Phụ lục: Phả hệ Làng Mai

 

Thầy Làng Mai   
 STTĐệ tử xuất giaNăm xuất gia
 1Nhất Trí1965
 2Chân Không15.11.1988
 3Chân Đức
 4Chân Vị
 5Chân Tu1990
 6Chân Đoan Nghiêm03.09.1990
 7Chân Bảo Nghiêm

27.12.1990

 8Chân Nguyện Hải
 9Chân Pháp Đăng
 10Chân Vô Ngại
 11Chân Hoa Nghiêm

26.01.1991

 12Chân Từ Nghiêm
 13Chân Pháp Ấn

24.05.1992

 14Chân Tịnh Nghiêm

31.12.1992

 15Chân Hương Nghiêm
 16Chân Pháp Tạng
 17Chân Pháp Thành

11.12.1993
9. Con Cá
(6 người)

 18Chân Thoại Nghiêm
 19Chân Pháp Dụng
 20Chân Pháp Ứng
 21Chân Định Nghiêm
 22Chân Tuệ Nghiêm
 23Chân Pháp Truyền

24.05.1994

10. Con Chim
(4 người)

 24Chân Pháp Nghiêm
 25Chân Pháp Hướng
 26Chân Bích Nghiêm
 27Chân Pháp Niệm

03.08.1994

11. Cây Sồi
(5 người)

 28Chân Giải Nghiêm
 29Chân Pháp Cảnh
 30Chân Pháp Trú
 31Chân Khai Nghiêm
 32Chân Pháp Trí

09.02.1995
12. Cây Bưởi
(2 người)

 33Chân Thuần Nghiêm
 34Chân Pháp Độ

16.02.1996

13. Cây Cam
(5 người)

 35Chân Pháp Khai
 36Chân Thiều Nghiêm
 37Chân Phúc Nghiêm
 38Chân Giới Nghiêm
 39Chân Thục Nghiêm

30.06.1996

14. Cây Dừa
(5 người)

 40Chân Pháp Kiều
 41Chân Hà Nghiêm
 42Chân Pháp Hiền
 43Chân Hỷ Nghiêm
 44Chân Pháp Thuận

26.10.1996

15. Cây Khế
(4 người)

 45Chân Thắng Nghiêm
 46Chân Tường Nghiêm
 47Chân Pháp Châu
 48Chân Pháp Sơn

07.02.1997

16. Cây Tùng
(4 người)

 49Chân Pháp Kiên
 50Chân Pháp Hải
 51Chân Pháp Hội
 52Chân Pháp Ân

08.11.1997

17. Cây Phượng
(4 người)

 53Chân Hằng Nghiêm
 54Chân Pháp Lạc
 55Chân Uy Nghiêm
 56Chân Pháp Khâm

04.02.1998

18. Cây Táo
(9 người)

 57Chân Linh Nghiêm
 58Chân Bi Nghiêm
 59Chân Pháp Dung
 60Chân Khánh Nghiêm
 61Chân Huyền Nghiêm
 62Chân Hân Nghiêm
 63Chân Pháp Nguyên
 64Chân Kính Nghiêm
 65Chân Pháp Thông

12.05.1998
19. Cây Trúc
(3 người)

 66Chân Pháp Hòa
 67Chân Pháp Nghĩa
 68Chân Pháp Viên

09.08.1998

20. Cây Phong
(5 người)

 69Chân Tố Nghiêm
 70Chân Tú Nghiêm
 71Chân Xuân Nghiêm
 72Chân Tín Nghiêm
 73Chân Y Nghiêm

26.10.1998

21. Cây Sung
(7 người)

 74Chân Pháp Minh
 75Chân Anh Nghiêm
 76Chân Thường Nghiêm
 77Chân Lương Nghiêm
 78Chân Pháp Ngộ
 79Chân Quang Nghiêm
 80Chân Pháp Hưng

23.03.1999

22. Cây Mộc Lan
(4 người)

 81Chân Lệ Nghiêm
 82Chân Pháp Bảo
 83Chân Hòa Nghiêm
 84Chân Pháp Âm

27.07.1999
23. Cây Xoài
(3 người)

 85Chân Trung Nghiêm
 86Chân Nhã Nghiêm
 87Chân Quy Nghiêm

04.12.1999

24. Cây Anh Đào
(16 người)

 88Chân Giác Nghiêm
 89Chân Pháp Lữ
 90Chân Khế Nghiêm
 91Chân Hội Nghiêm
 92Chân Độ Nghiêm
 93Chân Thành Nghiêm
 94Chân Đạo Nghiêm
 95Chân Thệ Nghiêm
 96Chân Châu Nghiêm
 97Chân Hảo Nghiêm
 98Chân Pháp Vị
 99Chân Pháp Duyên
 100Chân Pháp Cơ
 101Chân Pháp Tuệ
 102Chân Mẫn Nghiêm
 103Chân Thông Nghiêm

18.05.2000

25. Cây Bông Sứ
(12 người)

 104Chân Quả Nghiêm
 105Chân Hộ Nghiêm
 106Chân Đẳng Nghiêm
 107Chân Thuận Nghiêm
 108Chân Đạt Nghiêm
 109Chân Pháp Cần
 110Chân Pháp Lĩnh
 111Chân Pháp Đôn
 112Chân Phụng Nghiêm
 113Chân Vĩnh Nghiêm
 114Chân Học Nghiêm
 115Chân Pháp Chuyên

12.02.2001

26. Cây Trà My
(9 người)

 116Chân Pháp Vinh
 117Chân Túc Nghiêm
 118Chân Pháp Trạch
 119Chân Quý Nghiêm
 120Chân Pháp Huy
 121Chân Cát Nghiêm
 122Chân Hành Nghiêm
 123Chân Pháp Duệ
 124Chân Pháp Lượng

28.06.2001

27. Cây Dâu Tây
(5 người)

 125Chân Hóa Nghiêm
 126Chân Pháp Lực
 127Chân Pháp Khí
 128Chân Mật Nghiêm
 129Chân Pháp Khôi

07.02.2002

28. Cây Thốt Nốt
(21 người)

 130Chân Cơ Nghiêm
 131Chân Doanh Nghiêm
 132Chân Cần Nghiêm
 133Chân Chỉ Nghiêm
 134Chân Pháp Điền
 135Chân Thịnh Nghiêm
 136Chân Pháp Luân
 137Chân Pháp Nhẫn
 138Chân Cung Nghiêm
 139Chân Thi Nghiêm
 140Chân Pháp Thân
 141Chân Thần Nghiêm
 142Chân Pháp Tự
 143Chân Pháp Môn
 144Chân Pháp Hiển
 145Chân Việt Nghiêm
 146Chân Nho Nghiêm
 147Chân Pháp Chiếu
 148Chân Đàn Nghiêm
 149Chân Pháp Hữu
 150Chân Pháp Lộ

26.05.2002

29. Cây Xoan
(12 người)

 151Chân Gia Nghiêm
 152Chân Liễu Nghiêm
 153Chân Hồng Nghiêm
 154Chân Trúc Nghiêm
 155Chân Pháp Lai
 156Chân Hiền Nghiêm
 157Chân Thanh Nghiêm
 158Chân Pháp Uyển
 159Chân Pháp Hành
 160Chân Trang Nghiêm
 161Chân Mai Nghiêm
 162Chân Pháp Ngạn

08.02.2003

30. Cây Hồ Đào
(18 người)

 163Chân Pháp Chương
 164Chân Pháp Không
 165Chân Tùng Nghiêm
 166Chân Pháp Liệu
 167Chân Pháp Thanh
 168Chân Pháp Hộ
 169Chân Lăng Nghiêm
 170Chân Quỳnh Nghiêm
 171Chân Pháp Xả
 172Chân Pháp Tâm
 173Chân Pháp Duyệt
 174Chân Pháp Sỹ
 175Chân Pháp Bi
 176Chân Pháp Quán
 177Chân Pháp Hỷ
 178Chân Bách Nghiêm
 179Chân Hạc Nghiêm
 180Chân Pháp Đệ

07.07.2003

31. Cây Vô Ưu
(13 người)

 181Chân Pháp Tập
 182Chân Lan Nghiêm
 183Chân Pháp Quang
 184Chân Thái Nghiêm
 185Chân Pháp Tịnh
 186Chân Pháp Ngữ
 187Chân Khải Nghiêm
 188Chân Khuê Nghiêm
 189Chân Pháp Lâm
 190Chân Pháp Toàn
 191Chân Pháp Huân
 192Chân Bối Nghiêm
 193Chân Đào Nghiêm

26.10.2003

32. Cây Cẩm Lai
(4 người)

 194Chân Cúc Nghiêm
 195Chân Thăng Nghiêm
 196Chân Trân Nghiêm
 197Chân Đắc Nghiêm

13.12.2003

33. Cây Quế
(9 người)

 198Chân Pháp Vũ
 199Chân Pháp Trì
 200Chân Thư Nghiêm
 201Chân Pháp Lưu
 202Chân Pháp Tụ
 203Chân Pháp Cầu
 204Chân Uyên Nghiêm
 205Chân Phùng Nghiêm
 206Chân Song Nghiêm

30.08.2004

34. Cây Ô-liu
(5 người)

 207Chân Pháp Sinh
 208Chân Pháp Tuyên
 209Chân Như Nghiêm
 210Chân Triêu Nghiêm
 211Chân Pháp An

17.11.2004

35. Cây Mãng Cầu
(5 người)

 212Chân Tư Nghiêm
 213Chân Kỳ Nghiêm
 214Chân Pháp Tuấn
 215Chân Trí Nghiêm
 216Chân Pháp Nhã

01.02.2005

36. Cây Vú Sữa
(19 người)

 217Chân Sùng Nghiêm
 218Chân Pháp Toại
 219Chân Tánh Nghiêm
 220Chân Thẩm Nghiêm
 221Chân Phổ Nghiêm
 222Chân Pháp Ninh
 223Chân Pháp Chung
 224Chân Mặc Nghiêm
 225Chân Ứng Nghiêm
 226Chân Tập Nghiêm
 227Chân Giai Nghiêm
 228Chân Mỹ Nghiêm
 229Chân Tôn Nghiêm
 230Chân Chí Nghiêm
 231Chân Dung Nghiêm
 232Chân Duệ Nghiêm
 233Chân Pháp Anh
 234Chân Thao Nghiêm
 235Chân Pháp Kế

07.08.2005

37. Cây Hướng Dương
(76 người)

 236Chân Uyển Nghiêm
 237Chân Pháp Chúc
 238Chân Hạ Nghiêm
 239Chân Pháp Hy
 240Chân Thính Nghiêm
 241Chân Pháp Hoạt
 242Chân Mãn Nghiêm
 243Chân Kiện Nghiêm
 244Chân Lễ Nghiêm
 245Chân Pháp Dược
 246Chân Văn Nghiêm
 247Chân Trình Nghiêm
 248Chân Pháp Thiên
 249Chân Pháp Thừa
 250Chân Pháp Nhật
 251Chân Pháp Thăng
 252Chân Pháp Võng
 253Chân Khiết Nghiêm
 254Chân Pháp Xương
 255Chân Pháp Trung
 256Chân Pháp Cương
 257Chân Bội Nghiêm
 258Chân Pháp Ngọc
 259Chân Pháp Triệu
 260Chân Pháp Tánh
 261Chân Tráng Nghiêm
 262Chân Thức Nghiêm
 263Chân Pháp Lãm
 264Chân Pháp Lập
 265Chân Trực Nghiêm
 266Chân Trường Nghiêm
 267Chân Pháp Nhĩ
 268Chân Pháp Tân
 269Chân Pháp Ngưỡng
 270Chân Pháp Tư
 271Chân Pháp Tiên
 272Chân Pháp Tú
 273Chân Pháp Thủy
 274Chân Trú Nghiêm
 275Chân Tân Nghiêm
 276Chân Thùy Nghiêm
 277Chân Pháp Vĩnh
 278Chân Pháp Vượng
 279Chân Pháp Trọng
 280Chân Luật Nghiêm
 281Chân Pháp Nhiệm
 282Chân Thâm Nghiêm
 283Chân Pháp Cự
 284Chân Sắc Nghiêm
 285Chân Pháp Tại
 286Chân Thiền Nghiêm
 287Chân Pháp Nguyệt
 288Chân Pháp Thạch
 289Chân Pháp Tồn
 290Chân Pháp Túc
 291Chân Tri Nghiêm
 292Chân Doãn Nghiêm
 293Chân Triệu Nghiêm
 294Chân Pháp Thiệu
 295Chân Điển Nghiêm
 296Chân Thám Nghiêm
 297Chân Thánh Nghiêm
 298Chân Kiến Nghiêm
 299Chân Quyết Nghiêm
 300Chân Tông Nghiêm
 301Chân Tứ Nghiêm
 302Chân Hướng Nghiêm
 303Chân Xướng Nghiêm
 304Chân Đồng Nghiêm
 305Chân Khanh Nghiêm
 306Chân Triết Nghiêm
 307Chân Nhu Nghiêm
 308Chân Tuyền Nghiêm
 309Chân Pháp Ngôn
 310Chân Pháp Xa
 311Chân Khôi Nghiêm

08.01.2006

38. Cây Hồng Giòn
(50 người)

 312Chân Pháp Thuyên
 313Chân Pháp Thượng
 314Chân Lĩnh Nghiêm
 315Chân Cảnh Nghiêm
 316Chân Pháp Hoằng
 317Chân Pháp Thái
 318Chân Ích Nghiêm
 319Chân Pháp Cứu
 320Chân Pháp Căn
 321Chân Pháp Sung
 322Chân Pháp Biện
 323Chân Pháp Tri
 324Chân Pháp Cao
 325Chân Cẩn Nghiêm
 326Chân Lý Nghiêm
 327Chân Sách Nghiêm
 328Chân Đan Nghiêm
 329Chân Đáo Nghiêm
 330Chân Lịch Nghiêm
 331Chân Ước Nghiêm
 332Chân Siêu Nghiêm
 333Chân Báo Nghiêm
 334Chân Luyện Nghiêm
 335Chân Pháp Thọ
 336Chân Pháp Bình
 337Chân Tuyết Nghiêm
 338Chân Duyên Nghiêm
 339Chân Băng Nghiêm
 340Chân Pháp Khuyến
 341Chân Pháp Tường
 342Chân Pháp Huấn
 343Chân Pháp Xứ
 344Chân Pháp Giao
 345Chân Pháp Năng
 346Chân Khương Nghiêm
 347Chân Khán Nghiêm
 348Chân Khoan Nghiêm
 349Chân Phương Nghiêm
 350Chân Cẩm Nghiêm
 351Chân Hy Nghiêm
 352Chân Thể Nghiêm
 353Chân Pháp Hưởng
 354Chân Pháp Hậu
 355Chân Pháp Hiến
 356Chân Pháp Cảm
 357Chân Pháp Thâm
 358Chân Quảng Nghiêm
 359Chân Lộc Nghiêm
 360Chân Pháp Nhàn
 361Chân Pháp Cường

10.05.2006

39. Cây Hải Đường
(27 người)

 362Chân Pháp Tầm
 363Chân Nội Nghiêm
 364Chân Đóa Nghiêm
 365Chân Tác Nghiêm
 366Chân Tinh Nghiêm
 367Chân Hiệu Nghiêm
 368Chân Chính Nghiêm
 369Chân Thuấn Nghiêm
 370Chân Quốc Nghiêm
 371Chân Pháp Nhiên
 372Chân Pháp Diệu
 373Chân Triển Nghiêm
 374Chân Pháp Hùng
 375Chân Kiều Nghiêm
 376Chân Áo Nghiêm
 377Chân Pháp Hào
 378Chân Nhạc Nghiêm
 379Chân Khả Nghiêm
 380Chân Phát Nghiêm
 381Chân Trạm Nghiêm
 382Chân Pháp Chủng
 383Chân Họa Nghiêm
 384Chân Tích Nghiêm
 385Chân Đán Nghiêm
 386Chân Pháp Phong
 387Chân Du Nghiêm
 388Chân Pháp Bản

11.02.2007

40. Cây Đu Đủ
(10 người)

 389Chân Pháp Khê
 390Chân Pháp Quang
 391Chân Nhẫn Nghiêm
 392Chân Pháp Mãn
 393Chân Pháp Khởi
 394Chân Pháp Địa
 395Chân Pháp Đồng
 396Chân Pháp Chu
 397Chân Pháp Siêu
 398Chân Chiếu Nghiêm

03.03.2007

41. Cây Trầm Hương
(77 người)

 399Chân Pháp Cẩn
 400Chân Pháp Công
 401Chân Quế Nghiêm
 402Chân Phẩm Nghiêm
 403Chân Pháp Cử
 404Chân Pháp Chí
 405Chân Pháp Chứng
 406Chân Chương Nghiêm
 407Chân Minh Nghiêm
 408Chân Pháp Diễn
 409Chân Pháp Dương
 410Chân Quán Nghiêm
 411Chân Dụng Nghiêm
 412Chân Nghĩa Nghiêm
 413Chân Pháp Duy
 414Chân Nhãn Nghiêm
 415Chân Tiên Nghiêm
 416Chân Hiển Nghiêm
 417Chân Tuấn Nghiêm
 418Chân Khoa Nghiêm
 419Chân Thúy Nghiêm
 420Chân Tuyển Nghiêm
 421Chân Đài Nghiêm
 422Chân Thuyết Nghiêm
 423Chân Pháp Đài
 424Chân Tĩnh Nghiêm
 425Chân Thượng Nghiêm
 426Chân Hưng Nghiêm
 427Chân Viên Nghiêm
 428Chân Nhuận Nghiêm
 429Chân Pháp Đế
 430Chân Pháp Điều
 431Chân Pháp Đường
 432Chân Pháp Giải
 433Chân Xứng Nghiêm
 434Chân Hải Nghiêm
 435Chân Tựu Nghiêm
 436Chân Lạc Nghiêm
 437Chân Pháp Hảo
 438Chân Pháp Hoàn
 439Chân Vịnh Nghiêm
 440Chân Hoằng Nghiêm
 441Chân Tạng Nghiêm
 442Chân Liên Nghiêm
 443Chân Lập Nghiêm
 444Chân Truyền Nghiêm
 445Chân Chung Nghiêm
 446Chân Huân Nghiêm
 447Chân Lưu Nghiêm
 448Chân Pháp Hiên
 449Chân Pháp Hoạch
 450Chân Khuyến Nghiêm
 451Chân Liệu Nghiêm
 452Chân Toàn Nghiêm
 453Chân Đăng Nghiêm
 454Chân Lãm Nghiêm
 455Chân Thuyên Nghiêm
 456Chân Huệ Nghiêm
 457Chân Pháp Hiện
 458Chân Lữ Nghiêm
 459Chân Nhiếp Nghiêm
 460Chân Ngộ Nghiêm
 461Chân Chúc Nghiêm
 462Chân Ngọc Nghiêm
 463Chân Luận Nghiêm
 464Chân Pháp Hợp
 465Chân Phượng Nghiêm
 466Chân Hoạt Nghiêm
 467Chân Tiếp Nghiêm
 468Chân Năng Nghiêm
 469Chân Nguyệt Nghiêm
 470Chân Pháp Khoa
 471Chân Tiến Nghiêm
 472Chân Toại Nghiêm
 473Chân Tùy Nghiêm
 474Chân Trọng Nghiêm
 475Chân Duyệt Nghiêm

17.02.2008

42. Cây Lê
(46 người)

 476Chân Pháp Linh
 477Chân Hiến Nghiêm
 478Chân Pháp Diện
 479Chân Hài Nghiêm
 480Chân Sĩ Nghiêm
 481Chân Pháp Mật
 482Chân Xứ Nghiêm
 483Chân Pháp Nguyện
 484Chân Lực Nghiêm
 485Chân Xả Nghiêm
 486Chân Pháp Áo
 487Chân Biểu Nghiêm
 488Chân Diễn Nghiêm
 489Chân Pháp Cứ
 490Chân Cư Nghiêm
 491Chân Chỉnh Nghiêm
 492Chân Duy Nghiêm
 493Chân Dũng Nghiêm
 494Chân Diên Nghiêm
 495Chân Đạm Nghiêm
 496Chân Giản Nghiêm
 497Chân Hậu Nghiêm
 498Chân Pháp Ảnh
 499Chân Hào Nghiêm
 500Chân Hiểu Nghiêm
 501Chân Hữu Nghiêm
 502Chân Kế Nghiêm
 503Chân Pháp Chiêu
 504Chân Pháp Dũng
 505Chân Hoàng Nghiêm
 506Chân Hồi Nghiêm
 507Chân Lâm Nghiêm
 508Chân Pháp Dự
 509Chân Pháp Định
 510Chân Huy Nghiêm
 511Chân Pháp Hàng
 512Chân Pháp Khả
 513Chân Huấn Nghiêm
 514Chân Pháp Kim
 515Chân Pháp Khương
 516Chân Hiện Nghiêm
 517Chân Pháp Hoan
 518Chân Pháp Hương
 519Chân Pháp Lợi
 520Chân Pháp Lộc
 521Chân Vĩ Nghiêm

08.06.2008

43. Cây Ngô Đồng
(27 người)

 522Chân Cao Nghiêm
 523Chân Pháp Lễ
 524Chân Pháp Kính
 525Chân Phong Nghiêm
 526Chân Pháp Đạo
 527Chân Kiên Nghiêm
 528Chân Kiệt Nghiêm
 529Chân Pháp Đương
 530Chân Giáo Nghiêm
 531Chân Vượng Nghiêm
 532Chân Thiện Nghiêm
 533Chân Ý Nghiêm
 534Chân Pháp Điển
 535Chân Ưu Nghiêm
 536Chân Trinh Nghiêm
 537Chân Xương Nghiêm
 538Chân Pháp Chất
 539Chân Vũ Nghiêm
 540Chân Pháp Chuẩn
 541Chân Pháp Trực
 542Chân Pháp Chấn
 543Chân Tài Nghiêm
 544Chân Nhất Nghiêm
 545Chân Pháp Hồi
 546Chân Pháp Hiểu
 547Chân Pháp Diên
 548Chân An Nghiêm

20.09.2008

44. Cây Sen Trắng
(42 người)

 549Chân Bình Nghiêm
 550Chân Pháp Đàm
 551Chân Pháp Giới
 552Chân Pháp Liên
 553Chân Pháp Ẩn
 554Chân Chất Nghiêm
 555Chân Pháp Âu
 556Chân Chiêu Nghiêm
 557Chân Phú Nghiêm
 558Chân Nhị Nghiêm
 559Chân Sứ Nghiêm
 560Chân Pháp Ánh
 561Chân Chuẩn Nghiêm
 562Chân Căn Nghiêm
 563Chân Thân Nghiêm
 564Chân Chức Nghiêm
 565Chân Chuyên Nghiêm
 566Chân Pháp Bối
 567Chân Pháp Xúc
 568Chân Pháp Côn
 569Chân Pháp Cú
 570Chân Chứng Nghiêm
 571Chân Diễm Nghiêm
 572Chân Diện Nghiêm
 573Chân Dương Nghiêm
 574Chân Điều Nghiêm
 575Chân Pháp Cửu
 576Chân Pháp Chỉnh
 577Chân Pháp Biểu
 578Chân Dự Nghiêm
 579Chân Pháp Chúng
 580Chân Đế Nghiêm
 581Chân Pháp Doanh
 582Chân Địa Nghiêm
 583Chân Đảm Nghiêm
 584Chân Pháp Du
 585Chân Pháp Đại
 586Chân Pháp Đảo
 587Chân Hoan Nghiêm
 588Chân Đôn Nghiêm
 589Chân Pháp Đỉnh
 590Chân Pháp Thuật

08.03.2009

45. Cây Sen Vàng
(46 người)

 591Chân Thúc Nghiêm
 592Chân Pháp Luyện
 593Chân Pháp Lân
 594Chân Tự Nghiêm
 595Chân Pháp Khải
 596Chân Trì Nghiêm
 597Chân Pháp Thi
 598Chân Sinh Nghiêm
 599Chân Hoàn Nghiêm
 600Chân Trượng Nghiêm
 601Chân Cương Nghiêm
 602Chân Pháp Tín
 603Chân Pháp Hiệu
 604Chân Pháp Doãn
 605Chân Thưởng Nghiêm
 606Chân Công Nghiêm
 607Chân Trợ Nghiêm
 608Chân Pháp Lịch
 609Chân Pháp Đối
 610Chân Pháp Mạch
 611Chân Ân Nghiêm
 612Chân Nguyện Nghiêm
 613Chân Trừng Nghiêm
 614Chân Pháp Nghị
 615Chân Cứu Nghiêm
 616Chân Pháp Hiệp
 617Chân Thiệp Nghiêm
 618Chân Đương Nghiêm
 619Chân Biện Nghiêm
 620Chân Pháp Mẫn
 621Chân Pháp Thệ
 622Chân Pháp Kỳ
 623Chân Thật Nghiêm
 624Chân Pháp Nhạc
 625Chân Thoát Nghiêm
 626Chân Pháp Nghiệm
 627Chân Pháp Mặc
 628Chân Pháp Luận
 629Chân Thảo Nghiêm
 630Chân Pháp Mục
 631Chân Pháp Dĩnh
 632Chân Thương Nghiêm
 633Chân Pháp Nhi
 634Chân Pháp Liêm
 635Chân Pháp Triển
 636Chân Lân Nghiêm20.10.2009
46. Cây Mướp Hương
(2 người)
 637Chân Mạnh Nghiêm
 638Chân Pháp Kinh

21.11.2009

47. Cây Sen Hồng
(33 người)

 639Chân Pháp Như
 640Chân Pháp Nhất
 641Chân Thiệu Nghiêm
 642Chân Pháp Triều
 643Chân Hiệp Nghiêm
 644Chân Pháp Ngân
 645Chân Tại Nghiêm
 646Chân Tu Nghiêm
 647Chân Pháp Giang
 648Chân Pháp Đan
 649Chân Sáng Nghiêm
 650Chân Trai Nghiêm
 651Chân Pháp Lý
 652Chân Pháp Tài
 653Chân Đính Nghiêm
 654Chân Tảo nghiêm
 655Chân Pháp Quảng
 656Chân Pháp Thắng
 657Chân Pháp Ngự
 658Chân Tuyển Nghiêm
 659Chân Pháp Quyền
 660Chân Tuân Nghiêm
 661Chân Pháp Nhiếp
 662Chân Nhuệ Nghiêm
 663Chân Pháp Sự
 664Chân Nhàn Nghiêm
 665Chân Pháp Bằng
 666Chân Pháp Tiếp
 667Chân Pháp Quyết
 668Chân Pháp Trình
 669Chân Sung Nghiêm
 670Chân Lượng Nghiêm
 671Chân Trời Độ Lượng

27.05.2010

48. Cây Sen Xanh
(17 người)

 672Chân Trăng Phương Bối
 673Chân Trời Cao Rộng
 674Chân Trời An Lạc
 675Chân Trời Sáng Tỏ
 676Chân Trăng Phương Đông
 677Chân Trăng Thượng Phương
 678Chân Trăng Thanh Lương
 679Chân Trăng Phương Nam
 680Chân Trời Huyền Thoại
 681Chân Trăng Rằm
 682Chân Trời Thân Hữu
 683Chân Trăng Mười Sáu
 684Chân Trời Tịnh Lạc
 685Chân Trăng Quê Hương
 686Chân Trăng Mới Lên
 687Chân Trăng Đầu Hạ
 688Chân Trăng Chùa Xưa

17.10.2010

49. Cây Trúc Vàng
(13 người)

 689Chân Trăng Huyền Diệu
 690Chân Trăng Từ Ái
 691Chân Trăng Huyền Không
 692Chân Trăng Bích Nham
 693Chân Trăng Nguyền Ước
 694Chân Trăng Lộc Uyển
 695Chân Trăng Tuổi Thơ
 696Chân Trăng Xóm Mới
 697Chân Trăng An Vui
 698Chân Trời Kỳ Ngộ
 699Chân Trời Tinh Khôi
 700Chân Trời Tĩnh Lặng
 701Chân Trời Bao Dung

23.03.2011

50. Cây Trúc Xanh
(13 người)

 702Chân Trời Thảnh Thơi
 703Chân Trăng Ngoại Phương
 704Chân Trời Năm Sắc
 705Chân Trời Rạng Đông
 706Chân Trăng Phương Bắc
 707Chân Trăng Huyền Thoại
 708Chân Trăng Tuyết Hoa
 709Chân Trăng Tuyết Sơn
 710Chân Trăng Đầu Non
 711Chân Trăng Một Phương
 712Chân Trời Tỉnh Thức
 713Chân Trời Tuệ Chiếu
 714Chân Trời Tự Tại

03.07.2011

51. Cây Trúc Tím
(13 người)

 715Chân Trời Bảo Tạng
 716Chân Trăng Đoàn Tụ
 717Chân Trăng Tùng Hạc
 718Chân Trăng Yên Tử
 719Chân Trời Ngộ Không
 720Chân Trăng Phổ Đà
 721Chân Trăng Mai Thôn
 722Chân Trăng Nga Mi
 723Chân Trời Đại Nhẫn
 724Chân Trời Tái Sinh
 725Chân Trời Bảo Tích
 726Chân Trời Huynh Đệ
 727Chân Trung Nghiêm

30.01.2012

52. Cây Cúc Đại Đóa
(26 người)

 728Chân Trời Linh Thứu
 729Chân Trời Bắc Sơn
 730Chân Trời Nguyên Sinh
 731Chân Trăng Đông Hải
 732Chân Trời Đại Giác
 733Chân Trời Đại Tuệ
 734Chân Trăng Thủy Tiên
 735Chân Trời Đại Định
 736Chân Trăng Vườn Tiên
 737Chân Trăng Hoa Tiên
 738Chân Trăng Hương Tích
 739Chân Trăng Sông Hồng
 740Chân Trăng Hiên Ngọc
 741Chân Trăng Quy Nguyện
 742Chân Trời Lĩnh Nam
 743Chân Trăng Núi Na
 744Chân Trời Đại Nguyện
 745Chân Trăng Tản Viên
 746Chân Trời Hiền Lương
 747Chân Trời Đâu Suất
 748Chân Trời Xá Vệ
 749Chân Trăng Ngàn Phương
 750Chân Trăng Hương Giang
 751Trăng Tịnh Chiếu
 752Chân Trăng Kinh Kỳ
 753Chân Trăng Tam Muội

04.07.2012

53. Cây Đỗ Quyên
(19 người)

 754Chân Trăng Tin Yêu
 755Chân Trăng Tịnh Thường
 756Chân Trăng Linh Sơn
 757Chân Trời Tùy Niệm
 758Chân Trăng Hải Ấn
 759Chân Trăng Ân Nghĩa
 760Chân Trời Bình Minh
 761Chân Trời Phạm Hạnh
 762Chân Trăng Cam Lộ
 763Chân Trời Tương Lai
 764Chân Trăng Cố Hương
 765Chân Trăng Diệu Lý
 766Chân Trời Biểu Hiện
 767Chân Trăng Lên Ngôi
 768Chân Trăng Nguyên Sơ
 769Chân Trời Trung Hậu
 770Chân Trăng Bích Ngọc
 771Chân Trăng Huyền Sử
 772Chân Trăng Hồng Ân

05.11.2012

54. Cây Kim Ngân Hoa
(16 người)

 773Chân Trăng Thong Dong
 774Chân Trăng Lý Tưởng
 775Chân Trời Giải Thoát
 776Chân Trăng Thành Tựu
 777Chân Trăng Hạnh Nguyện
 778Chân Trăng Thường Trú
 779Chân Trăng Chiếu Diệu
 780Chân Trăng Cơ Duyên
 781Chân Trời Hiện Tại
 782Chân Trời Quán Chiếu
 783Chân Trăng Chí Thành
 784Chân Trời Bồ Đề
 785Chân Trăng Sáng Soi
 786Chân Trăng Lưu Ly
 787Chân Trăng Tỏ Tường
 788Chân Trời Long Hoa

28.04.2013

55. Cây Hoa Gạo
(25 người)

 789Chân Trăng Thủy Chung
 790Chân Trăng Sông Hằng
 791Chân Trời Cát Tường
 792Chân Trời Bình An
 793Chân Trời Quang Đãng
 794Chân Trăng Thường Chiếu
 795Chân Trăng Ngàn Dặm
 796Chân Trăng Lên Cao
 797Chân Trời Nội Tâm
 798Chân Trời Quy Ngưỡng
 799Chân Trời Linh Cảm
 800Chân Trăng Tháng Tám
 801Chân Trăng Thu Thủy
 802Chân Trăng Thiên Thần
 803Chân Trăng Cẩm Tú
 804Chân Trời Nguyện Ước
 805Chân Trăng Non Cao
 806Chân Trăng Kiều Diễm
 807Chân Trời Hồn Nhiên
 808Chân Trời Nắng Mai
 809Chân Trăng Rừng Thơm
 810Chân Trời Kỳ Diệu
 811Chân Trăng Truyền Kỳ
 812Chân Trời Trong Sáng
 813Chân Pháp Duệ

08.12.2013

56. Cây Đoàn
(28 người)

 814Chân Trăng Diệu Viên
 815Chân Trăng Diệu Âm
 816Chân Trời Nguyện Lực
 817Chân Trời Hy Mã
 818Chân Trăng Ưu Bát
 819Chân Trăng Tịnh Độ
 820Chân Trời Linh Quang
 821Chân Trời Đạt Nguyện
 822Chân Trăng Uyên Nguyên
 823Chân Trăng Phương Khê
 824Chân Trời Nhất Tâm
 825Chân Trăng Tào Khê
 826Chân Trời Hướng Thượng
 827Chân Trăng Hoa Lâm
 828Chân Trời Liễu Ngộ
 829Chân Trời Định Lực
 830Chân Trời Niệm Lực
 831Chân Trăng Thiên Trúc
 832Chân Trăng Kỳ Diệu
 833Chân Trời Ngộ Đạt
 834Chân Trời Tuệ Giác
 835Chân Trời Tuệ Minh
 836Chân Trăng Mãn Khai
 837Chân Trời Định Hướng
 838Chân Trời Bằng Hữu
 839Chân Trăng Nến Ngọc
 840Chân Trăng Hàm Tiếu
 841Chân Trời Đại Nghĩa

02.07.2014

57. Cây Trắc Bá Diệp
(29 người)

 842Chân Trăng Linh Mẫn
 843Chân Trăng Linh Dị
 844Chân Trăng Linh Tuệ
 845Chân Trời Đại Đạo
 846Chân Trời Đại Đồng
 847Chân Trời Phạm Trú
 848Chân Trời Đại Dụng
 849Chân Trăng Thiên Nga
 850Chân Trời Quang Thái
 851Chân Trăng Bối Diệp
 852Chân Trăng Linh Các
 853Chân Trăng Thanh Khí
 854Chân Trăng Chí Nguyện
 855Chân Trăng Linh Tú
 856Chân Trời Quang Minh
 857Chân Trăng Kỳ Vọng
 858Chân Trăng Bích Thủy
 859Chân Trời Đại Lượng
 860Chân Trăng Thanh Sơn
 861Chân Trời Nhất Quán
 862Chân Trời Quang Huy
 863Chân Trời Quy Nguyện
 864Chân Trăng Cố Quận
 865Chân Trăng Cổ Tích
 866Chân Trời Tây Nguyên
 867Chân Trời Tây Sơn
 868Chân Trăng Linh Ứng
 869Chân Trăng Linh Bảo
 870Chân Trăng Trúc Lâm

18.12.2014

58. Cây Sồi Đỏ
(42 người)

 871Chân Trăng Chánh Định
 872Chân Trời Bến Giác
 873Chân Trăng Thuần Hậu
 874Chân Trăng Chánh Niệm
 875Chân Trăng Chánh Tuệ
 876Chân Trăng Mặc Chiếu
 877Chân Trời Hải Thượng
 878Chân Trăng Thương Yêu
 879Chân Trời Hồng Bàng
 880Chân Trời Văn Lang
 881Chân Trời Tịnh Trú
 882Chân Trăng Từ Hòa
 883Chân Trăng Thảnh Thơi
 884Chân Trời Vững Chãi
 885Chân Trăng Viên Mãn
 886Chân Trăng Thiên Lý
 887Chân Trăng Từ Mãn
 888Chân Trăng Thiên Ý
 889Chân Trăng Bình An
 890Chân Trời Đại Địa
 891Chân Trăng Khiêm Cung
 892Chân Trăng Ngân Hà
 893Chân Trăng Bao Dung
 894Chân Trời Hoan Hỷ
 895Chân Trời Dương Xuân
 896Chân Trời Đại Việt
 897Chân Trăng Từ Bi
 898Chân Trăng Hòa Hợp
 899Chân Trăng Trung Hậu
 900Chân Trăng Từ Hiếu
 901Chân Trăng Tinh Tấn
 902Chân Trăng Vô Ưu
 903Chân Trăng Thiên Ân
 904Chân Trăng An Lạc
 905Chân Trời An Trú
 906Chân Trăng Cát Tường
 907Chân Trăng Tịnh Mặc
 908Chân Trăng Tuổi Ngọc
 909Chân Trăng Hòa Ái
 910Chân Trăng Lam Điền
 911Chân Trăng An Hòa
 912Chân Trời Rộng Mở

02.08.2015

59. Cây Sala
(13 người)

 913Chân Trời Thanh Bình
 914Chân Trời Xanh Trong
 915Chân Trời Núi Biếc
 916Chân Trời An Định
 917Chân Trời Tỏ Rạng
 918Chân Trăng Bát Nhã
 919Chân Trời Phương Đông
 920Chân Trời Vô Cấu
 921Chân Trăng Thanh Nhàn
 922Chân Trăng Thanh Tâm
 923Chân Trăng Thanh Thủy
 924Chân Trăng Thanh Thiên
 925Chân Trời Minh Tâm

23.10.2015
60. Cây Thế Kỷ
(3 người)

 926Chân Trời Minh Hoá
 927Chân Trời Minh Nguyên
 928Chân Trời Đạo Phương

01.12.2015

61. Cây Đan Mộc
(19 người)

 929Chân Trời Đạo Lực
 930Chân Trời Đạo Hành
 931Chân Trời Đạo Quang
 932Chân Trời Đạo Kiên
 933Chân Trăng Tĩnh Mặc
 934Chân Trời Tiêu Dao
 935Chân Trời Đạo Tuệ
 936Chân Trời Đạo Sơn
 937Chân Trời Đạo Sinh
 938Chân Trời Đạo Quy
 939Chân Trăng Ban Mai
 940Chân Trăng Hồ Thu
 941Chân Trăng Thái Bình
 942Chân Trăng Đại Dương
 943Chân Trời Thiên Trúc
 944Chân Trời Tuệ Nhật
 945Chân Trăng Thiên Hà
 946Chân Trời Luy Lâu
 947Chân Trời Đại Ẩn

12.05.2016

62. Cây Hoàng Yến
(21 người)

 948Chân Trăng Viên Dung
 949Chân Trời Rừng Phong
 950ChânTrăng Ngự Bình
 951Chân Trời Thệ Nhật
 952Chân Trăng Giếng Thơm
 953Chân Trăng Tao Ngộ
 954Chân Trăng Thuận Hóa
 955Chân Trăng Phú Xuân
 956Chân Trời Yên Tử
 957Chân Trăng Tinh Khôi
 958Chân Trăng Hồ Sen
 959Chân Trăng Linh Thứu
 960Chân Trời Thiên Thai
 961Chân Trăng Bồ Đề
 962Chân Trăng Từ Nhãn
 963Chân Trăng Từ Kiên
 964Chân Trăng Từ Quang
 965Chân Trăng Từ Tuệ
 966Chân Trăng Từ Hạnh
 967Chân Trăng Từ Tâm
 968Chân Trăng Mai Lâm

14.12.2016

63. Cây Mai Vàng
(50 người)

 969Chân Trời Đức Hành
 970Chân Trăng Mai Sơn
 971Chân Trời Đức Hiền
 972Chân Trời Minh Thiện
 973Chân Trăng Mai Trang
 974Chân Trăng Mai Viên
 975Chân Trăng Mai Điền
 976Chân Trời Đức Niệm
 977Chân Trời Đức Định
 978Chân Trời Đức Phổ
 979Chân Trời Đức Bản
 980Chân Trời Đức Trí
 981Chân Trời Đức An
 982Chân Trời Đức Dũng
 983Chân Trời Kiên Tuệ
 984Chân Trăng Định Chiếu
 985Chân Trăng Mai Phương
 986Chân Trăng Hoàng Anh
 987Chân Trăng Hoàng Yên
 988Chân Trăng Tịch Chiếu
 989Chân Trăng Tuệ Chiếu
 990Chân Trăng Hải Chiếu
 991Chân Trời Giác Tuệ
 992Chân Trăng Viên Chiếu
 993Chân Trời Phước Tuệ
 994Chân Trời Biển Tuệ
 995Chân Trăng Minh Chiếu
 996Chân Trăng Từ Chiếu
 997Chân Trăng Thông Chiếu
 998Chân Trăng Quang Chiếu
 999Chân Trăng Nhiên Chiếu
 1000Chân Trăng Phổ Chiếu
 1001Chân Trời Đức Khiêm
 1002Chân Trời Đức Trú
 1003Chân Trăng Mãn Chiếu
 1004Chân Trăng Linh Chiếu
 1005Chân Trăng Bảo Chiếu
 1006Chân Trăng An Chiếu
 1007Chân Trăng Học Chiếu
 1008Chân Trăng Liên Chiếu
 1009Chân Trăng Ngọc Chiếu
 1010Chân Trăng Thiện Chiếu
 1011Chân Trăng Phương Chiếu
 1012Chân Trăng Hằng Chiếu
 1013Chân Trăng Huyền Chiếu
 1014Chân Trời Đuốc Tuệ
 1015Chân Trăng Huy Chiếu
 1016Chân Trời Đức Tuệ
 1017Chân Trăng Mẫn Chiếu
 1018Chân Trời Trúc Lâm

02.07.2017

64. Cây Giáng Hương
(8 người)

 1019Chân Trăng Tuệ Phương
 1020Chân Trăng Tuệ Khai
 1021Chân Trăng Tuệ Nhã
 1022Chân Trời Đại Lão
 1023Chân Trời Uyên Nguyên
 1024Chân Trăng Tuệ Uyển
 1025Chân Trời Hồng Lĩnh
 1026Chân Trăng Quang Sơn20.10.2017
65. Cây Sơn Thù Du
(3 người)
 1027Chân Trăng Kim Sơn
 1028Chân Trời Minh Dung
 1029Chân Trời Nhật Quang

14.12.2017

66. Cây Bạch Dương
(22 người)

 1030Chân Trời Khiết Hỷ
 1031Chân Trăng Giác Ân
 1032Chân Trăng Giác Hiếu
 1033Chân Trời Khiết Lâm
 1034Chân Trời Khiết Minh
 1035Chân Trời Địa Xúc
 1036Chân Trời Lặng Chiếu
 1037Chân Trăng An Bình
 1038Chân Trăng An Tâm
 1039Chân Trăng An Cư
 1040Chân Trăng Giác Hòa
 1041Chân Trời Khiết Anh
 1042Chân Trời Khiết Tâm
 1043Chân Trời Tâm Không
 1044Chân Trăng An Nhiên
 1045Chân Trăng Giác Minh
 1046Chân Trời Thinh Không
 1047Chân Trăng Tuệ Văn
 1048Chân Trăng Tuệ Viên
 1049Chân Trời Núi Cao
 1050Chân Trời Đuốc Thiêng
 1051Chân Trời Nguồn Sáng

20.05.2018

67. Cây Ngọc Lan
(19 người)

 1052Chân Trăng Rừng Tùng
 1053Chân Trăng Rừng Xanh
 1054Chân Trăng Thanh Thanh
 1055Chân Trăng Mây Lành
 1056Chân Trăng Thanh Nhã
 1057Chân Trăng Hương Lành
 1058Chân Trăng Thanh Minh
 1059Chân Trời Gió Xuân
 1060Chân Trăng Tường Thanh
 1061Chân Trăng Hà Thanh
 1062Chân Trăng Sao Mai
 1063Chân Trăng Ý Trong
 1064Chân Trăng Nam Giao
 1065Chân Trăng Vô Vi
 1066Chân Trăng Biển Mây
 1067Chân Trăng Diệu Trạm
 1068Chân Trăng Ngàn Hoa
 1069Chân Trăng Giếng Ngọc
 1070Chân Trăng Thanh Ân

09.09.2018

68. Cây Xô Thơm
(9 người)

 1071Chân Trời Minh An
 1072Chân Trời Minh Lượng
 1073Chân Trăng Thanh Trí
 1074Chân Trăng Thanh Như
 1075Chân Trời Minh Lưu
 1076Chân Trăng Thanh Hương
 1077Chân Trời Minh Nhân
 1078Chân Trời Minh Thắng
 1079Chân Trời Thiện Phong

25.10.2018

69. Cây Dẻ Gai
(10 người)

 1080Chân Trời Thiện Chí
 1081Chân Trăng Hiền Đức
 1082Chân Trăng Hiền Tâm
 1083Chân Trời Thiện Hoà
 1084Chân Trời Thiện Đức
 1085Chân Trời Thiện Khai
 1086Chân Trời Thiện Ý
 1087Chân Trăng Hiền Nhân
 1088Chân Trời Thiện Trì
 1089Chân Trăng Trí Niệm

16.12.2018

70. Cây Sơn Trà
(11 người)

 1090Chân Trăng Tường Niệm
 1091Chân Trăng Ân Niệm
 1092Chân Trăng Hỷ Niệm
 1093Chân Trăng An Niệm
 1094Chân Trời Nắng Mới
 1095Chân Trời Phương Vân
 1096Chân Trời Nhất Vị
 1097Chân Trăng Trú Niệm
 1098Chân Trời Nhập Lưu
 1099Chân Trăng Khánh Niệm
 1100Chân Trời Đại Lực18.5.2019
71. Cây Đầu Xuân
(3 người)
 1101Chân Trăng Khánh Thiền
 1102Chân Trăng Nguyên Anh
 1103Chân Trăng Vững Chãi

16.6.2019

72. Cây Nguyệt Quế
(17 người)

 1104Chân Trời Bạch Vân
 1105Chân Trăng Dung Hòa
 1106Chân Trăng Phúc Châu
 1107Chân Trăng Lắng Yên
 1108Chân Trăng Rộng Mở
 1109Chân Trời Hải Vân
 1110Chân Trăng Hòa Thuận
 1111Chân Trăng Thuận Thảo
 1112Chân Trăng Đức Hạnh
 1113Chân Trăng Non Sông
 1114Chân Trăng Khiêm Hạ
 1115Chân Trăng Sáng Tỏ
 1116Chân Trăng Thanh Bình
 1117Chân Trăng Hòa Nhã
 1118Chân Trăng Mây Trắng
 1119Chân Trời Tịnh Vân
 1120Chân Trăng Khương Cư

17.10.2019

73. Cây Bạch Quả
(15 người)

 1121Chân Trời Ruộng Đức
 1122Chân Trời Ruộng Pháp 
 1123Chân Trăng Khương Định
 1124Chân Trời Ruộng Hiếu 
 1125Chân Trời Ruộng Nghĩa 
 1126Chân Trăng Khương Âm 
 1127Chân Trăng Khương Ý 
 1128Chân Trăng Khương Giới
 1129Chân Trăng Thanh Đoan
 1130Chân Trời Chí Đạo
 1131Chân Trời Minh Hội 
 1132Chân Trời Minh Địa
 1133Chân Trời Ruộng Lành 
 1134Chân Trời Ruộng Hương 
 1135Chân Trời Giác Sơn

15.12.2019

74. Cây Ngọc Am
(14 người)

 1136Chân Trời Bảo Sơn
 1137Chân Trời Phúc Sơn
 1138Chân Trời Đức Sơn
 1139Chân Trăng Hương Bình
 1140Chân Trăng Hương Nguyện
 1141Chân Trăng Hương Tịnh
 1142Chân Trời Quy Sơn
 1143Chân Trời Thiện Sơn
 1144Chân Trăng Hương Giới
 1145Chân Trời Học Sơn
 1146Chân Trời Kim Sơn
 1147Chân Trăng Hương Hải
 1148Chân Trăng Hương Bối
 1149Chân Trời Trí Độ22.03.2020
75. Cây Me (1 người)
 1150Chân Trời Minh Niệm

6.9.2020
76. Cây Xô Gai
(3 người)

 1151Chân Trời Minh Định
 1152Chân Trời Minh Lực
 1153Chân Trăng Hiếu Thuận

03.10.2020
77. Cây Hạt Dẻ
(9 người)

 1154Chân Trời Niệm Xả
 1155Chân Trời Niệm Hoà
 1156Chân Trăng Hiếu Khai
 1157Chân Trời Niệm Lưu
 1158Chân Trời Niệm Khiêm
 1159Chân Trời Niệm Thuần
 1160Chân Trời Niệm Tấn
 1161Chân Trăng Hiếu Đức
 1162Chân Trời Phương Ngoại

18.11.2020
78. Cây Hoa Mộc
(18 người)

 1163Chân Trăng Hương Thiền
 1164Chân Trăng Yên Hòa
 1165Chân Trời Biển Đức
 1166Chân Trăng Yên Thảo
 1167Chân Trăng Biển Tuệ
 1168Chân Trời Vắng Lặng
 1169Chân Trăng Khai Hội
 1170Chân Trăng Yên Hiếu
 1171Chân Trăng Yên Phương
 1172Chân Trăng Yên Thuần
 1173Chân Trăng Bảo Tích
 1174Chân Trăng Phương Ân
 1175Chân Trăng Yên Thư
 1176Chân Trăng Thanh Khê
 1177Chân Trăng Yên Thanh
 1178Chân Trăng Yên Nhã
 1179Chân Trời Thênh Thang
 1180Chân Trời Định Thành

25.01.2022

79. Cây Mimosa

(35 người)

 1181Chân Trăng Lâm Hỷ
 1182Chân Trời Định Thường
 1183Chân Trời Định Túc
 1184Chân Trời Định Tín
 1185Chân Trời Định Tâm
 1186Chân Trời Tương Tức
 1187Chân Trăng Tâm Tường
 1188Chân Trăng Tâm Đức
 1189Chân Trăng Tâm Minh
 1190Chân Trời An Dưỡng
 1191Chân Trăng Tâm Bi
 1192Chân Trăng Tâm An
 1193Chân Trăng Tâm Kính
 1194Chân Trăng Tâm Anh
 1195Chân Trăng Tâm Thường
 1196Chân Trời Biển Hiếu
 1197Chân Trăng Tâm Từ
 1198Chân Trăng Tâm Như
 1199Chân Trăng Tâm Hỷ
 1200Chân Trăng Tâm Nhiên
 1201Chân Trời Biển Tâm
 1202Chân Trăng Tâm Xả
 1203Chân Trời Lắng Nghe
 1204Chân Trăng Tâm Tuệ
 1205Chân Trăng Tâm Bình
 1206Chân Trăng Tâm Hòa
 1207Chân Trăng Tâm Định
 1208Chân Trăng Tâm Hiếu
 1209Chân Trăng Tâm Thuận
 1210Chân Trăng Tâm Hiền
 1211Chân Trăng Tâm Phúc
 1212Chân Trăng Thanh Hoà
 1213Chân Trăng Tâm Nguyên
 1214Chân Trời Bát Nhã

Thế hệ thứ ba

STTPháp tựNgày xuất gia
1Chân Nhất Nguyện

12.06.2022

1. Cây Tùng Lọng

(3 người)

2Chân Nhất Niệm
3Chân Nhất Lưu
4Chân Nhất Hướng

25.09.2022

2. Cây Manzanita

(2 người)

5Chân Nhất Ấn
6Chân Nhất Thể

18.12.2022

3. Cây Xích Tùng

(20 người)

 

 

 

 

 

7Chân Lạc Hạnh
8Chân Pháp Hạnh
9Chân Bi Hạnh
10Chân Phước Hạnh
11Chân Giới Hạnh
12Chân Tuệ Hạnh
13Chân Nhân Hạnh
14Chân Xuân Hạnh
15Chân Quang Hạnh
16Chân Nhất Đạo
17Chân Khiêm Hạnh
18Chân Nhất Đăng
19Chân Nhất Chiếu
20Chân Bảo Hạnh
21Chân Bối Hạnh
22Chân Dung Hạnh
23Chân Phổ Hạnh
24Chân Tường Hạnh
25Chân Nhất Thừa
26Chân Nhất Giác

18.05.2023

4. Cây Nhãn

(2 người)

27

Chân Nhất Ngữ

28

Chân Nhất Lâm

24.09.2023

5. Cây Toyon

(6 người)

 

 

 

 

 

29

Chân Ân Hạnh

30

Chân Thuần Hạnh

31

Chân Nhất Thiên

32

Chân Nhất Điền

33

Chân Nhất Sơn

34

Chân Đôn Hạnh

 

 

 

 

05.11.2023

6. Cây Hoa Thủy Tiên

(10 người)

 

 

 

 

 

35

Chân Nhất Vân

36

Chân Nhất Vũ

37

Chân Nhất Thanh

38

Chân Nhất Lương

39

Chân Diệu Hạnh

40

Chân Đăng Hạnh

41

Chân Nhất Nguyên

42

Chân Nhất Mộc

43

Chân Nhất Xuân

44

Chân Cung Hạnh

 

 

17.12.2023

7. Cây Hoa Chuông Vàng

(13 người)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Chân Chuyên Hạnh

46

Chân Cẩn Hạnh

47

Chân Chuẩn Hạnh

48

Chân Chỉnh Hạnh

49

Chân Chỉ Hạnh

50

Chân Chí Hạnh

51

Chân Cư Hạnh

52

Chân Chánh Hạnh

53

Chân Chiêu Hạnh

54

Chân Chung Hạnh

55

Chân Cần Hạnh

56

Chân Cát Hạnh

57

Chân Nhất Trú

 

 

 

 

23.01.2024

8. Cây Bàng

(11 người)

 

 

 

 

 

 

58

Chân Mật Hạnh

59

Chân An Hạnh

60

Chân Hiếu Hạnh

61

Chân Lập Hạnh

62

Chân Nhất Âm

63

Chân Quán Hạnh

64

Chân Đoan Hạnh

65

Chân Nhất Lạc

66

Chân Nhất Giới

67

Chân Khánh Hạnh

68

Chân Nhất Nghĩa

 

 

06.03.2024

9. Cây Hồng Táo

(6 người)

 

 

 

69

Chân Nhất Dung

70

Chân Nhất Tín

71

Chân Nhất Xứ

72

Chân Nhất Hạo

73

Chân Nhất Lộ