làng Mai, pháp danh Determination Solide du Coeur, pháp tự Chân Pháp Thệ, thuộc gia đình xuất gia Cây Sen Vàng. Thọ giới lớn tại Làng Mai ngày 27.2.2012 trong đại giới đàn Tình Huynh Đệ. Nhận truyền đăng năm 2019 trong đại giới đàn Bây Giờ Ở Đây tại Đạo tràng Mai Thôn với bài kệ truyền đăng:
Pháp Bụt ươm trong từng hơi thở
Sắt son thệ nguyện buổi ban sơ
Vườn xưa mỗi bước lòng lên mới
Mỗi bước nhiệm mầu mắt bé thơ.
Là đệ tử thứ 621 của Thầy Làng Mai. Thầy Pháp Thệ thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Pháp Thi (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Thái Lan, sinh năm 1972, tập sự xuất gia năm 2009 (37 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 08 tháng 03 năm 2009 tại Chùa Pháp Vân – Làng Mai, pháp danh Great River Flowing of the Heart, pháp tự Chân Pháp Thi. Sư chú thuộc gia đình xuất gia Cây Sen Vàng. Là đệ tử thứ 597 của Thầy Làng Mai, sư chú Pháp Thi thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Thiên (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, quốc tịch Việt Nam, sinh năm 1980, tập sự xuất gia năm 2005 (25 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 7 tháng 8 năm 2005 (25 tuổi) tại chùa Từ Hiếu, pháp danh Tâm Đức Phước, pháp tự Chân Pháp Thiên. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Hướng Dương. Thọ giới lớn ngày 12 tháng 01 năm 2009 tại Làng Mai trong đại giới đàn Mùa Sen Mới. Là đệ tử thứ 248 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Thiên thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Pháp Thiệu (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1989, tập sự xuất gia năm 2005 (16 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 07 tháng 08 năm 2005 tại chùa Từ Hiếu, pháp danh Tâm Nguyên Lưu, pháp tự Chân Pháp Thiệu. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Hướng Dương. Thọ giới lớn ngày 12 tháng 01 năm 2009 tại chùa Từ Hiếu trong đại giới đàn Mùa Sen Mới. Nhận truyền đăng năm 2016 trong đại giới đàn Ân nghĩa diễn ra tại Đạo tràng Mai Thôn với bài kệ truyền đăng:
Giáo pháp Như Lai ứng dụng
Thánh hiền hạt giống thiệu long
Phạm âm ngày đêm vang vọng
Đất thiêng dược thảo muôn trùng.
Là đệ tử thứ 294 của Thầy Làng Mai. Thầy Pháp Thiệu thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Thọ (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1985, tập sự xuất gia năm 2005 (20 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 8 tháng 1 năm 2006 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Đồng Quý, pháp tự Chân Pháp Thọ. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Hồng Giòn. Thọ giới lớn ngày 12 tháng 01 năm 2009 tại chùa Từ Hiếu trong đại giới đàn Mùa Sen Mới. Là đệ tử thứ 335 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Thọ thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp thoại (thuật ngữ) Bài giảng về Phật Pháp, tiếng Anh là Dharma talk.

Pháp thoại viễn liên (thuật ngữ) Bài pháp thoại Thầy Làng Mai nói tại Làng và được truyền trực tiếp tới các tu viện trực thuộc qua mạng Internet. Pháp thoại viễn liên thường được thực hiện vào những dịp đặc biệt như bình thơ đêm giao thừa hay những bài pháp thoại quan trọng. Các lễ truyền giới cũng có thể được truyền viễn liên khi cần thiết.

Pháp Thông (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, quốc tịch Hoa Kỳ, sinh năm 1974. Thọ giới Sa Di ngày 12 tháng 5 năm 1998 (24 tuổi) tại chùa Pháp Vân – Làng Mai, pháp danh Tâm Minh Tịnh, pháp tự Chân Pháp Thông. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Trúc. Thọ giới lớn năm 2000. Là đệ tử thứ 65 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Thông thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Thuận (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, quốc tịch Úc, sinh năm 1958. Thọ giới Sa Di ngày 26 tháng 10 năm 1996 (38 tuổi) tại chùa Từ Nghiêm – Làng Mai, pháp danh Tâm Chúc Lộc, pháp tự Chân Pháp Thuận. Sư chú thuộc gia đình xuất gia Cây Khế. Là đệ tử thứ 44 của Thầy Làng Mai, sư chú Pháp Thuận thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Thuật (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1983, tập sự xuất gia năm 2008 (25 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 08 tháng 03 năm 2009 tại Chùa Từ Hiếu, pháp danh Tâm Liên Kiên, pháp tự Chân Pháp Thuật. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Sen Vàng. Thọ giới lớn ngày 27 tháng 2 năm 2012 trong đại giới đàn Tình Huynh Đệ. Nhận truyền đăng năm 2019 trong đại giới đàn Bây Giờ Ở Đây với bài kệ truyền đăng:
Niệm định hiển bày công hạnh
Pháp âm hôm sớm thuật truyền
Bồ đoàn sen vàng khai hội
An ban thủ ý tinh chuyên.
Là đệ tử thứ 590 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Thuật thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Pháp Thủy (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1984, tập sự xuất gia năm 2005 (21 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 07 tháng 08 năm 2005 tại chùa Từ Hiếu, pháp danh Tâm Nguyên Thiện, pháp tự Chân Pháp Thủy. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Hướng Dương. Thọ giới lớn ngày 12 tháng 01 năm 2009 tại chùa Từ Hiếu trong đại giới đàn Mùa Sen Mới. Nhận truyền đăng năm 2016 trong đại giới đàn Ân Nghĩa với bài kệ truyền đăng:
Cam lộ tuôn Pháp lực
Tịnh Thủy mãi luân lưu
Niềm Có Không vượt thoát
Đạt như ý sở cầu.
Là đệ tử thứ 273 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Thủy thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Pháp Thuyên (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1976, tập sự xuất gia năm 2005 (29 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 8 tháng 1 năm 2006 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Nguyên Trí, pháp tự Chân Pháp Thuyên. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Hồng Giòn. Thọ giới lớn ngày 12 tháng 01 năm 2009 tại Làng Mai trong đại giới đàn Mùa Sen Mới. Nhận truyền đăng năm 2014 trong đại giới đàn Cam Lộ Vị  tổ chức tại Làng Mai với bài kệ truyền đăng:
Chánh pháp trao truyền đẹp ước mơ
Hải triều thuyên giải ý chân thừa
Tiếp thu hữu đắc thành vô đắc
Cam lộ trần gian thỏa nguyện xưa.
Là đệ tử thứ 312 của Thầy Làng Mai. Thầy Pháp Thuyên thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Thừa (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1983, tập sự xuất gia năm 2005 (22 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 7 tháng 8 năm 2005 tại chùa Từ Hiếu, pháp danh Tâm Phúc Vinh, pháp tự Chân Pháp Thừa. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Hướng Dương. Thọ giới lớn ngày 12 tháng 01 năm 2009 tại chùa Từ Hiếu trong đại giới đàn Mùa Sen Mới. Nhận truyền đăng ngày 29 tháng 4 năm 2013 tại Tu viện Vườn Ươm với bài kệ:
Pháp mầu truyền lại từ xưa
Trước sau chỉ một Phật thừa mà thôi
Đã về đã tới nơi rồi
Độ ta mà cũng độ đời, không hai.
Là đệ tử thứ 249 của Thầy Làng Mai. Thầy Pháp Thừa thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Pháp Thượng (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1971, tập sự xuất gia năm 2005 (34 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 8 tháng 1 năm 2006 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Khánh Đạo, pháp tự Chân Pháp Thượng. Sư chú thuộc gia đình xuất gia Cây Hồng Giòn. Là đệ tử thứ 313 của Thầy Làng Mai, sư chú Pháp Thượng thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Tiên (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1983, tập sự xuất gia năm 2005 (22 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 07 tháng 08 năm 2005 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Tuệ Nhãn, pháp tự Chân Pháp Tiên. Sư chú thuộc gia đình xuất gia Cây Hướng Dương. Là đệ tử thứ 271 của Thầy Làng Mai, sư chú Pháp Tiên thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Tiếp (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1987, thọ giới Sa Di ngày 21 tháng 11 năm 2009 (22 tuổi), pháp danh Tâm Phương Trí, pháp tự Chân Pháp Tiếp. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Sen Hồng. Thọ giới lớn ngày 24 tháng 5 năm 2014 trong đại giới đàn Cam Lộ Vị tại Làng Mai Pháp. Là đệ tử thứ 666 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Tiếp thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Tín (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Hoa Kỳ, sinh năm 1975, tập sự xuất gia năm 2009 (34 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 08 tháng 03 năm 2009 tại Chùa Pháp Vân – Làng Mai, pháp danh Tâm Bi Hoa –Compassionate Blossom of the Heart, pháp tự Chân Pháp Tín. Sư chú thuộc gia đình xuất gia Cây Sen Vàng. Là đệ tử thứ 602 của Thầy Làng Mai, sư chú Pháp Tín thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Tịnh (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1973, tập sự xuất gia năm 2003 (30 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 7 tháng 7 năm 2003 tại chùa Từ Nghiêm – Làng Mai, pháp danh Tâm Cảm Ứng, pháp tự Chân Pháp Tịnh. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Vô Ưu. Thọ giới lớn ngày 18 tháng 12 năm 2006 trong đại giới đàn Văn Lang. Nhận truyền đăng năm 2010 trong đại giới đàn Thủy Tiên với bài kệ truyền đăng:
Cửa pháp vừa hé mở
Thế gian tịnh hóa rồi
Hương giới định thơm ngát
Trời tuệ giác chiếu soi.
Là đệ tử thứ 185 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Tịnh thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Toại (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1975, tập sự xuất gia năm 2004 (29 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 1 tháng 2 năm 2005 tại Chùa Hoằng Pháp – Việt Nam, pháp tự Chân Pháp Toại. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Vú Sữa. Thọ giới lớn ngày 5 tháng 1 năm 2008 tại tu viện Bát Nhã trong đại giới đàn Thanh Lương Địa. Nhận truyền đăng ngày 1 tháng 3 năm 2012 trong đại giới đàn Tình Huynh Đệ tại Làng Mai với bài kệ:
Pháp lực siêu trần toại ý
Thiền cơ khởi sắc tùng tâm
Nhật nguyệt quang hàm trần sát
Cố hương thanh khí tương tầm.
Là đệ tử thứ 218 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Toại thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Pháp Toàn (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1983, tập sự xuất gia năm 2002 (19 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 7 tháng 7 năm 2003 tại chùa Đình Quán – Hà Nội, pháp danh Tâm Nguyên Mẫn, pháp tự Chân Pháp Toàn. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Vô Ưu. Thọ giới lớn ngày 18 tháng 12 năm 2006 trong đại giới đàn Văn Lang. Nhận truyền đăng năm ngày 18 tháng 10 năm 2010 tại Tu viện Vườn Ươm với bài kệ truyền đăng:
Nghe bông hoa thuyết pháp
Tiếp xúc được toàn chân
Vượt ngàn trùng sinh diệt
Tìm lại đóa chân tâm.
Là đệ tử thứ 190 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Toàn thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Pháp Tồn (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1987, tập sự xuất gia năm 2005 (18 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 7 tháng 8 năm 2005 tại chùa Từ Hiếu, pháp danh Tâm Quy Trí, pháp tự Chân Pháp Tồn. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Hướng Dương. Thọ giới lớn ngày 12 tháng 01 năm 2009 tại chùa Từ Hiếu trong đại giới đàn Mùa Sen Mới. Nhận truyền đăng năm 2016 trong đại giới đàn Ân nghĩa diễn ra tại Đạo tràng Mai Thôn với bài kệ truyền đăng:
Giới pháp cánh hoa mầu nhiệm
Bảo tồn hương sắc đời tu
Tăng thân là dòng hướng thượng
Đi trong ánh sáng diệu từ.
Là đệ tử thứ 289 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Tồn thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Pháp Trạch (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, quốc tịch Mỹ, sinh năm 1975, tập sự xuất gia năm 2000 (25 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 12 tháng 02 năm 2001 tại chùa Pháp Vân – Làng Mai, pháp danh Tâm Vui Vẻ, pháp tự Chân Pháp Trạch. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Trà My. Thọ giới lớn ngày 09 tháng 02 năm 2004 trong đại giới đàn Lâm Tế. Nhận truyền đăng năm 2008 trong đại giới đàn Thanh Lương Địa với bài kệ truyền đăng:
Hướng thượng Pháp môn đà quyết Trạch
Quê xưa thuận nẻo gió xuân về
Trăng đã lên rồi nuôi pháp lạc
Nhiệm mầu chiếu rạng cả sơn khê.
Là đệ tử thứ 118 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Trạch thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Tri (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1983, tập sự xuất gia năm 2005 (22 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 8 tháng 1 năm 2006 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Khánh Hưng, pháp tự Chân Pháp Tri. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Hồng Giòn. Thọ giới lớn ngày 12 tháng 01 năm 2009 tại Làng Mai trong đại giới đàn Mùa Sen Mới. Nhận truyền đăng năm 2014 trong đại giới đàn Cam Lộ Vị tại Làng Mai với bài kệ truyền đăng:
Pháp lữ trên đường phục vụ
Là người tri kỷ cùng nhau
Một khúc tâm ca vừa tấu
Khắp nơi như ý sở cầu.
Là đệ tử thứ 323 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Tri thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Pháp Trí (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người Mỹ, sinh năm 1945, tập sự xuất gia năm 1994 (49 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 09 tháng 02 năm 1995 tại chùa Pháp Vân – Làng Mai, pháp danh Shin Gusho, pháp tự Chân Pháp Trí. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Bưởi. Thọ giới lớn năm 1996 trong đại giới đàn Nến Ngọc. Nhận truyền đăng năm 2001 trong đại giới đàn Kỷ Nguyên Mới với bài kệ truyền đăng:
Pháp môn vừa hé, hạnh môn theo
Trí giác lên cao ngọt cánh diều
Người ở trong ta, luôn vững chãi
Mắt thần soi thấu vượt cao siêu.
Là đệ tử thứ 32 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Trí thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Trì (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, quốc tịch Úc, sinh năm 1968, tập sự xuất gia năm 2003 (35 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 13 tháng 12 năm 2003 tại chùa Từ Nghiêm – Làng Mai, pháp danh Tâm Tuệ Quang, pháp tự Chân Pháp Trì. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Quế. Thọ giới lớn ngày 18 tháng 12 năm 2006 trong đại giới đàn Văn Lang. Là đệ tử thứ 199 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Trì thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Triển (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, quốc tịch Hoa Kỳ, sinh năm 1992, tập sự xuất gia năm 2009 (17 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 08 tháng 03 năm 2009 tại Chùa Pháp Vân – Làng Mai, pháp danh Tâm Hài Hòa, pháp tự Chân Pháp Triển. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Sen Vàng. Thọ giới lớn ngày 27 tháng 2 năm 2012 trong đại giới đàn Tình Huynh Đệ tại Làng Mai Pháp. Nhận truyền đăng năm 2019 trong khóa tu xuất sĩ tại tu viện Bích Nham với bài kệ truyền đăng:
Pháp thiên đạt ngộ rõ tâm tông
Triển vọng đông tây đạt đại đồng
Thuyền xưa lướt sóng về bến cũ
Ân đền nghĩa trả đạo viên thông.
Là đệ tử thứ 635 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Triển thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Pháp Triều (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1980, thọ giới Sa Di ngày 21 tháng 11 năm 2009 (29 tuổi), pháp danh Tâm Phương Định, pháp tự Chân Pháp Triều. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Sen Hồng. Là đệ tử thứ 642 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Triều thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Triệu (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1980, tập sự xuất gia năm 2005 (25 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 7 tháng 8 năm 2005 tại chùa Từ Hiếu, pháp danh Tâm Nhuận Trung, pháp tự Chân Pháp Triệu. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Hướng Dương. Thọ giới lớn ngày 12 tháng 01 năm 2009 tại chùa Từ Hiếu trong đại giới đàn Mùa Sen Mới. Là đệ tử thứ 259 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Triệu thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Trọng (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, quốc tịch Việt Nam, tập sự xuất gia năm 2005, thọ giới Sa Di ngày 07 tháng 08 năm 2005 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Quảng Thông, pháp tự Chân Pháp Trọng. Sư chú thuộc gia đình xuất gia Cây Hướng Dương. Là đệ tử thứ 279 của Thầy Làng Mai, sư chú Pháp Trọng thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Trình (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1994, thọ giới Sa Di ngày 21 tháng 11 năm 2009 (15 tuổi), pháp danh Tâm Nguyên Thiện, pháp tự Chân Pháp Trình. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Sen Hồng. Thọ giới lớn ngày 24 tháng 5 năm 2014 trong đại giới đàn Cam Lộ Vị. Nhận truyền đăng năm 2020 trong khóa tu xuất sĩ tại Viện Phật học Ứng dụng Châu Âu với bài kệ truyền đăng:
Trú dạ pháp xương hinh
Tứ nghi niệm diễn trình
Hồng liên khai Phật độ
Gia lí đắc quy ninh.
Là đệ tử thứ 668 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Trình thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Pháp Trú (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, quốc tịch Đan Mạch, sinh năm 1967, thọ giới Sa Di ngày 3 tháng 8 năm 1994 (27 tuổi) tại Chùa Cam Lộ – Làng Mai, pháp danh Tâm Thiện Tâm, pháp tự Chân Pháp Trú. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Sồi. Thọ giới lớn ngày 2 tháng 12 năm 1996 trong đại giới đàn Nến Ngọc. Nhận truyền đăng năm 2000 trong đại giới đàn Năm 2000 với bài kệ truyền đăng:
Chân Pháp là nơi ta ẩn náu
Trú nơi vô trú, trú muôn đời
Thả buông tự tại khung trời mở
Nẻo lại đường qua sẽ thảnh thơi.
Là đệ tử thứ 30 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Trú thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Trung (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1978, tập sự xuất gia năm 2005 (27 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 7 tháng 8 năm 2005 tại chùa Từ Hiếu, pháp danh Tâm Nguyện An, pháp tự Chân Pháp Trung. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Hướng Dương. Thọ giới lớn ngày 12 tháng 01 năm 2009 tại chùa Từ Hiếu trong đại giới đàn Mùa Sen Mới. Nhận truyền đăng ngày 21 tháng 2 năm 2013 tại Làng Mai với bài kệ:
Chánh pháp ngôi sao Bắc đẩu
Hướng về trung thực một lòng
Đường rộng thảnh thơi xứng ý
Đường về rạng rỡ tông phong.
Là đệ tử thứ 255 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Trung thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Pháp Truyền (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, quốc tịch Hà Lan. Thọ giới Sa Di ngày 25 tháng 4 năm 1994 tại Làng Mai, pháp danh Tâm Nghĩa, pháp tự Chân Pháp Truyền. Thọ giới lớn năm 1994 trong đại giới đàn Hương Tích. Thầy thuộc gia đình xuất gia Con Chim. Là đệ tử thứ 23 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Truyền thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Trực (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1991, tập sự xuất gia năm 2007 (16 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 08 tháng 06 năm 2008 tại Tu viện Bát Nhã, pháp tự Chân Pháp Trực. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Ngô Đồng. Thọ giới lớn ngày 27 tháng 2 năm 2012 trong đại giới đàn Tình Huynh Đệ. Là đệ tử thứ 541 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Trực thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Pháp Tú (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1983, tập sự xuất gia năm 2005 (22 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 7 tháng 8 năm 2005 tại chùa Từ Hiếu, pháp danh Tâm Không Hiến, pháp tự Chân Pháp Tú. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Hướng Dương. Thọ giới lớn ngày 12 tháng 01 năm 2009 tại chùa Từ Hiếu trong đại giới đàn Mùa Sen Mới. Nhận truyền đăng ngày 29 tháng 4 năm 2013 tại Tu viện Vườn Ươm với bài kệ:
Vạn pháp muôn đời cẩm
Lắng nghe tiếng hải triều lên
Mây bạc trăng vàng biểu hiện
An nhiên từng bước chân thiền.
Là đệ tử thứ 272 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Tú thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Pháp Tụ (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1980, tập sự xuất gia năm 2003 (23 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 13 tháng 12 năm 2003 tại chùa Từ Nghiêm – Làng Mai, pháp danh Tâm Đại Hỷ, pháp tự Chân Pháp Tụ. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Quế. Thọ giới lớn ngày 18 tháng 12 năm 2006 trong đại giới đàn Văn Lang. Nhận truyền đăng năm 2010 trong đại giới đàn Hoa Thủy Tiên với bài kệ truyền đăng:
Bốn phương pháp lữ về quy tụ
Núi cũ vang lừng tiếng phạm âm
Đôi vầng nhật nguyệt trên vai vác
Tuổi đạo dài như tuổi núi sông.
Là đệ tử thứ 202 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Tụ thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Tuấn (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, thọ giới Sa Di ngày 17 tháng 11 năm 2004 tại chùa Cam Lộ – Làng Mai, pháp tự Chân Pháp Tuấn. Sư chú thuộc gia đình xuất gia Cây Mãng Cầu. Là đệ tử thứ 214 của Thầy Làng Mai, sư chú Pháp Tuấn thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Túc (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1988, tập sự xuất gia năm 2005 (17 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 7 tháng 8 năm 2005 tại chùa Từ Hiếu, pháp danh Tâm Học, pháp tự Chân Pháp Túc. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Hướng Dương. Thọ giới lớn ngày 12 tháng 01 năm 2009 tại Làng Mai trong đại giới đàn Mùa Sen Mới. Là đệ tử thứ 290 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Túc thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Tuệ (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Mỹ, sinh năm 1975, thọ giới Sa Di ngày 4 tháng 12 năm 1999  (24 tuổi) tại Chùa Từ Nghiêm – Làng Mai, pháp danh Kind Wisdom of the Heart, pháp tự Chân Pháp Tuệ. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Anh Đào. Thọ giới lớn ngày 9 tháng 1 năm 2003 trong đại giới đàn Đã Về Đã Tới. Là đệ tử thứ 101 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Tuệ thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Tuyên (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1977, tập sự xuất gia năm 2004 (27 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 30 tháng 8 năm 2004 tại chùa Pháp Vân – Làng Mai, pháp danh Tâm Chánh Dũng, pháp tự Chân Pháp Tuyên. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Olive. Thọ giới lớn ngày 5 tháng 1 năm 2008 tại Làng Mai trong đại giới đàn Thanh Lương Địa. Nhận truyền đăng năm 2012 trong đại giới đàn Tình Huynh Đệ tổ chức tại tu viện Lộc Uyển với bài kệ:
Pháp mầu chờ đợi phút tuyên dương
Nẻo trước đường sau đã tỏ tường
Linh sơn pháp hội còn âm hưởng
Hào hùng sự nghiệp sẽ thừa đương.
Là đệ tử thứ 208 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Tuyên thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Tư (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1983, tập sự xuất gia năm 2005 (22 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 7 tháng 8 năm 2005 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Phúc Nguyên, pháp tự Chân Pháp Tư. Sư chú thuộc gia đình xuất gia Cây Hướng Dương. Là đệ tử thứ 270 của Thầy Làng Mai, sư chú Pháp Tư thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Từ (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam. Người Việt Nam, xuất gia năm 1998 tại Việt Nam. Được Thầy Làng Mai truyền đăng năm 2006 trong đại giới đàn Cổ Pháp với bài kệ truyền đăng:
Tay nâng Pháp lớn hành trì
Công phu Từ quán phát huy vẹn toàn
Thoại đầu phá vỡ từng trang
Hiểu thương chắp cánh rẽ đường trăng sao.
Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Tử (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam tu học theo pháp môn Làng Mai. Người Indonesia, sinh năm 1979, pháp danh Thái Huệ, pháp Tự Chân Pháp Tử. Nhận truyền đăng năm 2016 trong đại giới đàn Ân Nghĩa diễn ra tại Đạo tràng Mai Thôn với bài kệ truyền đăng:
One vehicle bears son and father,
True love propagates one Dharma,
One taste there is no returning
One moment, unbound, no thinking.
Hiện đang sinh hoạt với tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Tự (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người Pháp, sinh năm 1980, tập sự xuất gia năm 2001 (21 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 7 tháng 2 năm 2002 tại chùa Từ Nghiêm – Làng Mai, pháp danh Fraicheur Spontanée du Coeur, pháp tự Chân Pháp Tự. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Thốt Nốt. Thọ giới lớn ngày 10 tháng 11 năm 2004 trong đại giới đàn Đoàn Tụ. Nhận truyền đăng năm 2010 trong đại giới đàn Hoa Thủy Tiên với bài kệ truyền đăng:
Pháp trao thừa tự chốn sơn môn
Mầu nhiệm chân tâm hiện tỏ tường
Nơi đến có hoa vàng trúc tím
Chuông rền đầu ngõ đã tan sương.
Là đệ tử thứ 142 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Tự thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Tường (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1986, tập sự xuất gia năm 2005 (19 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 8 tháng 1 năm 2006 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Khánh Hỷ, pháp tự Chân Pháp Tường. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Hồng Giòn. Thọ giới lớn ngày 12 tháng 01 năm 2009 tại chùa Từ Hiếu trong đại giới đàn Mùa Sen Mới. Là đệ tử thứ 341 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Tường thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Uyển (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, quốc tịch Mỹ, sinh năm 1973, tập sự xuất gia năm 2002 (29 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 26 tháng 5 năm 2002 tại chùa Từ Nghiêm – Làng Mai, pháp danh Tâm Hùng, pháp tự Chân Pháp Uyển. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Xoan. Thọ giới lớn ngày 14 tháng 1 năm 2006 trong đại giới đàn Cổ Pháp. Nhận truyền đăng năm 2010 trong đại giới đàn Hoa Thủy Tiên với bài kệ truyền đăng:
Vườn xưa pháp uyển nở hoa
Thơm tho đất mẹ sáng loà ánh dương
Thuyền đi thuận gió căng buồm
Nhất tâm trực chỉ trùng dương bến bờ.
Là đệ tử thứ 158 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Uyển thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Ứng (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, quốc tịch Hà Lan, sinh năm 1969, tập sự xuất gia năm 1993 (24 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 11 tháng 12 năm 1993 tại chùa Cam Lộ – Làng Mai, pháp danh Tâm Minh Tâm, pháp tự Chân Pháp Ứng. Thầy thuộc gia đình xuất gia Con Cá. Thọ giới lớn năm 1996 trong đại giới đàn Nến Ngọc. Nhận truyền đăng năm 1999 với bài kệ truyền đăng:
Pháp bảo trao truyền trong nhật dụng
Ứng hợp căn cơ hãy độ người
Sáng lại mây mù tan sạch hết
Ánh hồng bừng chiếu khắp muôn nơi.
Là đệ tử thứ 20 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Ứng thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Pháp Vân (cơ sở)
1. Ngôi chánh điện thiết lập trong khuôn viên trường Thanh Niên Phụng Sự Xã Hội tại Phú Thọ Hòa, Gia Định. Ban đầu gọi là chùa Lá, do Thầy Làng Mai thiết kế. Dòng Tiếp Hiện được khai sinh ở đây với buổi thọ giới Tiếp Hiện của sáu giới tử đầu tiên: Đỗ Văn Khôn, Bùi Văn Thanh, Nguyễn Văn Phúc, Phan Thị Mai, Cao Ngọc Phượng và Phạm Thúy Uyên. Tại chùa vẫn còn bức tường kỷ niệm liệt sĩ Nhất Chi Mai (Phan Thị Mai) tự thiêu cho hòa bình và bia mộ của những tác viên phụng sự xã hội đã hy sinh trong khi làm công tác xã hội. Hiện chùa được thượng tọa Phước Trí chăm sóc với tư cách trụ trì.
2. Một chùa thuộc Xóm Thượng, Làng Mai. Địa chỉ: Le Pey 24240, Thenac, France.

Pháp Vị (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Đức, thọ giới Sa Di ngày 4 tháng 12 năm 1999 tại Chùa Từ Nghiêm – Làng Mai, pháp danh Sacred Virtue of the Heart, pháp tự Chân Pháp Vị. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Anh Đào. Thọ giới lớn ngày 9 tháng 1 năm 2003 trong đại giới đàn Đã Về Đã Tới. Là đệ tử thứ 98 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Vị thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Viên (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, quốc tịch Mỹ, sinh năm 1957, thọ giới Sa Di ngày 9 tháng 8 năm 1998 (41 tuổi) tại Chùa Cam Lộ – Làng Mai, pháp danh Tâm Quyết Định, pháp tự Chân Pháp Viên. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Phong. Thọ giới lớn năm 2001. Là đệ tử thứ 68 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Viên thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Vinh (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1958, tập sự xuất gia năm 2000 (42 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 12 tháng 02 năm 2001 tại chùa Pháp Vân – Làng Mai, pháp danh Tâm Hữu, pháp tự Chân Pháp Vinh. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Trà My. Thọ giới lớn ngày 09 tháng 02 năm 2004 trong đại giới đàn Lâm Tế. Nhận truyền đăng năm 2008 trong đại giới đàn Thanh Lương Địa với bài kệ truyền đăng:
Pháp môn rực ánh quang Vinh
Bàn tay hải ấn nở thành đóa sen
Trăng rằm tịnh chiếu an nhiên
Buồm căng gió thuận cho thuyền đến nơi.
Là đệ tử thứ 116 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Vinh thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Vĩnh (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1984, tập sự xuất gia năm 2005 (21 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 07 tháng 08 năm 2005 tại chùa Từ Hiếu, pháp danh Tâm Nhật Thành, pháp tự Chân Pháp Vĩnh. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Hướng Dương. Thọ giới lớn ngày 12 tháng 01 năm 2009 tại chùa Từ Hiếu trong đại giới đàn Mùa Sen Mới. Là đệ tử thứ 277 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Vĩnh thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Võng (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, tập sự xuất gia năm 2005, thọ giới Sa Di ngày 7 tháng 8 năm 2005 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Viên Huy, pháp tự Chân Pháp Võng. Sư chú thuộc gia đình xuất gia Cây Hướng Dương. Là đệ tử thứ 252 của Thầy Làng Mai, sư chú Pháp Võng thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Vũ (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người Mỹ, sinh năm 1960, tập sự xuất gia năm 2003 (43 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 13 tháng 12 năm 2003 tại chùa Từ Nghiêm – Làng Mai, pháp danh Tâm Bảo Trú, pháp tự Chân Pháp Vũ. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Quế. Thọ giới lớn ngày 18 tháng 12 năm 2006 trong đại giới đàn Văn Lang. Nhận truyền đăng năm 2011 trong đại giới đàn Lắng Nghe với bài kệ truyền đăng:
Đại địa trông chờ cơn pháp vũ
Thanh lương vạn pháp nẩy mầm xanh

Giới thân vững mạnh nên thiền định
Hội tụ nhân duyên phúc quả thành.
Là đệ tử thứ 198 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Vũ thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Vượng (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1984, tập sự xuất gia năm 2005 (21 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 07 tháng 08 năm 2005 tại chùa Từ Hiếu, pháp danh Tâm Thành Thật, pháp tự Chân Pháp Vượng. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Hướng Dương. Thọ giới lớn ngày 12 tháng 01 năm 2009 tại chùa Từ Hiếu trong đại giới đàn Mùa Sen Mới. Nhận truyền đăng ngày 21 tháng 2 năm 2013 tại Làng Mai với bài kệ:
Diệu pháp trao truyền đúng lúc
Đem về thịnh vượng mùa xuân
Xây đắp vun bồi đất tổ
Quê hương tỏ mặt anh hùng.
Là đệ tử thứ 278 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Vượng thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Xa (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1992, tập sự xuất gia năm 2005 (13 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 07 tháng 08 năm 2005 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Tăng Nhãn, pháp tự Chân Pháp Xa. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Hướng Dương. Là đệ tử thứ 310 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Xa thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Xả (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người Hà Lan, sinh năm 1974, tập sự xuất gia năm 2002 (28 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 8 tháng 2 năm 2003 tại chùa Pháp Vân – Làng Mai, pháp danh Supportive Protection of the Heart, pháp tự Chân Pháp Xả. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Hồ Đào. Thọ giới lớn ngày 14 tháng 1 năm 2006 trong đại giới đàn Cổ Pháp. Nhận truyền đăng năm 2010 trong đại giới đàn Thủy Tiên với bài kệ truyền đăng:
Pháp diệu muôn đời không thủ xả
Lối về quê cũ chẳng bao xa
Giang tay ôm trọn hành tinh quý
Xanh mướt trần gian bóng Phật đà.
Là đệ tử thứ 171 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Xả thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Pháp Xúc (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Áo, sinh năm 1985, tập sự xuất gia năm 2008 (23 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 20 tháng 09 năm 2008 tại Chùa Pháp Vân – Làng Mai, pháp danh Deepening Practice of the Heart, pháp tự Chân Pháp Xúc. Sư chú thuộc gia đình xuất gia Cây Sen Trắng. Là đệ tử thứ 567 của Thầy Làng Mai, sư chú Pháp Xúc thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Xứ (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1986, tập sự xuất gia năm 2005 (19 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 8 tháng 1 năm 2006 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Khánh Quang, pháp tự Chân Pháp Xứ. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Hồng Giòn. Thọ giới lớn ngày 12 tháng 01 năm 2009 tại chùa Từ Hiếu trong đại giới đàn Mùa Sen Mới. Nhận truyền đăng năm 2016 trong đại giới đàn Ân Nghĩa diễn ra tại Đạo tràng Mai Thôn với bài kệ truyền đăng:
Pháp Phật cao siêu huyền diệu nghĩa
Tâm đăng Tổ ấn chiếu muôn đăng
Giới luật nghiêm trang thanh tịnh xứ
Từ bi trí tuệ thị thánh tăng.
Là đệ tử thứ 343 của Thầy Làng Mai, thầy Pháp Xứ thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Pháp Xương (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1977, tập sự xuất gia năm 2005 (28 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 07 tháng 08 năm 2005 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Nhuận Đạt, pháp tự Chân Pháp Xương. Sư chú thuộc gia đình xuất gia Cây Hướng Dương. Là đệ tử thứ 254 của Thầy Làng Mai, sư chú Pháp Xương thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Pháp Ý (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam thực tập theo pháp môn Làng Mai. Người Ý, sinh năm 1939, tập sự xuất gia năm 1992 (53 tuổi), thọ giới Sa Di năm 1994 tại Ấn Độ, pháp danh Tenzin Chojor. Tới Làng Mai năm 1999, được Thầy Làng Mai trao pháp tự Chân Pháp Ý. Thọ giới lớn ngày 8 tháng 12 năm 2000 trong đại giới đàn Năm 2000. Được Thầy Làng Mai truyền đăng năm 2006 trong đại giới đàn Văn Lang với bài kệ truyền đăng:
Pháp hoa nở cánh siêu trần
Tinh chuyên thủ Ý cao thâm tìm về
Xa rồi bến hoặc bờ mê
Thênh thang phương ngoại tình quê thỏa lòng.
Thị tịch năm 2014.

Phát Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai, người Việt Nam, sinh năm 1988, tập sự xuất gia năm 2006 (18 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 10 tháng 05 năm 2006 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Liễu, pháp tự Chân Phát Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Hải Đường. Thọ giới lớn ngày 19 tháng 1 năm 2010 trong đại giới đàn Thủy Tiên. Nhận truyền đăng trong đại giới đàn Tánh Thiên năm 2017 tại Tu viện Vườn Ươm với bài kệ truyền đăng:
Dương xuân trời đất nẩy mầm xanh
Quyết phát tâm bi khởi niệm lành
Xây dựng nghĩa tình qua ánh mắt
Nghiêm từ buông xả tưởng vô minh.
Là đệ tử thứ 380 của Thầy Làng Mai, sư cô Phát Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Phẩm Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1980, tập sự xuất gia năm 2006 (26 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 3 tháng 3 năm 2007 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Tịnh Bình, pháp tự Chân Phẩm Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Trầm Hương. Nhận truyền đăng năm 2016 trong đại giới đàn Ân Nghĩa diễn ra tại Tu viện Vườn Ươm với bài kệ truyền đăng:
Sóng xô nghiêng đổ bờ mê vọng
Cao tòa phẩm hạnh ngự trang nghiêm
Đàn tràng bát nhã về chung hướng
Dạo khúc tâm ca nhịp bước thiền.
Là đệ tử thứ 402 của Thầy Làng Mai, sư cô Phẩm Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Phật Đường (điện đường, cơ sở) 1. Một thiền đường thuộc Chùa Từ Nghiêm, Xóm Mới. 2. Tên một cư xá dành cho các sư cô tại Xóm Mới, gồm Phật Đường trên lầu và Phật Đường dưới lầu.

Phật Giáo Việt Nam (tạp chí) Tạp chí do Thầy Làng Mai làm chủ bút, hòa thượng Huệ Quang làm chủ nhiệm, cơ quan ngôn luận chính thức của Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam, số đầu tiên ra ngày 15 tháng 08 năm 1956 (in hai lần) và số cuối cùng (số 28) in vào tháng 04 năm 1959. Các bút hiệu của Thầy trong tạp chí này là Dã Thảo, Hoàng Hoa, Thạc Đức, Tuệ Uyển, Tâm Quán, Thiều Chi và Nhất Hạnh.

Phật Mã Đường (điện đường) Một thiền đường thuộc đạo tràng Thanh Sơn, tu viện Rừng Phong.

Phép lạ (thuật ngữ) Phép thần thông. Tổ Lâm Tế dạy rằng bước chân trên mặt đất cũng là thực hiện phép lạ (địa hành thần thông). Nếu có chánh niệm, ta sẽ thấy bao nhiêu phép lạ đang xảy ra trong đời sống hàng ngày của ta. Sự kiện ta đang thở và đang còn sống đã là một phép lạ. Mở mắt thấy trời xanh, mây trắng cũng là một phép lạ. Có Niệm, Định và Tuệ, sáu thức của ta có thể tạo ra phép lạ trong từng giây từng phút: Tịnh độ và Nội viện Đâu Suất đều có thể có mặt. Bản in tiếng Pháp của sách Ý Thức Em Mặt Trời Tỏ Rạng có nhan đề là Phép Lạ Là Đi Trên Mặt Đất (Le miracle, c’est de marcher sur Terre).

Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức (sách) Một cuốn sách của Thầy Làng Mai do nhà xuất bản Lá Bối Paris ấn hành lần đầu năm 1976, nhà xuất bản Lá Bối Hoa Kỳ tái bản lần thứ 10 năm 1991. Được dịch sang nhiều thứ tiếng và xuất bản ở nhiều nước trên thế giới. Bản dịch tiếng Anh dưới tựa đề The Miracle Of Mindfulness xuất bản lần đầu tại Anh năm 1994 do nhà in Rider; tiếng Pháp tựa đề Le Miracle de la Pleine Conscience. Sách này cũng đã được các tổ chức Fellowship of Reconciliation ở Hoa Kỳ và Pax Christi ở Anh Quốc xuất bản để làm sách tu tập cho hội viên. Sách này được Beacon Press ở Boston chính thức xuất bản từ trên 30 năm nay, và vẫn tiếp tục tái bản cho đến bây giờ chưa bao giờ ngừng lại.

Phép lạ là đi trên mặt đất (thuật ngữ) Xem Phép lạ.

Phong Nghiêm (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1978, tập sự xuất gia năm 2007 (29 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 08 tháng 06 năm 2008 tại Tu viện Bát Nhã, pháp tự Chân Phong Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Ngô Đồng. Là đệ tử thứ 525 của Thầy Làng Mai, sư cô Phong Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Phòng hộ (thuật ngữ) Bảo hộ, giữ gìn, đề phòng. Sự thực tập chánh niệm để biết được những gì xảy ra trong lúc sáu căn tiếp xúc với sáu trần, mục đích là để bảo hộ tự do của mình, để mình đừng bị ảnh hưởng của những đối tượng ấy, hoặc bị lôi kéo theo, hoặc sinh tâm chán ghét. ‘Khi sáu căn tiếp xúc sáu trần, đem ý thức tinh chuyên phòng hộ’ – (Bài tụng Phòng Hộ Chuyển Hóa).

Phòng Hộ Chuyển Hóa (bài tụng) Một bài tụng được sử dụng trong các công phu sáng hoặc chiều tại các thiền viện, có thể dùng cho cả hai phái Thiền tông và Tịnh Độ tông. Có trong sách Nhật Tụng Thiền Môn năm 2000 và Nghi Thức Tụng Niệm Đại Toàn.

Phổ Cáo Quốc Dân (văn kiện) Bản thông bạch của Làng Mai về Ba Đại Trai Đàn Chẩn Tế được tổ chức tại 3 miền đất nước, trọng tâm của chuyến về thăm quê hương và hoằng hóa của Sư Ông và tăng thân Làng Mai mùa xuân năm 2007. Dưới đây là toàn văn bản Phổ Cáo.

Phổ Cáo Quốc Dân Và Đồng Bào Phật Tử
Về các Đại Trai Đàn Chẩn Tế Giải Oan
Cầu nguyện và giải trừ oan khổ cho đồng bào nạn nhân chiến cuộc
Thủy Lục Giải Oan Bình Đẳng Cứu Bạt Trai Đàn
水 陸 解 冤 平 等 救 拔 齋 壇
Hội Cát Tường vừa mở
Dòng Cam Lộ đã tuôn
Cô hồn phất tử khắp mười phương
Nương vào pháp lực lên đường siêu sinh
Lời kinh tiếng pháp uy linh
Giải trừ oan khổ, bất bình tiêu tan.

Trong thời gian Phái Đoàn Tăng Thân Quốc Tế của Mai Thôn Đạo Tràng về thăm viếng và hoằng hóa tại quê nhà lần thứ hai (từ ngày 19 tháng 2 năm 2007 đến ngày 9 tháng 5 năm 2007), chúng tôi Ban Tổ Chức, Ban Kiến Đàn cũng như Ban Kinh Sư của các Đại Trai Đàn Chẩn Tế Giải Oan, với sự cộng tác của Đạo Tràng Mai Thôn và của các bậc Tôn Đức trong nước và ở hải ngoại, trong Giáo Hội và ngoài Giáo Hội, kính xin long trọng phổ cáo để đồng bào và Phật tử trong nước cũng như ngoài nước được rõ là ba Đại Trai Đàn Chẩn Tế Giải Oan, một tại TP.Hồ Chí Minh, một tại Huế và một tại Hà Nội sẽ được tổ chức để cầu nguyện và giải trừ oan khổ cho tất cả những ai đã từng gánh chịu hậu quả khắc nghiệt của cuộc chiến tranh, dù đã qua đời hay còn tại thế. Các Đại Trai Đàn này được mệnh danh là Thủy Lục Giải Oan Bình Đẳng Cứu Bạt Trai Đàn. Chúng tôi đã đệ thư thỉnh cầu các vị Hòa Thượng và Tôn Đức với đức độ cao vời và giới hạnh nghiêm minh, trong nước và ngoài nước, chứng minh và hộ niệm cho Trai Đàn. Chúng tôi tin rằng đức từ bi lòng bao dung của liệt vị Hòa Thượng và chư Tôn Đức sẽ ôm trọn được tất cả những ai đã từng là nạn nhân của cuộc chiến, dù đã qua đời hay vẫn còn có mặt, dù đó là người cộng sản hay người chống cộng, dù đó là nạn nhân của bên này hay của bên kia.

Quý đồng bào và liệt vị Phật tử chắc cũng thấy như chúng tôi rằng muốn có một tương lai cho đất nước và quê hương, chúng ta phải có khả năng nắm tay nhau cùng đi trong tình huynh đệ và nghĩa đồng bào. Điều này chỉ có thể thực hiện một khi ta chấp nhận được nhau và tha thứ cho nhau, và vì thế chữa lành thương tích trong lòng người, nói lên được niềm đau, nỗi khổ và những oan khuất lâu nay là một điều thiết yếu. Đại Trai Đàn Chẩn Tế Giải Oan là để làm công việc ấy. Tại Đại Trai Đàn, chúng ta tới với nhau, nhìn nhận nhau như anh chị em ruột thịt một nhà, chúng ta cầu nguyện cho tất cả những người thân đã từng chết đi một cách oan ức, trong rừng sâu, ngoài biển cả, trong trại tù, ngoài Côn Đảo và dưới những hố chôn tập thể. Ta sẽ có dịp khóc cho tất cả các đồng bào và thân nhân xấu số của ta, như Trịnh Công Sơn đã từng khóc qua bản Tình Ca Của Người Mất Trí:

Tôi có người yêu chết trận Pleime
Tôi có người yêu ở chiến khu Đ
Chết trận Đồng Xoài
Chết ngoài Hà Nội
Chết vội vàng dọc theo biên giới
Tôi có người yêu chết trận Chu Phrong
Tôi có người yêu bỏ xác trên sông
Chết ngoài ruộng đồng
Chết rừng mịt mùng, mình cháy như than…”

Trong chiến tranh, đất nước chúng ta phải gánh chịu 13 triệu tấn bom và 72 triệu lít chất độc khai quang. Bao nhiêu đồng bào đã chết trong cuộc chiến. Bao nhiêu sinh mạng, từ con người cho đến chim muông, cầm thú, đất đá và cây cỏ, đã bị thương vong, hủy hoại hoặc tàn phế vì những bom đạn và chất độc đó. Hiện giờ số lượng những trái bom và quả đạn chưa nổ trong lòng đất vẫn còn trên 300.000 quả, và cứ trung bình mỗi tuần lại có người dẫm đạp lên để bị thiệt mạng hoặc tàn phế. Số lượng chiến sĩ thương vong của cả hai miền là một triệu hai trăm năm mươi ngàn người.

Số lượng vũ khí lớn lao mà cả hai miền đã sử dụng để giết hại lẫn nhau cũng hoàn toàn do ngoại nhân cung cấp. Số đồng bào dân sự chết và bị thương ở cả hai miền Nam Bắc là trên bốn triệu. Con số thương vong của đồng bào ta trong cuộc chiến đã lên tới năm triệu rưỡi. Không những người nước ngoài đã giết chóc, tra tấn, thủ tiêu và ép uổng chúng ta, mà chính chúng ta khi bị dồn vào thế chống đối và thù hận nhau cũng đã tra tấn, giết chóc, thủ tiêu và ép uổng lẫn nhau. Chiến trường Việt Nam trong cuộc chiến đã là những chiến trường đẫm máu nhất từ trước đến nay. Hàng triệu người đã trở thành thuyền nhân, gần nửa triệu đồng bào đã bị thiệt mạng trên biển cả. Hàng ngàn người đã chết oan ức dần mòn trong những nơi giam hãm. Đất nước và dân tộc ta đã gánh chịu biết bao đau thương và oan khổ mà chưa có cơ hội nói lên được.

Nạn nhân nào của cuộc chiến cũng là người đồng bào xấu số của chúng ta. Chúng ta sẽ đồng tâm cầu siêu cho tất cả, trong tinh thần bao dung và không kỳ thị của Đức Thế Tôn. Theo giáo pháp của Đức Thế Tôn, cũng như theo nguyên tắc của khoa tâm lý trị liệu, nếu chúng ta cứ dồn nén mãi những nỗi khổ niềm đau của chúng ta xuống vùng vô thức thì chúng ta không có cơ hội chữa lành được thương tích trong lòng. Vì vậy đưa những niềm đau nỗi khổ này lên vùng ý thức để nhận diện, để khóc thương, cầu nguyện và chấp nhận là sự thực tập cần thiết. Đó là sự thực tập của Đại Trai Đàn Giải Oan, được thực hiện trong tình huynh đệ, xóa bỏ hận thù, không oán hờn, không trách móc, không buộc tội, chấp nhận nhau và tha thứ cho nhau. Chính đây là Cam Lộ Tịnh Thủy của đạo Phật nhiệm mầu.

Đồng bào ta từ giới lão trượng đến giới trung niên và thiếu niên, ai cũng có tâm yêu nước thương nòi, ai cũng ao ước đấu tranh cho nền độc lập, tự do, thống nhất và hòa bình cho đất nước; nhưng khi đất nước bị đặt vào một hoàn cảnh khó xử, nhiều người trong chúng ta đã phải đối đầu với nhau và trở nên nạn nhân của một cuộc đấu tranh khắc nghiệt và lâu dài. Nhiều người trong chúng ta đã phải trải qua những hoàn cảnh cực kỳ bi thương, thê thảm, đọa đày, nỗi oan ức chưa bao giờ được biết tới. Nay đất nước đã được thống nhất, hòa bình đã được tái lập, chúng ta có dịp trở về với nhau, nắm tay nhau, chấp nhận nhau để cùng cầu nguyện cho nhau, cho những người đã khuất và những người còn đang tiếp tục gánh chịu oan nghiệt, và để tất cả cùng có cơ hội chữa lành những vết thương rướm máu lâu ngày chưa lành. Các Đại Trai Đàn Chẩn Tế Giải Oan là một trong những hình thức thực tập chữa trị thương tích, nối kết lại tình đồng bào ruột thịt, và làm vơi đi những oan khổ uất ức đã được chứa chất lâu nay.

Chúng tôi biết, tổ chức những Đại Trai Đàn như vậy không phải là một chuyện dễ. Sẽ có những người không đồng ý với công việc này. Có thể vì đã từng bị mất mát khổ đau và thiệt thòi quá nhiều trong quá khứ hoặc vì còn sợ hãi không dám nhìn nhận nỗi đau thương vẫn còn chôn kín ở đáy lòng mình và ở đáy lòng những người đồng bào mình, cho nên các vị ấy chưa mở trái tim của mình ra được. Tuy nhiên, trái tim của đại đa số đồng bào ta hiện tại đã mở ra trên chiều hướng tha thứ, chấp nhận; hầu hết đều ước ao có cơ hội chữa lành những thương tích rướm máu còn lại trong tâm hồn. Vì nhận thấy được điều đó nên chúng tôi đã dám đứng ra làm công việc Phật sự này. Kính xin chư vị Hòa Thượng, chư vị Tôn Đức và tất cả các giới đồng bào và Phật tử trong nước và ngoài nước, cũng như những khuynh hướng chính trị khác nhau, hiểu thấu cho điều ấy và hết lòng hộ niệm cho Phật sự này được thành tựu.

Đại Trai Đàn Chẩn Tế Giải Oan thứ nhất sẽ được cử hành tại chùa Vĩnh Nghiêm, TP. Hồ Chí Minh, theo nghi lễ truyền thống miền Nam từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 3 dương lịch năm 2007 (nhằm vào ngày 27 đến ngày 29 tháng giêng âm lịch năm Đinh Hợi).

Đại Trai Đàn Chẩn Tế Giải Oan thứ hai sẽ được cử hành tại quốc tự Diệu Đế, Huế, theo nghi lễ truyền thống Huế từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 4 dương lịch năm 2007 (nhằm ngày 15 đến ngày 17 tháng 2 âm lịch năm Đinh Hợi).

Đại Trai Đàn Chẩn Tế Giải Oan thứ ba sẽ được tổ chức tại Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại Sóc Sơn, Hà Nội, từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 4 dương lịch năm 2007 (nhằm vào ngày mồng 4 đến ngày mồng 6 tháng 3 âm lịch năm Đinh Hợi).

Chúng tôi kính xin đồng bào và Phật tử trong nước và ngoài nước thiết lập bàn thờ trong gia đình để thắp hương và hộ niệm trong suốt thời gian các Đại Trai Đàn Chẩn Tế được cử hành. Chúng tôi được biết 866 tăng thân trong 47 quốc gia thuộc Đạo Tràng Mai Thôn cũng sẽ tổ chức cầu nguyện và hộ niệm trong thời gian các Đại Trai Đàn Chẩn Tế được cử hành. Chúng tôi cũng sẽ tổ chức những lễ vớt vong long trọng và thành kính cho thuyền nhân thiệt mạng ngoài biển cả và đem linh vị chư vị thuyền nhân về thiết trí tại các Đại Trai Đàn.

Xin kính thỉnh đồng bào và Phật tử quốc nội và hải ngoại về tham dự và gửi về tên, tuổi, ngày sinh và ngày bị tai nạn, nơi bị tai nạn của quý thân nhân để Ban Tổ Chức đưa vào sớ điệp (trong trường hợp quý vị không thể về được, quý vị cũng có thể ghi tên tham dự và điền tên, tuổi, ngày sinh và ngày bị tai nạn, nơi bị tai nạn của quý thân nhân trên trang nhà của Làng Mai (www.langmai.org). Sớ điệp này sẽ được luân phiên thường trực đọc lên trong suốt đêm ngày của Trai Đàn để cầu nguyện và cúng dường. Ngày nào cũng sẽ có tụng kinh, cúng dường, cầu nguyện, đọc sớ văn, chẩn tế và thuyết pháp cho người khuất mặt cũng như cho người còn sống.”

Phổ Chiếu (Trăng Phổ Chiếu) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1993, tập sự xuất gia năm 2016 (23 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 15 tháng 12 năm 2016 tại Tu viện Vườn Ươm, pháp danh Tâm Phương Thanh, pháp tự Chân Trăng Phổ Chiếu. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Mai Vàng. Là đệ tử thứ 1000 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Phổ Chiếu thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Phổ Đà (Trăng Phổ Đà) (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Hồng Kông, thọ giới Sa Di Ni ngày 3 tháng 7 năm 2011, pháp tự Chân Trăng Phổ Đà. Thọ giới lớn ngày 24 tháng 5 năm 2014 trong đại giới đàn Cam Lộ Vị tại Làng Mai Pháp. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Trúc Tím. Nhận truyền đăng năm 2021 trong đại giới đàn Qua Bờ với bài kệ truyền đăng:
Trăng treo trên núi Phổ Đà
Vững thân thiền định tâm hoà cùng trăng
Ta bà tịnh độ đồng thanh
Chân Tăng, chân Bụt đồng hành dạo chơi.
Là đệ tử thứ 720 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Phổ Đà thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Phổ Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1980, tập sự xuất gia năm 2004 (24 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 1 tháng 2 năm 2005 tại chùa Hoằng Pháp, Việt Nam, pháp danh Tâm Nguyên Minh, pháp tự Chân Phổ Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Vú Sữa. Thọ giới lớn ngày 5 tháng 1 năm 2008 tại Làng Mai trong đại giới đàn Thanh Lương Địa. Nhận truyền đăng ngày 21 tháng 2 năm 2013 tại Làng Mai với bài kệ:
Triều dâng tấu khúc phổ môn
Trang nghiêm đất mẹ, rạng hồn phương Đông
Rong chơi phỉ chí tang bồng
Bản môn mở rộng, thong dong nẻo về.
Là đệ tử thứ 221 của Thầy Làng Mai, sư cô Phổ Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Phù Vân (miếu, điện đường)
1.Tháp tưởng niệm thầy Giác Thanh tại tu viện Lộc Uyển.
2.Một ngôi nhà ở Xóm Thượng, còn gọi là cốc Phù Vân.

Phú Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, quốc tịch Hoa Kỳ, sinh năm 1981, tập sự xuất gia năm 2008 (27 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 20 tháng 09 năm 2008 tại Chùa Pháp Vân – Làng Mai, pháp danh Tâm Nghiêm Vĩnh, pháp tự Chân Phú Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Sen Trắng. Thọ giới lớn ngày 27 tháng 2 năm 2012 tại trong đại giới đàn Tình Huynh Đệ. Nhận truyền đăng năm 2018 trong Khoá tu xuất sĩ diễn ra tại Đạo tràng Mai Thôn với bài kệ truyền đăng:
Đại ý thiền môn thiên phú quý
Rạng rỡ trang nghiêm hợp quần uy
Cất bước dạo chơi hoa đàm nở
Bảo bối cầm tay vượt thịnh suy.
Là đệ tử thứ 557 của Thầy Làng Mai, sư cô Phú Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Phú Xuân (Trăng Phú Xuân) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1995, thọ giới Sa Di Ni ngày 12 tháng 5 năm 2016 (21 tuổi), pháp danh Tâm Quảng Niệm, pháp tự Chân Trăng Phú Xuân. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Hoàng Yến. Thọ giới lớn ngày 3 tháng 10 năm 2021 trong đại giới đàn Qua Bờ tổ chức tại tu viện Lộc Uyển. Là đệ tử thứ 955 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Phú Xuân thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Phúc Châu (Trăng Phúc Châu) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Indonesia, sinh năm 1989, thọ giới Sa Di Ni ngày 16 tháng 6 năm 2019 (30 tuổi) tại Tu viện Vườn Ươm, pháp danh Compassinate Aspiration of the Heart, pháp tự Chân Trăng Phúc Châu. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Nguyệt Quế. Là đệ tử thứ 1106 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Phúc Châu thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Phúc Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1975, tập sự xuất gia năm 1995 (20 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 16 tháng 2 năm 1996 tại chùa Pháp Vân – Làng Mai, pháp danh Tâm Diệu Châu, pháp tự Chân Phúc Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Cam. Thọ giới lớn ngày 3 tháng 12 năm 1998 trong đại giới đàn Tăng Hội. Nhận truyền đăng năm 2001 trong đại giới đàn Kỷ Nguyên Mới với bài kệ truyền đăng:
Đất tổ từng năm vun cội Phúc
Ngày về hoa hạnh nở Nghiêm trang
Bản môn xuân ấy còn nguyên vẹn
Gót nhỏ gieo vui vạn nẻo đường.
Là đệ tử thứ 37 của Thầy Làng Mai, sư cô Phúc Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Phúc Sơn (Trời Phúc Sơn) (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1988, thọ giới Sa Di ngày 15 tháng 12 năm 2019 (31 tuổi), pháp danh Tâm Minh Tịnh, pháp tự Chân Trời Phúc Sơn, thuộc gia đình xuất gia Cây Ngọc Am. Là đệ tử thứ 1137 của Thầy Làng Mai, sư chú Trời Phúc Sơn thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Phùng Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1983, tập sự xuất gia năm 2003 (20 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 13 tháng 12 năm 2003 tại chùa Từ Nghiêm – Làng Mai, pháp danh Tâm Thanh Bình, pháp tự Chân Phùng Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Quế. Thọ giới lớn ngày 18 tháng 12 năm 2006 trong đại giới đàn Văn Lang. Nhận truyền đăng năm 2011 trong đại giới đàn Lắng Nghe tại Đạo tràng Mai Thôn với bài kệ truyền đăng:
Hữu duyên nhiệt não đắc phùng xuân
Tịnh giới nghiêm trì hộ pháp thân
Liễu đầu nhất đích chân cam lộ
Pháp lực siêu nhiên khả xuất trần.
Là đệ tử thứ 205 của Thầy Làng Mai, sư cô Phùng Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Phùng Xuân (tên gọi, tổ chức) 1. Xem Thầy Làng Mai. 2. Tên một trường huấn nghệ của chương trình Hiểu và Thương tại Thừa Thiên – Huế.

Phụng Nghiêm (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, quốc tịch Thụy Điển, sinh năm 1972, tập sự xuất gia năm 2000 (28 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 18 tháng 05 năm 2000 tại chùa Từ Nghiêm – Làng Mai, pháp danh Tâm Diệu Hoa, pháp tự Chân Phụng Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Bông Sứ. Thọ giới lớn ngày 9 tháng 1 năm 2003 trong đại giới đàn Đã Về Đã Tới. Là đệ tử thứ 112 của Thầy Làng Mai, sư cô Phụng Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Phước Tâm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ tu học theo pháp môn Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1976, thọ giới Sadini năm 1992 (16 tuổi), thọ giới lớn năm 1998. Được Thầy Làng Mai truyền đăng năm 2011 trong đại giới đàn Lắng Nghe với bài kệ truyền đăng:
Tay ai nâng đóa sen vàng
Uy nghi Phước tuệ rõ ràng chân Tâm
Mây mù bốn phía đã tan
Trăng thu sáng tỏ trần gian rạng ngời.
Hiện đang sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Phước Tịnh (tên gọi) Thượng tọa Phước Tịnh. Một vị giáo thọ xuất gia nam. Được Thầy Làng Mai truyền đăng năm 2004 trong đại giới đàn Lâm Tế với bài kệ truyền đăng như sau:
Phước duyên lòng đất nở hoa
Bước trong cõi Tịnh, ngồi tòa chân như
Cánh đồng sao mọc vô dư
Đỉnh xuân hằng hữu bây giờ trăng lên.
Là đệ tử của Hòa Thượng Thanh Từ, đến Làng Mai từ năm 2003. Hiện đang sinh hoạt với tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Phước Tuệ (Trời Phước Tuệ) (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1991, thọ giới Sa Di ngày 14 tháng 12 năm 2016 (25 tuổi), pháp danh Tâm An Định, pháp tự Chân Trời Phước Tuệ, thuộc gia đình xuất gia Cây Mai Vàng. Thọ giới lớn ngày 2 tháng 10 năm 2021 trong đại giới đàn Qua Bờ tổ chức tại tu viện Lộc Uyển. Là đệ tử thứ 993 của Thầy Làng Mai, thầy Trời Phước Tuệ thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Phước Trí (tên gọi) Thượng tọa Phước Trí, trụ trì chùa Pháp Vân, Sài Gòn (xem Pháp Vân). Một vị giáo thọ xuất gia nam. Được Thầy Làng Mai truyền đăng năm 2006 trong đại giới đàn Cổ Pháp với bài kệ truyền đăng như sau:
Phước sơn cao hữu kính
Trí hải khoát vô biên
Hiện pháp năng lạc trú
Nhất bộ đắc chân thiền.

Phương Ân (Trăng Phương Ân) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1993, thọ giới Sa Di Ni ngày 18 tháng 11 năm 2020 (27 tuổi) tại Tổ đình Từ Hiếu, pháp danh Tâm Quảng Tiên, pháp tự Chân Trăng Phương Ân. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Hoa Mộc. Là đệ tử thứ 1174 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Phương Ân thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Phương Bắc (Trăng Phương Bắc) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, thọ giới Sa Di Ni ngày 23 tháng 3 năm 2011, pháp tự Chân Trăng Phương Bắc. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Trúc Xanh. Là đệ tử thứ 706 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Phương Bắc thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Phương Bối
1. (Trăng Phương Bối) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1982, thọ giới Sa Di Ni ngày 27 tháng 5 năm 2010 (28 tuổi), pháp danh Tâm Nguyên Phương, pháp tự Chân Trăng Phương Bối. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Sen Xanh. Là đệ tử thứ 672 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Phương Bối thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.
2. (lễ lược) Tên một đại giới đàn diễn ra từ ngày 10 đến 13 tháng 3 năm 2007 tại tu viện Bát Nhã trong chuyến về thăm quê hương năm 2007 của Sư Ông cùng tăng thân Làng Mai.

Phương Cần (tên gọi) Một vị xuất gia nam tu học theo pháp môn Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1993, thọ giới Sadi năm 2009 (16 tuổi). Thọ giới lớn năm 2014 trong đại giới đàn Cam Lộ Vị tại Tu viện Vườn Ươm. Thầy Phương Cần là đệ tử của Hòa thượng Thích Quảng Hạnh, gốc Tịnh thất Từ Nghiêm. Hiện đang sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Phương Chiếu (Trăng Phương Chiếu) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1999, thọ giới Sa Di Ni ngày 14 tháng 12 năm 2016 (17 tuổi), pháp danh Tâm Diệu Huyền, pháp tự Chân Trăng Phương Chiếu. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Mai Vàng. Thọ giới lớn ngày 3 tháng 10 năm 2021 trong đại giới đàn Qua Bờ tổ chức tại tu viện Lộc Uyển. Là đệ tử thứ 1011 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Phương Chiếu thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Phương Đông (tên gọi)
1. (Trăng Phương Đông) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Indonesia, sinh năm 1983, thọ giới Sa Di Ni ngày 27 tháng 5 năm 2010 (27 tuổi), pháp danh Benefiting Light of the Heart, pháp tự Chân Trăng Phương Đông. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Sen Xanh. Là đệ tử thứ 676 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Phương Đông thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.
2. (Trời Phương Đông) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1976, thọ giới Sa Di ngày 2 tháng 8 năm 2015 (39 tuổi) tại Tu viện Vườn Ươm, pháp danh Tâm Tịnh Lạc, pháp tự Chân Trời Phương Đông. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Sala. Thọ giới lớn ngày 22 tháng 2 năm 2019 tại Tu viện Vườn Ươm trong đại giới đàn Bây Giờ Ở Đây. Là đệ tử thứ 919 của Thầy Làng Mai, thầy Trời Phương Đông thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Phương Khê
1. (Trăng Phương Khê) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1984, thọ giới Sa Di Ni ngày 8 tháng 12 năm 2013 (29 tuổi), pháp danh Tâm Từ Hòa, pháp tự Chân Trăng Phương Khê. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Đoàn. Thọ giới lớn ngày 22 tháng 2 năm 2017 tại Tu viện Vườn Ươm trong đại giới đàn Tánh Thiên. Là đệ tử thứ 823 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Phương Khê thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.
2. (cơ sở) Nội viện sử dụng riêng cho các khóa tu và ngày chánh niệm của người xuất gia. Xem Nội Viện Phương Khê.

Phương Nam (Trăng Phương Nam) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Indonesia, sinh năm 1985, thọ giới Sa Di Ni ngày 27 tháng 5 năm 2010 (25 tuổi), pháp danh Pure Light of the Heart, pháp tự Chân Trăng Phương Nam. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Sen Xanh. Là đệ tử thứ 679 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Phương Nam thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Phương Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1989, tập sự xuất gia năm 2005 (16 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 8 tháng 1 năm 2006 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Nguyên Ngọc, pháp tự Chân Phương Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Hồng Giòn. Thọ giới lớn năm 2010 trong đại giới đàn Hoa Thủy Tiên. Nhận truyền đăng năm 2014 trong đại giới đàn Cam Lộ Vị  tổ chức tại Làng Mai với bài kệ truyền đăng:
Phương bối quê xưa còn đó
Diệu nghiêm bếp lửa cháy hồng
Ấm áp trần gian muôn lối
Hướng nào cũng gặp tri âm.
Là đệ tử thứ 349 của Thầy Làng Mai, sư cô Phương Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Phương Ngoại (Trời Phương Ngoại) (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1993, thọ giới Sa Di ngày 18 tháng 11 năm 2020 (27 tuổi) tại Tổ đình Từ Hiếu, pháp danh Tâm Từ Niệm, pháp tự Chân Trời Phương Ngoại. Sư chú thuộc gia đình xuất gia Cây Hoa Mộc. Là đệ tử thứ 1162 của Thầy Làng Mai, sư chú Trời Phương Ngoại thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Phương Vân (Trời Phương Vân) (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1992, thọ giới Sa Di ngày 16 tháng 12 năm 2018 (26 tuổi) tại Tu viện Vườn Ươm, pháp danh Tâm Nguyên Minh, pháp tự Chân Trời Phương Vân. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Sơn Trà. Thọ giới lớn ngày 2 tháng 10 năm 2021 trong đại giới đàn Qua Bờ tổ chức tại tu viện Lộc Uyển. Là đệ tử thứ 1095 của Thầy Làng Mai, thầy Trời Phương Vân thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Phượng Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1992, tập sự xuất gia năm 2005 (13 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 3 tháng 3 năm 2007 tại tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Nhật Tưởng, pháp tự Chân Phượng Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Trầm Hương. Thọ giới lớn năm 2012 trong đại giới đàn Tình Huynh Đệ. Nhận truyền đăng tại khoá tu xuất sĩ “Còn nhau ta còn tương lai” năm 2018 được tổ chức tại Làng Mai Pháp với bài kệ truyền đăng:
Phượng hoàng tái sinh từ lửa đỏ
Không đến không đi chẳng bận lòng
Nghiêm trang chào đón vầng nhật nguyệt
Từ bi tiếp độ khắp non sông.
Là đệ tử thứ 465 của Thầy Làng Mai, sư cô Phượng Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Phượng Vĩ (cơ sở) Ngôi nhà nhỏ dành cho Thầy Làng Mai tại tu viện Bích Nham.

Pittaya Savekpun (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam tu học theo pháp môn Làng Mai. Người Thái Lan, quốc tịch Thái Lan, sinh năm 1971, xuất gia đồng thời thọ giới lớn năm 1998 (27 tuổi) tại chùa Pradupattanaram, Thái Lan, pháp tự Thanissaro. Được Thầy Làng Mai truyền đăng năm 2009 trong đại giới đàn Mùa Sen Mới với bài kệ truyền đăng như sau:
Thong dong mây bạc nhiệm mầu.
Trời cao ước nguyện trước sau vững vàng.
Công phu nuôi lớn tình thương.
Trăng sao có mặt trên đường ta đi.
Là đệ tử của hòa thượng Phrakruprariyat Kunasai, gốc chùa Pradupattanaram, Thái Lan. Đến Làng Mai từ năm 2006. Thầy Pittaya thuộc truyền thống Theravada.

Present Moment, Wonderful momentPresent Moment, Wonderful moment (sách)
Một cuốn sách nội dung là những bài thi kệ thực tập chánh niệm bằng tiếng Anh của Thầy Làng Mai
do nhà xuất bản Parallax Press ấn hành năm 1990 tại Hoa Kỳ.