Từ điển Làng Mai – Y

Y chỉ (thuật ngữ) Nương vào một hành giả có kinh nghiệm thực tập để học hỏi và hành trì. Vị này là thầy y chỉ (y chỉ sư) của ta, ta là y chỉ đệ hay y chỉ muội của vị ấy.

Y chỉ đệ (thuật ngữ) Một hành giả bên nam đang nương theo một y chỉ sư để học hỏi và tu tập. Xem y chỉ.

Y chỉ muội (thuật ngữ) Một hành giả bên nữ đang nương theo một y chỉ sư để học hỏi và tu tập. Xem y chỉ.

Y chỉ sư (thuật ngữ) Vị thầy làm chỗ nương tựa cho những người mới tu, chưa có đủ kinh nghiệm thực tập bằng mình. Một y chỉ sư có thể có nhiều hơn một y chỉ đệ hay y chỉ muội.

Y Nghiêm (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1942. Thọ giới Sa Di Ni ngày 26 tháng 10 năm 1998 (56 tuổi) tại chùa Cam Lộ – Làng Mai, pháp danh Tâm Diệu Thục, pháp tự Chân Y Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Sung. Thọ giới lớn năm 2001. Là đệ tử thứ 73 của Thầy Làng Mai, sư cô Y Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Ý Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1988, tập sự xuất gia năm 2007 (19 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 08 tháng 06 năm 2008 tại Tu viện Bát Nhã, pháp tự Chân Ý Nghiêm, sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Ngô Đồng. Thọ giới lớn ngày 27 tháng 2 năm 2012 trong đại giới đàn Tình Huynh Đệ. Nhận truyền đăng trong đại giới đàn Bây Giờ Ở Đây tại Tu viện Vườn Ươm với bài truyền đăng:
Một dải ý từ nhô sóng bạc
Mảnh trăng bi mẫn ngự nghiêm trang
Thế giới ba ngàn thu một niệm
Hiểu thương chiếu vạn phương an.
Là đệ tử thứ 533 của Thầy Làng Mai, sư cô Ý Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Ý Trong (Trăng Ý Trong) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1997, tập sự xuất gia năm 2017 (20 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 20 tháng 5 năm 2018 tại Tu viện Vườn Ươm, pháp danh Tâm An Hoài, pháp tự Chân Trăng Ý Trong. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Ngọc Lan. Thọ giới lớn ngày 3 tháng 10 năm 2021 trong đại giới đàn Qua Bờ tổ chức tại tu viện Lộc Uyển. Là đệ tử thứ 1063 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Ý Trong thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Yên Hiếu (Trăng Yên Hiếu) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1990, thọ giới Sa Di Ni ngày 18 tháng 11 năm 2020 (30 tuổi) tại Tổ đình Từ Hiếu, pháp danh Tâm Quy Nguyện, pháp tự Chân Trăng Yên Hiếu. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Hoa Mộc. Là đệ tử thứ 1170 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Yên Hiếu thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Yên Hòa (Trăng Yên Hòa) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1992, thọ giới Sa Di Ni ngày 18 tháng 11 năm 2020 (28 tuổi) tại Tổ đình Từ Hiếu, pháp danh Tâm Tuệ Thịnh, pháp tự Chân Trăng Yên Hòa. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Hoa Mộc. Là đệ tử thứ 1164 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Yên Hòa thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Yên Nhã (Trăng Yên Nhã) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 2000, thọ giới Sa Di Ni ngày 18 tháng 11 năm 2020 (20 tuổi) tại Tổ đình Từ Hiếu, pháp danh Tâm Quảng Hà, pháp tự Chân Trăng Yên Nhã. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Hoa Mộc. Là đệ tử thứ 1178 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Yên Nhã thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Yên Phương (Trăng Yên Phương) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1992, thọ giới Sa Di Ni ngày 18 tháng 11 năm 2020 (28 tuổi) tại Tổ đình Từ Hiếu, pháp danh Tâm Quảng Trực, pháp tự Chân Trăng Yên Phương. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Hoa Mộc. Là đệ tử thứ 1171 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Yên Phương thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Yên Thanh (Trăng Yên Thanh) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 2000, thọ giới Sa Di Ni ngày 18 tháng 11 năm 2020 (20 tuổi) tại Tổ đình Từ Hiếu, pháp danh Tâm An Phương, pháp tự Chân Trăng Yên Thanh. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Hoa Mộc. Là đệ tử thứ 1177 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Yên Thanh thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Yên Thảo (Trăng Yên Thảo) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1995, thọ giới Sa Di Ni ngày 18 tháng 11 năm 2020 (25 tuổi) tại Tổ đình Từ Hiếu, pháp danh Tâm Nhuận Hòa, pháp tự Chân Trăng Yên Thảo. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Hoa Mộc. Là đệ tử thứ 1166 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Yên Thảo thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Yên Thuần (Trăng Yên Thuần) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1991, thọ giới Sa Di Ni ngày 18 tháng 11 năm 2020 (29 tuổi) tại Tổ đình Từ Hiếu, pháp danh Tâm Từ Vân, pháp tự Chân Trăng Yên Thuần. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Hoa Mộc. Là đệ tử thứ 1172 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Yên Thuần thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Yên Thư (Trăng Yên Thư) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1997, thọ giới Sa Di Ni ngày 18 tháng 11 năm 2020 (23 tuổi) tại Tổ đình Từ Hiếu, pháp danh Tâm Thương Yêu, pháp tự Chân Trăng Yên Thư. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Hoa Mộc. Là đệ tử thứ 1175 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Yên Thư thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Yên Tử (tên gọi)
1. (Trăng Yên Tử) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, thọ giới Sa Di Ni ngày 3 tháng 7 năm 2011, pháp tự Chân Trăng Yên Tử. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Trúc Tím. Là đệ tử thứ 718 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Yên Tử thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.
2. (Trời Yên Tử) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1996, thọ giới Sa Di ngày 12 tháng 5 năm 2016 (20 tuổi) tại Tu viện Vườn Ươm, pháp danh Tâm Phước Quang, pháp tự Chân Trời Yên Tử. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Hoàng Yến. Thọ giới lớn ngày 22 tháng 2 năm 2019 tại Tu viện Vườn Ươm trong đại giới đàn Bây Giờ Ở Đây. Là đệ tử thứ 956 của Thầy Làng Mai, thầy Trời Yên Tử thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Ý và Tàng (thuật ngữ) Ý thức và Tàng thức.