Từ điển Làng Mai – U

Under the Banyan Tree (sách) Tên một cuốn sách nguyên bản tiếng Anh của Thầy Làng Mai do nhà xuất bản Full Circle ấn hành năm 2008 (tiếng Việt là Dưới gốc cây đa). Nội dung phiên tả lại những bài giảng của khóa tu tại trụ sở của Krisnamurti ở Chennai trong chuyến đi Ấn Độ của Sư Ông năm 1997.

Under the Rose Apple Tree (sách) Một cuốn sách bằng tiếng Anh của Thầy Làng Mai viết cho thiếu nhi, do nhà Parallax Press xuất bản năm 2002 tại Hoa Kỳ. Được dịch ra nhiều thứ tiếng và xuất bản ở nhiều nước trên thế giới.

Uy Nghiêm (tên gọi)  Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, quốc tịch Mỹ, sinh năm 1977, thọ giới Sa Di Ni ngày 8 tháng 11 năm 1997 (20 tuổi) tại Key West, Florida – Mỹ, pháp danh Tâm Viên Châu, pháp tự Chân Uy Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Phượng. Thọ giới lớn năm 2000. Là đệ tử thứ 55 của Thầy Làng Mai, sư cô Uy Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Uyên Nghiêm (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1982, tập sự xuất gia năm 2003 (21 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 13 tháng 12 năm 2003 tại chùa Từ Nghiêm – Làng Mai, pháp danh Tâm Diệu Pháp, pháp tự Chân Uyên Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Quế. Thọ giới lớn ngày 18 tháng 12 năm 2006 trong đại giới đàn Văn Lang. Là đệ tử thứ 204 của Thầy Làng Mai, sư cô Uyên Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Uyên Nguyên (tên gọi)
1. (Trăng Uyên Nguyên) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1989, tập sự xuất gia năm 2013 (24 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 08 tháng 12 năm 2013 tại Tu viện Vườn Ươm, pháp danh Nhuận Thơ, pháp tự Chân Trăng Uyên Nguyên. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Đoàn. Thọ giới lớn ngày 22 tháng 02 năm 2017 trong đại giới đàn Tánh Thiên. Là đệ tử thứ 822 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Uyên Nguyên thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.
2. (Trời Uyên Nguyên) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1997, thọ giới Sa Di ngày 2 tháng 7 năm 2017 (20 tuổi), pháp danh Tâm Quảng Nhẫn, pháp tự Chân Trời Uyên Nguyên, thuộc gia đình xuất gia Cây Giáng Hương. Là đệ tử thứ 1023 của Thầy Làng Mai, sư chú Trời Uyên Nguyên thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Uyển Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1984, tập sự xuất gia năm 2005 (21 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 7 tháng 8 năm 2005 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm An, pháp tự Chân Uyển Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Hướng Dương. Thọ giới lớn ngày 12 tháng 01 năm 2009 tại chùa Từ Hiếu trong đại giới đàn Mùa Sen Mới. Nhận truyền đăng ngày 21 tháng 2 năm 2013 tại Làng Mai với bài kệ:
Diễm lệ đóa hoa thiền uyển
Cho đời hương sắc diệu nghiêm
Tâm tư vọng về đỉnh Thứu
Trong veo như suối ngọc tuyền.
Là đệ tử thứ 236 của Thầy Làng Mai. Sư cô Uyển Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Ứng Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1984, tập sự xuất gia năm 2004 (20 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 1 tháng 2 năm 2005 tại chùa Hoằng Pháp, Việt Nam, pháp danh Tâm Nhuận Chi, pháp tự Chân Ứng Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Vú Sữa. Thọ giới lớn ngày 5 tháng 1 năm 2008 tại tu viện Bát Nhã trong đại giới đàn Thanh Lương Địa. Nhận truyền đăng ngày 17 tháng 2 năm 2012 trong đại giới đàn Tình Huynh Đệ tại tu viện Lộc Uyển với bài kệ:
Chân thân ứng hiện tướng đoan nghiêm
Mỗi bước chân đi một đóa thiền
Đại bàng uy dũng xòe đôi cánh
Thong dong lạc trú cõi chân nguyên.
Là đệ tử thứ 225 của Thầy Làng Mai, sư cô Ứng Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Ước Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1980, tập sự xuất gia năm 2005 (25 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 8 tháng 1 năm 2006 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Quảng Sơn, pháp tự Chân Ước Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Hồng Giòn. Thọ giới lớn ngày 12 tháng 01 năm 2009 tại chùa Từ Hiếu trong đại giới đàn Mùa Sen Mới. Nhận truyền đăng năm 2014 trong đại giới đàn Cam Lộ Vị  tổ chức tại Tu viện Vườn Ươm với bài kệ truyền đăng:
Ước nguyện năm xưa quyết đạt thành
Nghiêm trì tịnh giới chứng vô sinh
Ngọa vân ghi dấu người Yên tử
Suối ngọc còn reo giấc mộng lành
Là đệ tử thứ 331 của Thầy Làng Mai, sư cô Ước Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Ưu Bát (Trăng Ưu Bát) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Úc, sinh năm 1975, thọ giới Sa Di Ni ngày 8 tháng 12 năm 2013 (38 tuổi), pháp danh Nourishing Togetherness of the Heart, pháp tự Chân Trăng Ưu Bát. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Đoàn. Thọ giới lớn ngày 22 tháng 2 năm 2017 trong đại giới đàn Tánh Thiên. Là đệ tử thứ 818 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Ưu Bát thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Ưu Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1988, tập sự xuất gia năm 2007 (19 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 08 tháng 06 năm 2008 tại Tu viện Bát Nhã, pháp tự Chân Ưu Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Ngô Đồng. Nhận truyền đăng trong khóa tu xuất sĩ “Còn nhau ta còn tương lai” tại Làng Mai Pháp năm 2018 với bài kệ truyền đăng:
Cùng chị em sum họp vui vầy
Mở rộng tấm lòng quyết dựng xây
Tối thắng hạnh chính là Ưu hạnh
Chốn tùng lâm một cõi tịnh Nghiêm.
Là đệ tử thứ 535 của Thầy Làng Mai, sư cô Ưu Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.