Từ điển Làng Mai – U

Under the Banyan Tree (sách)
Tên một cuốn sách nguyên bản tiếng Anh của Thầy Làng Mai do nhà xuất bản Full Circle ấn hành năm 2008 (tiếng Việt là Dưới gốc cây đa). Nội dung phiên tả lại những bài giảng của khóa tu tại trụ sở của Krisnamurti ở Chennai trong chuyến đi Ấn Độ của Sư Ông năm 1997.

Under the Rose Apple TreeUnder the Rose Apple Tree (sách) Một cuốn sách bằng tiếng Anh của Thầy Làng Mai viết cho thiếu nhi, do nhà Parallax Press xuất bản năm 2002 tại Hoa Kỳ. Được dịch ra nhiều thứ tiếng và xuất bản ở nhiều nước trên thế giới.

Ứng Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, quốc tịch Việt Nam, sinh năm 1984, tập sự xuất gia năm 2004 (20 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 1 tháng 2 năm 2005 (21 tuổi) tại chùa Hoằng Pháp, Việt Nam, pháp danh Tâm Nhuận Chi, pháp tự Chân Ứng Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Vú Sữa. Thọ giới Thức Xoa Ma Na năm 2007 trong đại giới đàn Phương Bối. Thọ giới lớn ngày 5 tháng 1 năm 2008 tại tu viện Bát Nhã trong đại giới đàn Thanh Lương Địa. Nhận truyền đăng ngày 17 tháng 2 năm 2012 trong đại giới đàn Tình Huynh Đệ tại tu viện Lộc Uyển với bài kệ:

Chân thân ứng hiện tướng đoan nghiêm
Mỗi bước chân đi một đóa thiền
Đại bàng uy dũng xòe đôi cánh
Thong dong lạc trú cõi chân nguyên.

Là đệ tử thứ 216 của Sư Ông Làng Mai. Sư cô Ứng Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Ước Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, quốc tịch Việt Nam, sinh năm 1980, tập sự xuất gia năm 2005 (25 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 8 tháng 1 năm 2006 (26 tuổi) tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Quảng Sơn, pháp tự Chân Ước Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Hồng Giòn. Thọ giới Thức xoa ma na năm 2008 tại tu viện Bát Nhã trong đại giới đàn Thanh Lương Địa. Thọ giới lớn ngày 12 tháng 01 năm 2009 tại chùa Từ Hiếu trong đại giới đàn Mùa Sen Mới. Nhận truyền đăng năm 2014 trong đại giới đàn Cam Lộ Vị  tổ chức tại Trung tâm Làng Mai- Thái Lan với bài kệ truyền đăng:

Giới thân thanh tịnh dường băng tuyết
Nghiêm hộ uy nghi đạo nghiệp thành
Gươm báu trao rồi tay hảo hán
Vào đời cứu độ vạn sinh linh

Là đệ tử thứ 330 của Sư Ông Làng Mai. Sư cô Ước Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Ưu Nghiêm (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, quốc tịch Việt Nam, sinh năm 1988, tập sự xuất gia năm 2007 (19 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 08 tháng 06 năm 2008 (20 tuổi) tại Tu viện Bát Nhã, pháp tự Chân Ưu Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Ngô Đồng. Là đệ tử thứ 534 của Sư Ông Làng Mai (thiền sư Trừng Quang Nhất Hạnh). Sư cô Ưu Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Uy Nghiêm (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, quốc tịch Mỹ, thọ giới Sa Di Ni ngày 8 tháng 11 năm 1997 tại Key West, Florida – Mỹ, pháp tự Chân Uy Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Phượng. Là đệ tử thứ 54 của Sư Ông Làng Mai (thiền sư Trừng Quang Nhất Hạnh). Sư cô Uy Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Uyên Nghiêm (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, quốc tịch Việt Nam, sinh năm 1982, tập sự xuất gia năm 2003 (21 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 13 tháng 12 năm 2003 (21 tuổi) tại chùa Từ Nghiêm – Làng Mai, pháp danh Tâm Diệu Pháp, pháp tự Chân Uyên Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Quế. Thọ giới Thức Xoa Ma Na năm 2005 trong đại giới đàn Cổ Pháp. Thọ giới lớn ngày 18 tháng 12 năm 2006 trong đại giới đàn Văn Lang. Là đệ tử thứ 203 của Sư Ông Làng Mai (thiền sư Trừng Quang Nhất Hạnh). Sư cô Uyên Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Uyển Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, quốc tịch Việt Nam, sinh năm 1984, tập sự xuất gia năm 2005 (21 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 7 tháng 8 năm 2005 (21 tuổi) tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm An, pháp tự Chân Uyển Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Hướng Dương. Thọ giới Thức xoa ma na năm 2008 tại tu viện Bát Nhã trong đại giới đàn Thanh Lương Địa. Thọ giới lớn ngày 12 tháng 01 năm 2009 tại chùa Từ Hiếu trong đại giới đàn Mùa Sen Mới. Nhận truyền đăng ngày 21 tháng 2 năm 2013 tại Làng Mai với bài kệ:

Diễm lệ đóa hoa thiền uyển
Cho đời hương sắc diệu nghiêm
Tâm tư vọng về đỉnh Thứu
Trong veo như suối ngọc tuyền

Là đệ tử thứ 235 của Sư Ông Làng Mai. Sư cô Uyển Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.