Từ điển Làng Mai – Y

Y chỉ (thuật ngữ) Nương vào một hành giả có kinh nghiệm thực tập để học hỏi và hành trì. Vị này là thầy y chỉ (y chỉ sư) của ta, ta là y chỉ đệ hay y chỉ muội của vị ấy.

Y chỉ đệ (thuật ngữ) Một hành giả bên nam đang nương theo một y chỉ sư để học hỏi và tu tập. Xem y chỉ.

Y chỉ muội (thuật ngữ) Một hành giả bên nữ đang nương theo một y chỉ sư để học hỏi và tu tập. Xem y chỉ.

Y chỉ sư (thuật ngữ) Vị thầy làm chỗ nương tựa cho những người mới tu, chưa có đủ kinh nghiệm thực tập bằng mình. Một y chỉ sư có thể có nhiều hơn một y chỉ đệ hay y chỉ muội.

Y Nghiêm (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1942. Thọ giới Sa Di Ni ngày 26 tháng 10 năm 1998 (56 tuổi) tại chùa Cam Lộ – Làng Mai, pháp danh Tâm Diệu Thục, pháp tự Chân Y Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Sung. Thọ giới lớn năm 2001. Là đệ tử thứ 73 của Thầy Làng Mai, sư cô Y Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Ý Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1988, tập sự xuất gia năm 2007 (19 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 08 tháng 06 năm 2008 tại Tu viện Bát Nhã, pháp tự Chân Ý Nghiêm, sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Ngô Đồng. Thọ giới lớn ngày 27 tháng 2 năm 2012 trong đại giới đàn Tình Huynh Đệ. Nhận truyền đăng trong đại giới đàn Bây Giờ Ở Đây tại Tu viện Vườn Ươm với bài truyền đăng:
Một dải ý từ nhô sóng bạc
Mảnh trăng bi mẫn ngự nghiêm trang
Thế giới ba ngàn thu một niệm
Hiểu thương rực chiếu vạn phương an.
Là đệ tử thứ 533 của Thầy Làng Mai, sư cô Ý Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Ý Trong (Trăng Ý Trong) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1997, tập sự xuất gia năm 2017 (20 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 20 tháng 5 năm 2018 tại Tu viện Vườn Ươm, pháp danh Tâm An Hoài, pháp tự Chân Trăng Ý Trong. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Ngọc Lan. Là đệ tử thứ 1063 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Ý Trong thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Yên Tử (tên gọi)
1. (Trăng Yên Tử) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, thọ giới Sa Di Ni ngày 3 tháng 7 năm 2011, pháp tự Chân Trăng Yên Tử. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Trúc Tím. Là đệ tử thứ 718 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Yên Tử thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.
2. (Trời Yên Tử) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1996, thọ giới Sa Di ngày 12 tháng 5 năm 2016 (20 tuổi) tại Tu viện Vườn Ươm, pháp danh Tâm Phước Quang, pháp tự Chân Trời Yên Tử. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Hoàng Yến. Thọ giới lớn ngày 22 tháng 2 năm 2019 tại Tu viện Vườn Ươm trong đại giới đàn Bây Giờ Ở Đây. Là đệ tử thứ 956 của Thầy Làng Mai, thầy Trời Yên Tử thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Ý và Tàng (thuật ngữ) Ý thức và Tàng thức.