Từ điển Làng Mai – G

Gia Đình Tin Phật (sách) Một cuốn sách của Thầy Làng Mai do nhà xuất bản Đuốc Tuệ, Hà Nội ấn hành năm 1953, họa sĩ Lê Văn Vinh trình bày bìa.

Gia đình xuất gia (thuật ngữ) Danh từ đại chúng Làng Mai dùng để gọi nhóm những vị được xuất gia cùng một đợt. Thầy Làng Mai đặt cho mỗi gia đình một cái tên, ví dụ gia đình Cây Anh Đào, Cây Trầm Hương…

Gia Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Lào, quốc tịch Pháp, sinh năm 1937, tập sự xuất gia năm 2002 (65 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 26 tháng 5 năm 2002 tại chùa Từ Nghiêm – Làng Mai, pháp tự Chân Gia Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Xoan. Thọ giới lớn ngày 14 tháng 1 năm 2006 trong đại giới đàn Cổ Pháp. Nhận truyền đăng năm 2010 trong đại giới đàn Thuỷ Tiên tại Đạo tràng Mai Thôn với bài kệ:
Xuất gia tìm tới cõi huyền nghiêm
Vằng vặc trăng xưa dọi trước thềm

Biển cả nương dâu thường quán niệm
Vượt bờ sinh tử đến Tây thiên.
Là đệ tử thứ 151 của Thầy Làng Mai. Sư cô Gia Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Giả danh (thuật ngữ) Những danh từ như núi, sông, cha, mẹ, tôi, anh, chúng nó, v.v… không phải là những thực tại bất biến, chắc nịch, có thể tồn tại độc lập với nhau mà chỉ là những tên gọi ước lệ (conventional designation) để tiện dụng trong đời sống hàng ngày. Cũng như nước và sóng không phải là hai thực tại riêng rẽ, không có cái này thì không có cái kia. Ngã (chủ thể nhận thức) và pháp (đối tượng nhận thức) cũng chỉ là giả danh. Khi nói ‘Tôi đi Hà Nội’ thì tôi cũng là một giả danh mà Hà Nội cũng là một giả danh, tôi cũng là một khái niệm mà Hà Nội cũng là một khái niệm. Khái niệm và tên gọi được sử dụng để suy tư và nói năng, nhưng không phải là những thực tại đồng nhất và bất biến. Đó là những giả danh (prajnapti). Có khi gọi là những thi thiết (samvrti). Ta sử dụng giả danh nhưng không bị kẹt vào chúng. Thời gian và không gian cũng không phải là hai thực tại có thể tách rời mà tồn tại, chúng cũng là giả danh. Biết được như thế thì ta thấy được tính tương duyên tương tức của vạn pháp.

Giác Ân (Trăng Giác Ân) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Singapore, sinh năm 1974, tập sự xuất gia năm 2017 (43 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 14 tháng 12 năm 2017 tại Làng Mai Pháp, pháp danh Diligent Ease of the Heart, pháp tự Chân Trăng Giác Ân. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Bạch Dương. Thọ giới lớn ngày 3 tháng 10 năm 2021 trong đại giới đàn Qua Bờ tổ chức tại tu viện Lộc Uyển. Là đệ tử thứ 1031 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Giác Ân thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Giác Hiếu (Trăng Giác Hiếu) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người gốc Việt Nam, quốc tịch Úc, sinh năm 1978, tập sự xuất gia năm 2017 (39 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 14 tháng 12 năm 2017 tại Làng Mai Pháp, pháp danh Tâm Giới Lưu, pháp tự Chân Trăng Giác Hiếu. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Bạch Dương. Thọ giới lớn ngày 3 tháng 10 năm 2021 trong đại giới đàn Qua Bờ tổ chức tại tu viện Lộc Uyển. Là đệ tử thứ 1032 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Giác Hiếu thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Giác Hòa (Trăng Giác Hòa) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Pháp, sinh năm 1988, tập sự xuất gia năm 2017 (29 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 14 tháng 12 năm 2017 tại Làng Mai Pháp, pháp danh Chemin Aimant du Coeur, pháp tự Chân Trăng Giác Hòa. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Bạch Dương. Thọ giới lớn ngày 3 tháng 10 năm 2021 trong đại giới đàn Qua Bờ tổ chức tại tu viện Lộc Uyển. Là đệ tử thứ 1040 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Giác Hòa thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Giác Không (tên gọi) Thượng tọa Giác Không. Một vị giáo thọ xuất gia nam. Được Thầy Làng Mai truyền đăng năm 2004 trong đại giới đàn Đoàn Tụ với bài kệ truyền đăng như sau:
Bến Giác cây lành và suối ngọt
Bờ Không tràn ngập ánh dương xuân
Then cửa nhiệm mầu trao pháp ấn
Chuông khuya vỗ thức đám mây hồng.

Giác Minh (Trăng Giác Minh) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Indonesia, sinh năm 1991, tập sự xuất gia năm 2017 (26 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 14 tháng 12 năm 2017 tại Làng Mai Pháp, pháp danh Awakening Path of the Heart, pháp tự Chân Trăng Giác Minh. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Bạch Dương. Thọ giới lớn ngày 3 tháng 10 năm 2021 trong đại giới đàn Qua Bờ tổ chức tại tu viện Lộc Uyển. Là đệ tử thứ 1045 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Giác Minh thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Giác Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Pháp, sinh năm 1943, tập sự xuất gia năm 1999 (56 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 04 tháng 12 năm 1999 tại chùa Từ Nghiêm – Làng Mai, pháp danh Deep Aspiration of the Heart, pháp tự Chân Giác Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Anh Đào. Thọ giới lớn ngày 09 tháng 01 năm 2003 trong đại giới đàn Đã Về Đã Tới. Nhận truyền đăng năm 2006 trong đại giới đàn Văn Lang với bài kệ truyền đăng:
Ngước nhìn bến Giác đoan Nghiêm
Bao nhiêu não loạn ưu phiền rã tan
Pháp thân hương ngát chiên đàn
Giới thân tỏa chiếu hào quang rạng ngời.
Là đệ tử thứ 88 của Thầy Làng Mai, sư cô Giác Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Sư cô hiện là trụ trì thiền đường Hơi Thở Nhẹ thuộc Làng Mai tại Paris.

Giác Sơn (Trời Giác Sơn) (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1983, thọ giới Sa Di ngày 15 tháng 12 năm 2019 (36 tuổi), pháp danh Tâm Chí Nguyện, pháp tự Chân Trời Giác Sơn, thuộc gia đình xuất gia Cây Ngọc Am. Thọ giới lớn ngày 12 tháng 2 năm 2023 trong đại giới đàn Trừng Quang. Là đệ tử thứ 1135 của Thầy Làng Mai, thầy Trời Giác Sơn thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Giác Thanh (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, quốc tịch Mỹ. Được Thầy Làng Mai làm lễ tấn phong trụ trì Tu Viện Lộc Uyển, Hoa Kỳ năm 1998. Nhận truyền đăng phó pháp từ Thầy Làng Mai năm 1992 với bài kệ truyền đăng:
Giác tánh nguyên thường tánh
Thanh âm diễn diệu âm
Biển Tỳ Lô trăng sáng
Sóng nhạc vẫn trầm hùng.
Thầy tịch năm 2001 tại Lộc Uyển. Trước khi thầy nhắm mắt, Thầy Làng Mai khi đó đang trong chuyến hoằng pháp tại Trung Quốc đã kịp gửi về tặng thầy bài thơ với lời đề “thương tặng sư em Giác Thanh”:
Trượng phu tiếng đã biết
Việc đáng làm đã làm
Tháp vừa dựng sườn núi
Tiếng cười trẻ đã vang.

Giác Tuệ (Trời Giác Tuệ) (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1988, thọ giới Sa Di ngày 14 tháng 12 năm 2016 (28 tuổi), pháp danh Tâm Quảng Giác Thuận, pháp tự Chân Trời Giác Tuệ, thuộc gia đình xuất gia Cây Mai Vàng. Là đệ tử thứ 991 của Thầy Làng Mai, sư chú Trời Giác Tuệ thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Giác Viên (tên gọi) Thượng tọa Giác Viên. Được Thầy Làng Mai truyền đăng năm 1996 trong đại giới đàn Nến Ngọc với bài kệ truyền đăng như sau:
Giác tính sang giàu mỗi phút giây
Viên đăng thắp sáng cả đêm ngày
Sen hồng tịnh độ trong tay nắm
Thanh nhàn ngày tháng bạch vân bay.
Hiện đang sinh hoạt với tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Giai Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1985, tập sự xuất gia năm 2004 (19 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 1 tháng 2 năm 2005 tại chùa Hoằng Pháp, Việt Nam, pháp danh Tâm Trừng Nam, pháp tự Chân Giai Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Vú Sữa. Thọ giới lớn ngày 5 tháng 1 năm 2008 tại tu viện Bát Nhã trong đại giới đàn Thanh Lương Địa. Nhận truyền đăng ngày 26 tháng 2 năm 2012 trong đại giới đàn Tình Huynh Đệ tại Làng Mai với bài kệ:
Nhìn về quê mẹ thấy giai nhân
Nghiêm tịnh thiền uy dáng xuất trần
Cùng với tăng thân leo thế kỷ
Vượt bờ sinh tử thoát trầm luân
Là đệ tử thứ 227 của Thầy Làng Mai. Sư cô Giai Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Giải Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người gốc Việt Nam, quốc tịch Canada, sinh năm 1967, tập sự xuất gia năm 1994 (27 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 03 tháng 08 năm 1994 tại chùa Cam Lộ – Làng Mai, pháp danh Tâm Chúc Quảng, pháp tự Chân Giải Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Sồi. Thọ giới lớn năm 1996 trong đại giới đàn Nến Ngọc. Nhận truyền đăng năm 2000 trong đại giới đàn Năm 2000 với bài kệ truyền đăng:
Chân tâm kiến Giải vốn siêu trần
Tịnh độ trang Nghiêm ở tự thân
Trúc tím hoa vàng luôn biểu hiện
Trăng soi sông lặng bóng trong ngần.
Là đệ tử thứ 28 của Thầy Làng Mai, sư cô Giải Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Giải Oan Bình Đẳng (thuật ngữ) xem Bình đẳng trước đau thương.

Giải Thoát (Trời Giải Thoát) (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Hoa Kỳ, sinh năm 1987, thọ giới Sa Di ngày 5 tháng 11 năm 2012 (25 tuổi), pháp tự Chân Trời Giải Thoát. Sư chú thuộc gia đình xuất gia Cây Kim Ngân. Là đệ tử thứ 775 của Thầy Làng Mai, sư chú Trời Giải Thoát thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Giản Nghiêm (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1987, tập sự xuất gia năm 2007 (20 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 17 tháng 2 năm 2008 tại tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Duyên Lai, pháp tự Chân Giản Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Lê. Thọ giới lớn ngày 22 tháng 2 năm 2011 trong đại giới đàn Lắng Nghe. Nhận truyền đăng năm 2018 trong khoá tu xuất sĩ tổ chức tại Làng Mai Pháp với bài kệ:
Giản tuyển muôn hạnh thể dung thông
Nhật dụng công phu nghiêm tự lòng
Vườn thiền tuệ giác vừa khởi sắc
Quê cũ sen hồng đã đơm bông.
Là đệ tử thứ 496 của Thầy Làng Mai. Sư cô Giản Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Giáo Nghiêm (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1985, tập sự xuất gia năm 2007 (22 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 08 tháng 06 năm 2008 tại Tu viện Bát Nhã, pháp tự Chân Giáo Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Ngô Đồng. Thọ giới lớn năm 2012 trong đại giới đàn Tình Huynh Đệ. Là đệ tử thứ 530 của Thầy Làng Mai. Sư cô Giáo Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Giáo thọ tập sự (chức vụ) Những vị đang tập sự để sau này được phó pháp truyền đăng làm giáo thọ (dharmacàya). Thời gian tập sự ít nhất là một năm sau ngày được tuyên bố làm giáo thọ tập sự. Các vị tập sự được tham dự những buổi họp và các sinh hoạt khác của hội đồng giáo thọ.

Giận (sách) Một cuốn sách dịch từ nguyên bản tiếng Anh Anger, do nhà Lá Bối, Hoa Kỳ xuất bản lần thứ nhất năm 2004. NXB Văn Hóa Sài Gòn ấn hành tại VN năm 2006, NXB Tri Thức ấn hành năm 2009. Đây là một trong những sách National Best Seller (sách bán chạy nhất) của Thầy tại Hoa Kỳ. Từ nguyên bản tiếng Anh, sách được dịch ra rất nhiều thứ tiếng và xuất bản ở nhiều nước trên thế giới. Ấn bản tiếng Đại Hàn đã bán được một triệu cuốn trong vòng một năm. Sách này chào đời 24 giờ đồng hồ ngay sau cuộc tấn công Trung Tâm Thương Mại Quốc Tế (World Trade Center) tại New York vào ngày 11 tháng 9 năm 2001. Trong dịp này trên 50 đài truyền hình và truyền thanh Hoa Kỳ đã phỏng vấn Thầy Làng Mai trực tiếp từ New York. Cuộc phỏng vấn xảy ra ngay tại chỗ gọi là National Media Tour.

Gieo hạt từ bi, gìn giữ đất mẹ (thư pháp) Chữ viết của Sư Ông đón xuân Mậu Tý 2008. Cũng là phép thực tập trọng tâm của tứ chúng đạo tràng Mai Thôn trong năm 2008, phù hợp với tinh thần bảo hộ trái đất và góp phần đưa tới sự chuyển ngược lại chiều hâm nóng địa cầu.

Gieo trồng hạnh phúc (sách) Một cuốn sách của Thầy Làng Mai, chuyển ngữ từ nguyên bản tiếng Anh Happiness. Sách do Thái Hà Books phát hành tại Việt Nam năm 2014.

Giếng Ngọc (Trăng Giếng Ngọc) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 2002, tập sự xuất gia năm 2017 (15 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 20 tháng 5 năm 2018 tại Tu viện Vườn Ươm, pháp danh Tâm An Nguyệt, pháp tự Chân Trăng Giếng Ngọc. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Ngọc Lan. Thọ giới lớn ngày 3 tháng 10 năm 2021 trong đại giới đàn Qua Bờ tổ chức tại tu viện Lộc Uyển. Là đệ tử thứ 1069 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Giếng Ngọc thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Giếng Nước Thơm Trong (sách) Một cuốn sách phiên tả từ băng giảng các bài pháp thoại của Thầy Làng Mai và các tin tức sinh hoạt của chùa Làng Mai. Nhà Lá Bối, Hoa Kỳ xuất bản năm 2000.

Giếng Thơm
1. (cơ sở) Một cư xá thuộc Xóm Mới (từ năm 2008).
2. (Trăng Giếng Thơm) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1992, thọ giới Sa Di Ni ngày 12 tháng 5 năm 2016 (24 tuổi), pháp danh Tâm An Hòa, pháp tự Chân Trăng Giếng Thơm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Hoàng Yến. Thọ giới lớn ngày 3 tháng 10 năm 2021 trong đại giới đàn Qua Bờ tổ chức tại tu viện Lộc Uyển. Là đệ tử thứ 952 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Giếng Thơm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Gió Xuân (Trời Gió Xuân) (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người gốc Việt Nam, quốc tịch Úc, sinh năm 1995, thọ giới Sa Di ngày 20 tháng 05 năm 2018 (23 tuổi), pháp danh Tâm Kiên Định, pháp tự Chân Trời Gió Xuân, thuộc gia đình xuất gia Cây Ngọc Lan. Thọ giới lớn ngày 2 tháng 10 năm 2021 trong đại giới đàn Qua Bờ tổ chức tại tu viện Lộc Uyển. Là đệ tử thứ 1052 của Thầy Làng Mai, thầy Trời Gió Xuân thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Giọt Nước Cánh Chim (sách) Một tập truyện ngắn nhiều tác giả do nhà xuất bản Lá Bối, Paris ấn hành năm 1976. Các truyện của Thầy Làng Mai ký các bút hiệu Thiều Chi và Nhất Hạnh.

Giới Bản Tân Tu (kinh sách) Giới bản của những vị đã thọ giới lớn, được Hội Đồng Giáo Thọ của Đạo Tràng Mai Thôn thực hiện sau nhiều năm nghiên cứu, pháp đàm và tham vấn các vị tôn túc của nhiều truyền thống Phật giáo trên thế giới. Giới Bản Tân Tu này đã được dịch ra tiếng Anh và tiếng Pháp, lần đầu tiên được công bố tại Viện Đại Học Tăng Già Trung Ương (Choong Ang Sangha University) ở thủ đô Hán Thành, Hàn Quốc ngày 31.3.2003. Tiếng Anh gọi là The Revised Pratimoksha. Được nhà xuất bản Lá Bối ấn hành lần đầu năm 2004. Cũng có thể tham khảo trên trang nhà Làng Mai.

Giới Đạt (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia tu học theo pháp môn Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1979, thọ giới Sa Di năm 1998 tại chùa Phước Huệ (Bảo Lộc, Lâm Đồng), pháp danh Nhuận Hải. Thọ giới lớn năm 2003. Được Thầy Làng Mai truyền đăng năm 2013 với bài kệ truyền đăng:
Giới thân tùy niệm lực
Chứng đạt trượng cơ duyên
Quán chiếu ư hiện pháp
Thiền đạo đắc chân truyền. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Giới Hạnh (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1992, thọ giới Sa Di ngày 18 tháng 12 năm 2022 (30 tuổi), pháp danh Nguyên Tâm Liên Đài, pháp tự Chân Giới Hạnh. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Xích Tùng, là đệ tử thứ 11 của thế hệ thứ ba Tăng thân xuất sĩ Làng Mai. Sư cô Giới Hạnh thuộc thế hệ thứ 44 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 11 của phái Liễu Quán.

Giới Minh (tên gọi) Ni sư Giới Minh. Một vị giáo thọ xuất gia nữ tu học theo pháp môn Làng Mai. Nhận truyền đăng năm 1996 trong đại giới đàn Nến Ngọc. Được Thầy Làng Mai truyền đăng với bài kệ truyền đăng như sau:
Giới đức kia là ngọc sáng trong
Minh minh chiếu diệu tỏa mười phương
Tay lành nắm được cành dương liễu
Đại địa hồi sinh mỗi bước đường.
Đến Làng Mai từ năm 1996.

Giới Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người gốc Việt Nam, quốc tịch Mỹ, sinh năm 1972, tập sự xuất gia năm 1995 (23 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 16 tháng 2 năm 1996 tại chùa Pháp Vân – Làng Mai, pháp danh Tâm Diệu Hồng Ngân, pháp tự Chân Giới Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Cam. Thọ giới lớn ngày 3 tháng 12 năm 1998 trong đại giới đàn Tăng Hội. Nhận truyền đăng năm 2001 trong đại giới đàn Kỷ Nguyên Mới với bài kệ truyền đăng:
Hoa nở đồi cao ngát Giới hương
Trang Nghiêm đất Bụt nét chân thường
Cát bụi đường xa không để vướng
Quê nhà từng bước ngọt yêu thương.
Là đệ tử thứ 38 của Thầy Làng Mai, sư cô Giới Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Giới Thông (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ tu học theo pháp môn Làng Mai, người Việt Nam. Được Thầy Làng Mai truyền đăng năm 2007 trong đại giới đàn Phương Bối với bài kệ truyền đăng:
Ngày về pháp Giới dung Thông
Triều dâng hôm sớm mây lồng trước sau
Bước chân hơi thở nhiệm màu
Không đi cũng đến, nơi đâu cũng nhà.
Đến Làng Mai từ năm 2004.

Giới Tiếp Hiện Chú Giải (sách) Một cuốn sách của Thầy Làng Mai do nhà xuất bản Lá Bối, Paris ấn hành lần đầu năm 1985, sau đó được dịch ra nhiều thứ tiếng và được tái bản nhiều lần ở các nước. Bản dịch tiếng Anh lấy tựa đề Interbeing.

Going Home (sách) Một cuốn sách nguyên bản tiếng Anh của Thầy Làng Mai, nhà xuất bản Riverhead ấn hành năm 1999 tại New York, Hoa Kỳ. Được dịch ra nhiều thứ tiếng và xuất bản ở nhiều nước trên thế giới. Đây là cuốn sách thứ hai của Thầy về đối thoại giữa Phật giáo và Cơ Đốc Giáo, sau cuốn Living Buddha, Living Christ.

Gói bánh chưng bánh tét (sinh hoạt) Khoảng một tuần trước Tết nguyên đán, bốn chúng thuộc bốn chùa Làng Mai tập họp về một xóm để cùng nhau gói bánh chưng, bánh tét và các loại bánh khác như bánh ú, bánh tro,… Ngày này đúng là một ngày hội. Bốn chúng cùng làm việc có rất nhiều niềm vui, một cơ hội để mọi người cùng học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và xây dựng tình huynh đệ. Đại chúng được chia ra nhiều nhóm: nhóm chuẩn bị lá, nhóm chuẩn bị đậu, nhóm chuẩn bị nếp, nhóm gói bánh, nhóm cột dây,… Cuối ngày bánh được chia đều cho mỗi xóm để mang về nấu tại xóm mình. Bếp củi sẽ được nhóm lên, trà và bánh được chuẩn bị, quý thầy và quý sư cô cùng quây quần bên bếp lửa uống trà, ăn bánh và đàn ca để nấu bánh cho đến sáng.

Gửi năng lượng chánh niệm (thuật ngữ) Hộ niệm cầu an hoặc cầu siêu bằng cách niệm danh hiệu đức Thích Ca và các vị Bồ Tát lớn là Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm và Địa Tạng. Tại Làng Mai sau mỗi bữa thọ trai theo nghi lễ đại chúng thường niệm Bụt để gửi năng lượng cho những vị nào đang gặp khó khăn, đau yếu hay mới qua đời. Sự thực tập bắt đầu bằng vị duy na đọc tên những vị cần được hộ niệm ‘xin đại chúng niệm Bụt gửi năng lượng bình an cho đạo hữu X đang được điều trị tại bệnh viện Y, phòng cấp cứu Z, v.v…’