Từ điển Làng Mai – T

Tác Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1981, tập sự xuất gia năm 2005 (24 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 10 tháng 5 năm 2006 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Diệu Bình, pháp tự Chân Tác Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Hải Đường. Thọ giới lớn năm 2010 trong đại giới đàn Hoa Thủy Tiên. Nhận truyền đăng tại Làng Mai nước Pháp trong đại giới đàn Ân Nghĩa năm 2016 với kệ truyền đăng:
tác chung cùng niệm định sâu
Mật nghiêm đuốc tuệ chạm lẽ mầu
Thuyền từ huynh đệ chung tay lái
Xuống lên bình lặng đượm ân nhau.
Là đệ tử thứ 365 của Thầy Làng Mai, sư cô Tác Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Taming the Tiger within (sách) Một cuốn sách nguyên bản tiếng Anh của Thầy Làng Mai. Nhà Parallax xuất bản năm 2005.

Tài Nghiêm (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1992, tập sự xuất gia năm 2007 (15 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 08 tháng 06 năm 2008 tại Tu viện Bát Nhã, pháp tự Chân Tài Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Ngô Đồng. Là đệ tử thứ 543 của Thầy Làng Mai, sư cô Tài Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Tái Sinh (Trời Tái Sinh) (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Hoa Kỳ, sinh năm 1962, thọ giới Sa Di ngày 3 tháng 7 năm 2011 (51 tuổi), pháp tự Chân Trời Tái Sinh. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Trúc Tím. Thọ giới lớn ngày 23 tháng 3 năm 2016 trong đại giới đàn Ân Nghĩa tại Làng Mai Pháp. Là đệ tử thứ 724 của Thầy Làng Mai, thầy Trời Tái Sinh thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Tại Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1982, thọ giới Sa Di Ni ngày 21 tháng 11 năm 2009 (27 tuổi), pháp danh Tâm Khánh Duyên, pháp tự Chân Tại Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Sen Hồng. Thọ giới lớn ngày 24 tháng 5 năm 2014 trong đại giới đàn Cam Lộ Vị. Nhận truyền đăng năm 2020 trong khóa tu xuất sĩ tại Viện Phật học Ứng dụng Châu Âu với bài kệ truyền đăng:
Tự tại đi qua những bể dâu
Chuyên tâm phụng sự đáp ân sâu
Trái tim thuần khiết trang nghiêm ấy 
Hồng liên tung nở cánh nhiệm màu.
Là đệ tử thứ 645 của Thầy Làng Mai, sư cô Tại Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Tam Muội (Trăng Tam Muội) (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Anh, sinh năm 1956, tập sự xuất gia năm 2012 (56 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 4 tháng 7 năm 2012, pháp danh Transformation of the Heart, pháp tự Chân Trăng Tam Muội. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Đỗ Quyên. Thọ giới lớn ngày 23 tháng 3 năm 2016 trong đại giới đàn Ân Nghĩa. Nhận truyền đăng năm 2022 trong khóa tu “Đã có đường đi rồi, con không còn lo sợ” với bài kệ truyền đăng:
The samādhi moon shines in the eastern sky
For many years our ancestors have sought it.
Carefully disciplined, we find our way home
Ancestors greet us and descendants rejoice.
Là đệ tử thứ 753 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Tam Muội thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Tản Viên (Trăng Tản Viên) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1995, thọ giới Sa Di Ni ngày 30 tháng 1 năm 2012 tại Tu viện Vườn Ươm, pháp tự Chân Trăng Tản Viên. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Cúc Đại Đóa. Thọ giới lớn ngày 23 tháng 03 năm 2016 trong đại giới đàn Ân Nghĩa. Là đệ tử thứ 745 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Tản Viên thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Tạng Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1988, tập sự xuất gia năm 2006 (18 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 3 tháng 3 năm 2007 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Đại Hiếu, pháp tự Chân Tạng Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Trầm Hương. Nhận truyền đăng trong đại giới đàn Ân Nghĩa năm 2016 tại Tu viện Vườn Ươm với bài kệ truyền đăng:
Năm tạng để xuống Thu Bồn
An Ban nghiêm giữ mãi còn tuổi thơ
Ước nguyền về tới bây giờ
Trời Quang – Trăng Tỏ hai bờ sông thiêng.
Là đệ tử thứ 441 của Thầy Làng Mai, sư cô Tạng Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Tánh Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1976, tập sự xuất gia năm 2004 (28 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 1 tháng 2 năm 2005 tại chùa Hoằng Pháp, Việt Nam, pháp danh Tâm Nhuận Sa, pháp tự Chân Tánh Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Vú Sữa. Thọ giới lớn ngày 5 tháng 1 năm 2008 tại tu viện Bát Nhã trong đại giới đàn Thanh Lương Địa. Nhận truyền đăng ngày 17 tháng 2 năm 2012 tại tu viện Lộc Uyển với bài kệ:
Thể tánh tự trang nghiêm
Thường siêu việt nhị biên
Thân tâm trú hiện pháp
Tịnh cảnh đắc hiện tiền.
Là đệ tử thứ 219 của Thầy Làng Mai, sư cô Tánh Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Tánh Thiên
1. (tên gọi) Xem Nhất Định.
2. (lễ lược) Tên một đại giới đàn diễn ra từ ngày 21 đến 25 tháng 2 năm 2017 tại Tu viện Vườn Ươm và Tu Viện Mộc Lan, Mỹ.

Tao Ngộ (Trăng Tao Ngộ) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1993, tập sự xuất gia năm 2015 (22 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 12 tháng 5 năm 2016 tại Tu viện Vườn Ươm, pháp danh Tâm Hiếu Hạnh, pháp tự Chân Trăng Tao Ngộ. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Hoàng Yến. Thọ giới lớn ngày 3 tháng 10 năm 2021 trong đại giới đàn Qua Bờ tổ chức tại tu viện Lộc Uyển. Là đệ tử thứ 953 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Tao Ngộ thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Tào Khê
1. (địa danh) Một con suối trong khu rừng thuộc tu viện Bích Nham.
2. (Trăng Tào Khê)  (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1986, thọ giới Sa Di Ni ngày 8 tháng 12 năm 2013 (27 tuổi), pháp danh Tâm Đức Hương, pháp tự Chân Trăng Tào Khê. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Đoàn. Thọ giới lớn ngày 22 tháng 2 năm 2019 tại Làng Mai Pháp trong đại giới đàn Bây Giờ Ở Đây. Là đệ tử thứ 825 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Tào Khê thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Tảo Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1980, thọ giới Sa Di Ni ngày 21 tháng 11 năm 2009 (29 tuổi), pháp danh Tâm Tịnh Thủy, pháp tự Chân Tảo Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Sen Hồng. Thọ giới lớn ngày 24 tháng 5 năm 2014 trong đại giới đàn Cam Lộ Vị. Nhận truyền đăng năm 2020 trong khóa tu xuất sĩ tại Viện Phật học Ứng dụng Châu Âu với bài kệ truyền đăng:
Tảo giác xin nguyện bước đi
Nghiêm thân hành đạo từ bi giúp đời
Tịnh thủy rưới mát khắp nơi 
Lối về quê mẹ rạng ngời chơn tâm.
Là đệ tử thứ 654 của Thầy Làng Mai, sư cô Tảo Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Tay Thầy trong tay con (sách) Một cuốn sách của Thầy Làng Mai, tuyển chọn những bức thư Thầy viết cho đệ tử. Sách do Thái Hà Book phát hành tại Việt Nam năm 2015.

Tăng Hội (tên gọi, lễ lược)
1. Tên vị sơ tổ của Thiền tông Việt Nam, người gốc Giao Châu và Khương Cư (tham khảo sách Thiền sư Khương Tăng Hội, nhà xuất bản An Tiêm, Paris ấn hành năm 1998).
2. Tên một đại giới đàn diễn ra từ ngày 1 đến 3 tháng 12 năm 1998 tại Làng Mai trong khóa An Cư Kiết Đông 1998-1999.

Tăng thân (thuật ngữ) Đoàn thể tu học của ta, đoàn thể mà ta xem như chính cơ thể của ta vậy. Trong văn học Phật giáo đã có danh từ Phật thân, pháp thân, hóa thân, ứng thân nhưng chưa có danh từ tăng thân. Sống trong một đoàn thể tu học, xem đoàn thể tu học của ta như một gia đình tâm linh, ngày nào cũng xây dựng tình huynh đệ, thì đoàn thể trở nên thân thể của chính ta. Những gì xảy ra cho tăng thân, tích cực hay tiêu cực đều được xem như xảy ra cho chính ta. Trong những lúc thực tập, cùng thở, cùng đi, cùng ngồi, cùng chấp tác, hành giả có thể xem tăng thân như là cơ thể và siêu việt được ranh giới ngã chấp, cá nhân, do đó năng lượng tập thể của tăng thân rất lớn có thể nuôi dưỡng và chuyển hóa từng người. Trong Ba Viên Ngọc Quý (Tam Bảo) thì Tăng thân là viên ngọc cụ thể nhất, gần gũi nhất. Nhờ Tăng thân mà ta tiếp xúc được với Phật thân và Pháp thân. Nương tựa Tăng thân hết lòng cũng là nương tựa nơi Bụt và nơi Pháp. Nếu ta có Phật thân và Pháp thân thì ta cũng đồng thời có Tăng thân vậy.

Tăng thân giải cứu (giới điều) Hai mươi bảy giới của 250 giới khất sĩ, ba mươi sáu giới của 348 giới khất sĩ nữ, giới bản tân tu. Vị tỳ khưu nào phạm vào một trong những giới này mà biết phát lộ ngay với đại chúng thì chỉ cần thực tập 15 ngày thì được tăng thân cho làm lễ giải tội. Nếu phát lộ sau một số ngày che dấu thì số ngày thực tập biệt trú bị tăng lên bằng với số ngày che dấu ấy. Trong những ngày biệt trú, vị tỳ khưu này phải sống trong một hoàn cảnh đơn sơ thiếu tiện nghi và làm việc tay chân nhiều hơn để được nhớ rằng mình đang thực tập trong những ngày biệt trú, mà không được tiếp nhận lễ bái, trai tăng, không có thị giả, không được thuyết pháp và chấp trì các chức vị lớn như tri khách, tri sự, v.v… Tăng Thân Giải Cứu, tiếng Anh là Sangha Restoration Offenses, dịch từ tiếng Phạn Sanghavashesha, tức là tăng già bà thi sa.

Tăng ni lạy nhau (phép tu) Một thực tập của giới xuất gia tại Làng Mai vào dịp đầu năm mới, vào buổi sáng ngày Mồng Một Tết Nguyên Đán, sau lễ chúc thọ Sư Ông của tứ chúng Làng Mai. Dưới đây là nội dung phép thực tập:

Đảnh Lễ Đức Phổ Hiền (ba lạy của các sư cô đối với các thầy)
Chúng tôi là những người nữ xuất gia, những vị Tỳ Kheo ni, những Sa di ni, có người còn đáng tuổi làm con gái quý vị, có người còn đáng tuổi làm em gái quý vị, nhưng cũng có người đã đáng tuổi làm chị của quý vị, lại có người đã đáng tuổi làm mẹ của quý vị. Tuy nhiên trong mỗi người chúng tôi đều có bóng dáng của Bồ Tát Quan Âm đại sỹ, bởi vì chúng tôi là đệ tử của Bồ Tát Quan Âm đại sỹ và là sự tiếp nối của Quan Âm đại sỹ. Chúng tôi muốn lạy xuống trước quí vị, những người nam xuất gia, những vị Tỳ Kheo, những vị Sa Di. Trong quí vị có những người đã đáng tuổi làm cha chúng tôi, có những người đáng tuổi làm anh chúng tôi, lại có những người đáng tuổi làm em trai chúng tôi và những người mới đáng tuổi làm con trai chúng tôi. Tuy nhiên chúng tôi biết trong mỗi quí vị đều có bóng dáng của Bồ Tát Phổ Hiền đại sỹ, bởi vì quí vị đều là đệ tử của Bồ Tát Phổ Hiền đại sỹ và là sự tiếp nối của Phổ Hiền đại sỹ. Chúng tôi là con của Bụt và đệ tử của Thầy; quý vị cũng đều là con của Bụt và đệ tử của Thầy. Vì vậy chúng tôi và quí vị đều là con một nhà và ba cái lạy cung kính này là để chúng tôi tự nhắc nhở chúng tôi và cũng để nhắc nhở quí vị về sự thật ấy. Chúng ta phải nhớ xem nhau như anh chị em ruột thịt một nhà và phải bảo vệ cho nhau để tất cả mọi người trong chúng ta đều có thể sống trọn vẹn được suốt đời cuộc sống đẹp đẽ và có ý nghĩa của một người xuất gia. Chúng tôi nguyện ngày đêm tự bảo hộ cho chúng tôi và cũng là để bảo hộ cho quí vị, bằng giới luật và bằng uy nghi mà chúng tôi đã tiếp nhận được từ Bụt và từ Thầy. Và chúng tôi cũng cầu mong là quí vị cũng phát nguyện ngày đêm tự bảo hộ cho quí vị và bảo hộ cho chúng tôi bằng sự hành trì những giới luật và những uy nghi mà quí vị đã tiếp nhận. Lạy Bụt, lạy Tổ, lạy Thầy chứng minh cho ước nguyện cao cả của chúng tôi trong giờ phút chúng tôi chí thành lạy xuống ba lần trước quí vị, và trước Đức Phổ Hiền đại sĩ có mặt trong mỗi quí vị.

Đảnh lễ Đức Quan Âm (ba lạy của các thầy đối với các sư cô)
Chúng tôi là những người nam xuất gia, những vị Tỳ Kheo, là những Sa Di, có người còn đáng tuổi làm con trai quý vị, có người còn đáng tuổi làm em trai quý vị, có người đã đáng tuổi làm anh của quý vị, và có người cũng đáng tuổi làm cha của quý vị. Tuy nhiên trong mỗi người chúng tôi đều có bóng dáng của Bồ Tát Phổ Hiền đại sỹ, bởi vì chúng tôi là đệ tử của Bồ Tát Phổ Hiền đại sỹ và là sự tiếp nối của Phổ Hiền đại sỹ. Chúng tôi muốn lạy xuống trước quí vị, những người nữ xuất gia, những vị Tỳ Kheo ni, những vị Sa Di ni. Trong quí vị có những người đã đáng tuổi làm mẹ chúng tôi, có những người đáng tuổi làm chị chúng tôi, lại có những người đáng tuổi làm em gái chúng tôi hoặc làm con gái chúng tôi. Tuy nhiên chúng tôi biết trong mỗi quí vị đều có bóng dáng của Bồ Tát Quan Âm đại sỹ, bởi vì quí vị đều là đệ tử của Bồ Tát Quan Âm đại sỹ và là sự tiếp nối của Quan Âm đại sỹ. Chúng tôi là con của Bụt và đệ tử của Thầy; quý vị cũng đều là con của Bụt và đệ tử của Thầy. Vì vậy chúng tôi và quí vị đều là con một nhà và ba cái lạy cung kính này là để chúng tôi tự nhắc nhở chúng tôi và cũng để nhắc nhở quí vị về sự thật ấy. Chúng ta phải nhớ xem nhau như anh chị em ruột thịt một nhà và phải bảo vệ cho nhau để tất cả mọi người trong chúng ta đều có thể sống trọn vẹn được suốt đời cuộc sống đẹp đẽ và có ý nghĩa của một người xuất gia. Chúng tôi nguyện ngày đêm tự bảo hộ cho chúng tôi và cũng là để bảo hộ cho quí vị, bằng giới luật và bằng uy nghi mà chúng tôi đã tiếp nhận được từ Bụt và từ Thầy. Và chúng tôi cũng cầu mong là quí vị cũng phát nguyện ngày đêm tự bảo hộ cho quí vị và bảo hộ cho chúng tôi bằng sự hành trì những giới luật và những uy nghi mà quí vị đã tiếp nhận. Lạy Bụt, lạy Tổ, lạy Thầy chứng minh cho ước nguyện cao cả của chúng tôi trong giờ phút chúng tôi chí thành lạy xuống ba lần trước quí vị, và trước Đức Quan Âm đại sĩ có mặt trong mỗi quí vị.

Tâm An (Trăng Tâm An) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1992, thọ giới Sa Di Ni ngày 27 tháng 1 năm 2022 (30 tuổi) tại Tổ đình Từ Hiếu, pháp danh Tâm Phước Khởi, pháp tự Chân Trăng Tâm An. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Mimosa. Là đệ tử thứ 1192 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Tâm An thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Tâm Anh (Trăng Tâm Anh) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1994, thọ giới Sa Di Ni ngày 27 tháng 1 năm 2022 (28 tuổi) tại Tổ đình Từ Hiếu, pháp danh Tâm Hiếu Niệm, pháp tự Chân Trăng Tâm Anh. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Mimosa. Là đệ tử thứ 1194 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Tâm Anh thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Tâm ban đầu (thuật ngữ) Còn gọi là Sơ tâm – Tâm của người vừa phát nguyện đi con đường của Bụt, chuyển hóa phiền não và độ đời. Tâm ban đầu là một năng lượng rất hùng hậu, là năng lượng thúc đẩy ta đi xuất gia, đó là tâm Bồ Đề (bodhicitta). Tâm ban đầu cần phải được nuôi dưỡng và bảo vệ. Tâm ban đầu còn vững thì mọi chướng ngại trên con đường tu học và hành đạo đều có thể vượt qua.

Tâm Bất Động (điện đường) Một thiền đường thuộc Xóm Bếp Lửa Hồng, tu viện Bát Nhã.

Tâm Bi (Trăng Tâm Bi) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1991, thọ giới Sa Di Ni ngày 27 tháng 1 năm 2022 (31 tuổi) tại Tổ đình Từ Hiếu, pháp danh Tâm Lương Duyên, pháp tự Chân Trăng Tâm Bi. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Mimosa. Là đệ tử thứ 1191 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Tâm Bi thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Tâm Bình (Trăng Tâm Bình) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1999, thọ giới Sa Di Ni ngày 27 tháng 1 năm 2022 (23 tuổi) tại Tổ đình Từ Hiếu, pháp danh Tâm Hữu Duyên, pháp tự Chân Trăng Tâm Bình. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Mimosa. Là đệ tử thứ 1205 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Tâm Bình thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Tâm Bồ Đề (thuật ngữ) Xem Tâm ban đầu.

Tâm Định (Trăng Tâm Định) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 2001, thọ giới Sa Di Ni ngày 27 tháng 1 năm 2022 (21 tuổi) tại Tổ đình Từ Hiếu, pháp danh Tâm Thanh Nhàn, pháp tự Chân Trăng Tâm Định. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Mimosa. Là đệ tử thứ 1207 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Tâm Định thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Tâm Đức (Trăng Tâm Đức) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1986, thọ giới Sa Di Ni ngày 27 tháng 1 năm 2022 (36 tuổi) tại Tổ đình Từ Hiếu, pháp danh Tâm Trì Từ, pháp tự Chân Trăng Tâm Đức. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Mimosa. Là đệ tử thứ 1188 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Tâm Đức thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Tâm Hiền (Trăng Tâm Hiền) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 2002, thọ giới Sa Di Ni ngày 27 tháng 1 năm 2022 (20 tuổi) tại Tổ đình Từ Hiếu, pháp danh Tâm Từ Thiên, pháp tự Chân Trăng Tâm Hiền. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Mimosa. Là đệ tử thứ 1210 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Tâm Hiền thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Tâm Hiếu (Trăng Tâm Hiếu) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 2001, thọ giới Sa Di Ni ngày 27 tháng 1 năm 2022 (21 tuổi) tại Tổ đình Từ Hiếu, pháp danh Tâm Nguyên Hoa, pháp tự Chân Trăng Tâm Hiếu. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Mimosa. Là đệ tử thứ  1208 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Tâm Hiếu thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Tâm Hòa (Trăng Tâm Hòa) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 2000, thọ giới Sa Di Ni ngày 27 tháng 1 năm 2022 (22 tuổi) tại Tổ đình Từ Hiếu, pháp danh Tâm Hạnh Hiền, pháp tự Chân Trăng Tâm Hòa. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Mimosa. Là đệ tử thứ 1206 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Tâm Hòa thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Tâm Hỷ (Trăng Tâm Hỷ) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1996, thọ giới Sa Di Ni ngày 27 tháng 1 năm 2022 (26 tuổi) tại Tổ đình Từ Hiếu, pháp danh Tâm  Tuệ An, pháp tự Chân Trăng Tâm Hỷ. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Mimosa. Là đệ tử thứ 1199 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Tâm Hỷ thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Tâm Không (Trời Tâm Không) (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1990, thọ giới Sa Di ngày 14 tháng 12 năm 2017 (27 tuổi) tại Tu viện Vườn Ươm, pháp danh Tâm Nguyên Triều, pháp tự Chân Trời Tâm Không. Sư chú thuộc gia đình xuất gia Cây Bạch Dương. Thọ giới lớn ngày 2 tháng 10 năm 2021 trong đại giới đàn Qua Bờ tổ chức tại tu viện Lộc Uyển. Là đệ tử thứ 1043 của Thầy Làng Mai, thầy Trời Tâm Không thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Tâm Kính (Trăng Tâm Kính) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1992, thọ giới Sa Di Ni ngày 27 tháng 1 năm 2022 (30 tuổi) tại Tổ đình Từ Hiếu, pháp danh Tâm Nhuận An, pháp tự Chân Trăng Tâm Kính. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Mimosa. Là đệ tử thứ 1193 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Tâm Kính thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Tâm Minh (Trăng Tâm Minh) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1987, thọ giới Sa Di Ni ngày 27 tháng 1 năm 2022 (35 tuổi) tại Tổ đình Từ Hiếu, pháp danh Tâm Như Minh, pháp tự Chân Trăng Tâm Minh. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Mimosa. Là đệ tử thứ 1189 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Tâm Minh thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Tâm Nguyên (Trăng Tâm Nguyên) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 2003, thọ giới Sa Di Ni ngày 27 tháng 1 năm 2022 (19 tuổi) tại Tổ đình Từ Hiếu, pháp danh Tâm Nguyên Như, pháp tự Chân Trăng Tâm Nguyên. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Mimosa. Là đệ tử thứ 1213 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Tâm Nguyên thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Tâm Nhiên (Trăng Tâm Nhiên) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1996, thọ giới Sa Di Ni ngày 27 tháng 1 năm 2022 (26 tuổi) tại Tổ đình Từ Hiếu, pháp danh Tâm Quảng Nguyện, pháp tự Chân Trăng Tâm Nhiên. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Mimosa. Là đệ tử thứ 1200 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Tâm Nhiên thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Tâm Như (Trăng Tâm Như) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1993, thọ giới Sa Di Ni ngày 27 tháng 1 năm 2022 (29 tuổi) tại Tổ đình Từ Hiếu, pháp danh Tâm Thanh Liên, pháp tự Chân Trăng Tâm Như. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Mimosa. Là đệ tử thứ 1198 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Tâm Như thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Tâm Phúc (Trăng Tâm Phúc) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Thái Lan, sinh năm 1988, thọ giới Sa Di Ni ngày 28 tháng 1 năm 2022 (34 tuổi) tại tu viện Vườn Ươm, pháp danh Tâm Đại Bi, pháp tự Chân Trăng Tâm Phúc. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Mimosa. Là đệ tử thứ 1211 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Tâm Phúc thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Tâm Thuận (Trăng Tâm Thuận) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm  2001, thọ giới Sa Di Ni ngày 27 tháng 1 năm 2022 (21 tuổi) tại Tổ đình Từ Hiếu, pháp danh Tâm Nguyên Hòa, pháp tự Chân Trăng Tâm Thuận. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Mimosa. Là đệ tử thứ  1209 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Tâm Thuận thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Tâm Thường (Trăng Tâm Thường) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1994, thọ giới Sa Di Ni ngày 27 tháng 1 năm 2022 (28 tuổi) tại Tổ đình Từ Hiếu, pháp danh Tâm Hạnh Hỷ, pháp tự Chân Trăng  Tâm Thường. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Mimosa. Là đệ tử thứ 1195 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Tâm Thường thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Tâm tình với đất mẹ (sách) Một cuốn sách của Thầy Làng Mai, chia sẻ một cái nhìn đặc biệt về môi trường và trách nhiệm của con người đối với trái đất. Sách do nhà First News phát hành tại Việt Nam năm 2013.

Tâm Tuệ (Trăng Tâm Tuệ) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1998, thọ giới Sa Di Ni ngày 27 tháng 1 năm 2022 (24 tuổi) tại Tổ đình Từ Hiếu, pháp danh Tâm Tịnh Chiếu, pháp tự Chân Trăng Tâm Tuệ. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Mimosa. Là đệ tử thứ 1204 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Tâm Tuệ thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Tâm Từ (Trăng Tâm Từ) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1998, thọ giới Sa Di Ni ngày 27 tháng 1 năm 2022 (24 tuổi) tại Tổ đình Từ Hiếu, pháp danh Tâm  Ban Mai, pháp tự Chân Trăng Tâm Từ. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Mimosa. Là đệ tử thứ 1197 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Tâm Từ thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Tâm Tường (Trăng Tâm Tường) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1987, thọ giới Sa Di Ni ngày 27 tháng 1 năm 2022 (35 tuổi) tại Tổ đình Từ Hiếu, pháp danh Tâm Hồng Liên, pháp tự Chân Trăng Tâm Tường. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Mimosa. Là đệ tử thứ 1187 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Tâm Tường thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Tâm Xả (Trăng Tâm Xả) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1997, thọ giới Sa Di Ni ngày 27 tháng 1 năm 2022 (25 tuổi) tại Tổ đình Từ Hiếu, pháp danh Tâm  Phương Viên, pháp tự Chân Trăng Tâm Xả. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Mimosa. Là đệ tử thứ 1202 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Tâm Xả thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Tân Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1983, tập sự xuất gia năm 2005 (22 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 7 tháng 8 năm 2005 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Quảng Hiếu, pháp tự Chân Tân Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Hướng Dương. Thọ giới lớn ngày 12 tháng 01 năm 2009 tại chùa Từ Hiếu trong đại giới đàn Mùa Sen Mới. Nhận truyền đăng ngày 21 tháng 2 năm 2013 tại Làng Mai với bài kệ:
Diệu khúc tân thanh vừa khởi xướng
Ba ngàn thế giới đã trang nghiêm
Gấm hoa rực rỡ trời phương ngoại
Bàn chân địa xúc đắc chân truyền.
Là đệ tử thứ 275 của Thầy Làng Mai, sư cô Tân Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Tập khí (thuật ngữ) Những hạt giống tích cực và tiêu cực được huân tập vào trong tàng thức ta bởi những hoàn cảnh gia đình, môi trường, xã hội… Chúng trở thành những thói quen và được biểu hiện ra trong khi ta nói, làm và tư duy. Tiếng Phạn là Vasana. Xem chuyển hóa tập khí.

Tập Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1984, tập sự xuất gia năm 2004 (20 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 1 tháng 2 năm 2005 tại chùa Hoằng Pháp, Việt Nam, pháp danh Tâm Nhật Thanh, pháp tự Chân Tập Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Vú Sữa. Thọ giới lớn ngày 5 tháng 1 năm 2008 tại tu viện Bát Nhã trong đại giới đàn Thanh Lương Địa. Nhận truyền đăng ngày 1 tháng 3 năm 2012 trong đại giới đàn Tình Huynh Đệ tại Làng Mai với bài kệ:
Công phu thiền tập tinh nghiêm
Hạt lành gieo xuống tâm điền bấy lâu
Đài sen như ý sở cầu
Nghe trong tiếng hát thiên thâu tuyệt vời.
Là đệ tử thứ 226 của Thầy Làng Mai, sư cô Tập Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Tây Hồ (cơ sở) Một cư xá thuộc chùa Sơn Hạ, Xóm Thượng.

Tây Nguyên (Trời Tây Nguyên) (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1996, thọ giới Sa Di ngày 2 tháng 7 năm 2014 (18 tuổi), pháp danh Tâm Nguyên Đạo, pháp tự Chân Trời Tây Nguyên. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Trắc Bá. Thọ giới lớn ngày 22 tháng 2 năm 2017 trong đại giới đàn Tánh Thiên tại Tu viện Vườn Ươm. Là đệ tử thứ 866 của Thầy Làng Mai, thầy Trời Tây Nguyên thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Tây Sơn (Trời Tây Sơn) (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1995, thọ giới Sa Di ngày 2 tháng 7 năm 2014 (19 tuổi), pháp danh Tâm Nhuận Nhu, pháp tự Chân Trời Tây Sơn. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Trắc Bá. Thọ giới lớn ngày 22 tháng 2 năm 2017 trong đại giới đàn Tánh Thiên tại Tu viện Vườn Ươm. Là đệ tử thứ 867 của Thầy Làng Mai, thầy Trời Tây Sơn thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Thả Một Bè Lau (sách) Một cuốn sách bình giảng về truyện Kiều dưới cái nhìn thiền quán của Thầy Làng Mai, nhà Lá Bối Hoa Kỳ xuất bản năm 2000 và đã được in lại tại Việt Nam cũng trong năm 2000.

Thạch Lang (cơ sở) Một xóm dành cho các thầy, thuộc tu viện Rừng Phong.

Thạch Thất (cơ sở) Một cư xá thuộc Xóm Thượng.

Thái Bình (Trăng Thái Bình) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1995, thọ giới Sa Di Ni ngày 1 tháng 12 năm 2015 (20 tuổi), pháp danh Tâm Quảng Uy, pháp tự Chân Trăng Thái Bình. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Đan Mộc. Thọ giới lớn ngày 3 tháng 10 năm 2021 trong đại giới đàn Qua Bờ tổ chức tại tu viện Lộc Uyển. Là đệ tử thứ 941 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Thái Bình thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Thái Bình Dương (điện đường) Một thiền đường lớn thuộc tu viện Lộc Uyển, được sử dụng cho cả hai xóm Vững Chãi và Trong Sáng. Thiền đường có thể chứa được hơn 800 người.

Thái Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Do Thái, sinh năm 1969, tập sự xuất gia năm 2003 (34 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 07 tháng 07 năm 2003 tại chùa Từ Nghiêm – Làng Mai, pháp danh Deep Aspiration of the Heart, pháp tự Chân Thái Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Vô Ưu. Thọ giới lớn năm 2006 trong đại giới đàn Cổ Pháp. Nhận truyền đăng năm 2011 trong đại giới đàn Lắng Nghe tại Đạo tràng Mai Thôn với bài kệ truyền đăng:
Thái bình quê cũ pháp trang nghiêm
Một hướng đi lên nguyện vững bền
Trái tim từ ái không biên giới
Kết hợp muôn đời mảnh đất thiêng.
Là đệ tử thứ 184 của Thầy Làng Mai, sư cô Thái Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Tham vấn đường (điện đường) Căn nhà nhỏ ở Xóm Hạ, nơi trong những năm đầu thành lập Làng Hồng, Thầy Làng Mai dùng để cho các bạn thiền sinh về tu học tham vấn. Nay là quán sách Hoa Ô Môi.

Thám Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1983, tập sự xuất gia năm 2005 (22 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 7 tháng 8 năm 2005 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Nhuận Dương, pháp tự Chân Thám Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Hướng Dương. Thọ giới lớn ngày 12 tháng 01 năm 2009 tại chùa Từ Hiếu trong đại giới đàn Mùa Sen Mới. Nhận truyền đăng ngày 29 tháng 4 năm 2013 tại Tu viện Vườn Ươm với bài kệ:
Non cao châu báu thám tầm
Giới thân nghiêm túc pháp thân tài bồi
Xuân về liễu thắm hồng tươi
Mở tung cánh cửa khung trời thênh thang.
Là đệ tử thứ 296 của Thầy Làng Mai, sư cô Thám Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Tháng Tám (Trăng Tháng Tám) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1992, thọ giới Sa Di Ni ngày 28 tháng 4 năm 2013 (21 tuổi), pháp danh Tâm Quảng Như, pháp tự Chân Trăng Tháng Tám. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Hoa Gạo. Thọ giới lớn ngày 22 tháng 2 năm 2017 tại Tu viện Vườn Ươm trong đại giới đàn Tánh Thiên. Là đệ tử thứ 800 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Tháng Tám thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Thanh Ân (Trăng Thanh Ân) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Hoa Kỳ, thọ giới Sa Di Ni ngày 9 tháng 9 năm 2018, pháp danh Generous Presence of the Heart, pháp tự Chân Trăng Thanh Ân. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Xô Thơm. Là đệ tử thứ 1070 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Thanh Ân thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Thanh Bình (tên gọi)
1. (Trời Thanh Bình) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1990, thọ giới Sa Di ngày 2 tháng 8 năm 2015 (25 tuổi) tại Tu viện Vườn Ươm, pháp danh Tâm Tịnh Đức, pháp tự Chân Trời Thanh Bình. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Sala. Thọ giới lớn ngày 22 tháng 2 năm 2019 tại Tu viện Vườn Ươm trong đại giới đàn Bây Giờ Ở Đây. Là đệ tử thứ 913 của Thầy Làng Mai, thầy Trời Thanh Bình thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.
2. (Trăng Thanh Bình) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1997, tập sự xuất gia năm 2018 (21 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 16 tháng 6 năm 2019 tại Tu viện Vườn Ươm, pháp danh Tâm Nhuận Thanh, pháp tự Chân Trăng Thanh Bình. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Nguyệt Quế. Thọ giới lớn ngày 12 tháng 2 năm 2023 trong đại giới đàn Trừng Quang. Là đệ tử thứ 1116 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Thanh Bình thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Thanh Đoan (Trăng Thanh Đoan) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1992, thọ giới Sa Di Ni ngày 19 tháng 10 năm 2019 (27 tuổi), pháp danh Tâm Vui An Bình, pháp tự Chân Trăng Thanh Đoan. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Bạch Quả. Là đệ tử thứ 1129 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Thanh Đoan thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Thanh Hòa (Trăng Thanh Hòa) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Hoa Kỳ, sinh năm 1976, thọ giới Sa Di ngày 28 tháng 1 năm 2022 (46 tuổi) tại tu viện Lộc Uyển, pháp danh Tâm Tường Nguyện, pháp tự Chân Trăng Thanh Hòa. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Mimosa. Là đệ tử thứ 1212 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Thanh Hòa thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Thanh Huân (tên gọi) Thượng tọa Thích Thanh Huân. Một vị giáo thọ xuất gia nam, được Thầy Làng Mai truyền đăng năm 2003 trong đại giới đàn Đã Về Đã Tới với bài kệ truyền đăng như sau:
Ngàn xưa Thanh khí vẫn tương tầm.
Huân
nghiệp viên thành nối tổ phong.
Chí trai vượt thoát miền dâu biển.
Nước non ghi khắc nét đồng tâm.

Thanh Huệ (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ tu học theo pháp môn Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1977, xuất gia năm 1995 tại Việt Nam. Thọ giới lớn ngày 9 tháng 2 năm 2004 trong đại giới đàn Lâm Tế. Đến Làng từ năm 2003. Nhận truyền đăng năm 2011 trong đại giới đàn Lắng Nghe tại Đạo tràng Mai Thôn với bài kệ truyền đăng:
Bán dạ khí thanh lương
Huệ
nguyệt chiếu thập phương
Tổ tổ truyền y bát
Diệu pháp đắc miên trường.
Hiện đang sinh hoạt với tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Thanh Hương (Trăng Thanh Hương) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người gốc Italy-Mexico, quốc tịch Hoa Kỳ, sinh năm 1994, thọ giới Sa Di Ni ngày 9 tháng 9 năm 2018 (24 tuổi), pháp danh Lifegiving Joy of the Heart, pháp tự Chân Trăng Thanh Hương. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Xô Thơm. Là đệ tử thứ 1076 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Thanh Hương thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Thanh Khê (Trăng Thanh Khê) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1999, thọ giới Sa Di Ni ngày 18 tháng 11 năm 2020 (21 tuổi) tại Tổ đình Từ Hiếu, pháp danh Tâm Quảng Giác, pháp tự Chân Trăng Thanh Khê. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Hoa Mộc. Là đệ tử thứ 1176 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Thanh Khê thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Thanh Khí (Trăng Thanh Khí) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1989, thọ giới Sa Di Ni ngày 2 tháng 7 năm 2014 (25 tuổi), pháp danh Tâm Thường Thủy, pháp tự Chân Trăng Thanh Khí. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Trắc Bá. Là đệ tử thứ 853 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Thanh Khí thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Thanh Lương (Trăng Thanh Lương) (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1985, tập sự xuất gia năm 2009 (24 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 27 tháng 5 năm 2010, pháp danh Tâm Giác Chúng, pháp tự Chân Trăng Thanh Lương. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Sen Xanh. Thọ giới lớn ngày 24 tháng 5 năm 2014 trong đại giới đàn Cam Lộ Vị. Nhận truyền đăng năm 2021 trong đại giới đàn Qua Bờ với bài kệ truyền đăng:
Chân Trăng toả chiếu Thanh Lương
Nhìn sâu mặc cảm tỏ tường nẻo ra
Thở đi pháp trở về nhà
Đầu kia sen nở ngát toà hương thơm.
Là đệ tử thứ 678 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Thanh Lương thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Thanh Lương Địa (lễ lược) Tên một đại giới đàn diễn ra từ ngày 3 đến ngày 10 tháng 1 năm 2008 tại Làng Mai và tu viện Bát Nhã trong khóa An Cư Kiết Đông 2007 – 2008. Các lễ truyền giới Thức xoa ma na, Tỳ kheo và Tỳ kheo ni được truyền từ Làng Mai về Việt Nam qua mạng Internet.

Thanh Minh (Trăng Thanh Minh) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1993, tập sự xuất gia năm 2017 (24 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 20 tháng 5 năm 2018 tại Tu viện Vườn Ươm, pháp danh Tâm Tuệ An, pháp tự Chân Trăng Thanh Minh. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Ngọc Lan. Thọ giới lớn ngày 3 tháng 10 năm 2021 trong đại giới đàn Qua Bờ tổ chức tại tu viện Lộc Uyển. Là đệ tử thứ 1058 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Thanh Minh thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Thanh Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, quốc tịch Mỹ, sinh năm 1973, tập sự xuất gia năm 2002 (29 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 26 tháng 5 năm 2002 tại chùa Từ Nghiêm – Làng Mai, pháp danh Tâm Hải An, pháp tự Chân Thanh Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Xoan. Thọ giới lớn ngày 14 tháng 1 năm 2006 trong đại giới đàn Cổ Pháp. Nhận truyền đăng năm 2010 trong đại giới đàn Thuỷ Tiên tại Đạo tràng Mai Thôn với bài kệ:
Phạn bối trầm hùng diễn diệu thanh
Quang nghiêm quả báo tự viên thành
Giọt sương Cam lộ bình minh ấy
Nâng cánh đàm hoa nét đẹp xinh.
Là đệ tử thứ 157 của Thầy Làng Mai, sư cô Thanh Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Thanh Nhã (Trăng Thanh Nhã) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1992, tập sự xuất gia năm 2017 (25 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 20 tháng 5 năm 2018 tại Tu viện Vườn Ươm, pháp danh Tâm Đức Minh, pháp tự Chân Trăng Thanh Nhã. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Ngọc Lan. Thọ giới lớn ngày 3 tháng 10 năm 2021 trong đại giới đàn Qua Bờ tổ chức tại tu viện Lộc Uyển. Là đệ tử thứ 1056 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Thanh Nhã thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Thanh Nhàn (Trăng Thanh Nhàn) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Thái  Lan, thọ giới Sa Di Ni ngày 2 tháng 8 năm 2015 tại Tu viện Vườn Ươm, pháp danh Tâm Hiếu Thảo, pháp tự Chân Trăng Thanh Nhàn. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Sala. Là đệ tử thứ 921 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Thanh Nhàn thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Thanh Như (Trăng Thanh Như) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người gốc Việt-Hoa, quốc tịch Hoa Kỳ, sinh năm 1993, thọ giới Sa Di Ni ngày 9 tháng 9 năm 2018 (25 tuổi), pháp danh Tâm Phương Xuân, pháp tự Chân Trăng Thanh Như. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Xô Thơm. Là đệ tử thứ 1074 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Thanh Như thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Thanh Niên Phụng Sự Xã Hội (tổ chức) Một trường đào tạo tác viên xã hội xuất gia và tại gia để làm công tác phát triển nông thôn, cứu trợ nạn nhân chiến tranh và thiết lập những làng định cư cho những người tị nạn chiến tranh. Thiết lập năm 1964 tại Phú Thọ Hòa do Thầy Làng Mai và những thành viên đầu tiên của dòng tu Tiếp Hiện. Chùa Pháp Vân ở quận Tân Phú, Sài Gòn là một thành phần của cơ sở ngày xưa.

Thanh Phong (cơ sở) Một cư xá thuộc chùa Pháp Vân, Xóm Thượng, còn gọi là cốc Thanh Phong.

Thanh Quý (tên gọi) Xem Chân Thật.

Thanh Quyết (tên gọi) Vị Thượng tọa trụ trì chùa Non Nước, xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, nơi diễn ra Đại Trai Đàn Chẩn Tế Bình Đẳng Giải Oan từ ngày 20 – 22 tháng 4 năm 2007.

Thanh Sơn
1. (cơ sở) Một đạo tràng thuộc Tu Viện Rừng Phong, tại tiểu bang Vermont, Hoa Kỳ. Là nơi cư trú và tu tập của thiền sinh cư sĩ dưới sự quản trị và hướng dẫn của tu viện Rừng Phong.
2. (Trăng Thanh Sơn) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1992, thọ giới Sa Di Ni ngày 2 tháng 7 năm 2014 (22 tuổi), pháp danh Tâm Diệu Hòa, pháp tự Chân Trăng Thanh Sơn. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Trắc Bá. Thọ giới lớn ngày 22 tháng 2 năm 2019 trong đại giới đàn Bây Giờ Ở Đây tại Tu viện Vườn Ươm. Là đệ tử thứ 860 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Thanh Sơn thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Thanh Tâm (Trăng Thanh Tâm) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Thái Lan, sinh năm 1976, thọ giới Sa Di Ni ngày 15 tháng 8 năm 2015 (39 tuổi) tại Tu viện Vườn Ươm, pháp danh Infinite Possibility of the Heart, pháp tự Chân Trăng Thanh Tâm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Sala. Thọ giới lớn ngày 3 tháng 10 năm 2021 trong đại giới đàn Qua Bờ tổ chức tại tu viện Lộc Uyển. Là đệ tử thứ 922 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Thanh Tâm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Thanh Thái (tên gọi) Xem Tuệ Minh.

Thanh Thanh (Trăng Thanh Thanh) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1986, tập sự xuất gia năm 2017 (31 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 20 tháng 5 năm 2018 tại Tu viện Vườn Ươm, pháp danh Tâm Tuệ Chiếu, pháp tự Chân Trăng Thanh Thanh. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Ngọc Lan. Là đệ tử thứ 1054 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Thanh Thanh thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Thanh Thiên (Trăng Thanh Thiên) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Thái Lan, sinh năm 1986, thọ giới Sa Di Ni ngày 15 tháng 8 năm 2015 (29 tuổi) tại Tu viện Vườn Ươm, pháp danh Beautiful Mind of the Heart, pháp tự Chân Trăng Thanh Thiên. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Sala. Thọ giới lớn ngày 3 tháng 10 năm 2021 trong đại giới đàn Qua Bờ tổ chức tại tu viện Lộc Uyển. Là đệ tử thứ 924 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Thanh Thiên thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Thanh Thủy (Trăng Thanh  Thủy) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Thái Lan, sinh năm 1988, thọ giới Sa Di Ni ngày 15 tháng 8 năm 2015 (27 tuổi) tại Tu viện Vườn Ươm, pháp danh Shining wisdom of the Heart, pháp tự Chân Trăng Thanh Thủy. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Sala. Là đệ tử thứ 923 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Thanh Thủy thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Thanh Trí (Trăng Thanh Trí) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Hoa Kỳ, sinh năm 1994, thọ giới Sa Di Ni ngày 9 tháng 9 năm 2018 (24 tuổi), pháp danh Ancient Sunrise of the Heart, pháp tự Chân Trăng Thanh Trí. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Xô Thơm. Là đệ tử thứ 1073 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Thanh Trí thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Thanh Văn (tên gọi) Vị giám đốc điều hành đầu tiên của trường Thanh Niên Phụng Sự Xã Hội. Người được gọi là Hưng trong tác phẩm Nẻo Về Của Ý.

Thanh Ý (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ tu học theo pháp môn Làng Mai. Người Việt Nam, quốc tịch Mỹ. Pháp Danh Quảng Tánh, Pháp Tự Thanh Ý. Thọ giới lớn ngày 15 tháng 8 năm 1998 trong đại giới đàn Khương Tăng Hội tại chùa Kim Sơn-Mỹ. Được Thầy Làng Mai truyền đăng năm 2004 trong đại giới đàn Lâm Tế với bài kệ truyền đăng:
Thơ nơi từng giọt tâm Thanh.
Thơ nơi từng hạt Ý lành đơm hoa.
Núi vàng vang tiếng chim ca.
Biển xanh sóng hát thái hòa muôn nơi.
Đến Làng Mai từ năm 2000. Sư cô Thanh Ý thuộc thế hệ thứ 45 của tông Lâm Tế và thế hệ 11 phái Liễu Quán.

Thành Nghiêm (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Nga, sinh năm 1977, thọ giới Sa Di Ni ngày 4 tháng 12 năm 1999 (22 tuổi) tại chùa Từ Nghiêm – Làng Mai, pháp tự Chân Thành Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Anh Đào. Là đệ tử thứ 93 của Thầy Làng Mai, sư cô Thành Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Thành Tựu (Trăng Thành Tựu) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1990, thọ giới Sa Di ngày 5 tháng 11 năm 2012, pháp danh Tâm Nhật Thảo, pháp tự Chân Trăng Thành Tựu. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Kim Ngân. Thọ giới lớn ngày 22 tháng 2 năm 2017 trong đại giới đàn Tánh Thiên tại Tu viện Vườn Ươm. Là đệ tử thứ 776 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Thành Tựu thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Thảnh Thơi (tên gọi)
1. (Trời Thảnh Thơi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1955, thọ giới Sa Di ngày 23 tháng 3 năm 2011 (56 tuổi), pháp tự Chân Trời Thảnh Thơi. Sư chú thuộc gia đình Cây Trúc Xanh. Là đệ tử thứ 702 của Thầy Làng Mai, sư chú Trời Thảnh Thơi thuộc thế hệ thứ 43 tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.
2. (Trăng Thảnh Thơi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1989, thọ giới Sa Di Ni ngày 18 tháng 12 năm 2014 (25 tuổi), pháp danh Tâm Diệu Uyên, pháp tự Chân Trăng Thảnh Thơi. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Sồi Đỏ. Thọ giới lớn ngày 22 tháng 2 năm 2019 tại Tu viện Vườn Ươm trong đại giới đàn Bây Giờ Ở Đây. Là đệ tử thứ 883 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Thảnh Thơi thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Thánh Mẫu Ma Gia (điện đường) Tên một thiền đường tại chùa Sơn Hạ, được thiết lập năm 2004.

Thánh Nghiêm (tên gọi) Một vị  giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1985, tập sự xuất gia năm 2005 (20 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 7 tháng 8 năm 2005 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Bối Quang, pháp tự Chân Thánh Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Hướng Dương. Thọ giới lớn ngày 12 tháng 01 năm 2009 tại chùa Từ Hiếu trong đại giới đàn Mùa Sen Mới. Nhận truyền đăng ngày 21 tháng 2 năm 2013 tại Làng Mai với bài kệ:
Chánh kiến mở đầu thánh đạo
Con đường rộng mở trang nghiêm
Thiền quán đường kim mũi chỉ
An vui tới khắp mọi miền.
Là đệ tử thứ 297 của Thầy Làng Mai, sư cô Thánh Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Thánh Pháp (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam. Được Thầy Làng Mai đặt tên là Pháp Tuyển. Nhận truyền đăng năm 2011 trong đại giới đàn Lắng Nghe tại Đạo tràng Mai Thôn với bài kệ truyền đăng:
Thánh đế xây nên tòa diệu pháp
Cơ duyên thành tựu ở tầm tay
Long tuyền kiếm báu ngời quang sắc
Cứu hộ trần gian sẽ có ngày.
Hiện đang sinh hoạt với tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Thao Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam,  sinh năm 1989, tập sự xuất gia năm 2004 (15 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 1 tháng 2 năm 2005 tại chùa Hoằng Pháp, Việt Nam, pháp danh Tâm Quảng An, pháp tự Chân Thao Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Vú Sữa. Thọ giới lớn ngày 12 tháng 01 năm 2009 tại Làng Mai trong đại giới đàn Mùa Sen Mới. Nhận truyền đăng ngày 29 tháng 2 năm 2012 trong đại giới đàn Tình Huynh Đệ tại Làng Mai với bài kệ:
Thao thao dòng biếc Tào Khê
Đoan nghiêm núi thẳm xuôi về biển xanh
Tới đi cũng một hành trình
Thấy trong giây phút bóng hình thiên thu.
Là đệ tử thứ 234 của Thầy Làng Mai, sư cô Thao Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Thảo Nghiêm (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1994, tập sự xuất gia năm 2008 (14 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 08 tháng 03 năm 2009 tại Chùa Từ Hiếu, pháp danh Tâm Phước Yên, pháp tự Chân Thảo Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Sen Vàng. Là đệ tử thứ 629 của Thầy Làng Mai, sư cô Thảo Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Thăng Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, quốc tịch Mỹ, sinh năm 1977, tập sự xuất gia năm 2003 (26 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 26 tháng 10 năm 2003 tại chùa Từ Nghiêm – Làng Mai, pháp danh Tâm Diệu Ninh, pháp tự Chân Thăng Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Cẩm Lai. Thọ giới lớn ngày 18 tháng 12 năm 2006 trong đại giới đàn Văn Lang. Nhận truyền đăng năm 2011 trong đại giới đàn Lắng Nghe tại Đạo tràng Mai Thôn với bài kệ truyền đăng:
Mặt trời trí tuệ cao thăng
Soi trong pháp giới vạn tầng uy nghiêm
Tào khê dòng biếc chân truyền
Bước chân tịnh độ đất thiêng nhiệm mầu.
Là đệ tử thứ 195 của Thầy Làng Mai, sư cô Thăng Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Thắng Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, quốc tịch Mỹ, sinh năm 1972, thọ giới Sa Di Ni ngày 26 tháng 10 năm 1996 (24 tuổi) tại chùa Từ Nghiêm – Làng Mai, pháp danh Tâm Liên Hoa, pháp tự Chân Thắng Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Khế. Thọ giới lớn ngày 3 tháng 12 năm 1998 trong đại giới đàn Tăng Hội. Nhận truyền đăng năm 2003 trong đại giới đàn Đã Về Đã Tới với bài kệ truyền đăng:
Thắng giải tâm về chuyên một niệm
Sen hồng ngàn cánh nở trang Nghiêm
Ngọn đèn khêu nguyệt chiên đàn tỏa
Ðầu ngõ tan sương sáng nẻo thiền.
Là đệ tử thứ 45 của Thầy Làng Mai, sư cô Thắng Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Thập ngũ trai (phép tu) Sự thực tập ăn chay mười lăm (15) ngày trong một tháng theo tinh thần lời khuyến cáo của Liên Hợp Quốc. Bản báo cáo của Liên Hiệp Quốc công bố ngày 29 tháng 11 năm 2006 cho biết: nuôi súc vật để ăn thịt tạo ra nhiều chất khí gây nên hiệu ứng nhà kính nhiều hơn những chất khí do tất cả xe cộ trên trái đất nhả ra. Gà, lợn và bò ở các trại chăn nuôi lớn nhả ra những khối lượng khí mê-tan (methane – CH4 ) vĩ đại, từ sự tiêu hóa và từ phân chúng thải ra. Các nhà khoa học cho biết là khí mê-tan gây hiệu ứng nhà kính nhiều gấp hai mươi ba lần khí CO2 (khí các-bon-níc). Cơ quan Bảo Hộ Môi Trường cho biết là chăn nuôi làm tiết ra khí mê-tan nhiều nhất ở Hoa Kỳ. Ngoài khí mê-tan, còn có khí đinitơ-oxít (Nitrous Oxide – N2O) mà tiềm năng gây ra hiệu ứng nhà kính lớn hơn chất khí CO2 tới 300 lần. Mà khí N2O, cũng theo bản báo cáo của Liên Hiệp Quốc, là do kỹ nghệ chăn nuôi gây ra. Nuôi bò, nuôi lợn, nuôi gà, chế biến thực phẩm từ sữa và trứng chịu trách nhiệm chế tác ra khoảng 65% tổng số khối lượng chất khí N2O trên toàn thế giới. Ngành chăn nuôi ở Mỹ thải ra một khối lượng khổng lồ phân súc vật, nhiều gấp 130 lần số lượng phân người trên thế giới, nghĩa là mỗi giây thú vật thải ra tới 97.000 pound phân. Các thứ phân này chảy ra sông hồ làm ô nhiễm nước uống tạo ra không biết bao nhiêu bệnh tật cho mọi loài.) Và để bảo vệ trái đất, chặn lại tốc độ phát triển của tình trạng hâm nóng địa cầu, Liên Hợp Quốc khuyến cáo rằng cần giảm thiểu ít nhất là 50% công nghiệp sản xuất thịt, nghĩa là nhân loại phải bỏ ăn thịt bớt 50%. Nhiều vị cư sĩ đã từng thực tập tứ trai (ăn chay 4 ngày/tháng) hoặc thập trai (ăn chay 10 ngày/tháng), tuy nhiên Thầy Làng Mai khuyên mọi người nên dũng mãnh phát tâm ăn chay trường hay ít nhất cũng thực tập được Thập Ngũ Trai. Chỉ cần ăn chay là cứu được trái đất, cho chúng ta và con cháu chúng ta. Ăn chay ở đây cũng có nghĩa là không tiêu thụ những thực phẩm chế biến từ trứng và sữa cũng như các sản phẩm của chăn nuôi vì nếu ta ngừng tiêu thụ thì họ sẽ ngừng sản xuất. Chỉ có một sự tỉnh thức tập thể (collective awakening) mới tạo ra đủ ý chí hành động. Đây cũng là tinh thần của các bài giảng của Thầy Làng Mai trong các khóa tu tại Hoa Kỳ mùa thu năm 2007. Sau khi nghe được bài giảng về hiệu ứng nhà kính, rất nhiều thiền sinh Hoa Kỳ đã thức tỉnh và phát nguyện ngưng ăn thịt hoặc bớt ăn thịt 50%.

Thâm Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1979, tập sự xuất gia năm 2005 (26 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 7 tháng 8 năm 2005 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Đồng Viên, pháp tự Chân Thâm Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Hướng Dương. Thọ giới lớn ngày 12 tháng 01 năm 2009 tại chùa Từ Hiếu trong đại giới đàn Mùa Sen Mới. Nhận truyền đăng ngày 29 tháng 4 năm 2013 tại Tu viện Vườn Ươm với bài kệ:
Niệm lực hào hùng thâm diệu
Soi vào thế giới hoa nghiêm
Thấy được bản lai diện mục
Đồng cư trong cõi thánh hiền.
Là đệ tử thứ 282 của Thầy Làng Mai, sư cô Thâm Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Thẩm Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1979, tập sự xuất gia năm 2004 (25 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 1 tháng 2 năm 2005 tại chùa Hoằng Pháp, Việt Nam, pháp danh Tâm Nguyên Thảo, pháp tự Chân Thẩm Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Vú Sữa. Thọ giới lớn ngày 5 tháng 1 năm 2008 tại Làng Mai trong đại giới đàn Thanh Lương Địa.Nhận truyền đăng ngày 28 tháng 2  năm 2012 trong đại giới đàn Tình Huynh Đệ tại Tu viện Vườn Ươm với bài kệ truyền đăng:
Tinh chuyên thẩm sát cội nguồn
Đoan nghiêm thiền tọa suối tuôn dạt dào
Đi trong tiếng hát thanh tao
Bụi trần rửa sạch lối vào chân tâm.
Là đệ tử thứ 220 của Thầy Làng Mai, sư cô Thẩm Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Thân Hữu (Trời Thân Hữu) (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1993, thọ giới Sa Di ngày 27 tháng 5 năm 2010 (17 tuổi), pháp danh Tâm Quảng Phú, pháp tự Chân Trời Thân Hữu, thuộc gia đình xuất gia Cây Sen Xanh. Thọ giới lớn tại Tu viện Vườn Ươm ngày 24 tháng 5 năm 2014 trong đại giới đàn Cam Lộ Vị. Là đệ tử thứ 682 của Thầy Làng Mai, thầy Trời Thân Hữu thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Thân Nghiêm (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt – Hoa, quốc tịch Hoa Kỳ, sinh năm 1983, tập sự xuất gia năm 2008 (25 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 20 tháng 09 năm 2008 tại Chùa Pháp Vân – Làng Mai, pháp danh Tâm Hộ Bi, pháp tự Chân Thân Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Sen Trắng. Thọ giới lớn năm 20012. Là đệ tử thứ 563 của Thầy Làng Mai, sư cô Thân Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Thần Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1977, tập sự xuất gia năm 2001 (24 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 7 tháng 2 năm 2002 tại chùa Từ Nghiêm – Làng Mai, pháp danh Tâm Diệu Nghiêm, pháp tự Chân Thần Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Thốt Nốt. Thọ giới lớn ngày 10 tháng 11 năm 2004 trong đại giới đàn Đoàn Tụ. Nhận truyền đăng năm 2009 trong đại giới đàn Mùa Sen Mới với bài kệ truyền đăng:
Mai cốt cách tuyết tinh Thần
Trang Nghiêm cõi Bụt, pháp thân rạng ngời
Mùa xuân khoác áo xuân tươi
Mây hồng rạng rỡ khung trời Phạm Âm.
Là đệ tử thứ 141 của Thầy Làng Mai, sư cô Thần Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Thật Diệu (tên gọi) Xem Liễu Quán.

Thật Nghiêm (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1991, tập sự xuất gia năm 2008 (17 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 08 tháng 03 năm 2009 tại Chùa Từ Hiếu, pháp danh Tâm Liên An, pháp tự Chân Thật Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Sen Vàng. Là đệ tử thứ 623 của Thầy Làng Mai, sư cô Thật Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Thầy cô giáo hạnh phúc sẽ thay đổi thế giới (sách) Một cuốn sách của Thầy Làng Mai và giáo sư Katherine Weare, chuyển ngữ từ nguyên bản tiếng Anh Happy teachers change the world. Sách do Thái Hà Book phát hành tại Việt Nam năm 2018.

Thầy Làng MaiThầy Làng Mai (tên gọi) Tức thiền sư Thích Nhất Hạnh, vị giáo thọ đầu tiên của Làng Mai. Sinh năm 1926, tập sự xuất gia năm 16 tuổi, thọ giới Sa Di năm 17 tuổi tại chùa Từ Hiếu, Huế, pháp danh Trừng Quang, pháp tự Phùng Xuân, pháp hiệu Nhất Hạnh. Theo học tại Phật Học Đường Báo Quốc Huế, thọ giới lớn năm 1949 trong giới đàn Ứng Quang. Từ năm 1954 làm giáo thọ tại Phật Học Đường Nam Việt chùa Ấn Quang. Một trong những vị đệ tử lớn của thiền sư Thanh Quý Chân Thật, tăng cang chùa Từ Hiếu, được hòa thượng Thanh Quý truyền đăng phó pháp năm 1966 với bài kệ truyền đăng như sau:
Nhất hướng Phùng Xuân đắc kiện Hành.
Hành đương vô niệm diệc vô tranh.
Tâm đăng nhược chiếu kỳ nguyên thể.
Diệu Pháp đông tây khả tự thành.
Được tổ Thanh Quý phó thác làm trụ trì chùa Từ Hiếu từ năm 1968 nhưng vì có công tác hải ngoại nên đến đầu năm 2005 mới về nước được. Là người khai sáng chùa Pháp Vân (Sài Gòn), am Phương Bối (Bảo Lộc), am Phương Vân (Pháp), Đạo Tràng Mai Thôn (Pháp), tu viện Rừng Phong, tu viện Lộc Uyển, tu viện Bích Nham (Hoa Kỳ), viện Phật Học Ứng Dụng Châu Âu (Đức). Thầy Làng Mai thuộc thế hệ thứ 42 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 8 của phái Liễu Quán.
Thầy viên tịch lúc 1 giờ 30 phút ngày 22 tháng 01 năm 2022 (nhằm ngày 20 tháng Chạp năm Tân Sửu) tại Tổ đình Từ Hiếu, trụ thế 97 tuổi và 72 hạ lạp.

The Coconut Monk (sách) Một cuốn sách bằng tiếng Anh của Thầy Làng Mai viết cho thiếu nhi, kể chuyện về ông Đạo Dừa. Nhà in Parallax Press xuất bản năm 2006.

The Dragon Prince (sách) Là tái bản của cuốn A Taste of Earth. Nhà xuất bản Parallax ấn hành năm 2007 tại Hoa Kỳ.

The Raft Is Not The Shore (sách) Một cuốn sách tiếng Anh của Thầy Làng Mai viết chung với Daniel Berrigan, nhà sách Beacon Press xuất bản năm 1975 tại Boston, Hoa Kỳ; nhà xuất bản Orbis Book tái bản năm 2001 tại New York.

The World We HaveThe World We Have (sách) Một cuốn sách nguyên bản tiếng Anh của Thầy Làng Mai, do nhà xuất bản Parallax ấn hành năm 2008. Nội dung gồm những bài pháp thoại của Thầy Làng Mai về vấn đề môi sinh, bảo vệ môi trường, trong đó có phần bình giảng Kinh Kim Cương. Tên đầy đủ là: The world we have – a Buddhist approach to peace and ecology. Sách được Alan Weisman đề tựa.

Thế đứng lý tưởng của người thanh niên (sách) Tên khác của sách Giới Tiếp Hiện chú giải, Lá Bối ấn hành.

Thể Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1989, tập sự xuất gia năm 2005 (16 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 8 tháng 1 năm 2006 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Quảng Quang, pháp tự Chân Thể Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Hồng Giòn. Thọ giới lớn năm 2010 trong đại giới đàn Hoa Thủy Tiên. Nhận truyền đăng năm 2014 tại Làng Mai với bài kệ Truyền Đăng:
Giới thể tạo thành nét đẹp
Làm cho cõi nước trang nghiêm
Đường về nở hoa chân thiện
Hóa duyên trọn vẹn ước nguyền.
Là đệ tử thứ 352 của Thầy Làng Mai, sư cô Thể Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Thệ Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, quốc tịch Mỹ, sinh năm 1973, tập sự xuất gia năm 1999 (26 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 4 tháng 12 năm 1999 tại chùa Từ Nghiêm – Làng Mai, pháp danh Tâm Kim Cương, pháp tự Chân Thệ Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Anh Đào. Thọ giới lớn ngày 9 tháng 1 năm 2003 trong đại giới đàn Đã Về Đã Tới. Nhận truyền đăng năm 2006 trong đại giới đàn Văn Lang với bài kệ truyền đăng:
Non xưa vẳng tiếng Thệ nguyền
Trăng soi biển hạnh, trang Nghiêm lối về
Thu về lá đỏ sơn khê
Một trời sao sáng, bốn bề gió trăng.
Là đệ tử thứ 95 của Thầy Làng Mai, sư cô Thệ Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Thệ  Nhật (Trời Thệ Nhật) (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1989, thọ giới Sa Di ngày 12 tháng 5 năm 2016 (27 tuổi) tại Tu viện Vườn Ươm, pháp danh Tâm Tuệ Hiếu Quốc, pháp tự Chân Trời Thệ Nhật. Sư chú thuộc gia đình xuất gia Cây Hoàng Yến. Là đệ tử thứ 951 của Thầy Làng Mai, sư chú Trời Thệ Nhật thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Thệ Nhật Sơn Pháp Vân Tự (chữ viết) Tên chữ của chùa Pháp Vân, Xóm Thượng.

Thênh Thang (Trời Thênh Thang) (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 2001, thọ giới Sa Di ngày 18 tháng 11 năm 2020 (19 tuổi) tại Tổ đình Từ Hiếu, pháp danh Tâm Quảng Đài, pháp tự Chân Trời Thênh Thang. Sư chú thuộc gia đình xuất gia Cây Hoa Mộc. Là đệ tử thứ 1179 của Thầy Làng Mai, sư chú Trời Thênh Thang thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Thi Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1974, tập sự xuất gia năm 2001 (27 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 7 tháng 2 năm 2002 tại chùa Từ Nghiêm – Làng Mai, pháp danh Tâm Nhuận Dân, pháp tự Chân Thi Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Thốt Nốt. Thọ giới lớn ngày 10 tháng 11 năm 2004 trong đại giới đàn Đoàn Tụ. Nhận truyền đăng năm 2009 trong đại giới đàn Mùa Sen Mới với bài kệ truyền đăng:
Rau dưa nuôi lấy dòng Thi lễ
Giới định tài bồi cõi tịnh Nghiêm
Triều âm bốn biển đang đồng vọng
Mây trắng đường xưa mãn thệ nguyền.
Là đệ tử thứ 139 của Thầy Làng Mai, sư cô Thi Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Thich Nhat Hanh’s Sociological Imagination (tạp chí) Ấn bản đặc biệt của tạp chí Human Architecture (Kiến trúc con người) ở Hoa Kỳ về tư tưởng tương tức (Interbeing) và đạo Bụt đi vào cuộc đời (Engaged Buddhism) của Thầy Làng Mai. Dịch sang tiếng Việt là Hình tượng xã hội của Thích Nhất Hạnh, khảo luận và phê bình về đạo Bụt đi vào cuộc đời. Số báo đặc biệt này ra mắt mùa hạ 2008, Bộ VI, số 3. Chủ bút của tờ báo là M.H.Tamdgidi, giáo sư xã hội học tại trường Đại học Massachusetts ở Boston.

    Thiên Ân (Trăng Thiên Ân) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1997, thọ giới Sa Di Ni ngày 18 tháng 12 năm 2014 (17 tuổi) tại Tu viện Vườn Ươm, pháp danh Tâm An Định, pháp tự Chân Trăng Thiên Ân. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Sồi Đỏ. Thọ giới lớn ngày 22 tháng 02 năm 2019 trong đại giới đàn Bây Giờ – Ở Đây. Là đệ tử thứ 903 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Thiên Ân thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Thiên Hà
1. (cơ sở) Một cư xá dành cho cư sĩ nam tại tu viện Bích Nham.
2. (Trăng Thiên Hà) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 2000, thọ giới Sa Di Ni ngày 1 tháng 12 năm 2015 (15 tuổi), pháp danh Tâm Nguyên Quý, pháp tự Chân Trăng Thiên Hà. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Đan Mộc. Thọ giới lớn ngày 3 tháng 10 năm 2021 trong đại giới đàn Qua Bờ tổ chức tại tu viện Lộc Uyển. Là đệ tử thứ 945 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Thiên Hà thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Thiên Lý (Trăng Thiên Lý) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1988, thọ giới Sa Di Ni ngày 18 tháng 12 năm 2014 (26 tuổi), pháp danh Tâm Liên Đài, pháp tự Chân Trăng Thiên Lý. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Sồi Đỏ. Thọ giới lớn ngày 22 tháng 2 năm 2019 tại Tu viện Vườn Ươm trong đại giới đàn Bây Giờ Ở Đây. Là đệ tử thứ 886 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Thiên Lý thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Thiên Nga (Trăng Thiên Nga) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1984, thọ giới Sa Di Ni ngày 2 tháng 7 năm 2014 (30 tuổi), pháp danh Tâm Diệu Nguyện, pháp tự Chân Trăng Thiên Nga. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Trắc Bá. Thọ giới lớn ngày 22 tháng 2 năm 2019 tại Tu viện Vườn Ươm trong đại giới đàn Bây Giờ Ở Đây. Là đệ tử thứ 849 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Thiên Nga thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Thiên Nhạc (cơ sở) Một cư xá dành cho cư sĩ nữ tại tu viện Bích Nham.

Thiên Niên Kỷ (lễ lược) Còn gọi là Đại Giới Đàn Năm 2000.

Thiên Thai (Trời Thiên Thai) (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1998, thọ giới Sa Di ngày 12 tháng 5 năm 2016 (18 tuổi) tại Tu viện Vườn Ươm, pháp danh Tâm Quảng Giác Hiền, pháp tự Chân Trời Thiên Thai. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Hoàng Yến. Thọ giới lớn ngày 22 tháng 2 năm 2019 tại Tu viện Vườn Ươm trong đại giới đàn Bây Giờ Ở Đây. Là đệ tử thứ 960 của Thầy Làng Mai, thầy Trời Thiên Thai thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Thiên Thần (Trăng Thiên Thần) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1994, tập sự xuất gia năm 2012 (18 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 28 tháng 4 năm 2013 tại Tu viện Vườn Ươm, pháp danh Tâm Diệu Đạo, pháp tự Chân Trăng Thiên Thần. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Hoa Gạo. Thọ giới lớn ngày 22 tháng 02 năm 2017 trong đại giới đàn Tánh Thiên. Là đệ tử thứ 802 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Thiên Thần thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Thiên Trúc (tên gọi)
1. (Trăng Thiên Trúc) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1991, tập sự xuất gia năm 2013 (22 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 8 tháng 12 năm 2013, pháp danh Tâm Chúc Bảo, pháp tự Chân Trăng Thiên Trúc. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Đoàn. Thọ giới Thức Xoa Ma Na năm 2017, thọ giới lớn ngày 22 tháng 2 năm 2017 tại Tu viện Vườn Ươm trong đại giới đàn Tánh Thiên. Là đệ tử thứ 831 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Thiên Trúc thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.
2. (Trời Thiên Trúc) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1997, thọ giới Sa Di ngày 1 tháng 12 năm 2015 (18 tuổi) tại Tu viện Vườn Ươm, pháp danh Tâm Quảng Hòa, pháp tự Chân Trời Thiên Trúc. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Đan Mộc. Thọ giới lớn ngày 22 tháng 2 năm 2019 tại Tu viện Vườn Ươm trong đại giới đàn Bây Giờ Ở Đây. Là đệ tử thứ 943 của Thầy Làng Mai, thầy Trời Thiên Trúc thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Thiên Ý (Trăng Thiên Ý) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1991, thọ giới Sa Di Ni ngày 18 tháng 12 năm 2014 (23 tuổi), pháp danh Tâm An Hòa, pháp tự Chân Trăng Thiên Ý. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Sồi Đỏ. Thọ giới lớn ngày 22 tháng 2 năm 2019 tại Tu viện Vườn Ươm trong đại giới đàn Bây Giờ Ở Đây. Là đệ tử thứ 888 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Thiên Ý thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Thiên Ý Thôn Từ Nghiêm Tự (chữ viết) Tên chữ của chùa Từ Nghiêm, Xóm Mới.

Thiền – chất liệu nuôi dưỡng, trị liệu và chuyển hóa (sách) Một cuốn sách của Thầy Làng Mai do nhà Lá Bối, Hoa Kỳ ấn hành năm 2001.

Thiền ăn (phép tu) Là sự thực tập chánh niệm và thiền quán trong khi ăn. Xem ăn cơm im lặng.

Thiền ca (phép tu)  Là hình thức thực tập hơi thở theo tiếng hát hoặc tiếng nhạc. Ở Làng Mai, đại chúng thường áp dụng hình thức thực tập này trong các sinh hoạt tập thể như trước các buổi họp chúng, thiền hành, pháp đàm hay hóa giải nội kết. Chỉ cần một người hát hoặc tất cả mọi người cùng hát, và tất cả đều thở và quán chiếu theo bài hát ấy. Ví dụ như bài “Quay về nương tựa” – Xem Quay về nương tựa. Người hát có thể vừa hát vừa đưa tay lên làm dấu hiệu, bàn tay đưa lên ngực là dấu hiệu thở vào, bàn tay từ ngực đưa ra là dấu hiệu thở ra. Mọi người nhìn theo bàn tay để thở và quán chiếu. Hát xong bài hát, người hát có thể tiếp tục thực tập trở lại lần thứ hai, lần này chỉ hát trong tâm và làm dấu hiệu “thở vào thở ra” bằng bàn tay mình. Đại chúng cũng thực tập như thế, theo dõi bài hát trong tâm và theo dõi dấu hiệu của bàn tay để thở và quán chiếu. Trong trường hợp có nhạc khí, mọi người theo dõi bài hát bằng tiếng nhạc để thực tập và quán chiếu, tuy nhiên cũng cần có người làm dấu hiệu “thở vào, thở ra” bằng bàn tay.

Thiền chấp c (phép tu) Chấp tác là làm việc. Làm việc để phụng sự tăng thân, giúp tăng thân duy trì điều kiện và môi trường tu học, nhưng làm việc cũng là một hình thức thiền tập. Ta tiếp tục hành thiền trong khi làm việc, theo dõi hơi thở, duy trì chánh niệm để thực sự sống trong suốt thời gian chấp tác. Ta phải đạt được an lạc và hạnh phúc trong khi làm việc, chứ không để bị công việc hay những suy nghĩ từ chuyện này sang chuyện khác kéo đi. Quét dọn thiền đường, dọn nhà vệ sinh, nấu cơm, rửa nồi, ta phải sắp xếp thế nào để có thể thực hiện những công việc đó một cách thoải mái, không gấp gáp. Và khi đầu óc ta bắt đầu lo lắng về những công việc phải làm ngày mai thì phải lập tức quay trở về sống trong hiện tại. Mỗi việc chúng ta làm là sự sống, và có thể cho ta hạnh phúc ngay trong khi ta làm. Ta không coi chúng như những phương tiện để đạt tới mục đích nào cả. Quét dọn thiền đường là một cơ hội để ta thực tập, để ta có hạnh phúc chứ không phải quét dọn chỉ để làm sạch thiền đường.

Thiền chỉ (phép tu) Xem chỉ.

Thiền đi (phép tu) Một pháp môn thực tập chánh niệm căn bản của Làng Mai. Ta phối hợp bước chân với hơi thở để chế tác năng lượng chánh niệm. “Phép lạ không phải là đi trên lửa hay đi trên nước, phép lạ là đi trên mặt đất.” Đi trong thảnh thơi, thoát khỏi mọi ràng buộc của lo lắng, giận hờn, ganh tỵ, lo âu, thù hận. Đi để tiếp xúc sâu sắc với sự sống trong giây phút hiện tại. Hành giả có thể thực tập một mình trong đời sống hàng ngày hoặc có thể thực tập chung với các bạn cùng tu. Xin tham khảo thêm sách Thiền Hành Yếu Chỉ.

Thiền đi chậm (phép tu) Một hình thức của thực tập thiền đi. Những bước chân chậm rãi có thể giúp ta thực tập sâu sắc thêm phép thiền đi. Xem thiền đi.

Thiền đi mau (phép tu) Một hình thức của thực tập thiền đi, nhưng với nhịp bước nhanh hơn bình thường. Ta bước nhanh nhưng ta vẫn duy trì chánh niệm, biết rằng ta đang đi nhanh, chứ không phải đi nhanh vì vội vàng. Xem thiền đi.

Thiền duyệt (thuật ngữ) Niềm vui và hạnh phúc trong khi thực tập Thiền. Niềm vui và hạnh phúc này là thức ăn cho hành giả, nuôi dưỡng hành giả, vì vậy có câu Thiền duyệt vi thực (niềm vui của thiền tập là thực tập hằng ngày) và Pháp hỷ sung mãn (hạnh phúc của chánh pháp đầy tràn).

Thiền Hành Yếu Chỉ (sách) Một cuốn sách của Thầy Làng Mai do Mai Thôn Đạo Tràng ấn hành lần đầu năm 1983, sau đó được dịch ra nhiều thứ tiếng và được tái bản nhiều lần ở các nước. Một trong những cuốn sách kim chỉ nam của Làng Mai. Bản dịch tiếng Anh dưới tựa đề A Guide to Walking Meditation – The Long Road Turns to Joy, do nhà in Parallax ấn hành.

Thiền hướng dẫn (phép tu) Là hình thức thực tập thiền ngồi với sự hướng dẫn của một người. Người hướng dẫn thiền tập là người đã có nhiều kinh nghiệm về thiền tập và đã gặt hái được ít nhiều những chuyển hóa trong bản thân. Người này biết sử dụng thuần thục chuông gia trì và tiếng chuông có thể biểu lộ được trạng thái tâm lý vững vàng và tĩnh lặng. Người này phải có khả năng quán chiếu được căn cơ của thiền sinh để chọn đề tài và thời gian thích hợp cho mỗi lần thực tập. Những bài thiền tập có khi có tác dụng thiền duyệt, nghĩa là có tác dụng nuôi dưỡng thân tâm, có khi có tác dụng tiếp xúc, trị liệu hoặc quán chiếu, có khi có tác dụng buông bỏ hoặc có hai ba tác dụng cùng một lúc. Trước khi thiền tập, người hướng dẫn có thể để ra 5-7 phút để nói về bài thực tập. Nên bắt đầu bài thực tập bằng mấy phút tiếp xúc với hơi thở để tạo thiền duyệt và sự lắng đọng tâm tư. Một bài thực tập có thể chia ra thực tập trong nhiều buổi. Cần để cho đại chúng có đủ thời gian để thực tập sâu sắc và vững chãi mỗi đoạn thực tập. Hơi thở vào chuyên chở một hình ảnh, hơi thở ra chuyên chở một hình ảnh khác có liên hệ tới hình ảnh đầu. Quán chiếu với một hình ảnh thì dễ thành công hơn với một ý niệm trừu tượng. Sau mỗi đoạn thực tập (có thể kéo dài từ 10 đến 20 hơi thở, có khi nhiều hơn), không nên thỉnh chuông vì sợ tiếng chuông sẽ đến đột ngột quá với hành giả, mà chỉ nên thức chuông trước khi hướng dẫn đoạn thực tập kế tiếp. Giọng nói phải truyền cảm, phải diễn tả được tinh thần và hình ảnh mà hành giả cần duy trì trong khi quán chiếu. Trong trường hợp không có tăng thân, ta có thể thành công khi thực tập một mình căn cứ trên những bài tập và những chỉ dẫn đi sau các bài tập mà không sợ rơi vào những trạng thái thiền bệnh như cuồng loạn, mất trí… vì các bài thiền tập được đưa ra là thiền chính thống của Bụt dạy. Xin xem sách Sen p từng nh của Thầy Làng Mai để có những bài thiền tập và chỉ dẫn cụ thể.

Thiền Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1978, tập sự xuất gia năm 2005 (27 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 7 tháng 8 năm 2005 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Quảng Nghiêm, pháp tự Chân Thiền Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Hướng Dương. Thọ giới lớn ngày 12 tháng 01 năm 2009 tại chùa Từ Hiếu trong đại giới đàn Mùa Sen Mới. Nhận truyền đăng năm 2014 trong đại giới đàn Cam Lộ Vị  tổ chức tại Tu viện Vườn Ươm với bài kệ truyền đăng:
Đóa hoa thiền uyển nở đoan nghiêm
Hương sắc xua tan mọi não phiền
Đại địa trình bày muôn cảnh giới
Theo đường phạm hạnh sống an nhiên.
Là đệ tử thứ 286 của Thầy Làng Mai, sư cô Thiền Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Thiền quán (phép tu) Xem chỉ quán.

Thiền sỏi (phép tu) Một phép thực tập dành cho thiếu nhi. Mỗi em có một cái túi đựng bốn viên sỏi. Mỗi viên sỏi được đặt một tên: bông hoa, ngọn núi, nước tĩnh, không gian. Đó là những hình ảnh để tiếp xúc với hạt giống của sự tươi mát (bông hoa), vững chãi (ngọn núi), trầm tĩnh (nước tĩnh) và thảnh thơi (không gian) trong tự thân. Mỗi khi cầm lên viên sỏi nào, em bé quán chiếu về tính chất của sự vật mà viên sỏi ấy tượng trưng cho.

Thiền Sư Tăng Hội (sách) Một cuốn sách của Thầy Làng Mai viết về cuộc đời và giáo lý của thiền sư Khương Tăng Hội – sơ tổ của thiền tông Việt Nam, do nhà in An Tiêm, Paris xuất bản năm 1998. Bản dịch tiếng Anh tựa đề Master Tăng Hội, do nhà Parallax ấn hành. Nxb Phương Đông ấn hành tại VN năm 2009.

Thiền trăng (phép tu) Đi thiền và ngồi thiền dưới ánh trăng. Xem thêm Lễ Trăng Rằm.

Thiện Chí (Trời Thiện Chí) (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Bulgaria, sinh năm 1979, thọ giới Sa Di ngày 25 tháng 10 năm 2018 (39 tuổi) tại Làng Mai Pháp, pháp danh Peaceful Realization of The Heart, pháp tự Chân Trời Thiện Chí, thuộc gia đình xuất gia Cây Dẻ Gai. Thọ giới lớn ngày 2 tháng 10 năm 2021 trong đại giới đàn Qua Bờ tổ chức tại tu viện Lộc Uyển. Là đệ tử thứ 1080 của Thầy Làng Mai, thầy Trời Thiện Chí thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Thiện Chiếu (Trăng Thiện Chiếu) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1998, thọ giới Sa Di Ni ngày 14 tháng 12 năm 2016 (18 tuổi), pháp danh Tâm Nhuận Ngọc, pháp tự Chân Trăng Thiện Chiếu. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Mai Vàng. Thọ giới lớn ngày 3 tháng 10 năm 2021 trong đại giới đàn Qua Bờ tổ chức tại tu viện Lộc Uyển. Là đệ tử thứ 1010 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Thiện Chiếu thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Thiện Đức (Trời Thiện Đức) (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Đức, sinh năm 1987, thọ giới Sa Di ngày 25 tháng 10 năm 2018 (31 tuổi) tại Làng Mai Pháp, pháp danh Mindful Path of the Heart, pháp tự Chân Trời Thiện Đức, thuộc gia đình xuất gia Cây Dẻ Gai. Thọ giới lớn ngày 2 tháng 10 năm 2021 trong đại giới đàn Qua Bờ tổ chức tại tu viện Lộc Uyển. Là đệ tử thứ 1084 của Thầy Làng Mai, thầy Trời Thiện Đức thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Thiện Hòa (Trời Thiện Hòa) (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Hoa Kỳ, sinh năm 1986, thọ giới Sa Di ngày 25 tháng 10 năm 2018 (32 tuổi) tại Làng Mai Pháp, pháp danh Simple Courage of the Heart, pháp tự Chân Trời Thiện Hòa, thuộc gia đình xuất gia Cây Dẻ Gai. Thọ giới lớn ngày 2 tháng 10 năm 2021 trong đại giới đàn Qua Bờ tổ chức tại tu viện Lộc Uyển. Là đệ tử thứ 1083 của Thầy Làng Mai, thầy Trời Thiện Hòa thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Thiện Khai (Trời Thiện Khai) (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Sinh năm 1988, thọ giới Sa Di ngày 25 tháng 10 năm 2018 (30 tuổi) tại Làng Mai Pháp, pháp danh Sacred Mountain of the Heart, pháp tự Chân Trời Thiện Khai, thuộc gia đình xuất gia Cây Dẻ Gai. Thọ giới lớn ngày 2 tháng 10 năm 2021 trong đại giới đàn Qua Bờ tổ chức tại tu viện Lộc Uyển. Là đệ tử thứ 1085 của Thầy Làng Mai, thầy Trời Thiện Khai thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Thiện Mỹ (báo) Một tạp chí do Thầy Làng Mai làm chủ bút. Hiện còn được lưu trữ tại thư viện của trường đại học Cornell.

Thiện Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1987, tập sự xuất gia năm 2007 (20 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 08 tháng 06 năm 2008 tại Tu viện Bát Nhã, pháp tự Chân Thiện Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Ngô Đồng. Nhận truyền đăng năm 2023 trong Đại giới đàn Trừng Quang tổ chức tại Làng Mai Thái Lan với bài kệ truyền đăng:
Thiện nghiệp gieo trồng cõi lạc bang
Nghiêm giới trì đức tuệ vững vàng
Dong thuyền bát nhã ra khơi vớt
Cỡi gió về mây giữ an ban.
Là đệ tử thứ 532 của Thầy Làng Mai, sư cô Thiện Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Thiện Phong (Trời Thiện Phong) (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Bỉ, sinh năm 1968, thọ giới Sa Di ngày 25 tháng 10 năm 2018 (50 tuổi) tại Làng Mai Pháp, pháp danh Véritable Eveil du Coeur, pháp tự Chân Trời Thiện Phong. Sư chú thuộc gia đình xuất gia Cây Dẻ Gai. Là đệ tử thứ 1079 của Thầy Làng Mai, sư chú Trời Thiện Phong thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Thiện Sơn (Trời Thiện Sơn) (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1993, thọ giới Sa Di ngày 15 tháng 12 năm 2019 (26 tuổi), pháp danh Tâm Giác Thuận, pháp tự Chân Trời Thiện Sơn, thuộc gia đình xuất gia Cây Ngọc Am. Thọ giới lớn ngày 12 tháng 2 năm 2023 trong đại giới đàn Trừng Quang. Là đệ tử thứ 1143 của Thầy Làng Mai, thầy Trời Thiện Sơn thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Thiện Trì (Trời Thiện Trì) (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Sinh năm 1996, thọ giới Sa Di ngày 25 tháng 10 năm 2018 (22 tuổi) tại Làng Mai Pháp, pháp danh Liebevolles Versprechen des Herzens, pháp tự Chân Trời Thiện Trì. Sư chú thuộc gia đình xuất gia Cây Dẻ Gai. Là đệ tử thứ 1088 của Thầy Làng Mai, sư chú Trời Thiện Trì thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Thiện Ý (Trời Thiện Ý) (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người  Ý, sinh năm 1992, thọ giới Sa Di ngày 25 tháng 10 năm 2018 (26 tuổi) tại Làng Mai Pháp, pháp danh Wonderful Path of the Heart, pháp tự Chân Trời Thiện Ý, thuộc gia đình xuất gia Cây Dẻ Gai. Thọ giới lớn ngày 2 tháng 10 năm 2021 trong đại giới đàn Qua Bờ tổ chức tại tu viện Lộc Uyển. Là đệ tử thứ 1086 của Thầy Làng Mai, thầy Trời Thiện Ý thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Thiết Lập Tịnh Độ (sách) Một cuốn sách thiền giải kinh A Di Đà của Thầy Làng Mai do nhà xuất bản Lá Bối, Hoa Kỳ ấn hành năm 2000 và được in nhiều lần tại Việt Nam.

Thiệp Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1990, tập sự xuất gia năm 2008 (18 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 08 tháng 03 năm 2009 tại Chùa Từ Hiếu, pháp danh Tâm Minh Ngọc, pháp tự Chân Thiệp Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Sen Vàng. Thọ giới lớn năm 2012 trong đại giới đàn Tình Huynh Đệ. Nhận truyền đăng tại Làng mai nước Pháp trong đại giới đàn Bây Giờ Ở Đây năm 2019 với kệ truyền đăng:
Chân nhân tĩnh tại
Lịch thiệp nhật thường
Tứ nghi nghiêm hộ
Phát túc siêu phương.
Là đệ tử thứ 617 của Thầy Làng Mai, sư cô Thiệp Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Thiều Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, quốc tịch Phần Lan, sinh năm 1971, tập sự xuất gia năm 1995 (24 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 16 tháng 2 năm 1996 tại chùa Pháp Vân – Làng Mai, pháp danh Tâm Diệu Anh, pháp tự Chân Thiều Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Cam. Thọ giới lớn ngày 3 tháng 12 năm 1998 trong đại giới đàn Tăng Hội. Nhận truyền đăng năm 2001 trong đại giới đàn Kỷ Nguyên Mới với bài kệ truyền đăng:
Trời xuân rực rỡ ánh Thiều quang
Nghiêm hộ mây cao cánh phượng hoàng
Trăm sông rồi cũng về biển lớn
Đường về hoa trái ngọt trời thương.
Là đệ tử thứ 36 của Thầy Làng Mai, sư cô Thiều Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Thiệu Nghiêm (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1979, thọ giới Sa Di Ni ngày 21 tháng 11 năm 2009 (30 tuổi), pháp danh Tâm Phương Tịnh, pháp tự Chân Thiệu Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Sen Hồng. Là đệ tử thứ 641 của Thầy Làng Mai, sư cô Thiệu Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Thinh Không (Trời Thinh Không) (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, quốc tịch Úc, sinh năm 1994, thọ giới Sa Di ngày 14 tháng 12 năm 2017 (23 tuổi) tại Tu viện Vườn Ươm, pháp danh Tâm Kiên Tuệ, pháp tự Chân Trời Thinh Không. Sư chú thuộc gia đình xuất gia Cây Bạch Dương. Thọ giới lớn ngày 2 tháng 10 năm 2021 trong đại giới đàn Qua Bờ tổ chức tại tu viện Lộc Uyển. Là đệ tử thứ 1046 của Thầy Làng Mai, thầy Trời Thinh Không thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Thính Nghiêm (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1988, tập sự xuất gia năm 2005 (17 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 7 tháng 8 năm 2005 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Diệu Lạc, pháp tự Chân Thính Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Hướng Dương. Thọ giới lớn ngày 12 tháng 01 năm 2009 tại Làng Mai trong đại giới đàn Mùa Sen Mới. Là đệ tử thứ 240 của Thầy Làng Mai, sư cô Thính Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Thịnh Nghiêm (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1972, tập sự xuất gia năm 2001 (29 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 7 tháng 2 năm 2002 tại chùa Từ Nghiêm – Làng Mai, pháp danh Tâm Đức Minh, pháp tự Chân Thịnh Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Thốt Nốt. Thọ giới lớn ngày 10 tháng 11 năm 2004 trong đại giới đàn Đoàn Tụ. Là đệ tử thứ 135 của Thầy Làng Mai, sư cô Thịnh Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Thoại đầu (thuật ngữ) Một chữ hay một câu nằm trong công án giúp cho hành giả quán chiếu đạt tới một cái thấy sâu sắc. Ví dụ có một vị thiền sinh hỏi: ‘Con chó có Phật tính không?’ Thiền sư đáp: ‘không’. Cuộc vấn đáp ấy là một công án (nghĩa gốc của công án là văn kiện chính thức của viên chức chính quyền phán quyết về việc có tội hay không tội, căn cứ vào đó để quyết định trừng phạt hay tha bổng) và tiếng không trong công án ấy là một thoại đầu. Thầy Làng Mai khi đi ngang qua một vùng chấp tác thường hay dừng lại hỏi: ‘con đang làm gì đấy?’ Đó là một thoại đầu. Hoặc khi ta mới nói ra một câu gì đó mà ta tin là sự thật thì Thầy hỏi lại: ‘are you sure?’ (con có chắc như vậy không?) đó là một thoại đầu khác làm cho ta phải xét lại quan điểm của mình.

Thoại Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, quốc tịch Mỹ, sinh năm 1961, tập sự xuất gia năm 1993 (32 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 11 tháng 12 năm 1993 tại chùa Cam Lộ – Làng Mai, pháp danh Tâm Diệu Thiện, pháp tự Chân Thoại Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Con Cá. Thọ giới lớn năm 1996 trong đại giới đàn Nến Ngọc. Nhận truyền đăng năm 1999  với bài kệ truyền đăng:
Thoại ứng sao mai vừa xuất hiện
Nghiêm trang ngự giữa đỉnh trời cao
Trái tim Bồ tát ngời muôn nến
Ôm hết trần gian ánh nhiệm mầu.
Là đệ tử thứ 18 của Thầy Làng Mai, sư cô Thoại Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Thoát Nghiêm (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1991, tập sự xuất gia năm 2008 (17tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 08 tháng 03 năm 2009 tại Chùa Từ Hiếu, pháp danh Tâm Phước Thanh, pháp tự Chân Thoát Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Sen Vàng. Là đệ tử thứ 625 của Thầy Làng Mai, sư cô Thoát Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Thong Dong (Trăng Thong Dong) (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1983, thọ giới Sa Di ngày 5 tháng 11 năm 2012 (29 tuổi), pháp danh Tâm Diệu Vinh, pháp tự Chân Trăng Thong Dong. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Kim Ngân. Thọ giới lớn ngày 23 tháng 3 năm 2016 trong đại giới đàn Ân Nghĩa. Nhận truyền đăng năm 2023 trong khóa tu xuất sĩ “Vững một niềm tin” tổ chức tại Làng Mai với bài kệ truyền đăng:
Trăng xưa lập nguyện đại bi
Sao cho muôn loại tổng trì vô sanh
Thong Dong cùng chúng đồng hành
Ân đền nghĩa đáp dạ thành khắc ghi.
Là đệ tử thứ 773 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Thong Dong thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Thông Chiếu (Trăng Thông Chiếu) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1989, thọ giới Sa Di Ni ngày 14 tháng 12 năm 2016 (27 tuổi), pháp danh Tâm Hiền, pháp tự Chân Trăng Thông Chiếu. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Mai Vàng. Thọ giới lớn ngày 3 tháng 10 năm 2021 trong đại giới đàn Qua Bờ tổ chức tại tu viện Lộc Uyển. Là đệ tử thứ 997 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Thông Chiếu thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Thông điệp tình huynh đệ (sách) Một cuốn sách phiên tả những pháp thoại của Thầy Làng Mai trong khóa tu Tăng ni tại chùa Từ Hiếu – Huế tháng 3 năm 2005. Nhà xuất bản Văn Hóa Sài Gòn ấn hành năm 2007.

Thông Hội (tên gọi) Thượng tọa Thích Thông Hội. Một vị giáo thọ xuất gia nam, được Thầy Làng Mai truyền đăng năm 2004 trong đại giới đàn Đoàn Tụ với bài kệ truyền đăng như sau:
Đường sáng thơ về mở lục Thông.
Suối khe tụ Hội chảy chung dòng.
Tuổi thơ ghi dấu bàn tay Mẹ.
Cao vút đường bay tiếng hạc trong.

Thông Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, quốc tịch Mỹ, sinh năm 1928, thọ giới Sa Di Ni ngày 18 tháng 05 năm 2000 (72 tuổi) tại chùa Từ Nghiêm – Làng Mai, pháp danh Tâm Thường, pháp tự Chân Thông Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Bông Sứ. Thọ giới lớn ngày 9 tháng 1 năm 2003 trong đại giới đàn Đã Về Đã Tới. Vì lý do sức khỏe, sư cô không về nhận truyền đăng tại Làng, chỉ nhận kệ truyền đăng năm 2008 trong đại giới đàn Thanh Lương Địa như sau:
Tào Khê một mạch khai Thông
Trang Nghiêm tịnh nghiệp thong dong lối về
Trí bi đã vẹn lời thề
Gia phong rợp bóng bồ đề mai sau.
Là đệ tử thứ 103 của Thầy Làng Mai, sư cô Thông Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn ở Làng Mai.

Thông Tạng (tên gọi) Thượng tọa Thích Thông Tạng. Một vị giáo thọ xuất gia nam, được Thầy Làng Mai truyền đăng năm 2003 trong đại giới đàn Đã Về Đã Tới với bài kệ truyền đăng như sau:Ba Tạng vào ra vạn nẻo Thông.
Đã soi núi biếc áng mây hồng.
Chở che sương tuyết cành vươn rộng
Hội ngộ bên trời giọt sắc không.

Thơ Ngụ Ngôn (sách) Một tập thơ của Thầy Làng Mai, ký bút hiệu Hoàng Hoa, do nhà xuất bản Đuốc Tuệ, Hà Nội ấn hành năm 1949, thượng tọa Thích Tố Liên đề tựa.

Thơ Từng Ôm Và Mặt Trời Từng Hạt (sách) Tuyển tập thơ của Thầy Làng Mai, gồm những bài thơ của Thầy từ năm 1949, do nhà xuất bản Lá Bối, Hoa Kỳ xuất bản năm 1996. Nguyễn Đồng trình bày bìa.

Thời không tương tức (thuật ngữ) Thời gian và không gian không thể tách rời nhau. Xem tương tức.

Thu Thủy (Trăng Thu Thủy) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1993, tập sự xuất gia năm 2012 (19 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 28 tháng 4 năm 2013, pháp danh Tâm Khánh Minh, pháp tự Chân Trăng Thu Thủy. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Hoa Gạo. Thọ giới lớn ngày 22 tháng 2 năm 2017 tại Tu viện Vườn Ươm trong đại giới đàn Tánh Thiên. Là đệ tử thứ 801 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Thu Thủy thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Thuần Hạnh (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, quốc tịch Canada, sinh năm 1987, thọ giới Sa Di Ni ngày 24 tháng 9 năm 2023 (36 tuổi), pháp danh Tâm Hiền Diệu, pháp tự Chân Thuần Hạnh. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Toyon, là đệ tử thứ 30 của thế hệ thứ ba Tăng thân xuất sĩ Làng Mai. Sư cô Thuần Hạnh thuộc thế hệ thứ 44 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 10 của phái Liễu Quán.

Thuần Hậu (Trăng Thuần Hậu) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, thọ giới Sa Di Ni ngày 18 tháng 12 năm 2014, pháp danh Tâm Diệu Ân, pháp tự Chân Trăng Thuần Hậu. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Sồi Đỏ. Thọ giới lớn ngày 22 tháng 2 năm 2019 tại Tu viện Vườn Ươm trong đại giới đàn Bây Giờ Ở Đây. Là đệ tử thứ 873 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Thuần Hậu thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Thuần Khánh (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ tu học theo pháp môn Làng Mai. Người Việt Nam, thọ giới Sa Di Ni năm 2000 tại Việt Nam, pháp danh Nhật Phước, pháp tự Thuần Khánh. Thọ giới lớn ngày 9 tháng 2 năm 2004 trong đại giới đàn Lâm Tế. Đến Làng Mai từ năm 2000. Được Thầy Làng Mai truyền đăng năm 2007 trong đại giới đàn Phương Bối với bài kệ truyền đăng như sau:
Trái tim Thuần khiết năm nào
Hương xông Khánh đản tiếp trao lời nguyền
Bến bờ giải thoát bước lên
Nghĩa trao đạo pháp ơn đền núi sông.
Hiện đang sinh hoạt với tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Thuần Minh (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ tu học theo pháp môn Làng Mai. Người Việt Nam, pháp danh Nguyên Ngộ. Nhận truyền đăng năm 2016 trong đại giới đàn Ân Nghĩa với bài kệ truyền đăng:
Ngàn xưa non cũ thuần kinh sử
Mây nguồn gió cội tỏ tâm minh
Một hơi thở nhẹ đất trời chuyển

Mở lối đệ huynh đón chữ tình.
Hiện đang sinh hoạt với tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Thuần Nghiêm (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, quốc tịch Đức, sinh năm 1974, thọ giới Sa Di Ni ngày 9 tháng 02 năm 1995 (21 tuổi) tại chùa Pháp Vân – Làng Mai, pháp danh Tâm Thiện Hiệp, pháp tự Chân Thuần Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Bưởi. Thọ giới lớn ngày 2 tháng 12 năm 1996 trong đại giới đàn Nến Ngọc. Là đệ tử thứ 33 của Thầy Làng Mai, sư cô Thuần Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Thuần Tiến (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ tu học theo pháp môn Làng Mai. Người Việt Nam, quốc tịch Úc, sinh năm 1956, tập sự xuất gia năm 1992 (36 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 8 tháng 4 năm 1994 tại tu viện Trúc Lâm – Việt Nam, pháp danh Tâm Diệu Vân, pháp tự Thuần Tiến. Thọ giới lớn ngày 2 tháng 12 năm 1996 trong đại giới đàn Nến Ngọc. Được Thầy Làng Mai truyền đăng năm 2001 trong đại giới đàn Kỷ Nguyên Mới với bài kệ truyền đăng:
Nước đi Thuần nhất một dòng trong
Tinh Tiến công phu hãy một lòng
Chúm chím sen cười trang ngoại sử
Sáng ngời ánh mắt lộ chân không.
Sư cô là đệ tử của Hòa Thượng Thích Thanh Từ – tu viện Trúc Lâm – Việt Nam. Đến Làng Mai từ năm 1995. Hiện đang sinh hoạt với tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Thuấn Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1983, tập sự xuất gia năm 2005 (22 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 10 tháng 5 năm 2006 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Nguyên Nhơn, pháp tự Chân Thuấn Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Hải Đường. Thọ Giới Lớn ngày 14 tháng 1 năm 2010 trong đại giới đàn Hoa Thuỷ Tiên. Nhận truyền đăng năm 2016 trong đại giới đàn Ân Nghĩa với bài kệ:
Thuấn tâm niệm niệm dưỡng nuôi
Nghiêm từ địa xúc tới lui mỗi ngày
Sống còn trong mỗi phút giây
Trước ba đào lặng đong đầy tình quê.
Là đệ tử thứ 369 của Thầy Làng Mai, sư cô Thuấn Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Thuận Hóa (Trăng Thuận Hóa) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1994, tập sự xuất gia năm 2015 (21 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 12 tháng 5 năm 2016 tại Tu viện Vườn Ươm, pháp danh Tâm Đức Phước, pháp tự Chân Trăng Thuận Hóa. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Hoàng Yến. Thọ giới lớn ngày 3 tháng 10 năm 2021 trong đại giới đàn Qua Bờ tổ chức tại tu viện Lộc Uyển. Là đệ tử thứ 954 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Thuận Hóa thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Thuận Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, quốc tịch Mỹ, sinh năm 1968, tập sự xuất gia năm 2000 (32 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 18 tháng 05 năm 2000 tại chùa Từ Nghiêm– Làng Mai, pháp danh Tâm Viên Ngọc, pháp tự Chân Thuận Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Bông Sứ. Thọ giới lớn ngày 9 tháng 1 năm 2003 trong đại giới đàn Đã Về Đã Tới. Nhận truyền đăng năm 2008 trong đại giới đàn Thanh Lương Địa với bài kệ truyền đăng:
Vầng trăng hiếu Thuận trung kiên
Đèn tâm nội chiếu uy Nghiêm cõi ngoài
Hạt xuân ngày tháng gieo vui
Nụ cười pháp lạc cho đời nở hoa.
Là đệ tử thứ 107 của Thầy Làng Mai, sư cô Thuận Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Thuận Thảo (Trăng Thuận Thảo) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1993, tập sự xuất gia năm 2018 (25 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 16 tháng 6 năm 2019 tại Tu viện Vườn Ươm, pháp danh Tâm Tuệ Minh, pháp tự Chân Trăng Thuận Thảo. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Nguyệt Quế. Thọ giới lớn ngày 12 tháng 2 năm 2023 trong đại giới đàn Trừng Quang. Là đệ tử thứ 1111 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Thuận Thảo thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Thúc Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1981, tập sự xuất gia năm 2008 (27 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 08 tháng 03 năm 2009 tại Chùa Từ Hiếu, pháp danh Tâm Liên Đài, pháp tự Chân Thúc Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Sen Vàng. Nhận truyền đăng trong đại giới đàn Bây Giờ Ở Đây năm 2019 tại Làng Mai Pháp với bài kệ truyền đăng:
Thân tâm thúc liễm trang nghiêm
Bước chân địa xúc dạo miền tịnh cư
Đơn thuần nhận diện thực hư
Lắng nghe ái ngữ bi từ triều dâng.
Là đệ tử thứ 591 của Thầy Làng Mai, sư cô Thúc Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Thục Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Mỹ, sinh năm 1944, thọ giới Sa Di Ni ngày 30 tháng 06 năm 1996 (52 tuổi) tại chùa Cam Lộ – Làng Mai, pháp danh Tâm Thoại Quang, pháp tự Chân Thục Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Dừa. Thọ giới lớn ngày 3 tháng 12 năm 1998 trong đại giới đàn Tăng Hội. Nhận truyền đăng năm 2001 trong đại giới đàn Kỷ Nguyên Mới với bài kệ truyền đăng:
Một trái trăng tròn gương Thục nữ
Rừng thu đứng lặng vẻ Nghiêm trang
Cười dấu chân ai trên bến đục
Thuyền từ phút chốc đã sang ngang.
Là đệ tử thứ 39 của Thầy Làng Mai, sư cô Thục Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Thùy Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1983, tập sự xuất gia năm 2005 (22 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 7 tháng 8 năm 2005 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Tuệ Trang, pháp tự Chân Thùy Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Hướng Dương. Thọ giới lớn ngày 12 tháng 01 năm 2009 tại chùa Từ Hiếu trong đại giới đàn Mùa Sen Mới. Nhận truyền đăng năm 2016 trong đại giới đàn Ân Nghĩa diễn ra tại Đạo tràng Mai Thôn với bài kệ truyền đăng:
Bồ tát thùy từ rảy nhành dương
Tay vàng nghiêm tịnh cứu muôn phương
Ô hay, thuyền đã về Tây trúc
Định tuệ từng giây thẳng một đường.
Là đệ tử thứ 276 của Thầy Làng Mai, sư cô Thùy Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Thủy Chung (Trăng Thủy Chung) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1986, thọ giới Sa Di Ni ngày 28 tháng 4 năm 2013 (27 tuổi), pháp danh Tâm Tuệ Tri, pháp tự Chân Trăng Thủy Chung. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Hoa Gạo. Thọ giới lớn ngày 22 tháng 2 năm 2017 tại Tu viện Vườn Ươm trong đại giới đàn Tánh Thiên. Là đệ tử thứ 789 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Thủy Chung thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Thủy Nghiêm (tên gọi) Xem Minh Phương.

Thủy Lục Giải Oan Bình Đẳng Cứu Bạt Trai Đàn (nghi lễ)
Tên các Đại Trai Đàn Chẩn Tế Giải Oan được tổ chức trong thời gian Phái Đoàn Tăng Thân Quốc Tế của Mai Thôn Đạo Tràng về thăm viếng và hoằng hóa tại quê nhà lần thứ hai từ ngày 19 tháng 2 năm 2007 đến ngày 9 tháng 5 năm 2007. Ba Đại Trai Đàn Chẩn Tế Giải Oan, một tại Sài Gòn, một tại Huế và một tại Hà Nội được tổ chức để cầu nguyện và giải trừ oan khổ cho tất cả những ai đã từng gánh chịu hậu quả khắc nghiệt của cuộc chiến tranh, dù đã qua đời hay còn tại thế. Xem thêm Phổ Cáo Quốc Dân.

Thủy Tiên (Trăng Thủy Tiên) (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1982, thọ giới Sa Di Ni ngày 30 tháng 1 năm 2012 (30 tuổi), pháp danh Tâm Hạnh Khương, pháp tự Chân Trăng Thủy Tiên. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Cúc Đại Đóa. Thọ giới lớn ngày 23 tháng 3 năm 2016 trong đại giới đàn Ân Nghĩa tại Tu viện Vườn Ươm. Nhận truyền đăng ngày 3 tháng 9 năm 2022 tại tu viện Bích Nham với bài kệ truyền đăng:
Tâm sáng tỏ tựa Trăng Rằm
Thuỷ triều vang tiếng pháp âm Bi Từ
Tiên đang cứu giúp muôn người
Sá chi mệt mỏi đường đời quanh co.
Là đệ tử thứ 734 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Thủy Tiên thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Thủy Tinh (điện đường) Một cái hiên bằng kính trước nhà của Thầy Làng Mai ở Sơn Cốc. Vào mùa đông, những chậu lan và nhiều cây khác được chuyển vào hiên Thủy Tinh để Thầy chăm sóc, trong đó có cả cây ngọc lan và cây hoa mộc. Và hiên Thủy Tinh luôn tràn ngập các màu hoa và hương thơm dù là giữa mùa đông.

Thúy Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1984, tập sự xuất gia năm 2006 (22 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 3 tháng 3 năm 2007 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Nguyên Trung, pháp tự Chân Thúy Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Trầm Hương. Thọ giới lớn ngày 22 tháng 2 năm 2011 trong đại giới đàn Lắng Nghe. Nhận truyền đăng năm 2017 trong khoá tu xuất sĩ “together we are one” tổ chức tại Làng Mai Pháp với bài kệ:
Như chơn thâm Thúy kim ngôn
Nghiêm từ tánh giới sống còn ở đây
Vào dòng địa xúc phút giây
Tương dung lui tới chốn này rong chơi.
Là đệ tử thứ 419 của Thầy Làng Mai, sư cô Thúy Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Thuyên Nghiêm (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1990, tập sự xuất gia năm 2006 (16 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 03 tháng 03 năm 2007 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Diệu Ân, pháp tự Chân Thuyên Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Trầm Hương. Là đệ tử thứ 455 của Thầy Làng Mai, sư cô Thuyên Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Thuyết Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1985, tập sự xuất gia năm 2006 (21 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 3 tháng 3 năm 2007 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Chơn Hiền Nhàn, pháp tự Chân Thuyết Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Trầm Hương. Thọ Giới Lớn ngày 14 tháng 1 năm 2010 trong đại giới đàn Hoa Thuỷ Tiên. Nhận truyền đăng năm 2016 trong đại giới đàn Ân Nghĩa với bài kệ:
Thuyết giáo mãi mãi tùy cơ
Đoan nghiêm thân ý thuần từ bước chân
Giới hoa thơm tỏa biển tâm
Hương lan huynh đệ sớm hôm sum vầy.
Là đệ tử thứ 422 của Thầy Làng Mai, sư cô Thuyết Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái  Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Thư Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1970, tập sự xuất gia năm 2003 (33 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 13 tháng 12 năm 2003 tại chùa Từ Nghiêm – Làng Mai, pháp danh Tâm Diệu Kim, pháp tự Chân Thư Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Quế. Thọ giới Thức Xoa Ma Na năm 2005 trong đại giới đàn Cổ Pháp. Thọ giới lớn ngày 18 tháng 12 năm 2006 trong đại giới đàn Văn Lang. Nhận truyền đăng năm 2011 trong đại giới đàn Lắng Nghe tại Đạo tràng Mai Thôn với bài kệ truyền đăng:
Thư trung hữu Phật diệu trang nghiêm
Nhất hướng tâm nguyên nhất hướng thiền
Thiện lai Bồ tát thanh lương địa
Nhất bộ phiên thành nhất đóa liên.
Là đệ tử thứ 200 của Thầy Làng Mai, sư cô Thư Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Thử Tìm Dấu Chân Trên Cát (sách) Một tập thơ của Thầy Làng Mai do sư cô Chân Không sưu tập và ghi chú. Nhà xuất bản Lá Bối Châu Âu ấn hành năm 1980. Nhà xuất bản Phụ nữ phát hành tại Việt Nam năm 2019.

Thức Nghiêm (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1978, tập sự xuất gia năm 2005 (27 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 7 tháng 8 năm 2005 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Diệu Mẫu, pháp tự Chân Thức Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Hướng Dương. Là đệ tử thứ 262 của Thầy Làng Mai, sư cô Thức Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Thương Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1991, tập sự xuất gia năm 2008 (17 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 08 tháng 03 năm 2009 tại Chùa Từ Hiếu, pháp danh Tâm Liên Hoa, pháp tự Chân Thương Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Sen Vàng. Thọ giới lớn năm 2014 trong đại giới đàn Cam Lộ Vị. Nhận truyền đăng năm 2021 trong đại giới đàn Qua Bờ với bài kệ truyền đăng:
Chân trời sáng rỡ bước chân thiền
Lòng thương nuôi trí rộng vô biên
Nghiêm trang dâng Bụt tròn cuộc sống
Liên hoa một nụ, nở hồn nhiên.
Là đệ tử thứ 632 của Thầy Làng Mai, sư cô Thương Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Thương Yêu (Trăng Thương Yêu) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1990, tập sự xuất gia năm 2014 (24 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 18 tháng 12 năm 2014 tại Tu viện Vườn Ươm, pháp danh Tâm Quảng Thường, pháp tự Chân Trăng Thương Yêu. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Sồi Đỏ. Thọ giới lớn ngày 22 tháng 2 năm 2019 trong đại giới đàn Bây Giờ Ở Đây tại Tu viện Vườn Ươm. Là đệ tử thứ 878 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Thương Yêu thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Thương Yêu Theo Phương Pháp Bụt Dạy (sách) Một cuốn sách của Thầy Làng Mai do nhà Lá Bối, Hoa Kỳ ấn hành lần đầu năm 1995. Được dịch ra nhiều thứ tiếng và được tái bản nhiều lần ở nhiều nước trên thế giới. Bản dịch tiếng Anh dưới tựa đề Teachings on Love, do nhà Parallax ấn hành.

Thường Chiếu (Trăng Thường Chiếu) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1988, thọ giới Sa Di Ni ngày 28 tháng 4 năm 2013 (27 tuổi), pháp danh Tâm Diệu Lạc, pháp tự Chân Trăng Thường Chiếu. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Hoa Gạo. Thọ giới lớn ngày 22 tháng 2 năm 2017 tại Tu viện Vườn Ươm trong đại giới đàn Tánh Thiên. Là đệ tử thứ 794 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Thường Chiếu thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Thường Nghiêm (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, quốc tịch Mỹ, sinh năm 1973, thọ giới Sa Di Ni ngày 26 tháng 10 năm 1998 (25 tuổi) tại chùa Cam Lộ – Làng Mai, pháp danh Tâm Viên Nhất, pháp tự Chân Thường Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Sung. Thọ giới lớn năm 2001. Là đệ tử thứ 76 của Thầy Làng Mai, sư cô Thường Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Thường Trú (Trăng Thường Trú) (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1989, tập sự xuất gia năm 2012 (23 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 5 tháng 11 năm 2012, pháp danh Tâm Quảng Huy, pháp tự Chân Trăng Thường Trú. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Kim Ngân. Thọ giới lớn ngày 23 tháng 3 năm 2016 trong đại giới đàn Ân Nghĩa. Nhận truyền đăng năm 2022 trong khóa tu “Đã có đường đi rồi, con không còn lo sợ” với bài kệ truyền đăng:
Trăng treo đỉnh Thứu ngàn năm sáng
Thần khí trượng phu giữa núi sông
Tuỳ duyên thường trú nuôi hơi thở
Mỗi bước chân về rạng tổ phong.
Là đệ tử thứ 778 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Thường Trú thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Thưởng Nghiêm (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Đức, sinh năm 1979, tập sự xuất gia năm 2009 (29 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 08 tháng 03 năm 2009 tại Chùa Pháp Vân – Làng Mai, pháp danh Tâm Tín Xả, pháp tự Chân Thưởng Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Sen Vàng. Là đệ tử thứ 605 của Thầy Làng Mai, sư cô Thưởng Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Thượng Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1985, tập sự xuất gia năm 2006 (21 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 3 tháng 3 năm 2007 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Nhật Nguyệt, pháp tự Chân Thượng Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Trầm Hương. Thọ giới lớn năm 2010 trong đại giới đàn Hoa Thủy Tiên. Nhận truyền đăng trong đại giới đàn Bây Giờ Ở Đây năm 2019 tại Tu viện Vườn Ươm với bài kệ truyền đăng:
Sơ tâm hướng thượng đoan nghiêm
Bước chân địa xúc lặng yên ba đào
Đơn thuần hơi thở ra vào
Bốn ơn mãn nguyện trăng sao rạng ngời.
Là đệ tử thứ 425 của Thầy Làng Mai, sư cô Thượng Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Thượng Phương (Trăng Thượng Phương) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1985, thọ giới Sa Di Ni ngày 27 tháng 5 năm 2010 (25 tuổi), pháp danh Tâm Viên Ngọc, pháp tự Chân Trăng Thượng Phương. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Sen Xanh. Thọ giới lớn ngày 24 tháng 5 năm 2014 trong đại giới đàn Cam Lộ Vị tại Tu viện Vườn Ươm. Là đệ tử thứ 677 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Thượng Phương thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Tích môn (thuật ngữ) Thế giới hiện tượng có sinh, trú, dị, diệt, có, không, thời gian và không gian. Đối lại với bản môn – thế giới bản thể, vượt thoát không gian và thời gian. Xem thêm bản môn.

Tích Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, dân tộc Vân Kiều, sinh năm 1989, tập sự xuất gia năm 2005 (16 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 10 tháng 5 năm 2006 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Thanh Định, pháp tự Chân Tích Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Hải Đường. Thọ giới lớn năm 2010 trong đại giới đàn Hoa Thủy Tiên. Nhận truyền đăng năm 2016 trong đại giới đàn Ân Nghĩa tại Tu viện Vườn Ươm với bài kệ truyền đăng:
Công phu tích đức bao đời
Được thân thọ dụng ngời ngời uy nghiêm
Hương giải thoát tỏa khắp miền

Thong dong cất bước lên thuyền Đại Bi.
Là đệ tử thứ 384 của Thầy Làng Mai, sư cô Tích Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Tịch Chiếu (Trăng Tịch Chiếu) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1989, tập sự xuất gia năm 2015 (26 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 15 tháng 12 năm 2016 tại Tu viện Vườn Ươm, pháp danh Tâm Liên Thanh, pháp tự Chân Trăng Tịch Chiếu. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Mai Vàng. Là đệ tử thứ 988 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Tịch Chiếu thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Tiên Nghiêm (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1983, tập sự xuất gia năm 2005 (22 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 3 tháng 3 năm 2007 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Nguyên Anh, pháp tự Chân Tiên Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Trầm Hương. Là đệ tử thứ 415 của Thầy Làng Mai, sư cô Tiên Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Tiến Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1953, thọ giới Sa Di Ni ngày 3 tháng 3 năm 2007 (54 tuổi) tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Diệu Hòa, pháp tự Chân Tiến Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Trầm Hương. Nhận truyền đăng trong đại giới đàn Ân Nghĩa năm 2016 tại Tu viện Vườn Ươm với bài kệ truyền đăng:
Tinh tiến công phu một tấm lòng
Trang nghiêm đất Bụt bước thong dong
Vườn tâm hoa nở ngày chăm sóc
Sạch hết bao nhiêu lớp bụi trần.
Sư cô là mẹ của sư cô Khiết Nghiêm. Là đệ tử thứ 471 của Thầy Làng Mai, sư cô Tiến Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không ở Làng Mai.

Tiếng Đập Cánh Loài Chim Lớn (sách) Một tập thơ của Thầy Làng Mai được in chui ở Sài Gòn năm 1967, họa sĩ Hiếu Đệ trình bày bìa.

Tiếng Địch Chiều Thu (sách) Một tập thơ của Thầy Làng Mai do nhà xuất bản Long Giang, Sài Gòn ấn hành năm 1949, họa sĩ Nguyễn Trung vẽ bìa và minh họa. Đây là tập thơ đầu của Thầy được xuất bản.

Tiếp hiện (thuật ngữ) Tên một dòng tu mới mà Thầy Làng Mai sáng lập tại Việt Nam vào tháng 2 năm 1966. Tiếp có nghĩa là tiếp xúc, tiếp nhận, và Hiện có nghĩa là thực hiện. Mười bốn giới tiếp hiện là cột sống của dòng tu này thể hiện một đạo Bụt dấn thân (engaged Buddhism), một đạo Bụt nhập thế (đi vào cuộc đời). Sáu vị đầu tiên được thọ giới là Phan Thị Mai, Cao Ngọc Phượng, Phan Thúy Uyên, Đỗ Văn Khôn, Nguyễn Văn Phúc và Bùi Văn Thanh. Lễ thọ giới được tổ chức ngày 16 tháng Giêng năm Bính Ngọ (5.2.1966). Dòng tu này mở cửa cho cả hai giới xuất gia và tại gia. Cho đến nay (2009) số các vị thọ giới gia nhập vào chúng chủ trì trên thế giới đã lên trên con số 1000 người gồm hơn 30 quốc tịch khác nhau. Những vị chưa chính thức thọ giới, nhưng có tham gia những sinh hoạt của dòng tu này như tụng giới, pháp đàm, thiền hành, thiền tọa, làm mới, v.v… đều được xem là thành phần của chúng đồng sự. Tên của dòng tu bằng tiếng Anh là The Order of Interbeing, tiếng Pháp là L’ordre de l’interêtre. Những giải thích về 14 giới và giáo chế của dòng tu được trình bày trong sách Mười bốn giới Tiếp Hiện chú giải Interbeing. Hầu hết các vị giáo thọ xuất gia và tại gia được truyền đăng tại Làng Mai đều là những thành viên lâu năm của dòng tu Tiếp Hiện. Muốn được chính thức thọ giới Tiếp Hiện để trở nên một thành viên của chúng chủ trì, cần được sinh hoạt trong chúng đồng sự cho đến khi chứng tỏ là có khả năng tiếp nhận và hành trì giới luật Tiếp Hiện. Sau khi được tăng thân địa phương chấp nhận, giới tử phải tập sự ít nhất một năm trước khi được chính thức thọ giới. Xem thêm Mười bốn giới tiếp hiện.

Tiếp Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1992, tập sự xuất gia năm 2005 (13 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 3 tháng 3 năm 2007 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Quảng Lê, pháp tự Chân Tiếp Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Trầm Hương. Thọ giới lớn năm 2012 trong đại giới đàn Tình Huynh Đệ. Nhận truyền đăng năm 2021 trong đại giới đàn Qua Bờ với bài kệ truyền đăng:
Tay Bụt trao truyền nguyền tiếp nhận
Chân pháp an ban giữ nghiêm thân
Rừng thiêng bến cũ cùng quay gót
Ngàn thông khe suối bỗng reo mừng.
Là đệ tử thứ 467 của Thầy Làng Mai, sư cô Tiếp Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Tiếp Xúc Với Sự Sống (sách) Một cuốn sách trích đăng các bài giảng của Thầy Làng Mai năm 1992, xuất bản lần đầu (không rõ năm) tại Việt Nam và được tái bản tại Việt Nam năm 2001.

Tiêu Dao (Trời Tiêu Dao) (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người  Việt Nam, sinh năm 1987, thọ giới Sa Di ngày 1 tháng 12 năm 2015, pháp danh Tâm Từ Pháp, pháp tự Chân  Trời Tiêu Dao. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Đan Mộc. Thọ giới lớn ngày 22 tháng 2 năm 2019 trong đại giới đàn Bây Giờ Ở Đây. Là đệ tử thứ 934 của Thầy Làng Mai, thầy Trời Tiêu Dao thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Tìm bình yên trong gia đình (sách) Một cuốn sách của Thầy Làng Mai, tập hợp nhiều câu hỏi vấn đáp của quý Phật tử, mọi người ở khắp nơi gửi về cho Thầy để giải đáp những vấn đề xoay quanh các mối quan hệ trong gia đình, giữa vợ với chồng, cha mẹ với con cái và cả cách vượt qua nỗi đau khi mất đi người thân v.v. Sách do Thái Hà Book phát hành tại Việt Nam năm 2017.

Tin Yêu (Trăng Tin Yêu) (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Indonesia, sinh năm 1976, tập sự xuất gia năm 2012 (36 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 4 tháng 7 năm 2012, pháp danh Deep Communication of the Heart, pháp tự Chân Trăng Tin Yêu. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Đỗ Quyên. Thọ giới lớn ngày 23 tháng 3 năm 2016 trong đại giới đàn Ân Nghĩa. Nhận truyền đăng năm 2022 với bài kệ truyền đăng:
Trăng quê hương vẫn sáng
Chí nguyện chưa từng quên
Niềm tin không phai nhạt
Đem yêu
 thương mọi miền
Là đệ tử thứ 754 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Tin Yêu thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Tín Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Triều Tiên, quốc tịch Mỹ, sinh năm 1978, tập sự xuất gia năm 1998 (20 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 09 tháng 08 năm 1998 tại chùa Từ Nghiêm – Làng Mai, pháp danh Tâm Lục Đạo, pháp tự Chân Tín Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Phong. Thọ giới lớn ngày 18 tháng 12 năm 2001 trong đại giới đàn Kỷ Nguyên Mới. Nhận truyền đăng năm 2006 trong đại giới đàn Cổ Pháp với bài kệ truyền đăng:
Giới thân che chở niềm Tin
Non cao thiền định trang Nghiêm cõi ngoài
Xuất trần thượng sĩ ai hay
Tuổi sông tuổi núi diễn bày pháp thân.
Là đệ tử thứ 72 của Thầy Làng Mai, sư cô Tín Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Tinh Khôi (tên gọi)
1. (Trời Tinh Khôi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1991, thọ giới Sa Di ngày 17 tháng 10 năm 2010 (19 tuổi), pháp danh Tâm Thiện Phát, pháp tự Chân Trời Tinh Khôi. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Trúc Vàng. Thọ giới lớn ngày 24 tháng 5 năm 2014 trong đại giới đàn Cam Lộ Vị tại Tu viện Vườn Ươm. Nhận truyền đăng năm 2021 trong đại giới đàn Qua Bờ với bài kệ truyền đăng:
Chân trời chứa cả thân tâm
Tinh khôi phụng hiến Từ ân trọn đời
Bước chân hơi thở thảnh thơi
Nhìn sâu hiện pháp sáng lời dấn thân.
Là đệ tử thứ 699 của Thầy Làng Mai, thầy Trời Tinh Khôi thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.
2. (Trăng Tinh Khôi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1995, tập sự xuất gia năm 2015 (20 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 12 tháng 5 năm 2015 tại Tu viện Vườn Ươm, pháp danh Tâm Hiếu Kiên, pháp tự Chân Trăng Tinh Khôi. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Hoàng Yến. Là đệ tử thứ 957 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Tinh Khôi thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Tinh Nghiêm (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1982, tập sự xuất gia năm 2005 (23 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 10 tháng 5 năm 2006 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Quảng Hạnh, pháp tự Chân Tinh Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Hải Đường. Thọ giới lớn năm 2010 trong đại giới đàn Hoa Thủy Tiên. Nhận truyền đăng năm 2017 trong đại giới đàn Tánh Thiên tại Tu viện Vườn Ươm với bài kệ truyền đăng:
Giới thân trọn vẹn tinh nguyên
Kho tàng pháp bảo thâm uyên trao rồi
Nghiêm trì hạnh nguyện cứu đời
Bước vào biển tuệ xa rời chốn mê.
Là đệ tử thứ 366 của Thầy Làng Mai, sư cô Tinh Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Tinh Tấn (Trăng Tinh Tấn) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, quốc tịch Hà Lan, sinh năm 1990, thọ giới Sa Di Ni ngày 18 tháng 12 năm 2014 (24 tuổi), pháp danh Tâm Huyền Học, pháp tự Chân Trăng Tinh Tấn. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Sồi Đỏ. Thọ giới lớn ngày 22 tháng 2 năm 2019 trong đại giới đàn Bây Giờ Ở Đây tại Làng Mai Pháp. Là đệ tử thứ 901 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Tinh Tấn thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Tình Huynh Đệ (cơ sở) Một cư xá dành cho các thầy tại xóm Tùng Xanh, tu viện Bích Nham.

Tình Người (sách) Một cuốn sách của Thầy Làng Mai, ký bút hiệu Tâm Quán, viết về cuộc đời của tác giả khi còn là chú điệu, do nhà xuất bản Lá Bối, Sài Gòn ấn hành năm 1964, và được tái bản nhiều lần. Bản dịch tiếng Anh tựa đề My Master’s Robe, do nhà Parallax ấn hành.

Tỉnh Thức (Trời Tỉnh Thức) (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1994, thọ giới Sa Di ngày 23 tháng 3 năm 2011 (17 tuổi), pháp danh Tâm Thiện Niệm, pháp tự Chân Trời Tỉnh Thức. Thầy thuộc gia đình Cây Trúc Xanh. Thọ giới lớn ngày 23 tháng 3 năm 2016 trong đại giới đàn Ân Nghĩa tại Tu viện Vườn Ươm. Là đệ tử thứ 712 của Thầy Làng Mai, thầy Trời Tỉnh Thức thuộc thế hệ thứ 43 tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

1. (Trời Tĩnh Lặng) (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1975, thọ giới Sa Di ngày 17 tháng 10 năm 2010 (35 tuổi), pháp danh Tâm Quảng Thái, pháp tự Chân Trời Tĩnh Lặng. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Trúc Vàng. Thọ giới lớn ngày 24 tháng 5 năm 2014 trong đại giới đàn Cam Lộ Vị tại Tu viện Vườn Ươm. Nhận truyền đăng năm 2021 trong đại giới đàn Qua Bờ với bài kệ truyền đăng:
Trời khuya vang vọng tiếng chuông ngân
Tĩnh lặng sáu căn gột cấu trần
Đi vào thiền định không vô tướng
Dứt trừ vọng kiến trở về chân.
Là đệ tử thứ 700 của Thầy Làng Mai, thầy Trời Tĩnh Lặng thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.
2. (sách) Một cuốn sách của Thầy Làng Mai, chuyển ngữ từ nguyên bản tiếng Anh Silence. Sách do Thái Hà Book phát hành tại Việt Nam năm 2017.

Tĩnh Mặc (Trăng Tĩnh Mặc) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Indonesia, sinh năm 1985, thọ giới Sa Di Ni ngày 1 tháng 12 năm 2015 (30 tuổi), pháp danh Awakening Source Of The Heart, pháp tự Chân Trăng Tĩnh Mặc. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Đan Mộc. Thọ giới lớn ngày 3 tháng 10 năm 2021 trong đại giới đàn Qua Bờ tổ chức tại tu viện Lộc Uyển. Là đệ tử thứ 933 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Tĩnh Mặc thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Tĩnh Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1985, tập sự xuất gia năm 2006 (21 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 3 tháng 3 năm 2007 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Thanh Nhuận, pháp tự Chân Tĩnh Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Trầm Hương. Thọ giới lớn năm 2010 trong đại giới đàn Hoa Thủy Tiên. Nhận truyền đăng trong đại giới đàn Ân Nghĩa năm 2016 tại Làng Mai Pháp với bài kệ truyền đăng:
Tĩnh lặng uy nghiêm dòng tịnh thuỷ
Suối từ ngọt lịm rưới ngàn phương
Tình sâu nghĩa nặng mong đền đáp
Lòng dạ sắc son ước hiểu thương.
Là đệ tử thứ 424 của Thầy Làng Mai, sư cô Tĩnh Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Tịnh Độ (Trăng Tịnh Độ) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Pháp, sinh năm 1962, tập sự xuất gia năm 2013 (51 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 8 tháng 12 năm 2013 tại Làng Mai Pháp, pháp tự Chân Trăng Tịnh Độ. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Đoàn. Thọ giới lớn ngày 22 tháng 02 năm 2017 trong đại giới đàn Tánh Thiên. Là đệ tử thứ 819 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Tịnh Độ thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9.

Tịnh độ cầm tay (thuật ngữ) Xem mỗi bước chân đi vào tịnh độ.

Tịnh độ hiện tiền (thuật ngữ) Xem mỗi bước chân đi vào tịnh độ.

Tịnh Chiếu (Trăng Tịnh Chiếu) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1944, thọ giới Sa Di Ni ngày 30 tháng 1 năm 2012 (68 tuổi), pháp danh Tâm Nguyên Hòa, pháp tự Chân Trăng Tịnh Chiếu. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Cúc Đại Đóa. Sư cô là mẹ của sư cô Thẩm Nghiêm, sư cô Mặc Nghiêm và thầy Pháp Giao. Là đệ tử thứ 751 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Tịnh Chiếu thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Sư cô thị tịch ngày 2 tháng 5 năm 2024.

Tịnh Hạnh (tên gọi) Sư Bà Tịnh Hạnh, đệ tử của hòa thượng Hành Trụ. Trú trì chùa Bồ Đề, Sài Gòn. Đến Làng Mai từ năm 1999. Được Thầy Làng Mai truyền đăng với bài kệ truyền đăng như sau:
Tịnh ý khởi trong thời dĩ vãng.
Hạnh môn mở rộng cửa tương lai.
Mùa xuân ai đợi thềm hương ngát.
Hoa nở thông reo chốn tuyệt vời.
Sư bà Tịnh Hạnh thuộc thế hệ thứ 42 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 8 của phái Liễu Quán.

Tịnh Hằng (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ tu học theo pháp môn Làng Mai. Người Việt Nam, thọ giới Sa Di Ni năm 1998 tại Việt Nam, pháp danh Nhật Viên, pháp tự Tịnh Hằng. Thọ giới lớn ngày 9 tháng 1 năm 2003 trong đại giới đàn Đã Về Đã Tới. Được Thầy Làng Mai truyền đăng năm 2007 trong đại giới đàn Phương Bối với bài kệ truyền đăng như sau:
Ai hay suối Tịnh gặp sông Hằng.
Bụt cũng tâm mà cõi cũng tâm.
Hiện pháp lạc cư thường tự tại.
Phạn âm tấu khúc hải triều âm.
Đến Làng Mai từ năm 2002. Hiện đang sinh hoạt với tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Tịnh khẩu (phép tu) Phép giữ im lặng để giúp thực tập chánh niệm về ngôn ngữ. Chúng ta không nói, không trò chuyện để lắng nghe tiếng nói của tư duy và ngôn ngữ ở trong ta, quán chiếu xem những tư duy và ngôn ngữ đó xuất phát từ những thấy biết nào, những nội kết nào. Thời gian tịnh khẩu là thời gian quán chiếu. Ta tịnh khẩu không phải vì ta không được phép nói. Khi thực tập pháp môn này, mỗi người xin phép đại chúng được sống trong im lặng trong thời gian nhất định. Như vậy không phải là để tránh xung đột với người khác mà đó là một cơ hội rất lớn để mình có thể nhìn rõ bản chất của tư duy và cái thấy của mình. Nếu không duy trì sự im lặng đó thì chúng ta mất cơ hội quán chiếu. Tiếng Anh gọi là noble silence. Xem thêm Im lặng hùng tráng.

Tịnh Lạc (Trời Tịnh Lạc) (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1995, thọ giới sa di ngày 27 tháng 5 năm 2010 (15 tuổi), pháp danh Tâm Nguyên Quang, pháp tự Chân Trời Tịnh Lạc. Thầy thuộc gia đình xuất gia cây Sen Xanh. Thọ giới lớn ngày 23 tháng 3 năm 2016 trong đại giới đàn Ân Nghĩa tại Tu viện Vườn Ươm. Là đệ tử thứ 684 của Thầy Làng Mai, thầy Trời Tịnh Lạc thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Tịnh Mãn (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam, người Việt Nam. Được Thầy Làng Mai truyền đăng năm 1999 với bài kệ truyền đăng như sau:
Tịnh độ bày ra trong mỗi bước.
Mãn điều nguyện ước cả xưa sau.
Chí trai lấp biển dời non được.
Quét sạch nhân gian mọi hận sầu.

Tịnh Mặc (Trăng Tịnh Mặc) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1998, thọ giới Sa Di Ni  ngày 18 tháng 12 năm 2014 (16 tuổi), pháp danh Tâm Nguyên Hiền, pháp tự Chân Trăng Tịnh Mặc. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Sồi Đỏ. Là đệ tử thứ 907 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Tịnh Mặc thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Tịnh Minh (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ tu học theo pháp môn Làng Mai, người Việt Nam. Được Thầy Làng Mai truyền đăng năm 2004 trong đại giới đàn Đoàn Tụ với bài kệ truyền đăng:
Định tuệ Tịnh tam nghiệp.
Giới đức chiếu quang Minh.
Ruộng mía vườn dâu sông núi cũ.
Ngàn năm hào khí tỏa anh linh.

Tịnh Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Trung Quốc, quốc tịch Mỹ, sinh năm 1950, tập sự xuất gia năm 1992 (42 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 31 tháng 12 năm 1992 tại Chùa Pháp Vân – Làng Mai, pháp danh Tâm Diệu Hiện, pháp tự Chân Tịnh Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Con Khỉ. Thọ giới lớn ngày 5 tháng 8 năm 1994 trong đại giới đàn Hương Tích. Nhận truyền đăng năm 2003 trong đại giới đàn Đã Về Đã Tới với bài kệ truyền đăng:
Tịnh tâm sen nở bốn mùa
Trang Nghiêm cõi Bụt vân du tháng ngày
Cánh bằng rộng mở đường mây
Sao về trước ngõ, trăng đầy lối xưa.
Là đệ tử thứ 14 của Thầy Làng Mai, sư cô Tịnh Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Tịnh Quán (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ tu học theo pháp môn Làng Mai. Người Việt Nam. Được Thầy Làng Mai truyền đăng năm 2007 trong đại giới đàn Phương Bối với bài kệ truyền đăng như sau:
Chân quán đưa về Thanh Tịnh Quán.
Diệu âm mở lối Hải Triều Âm.
Mây hồng huân tập về non cũ.
Xướng khúc vô sinh nhịp đại đồng.
Sư cô Tịnh Quán thuộc thế hệ thứ 44 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 10 của phái Liễu Quán.

Tịnh Quang (tên gọi)
1. Thượng Tọa Thích Tịnh Quang, trụ trì chùa Khuông Việt ở Paris, người đã xướng tụng các kinh văn và phép ngữ trong sách Nhật Tụng Thiền Môn năm 2000, ghi thành nhiều đĩa CD. Các bài xướng tụng này có thể tải xuống từ trang nhà Làng Mai.

2. Một vị giáo thọ xuất gia nữ tu học theo pháp môn Làng Mai. Người Việt Nam, thọ giới Sa di ni năm 1997 tại Việt Nam, pháp danh Nhật Thuận, pháp tự Tịnh Quang. Thọ giới lớn năm 2004. Đến Làng Mai từ năm 2004. Nhận truyền đăng ngày 1 tháng 3 năm 2012 trong đại giới đàn Tình Huynh Đệ tại Làng Mai với bài kệ:
Trăng rằm tịnh thủy lộ linh quang
Vũ trụ bừng lên ánh tỏ tường
Một đoá trà mi vừa hé cánh
Lòng không vướng bận, trí thênh thang.
Sư cô Tịnh Quang thuộc thế hệ thứ 42 của tông Lâm Tế.

Tịnh Tạng (tên gọi) Một vị xuất gia nam tu học theo pháp môn Làng Mai. Người Việt Nam, quốc tịch Canada, sinh năm 1990, tập sự xuất gia năm 2003 (13 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 1 tháng 8 năm 2006 (16 tuổi) tại Canada, pháp danh Trung Định, pháp tự Tịnh Tạng. Là đệ tử của Thầy Pháp Hòa gốc tu viện Trúc Lâm – Canada. Đến Làng Mai từ năm 2006. Sư chú thuộc thế hệ thứ 43 tông Lâm Tế chánh tông. Hiện đang sinh hoạt với tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Tịnh Thường (tên gọi)
1. Sư Bà Tịnh Thường, đệ tử của Hòa Thượng Hành Trụ. Trú trì chùa Phổ Đà, Sài Gòn. Đến Làng Mai từ năm 1999. Được Thầy Làng Mai truyền đăng năm 2002 trong đại giới đàn Đã Về Đã Tới với bài kệ truyền đăng như sau:
Tịnh tâm sen nở đóa chân Thường
Năm sắc mây lành chiếu một phương
Trái tim thích nữ ngời hoa tạng
Tông phong một nét khéo thừa đương.
Sư Bà Tịnh Thường thuộc thế hệ thứ 42 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 8 của phái Liễu Quán.
2. (Trăng Tịnh Thường) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1971, thọ giới Sa Di Ni ngày 4 tháng 7 năm 2012 (41 tuổi), pháp danh Tâm Quảng Bảo, pháp tự Chân Trăng Tịnh Thường. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Đỗ Quyên. Thọ giới lớn ngày 23 tháng 3 năm 2016 trong đại giới đàn Ân Nghĩa. Nhận truyền đăng năm 2022 trong khóa tu “Đã có đường đi rồi, con không còn lo sợ” với bài kệ truyền đăng:
Trăng không tròn không khuyết
Khắp chốn là quê hương
Kiện hành trời phương ngoại
Đẹp nếp sống tịnh thường.
Là đệ tử thứ 755 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Tịnh Thường thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Tịnh Trú (Trời Tịnh Trú) (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người gốc Việt Nam, quốc tịch Mỹ, sinh năm 1982, thọ giới Sa Di ngày 18 tháng 12 năm 2014 (32 tuổi), pháp danh Tâm Thiên, pháp tự Chân Trời Tịnh Trú, thuộc gia đình xuất gia Cây Sồi Đỏ. Thọ giới lớn tại Làng Mai Pháp ngày 22 tháng 2 năm 2019 trong đại giới đàn Bây Giờ  Ở Đây. Là đệ tử thứ 881 của Thầy Làng Mai, thầy Trời Tịnh Trú thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Tịnh Vân (Trời Tịnh Vân) (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 2003, thọ giới Sa Di ngày 16 tháng 6 năm 2019 (16 tuổi) tại Tu viện Vườn Ươm, pháp danh Tâm Giác Hỷ, pháp tự Chân Trời Tịnh Vân, thuộc gia đình xuất gia Cây Nguyệt Quế. Thọ giới lớn ngày 12 tháng 2 năm 2023 trong đại giới đàn Trừng Quang. Là đệ tử thứ 1119 của Thầy Làng Mai, thầy Trời Tịnh Vân thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Tỏ Rạng (Trời Tỏ Rạng) (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1996, thọ giới Sa Di ngày 2 tháng 8 năm 2015 (19 tuổi) tại Tu viện Vườn Ươm, pháp danh Tâm Từ Hòa, pháp tự Chân Trời Tỏ Rạng. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Sala. Thọ giới lớn ngày 22 tháng 2 năm 2019 tại Tu viện Vườn Ươm trong đại giới đàn Bây Giờ Ở Đây. Là đệ tử thứ 917 của Thầy Làng Mai, thầy Trời Tỏ Rạng thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Tỏ Tường (Trăng Tỏ Tường) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 2000, thọ giới Sa Di ngày 5 tháng 11 năm 2012 (12 tuổi), pháp danh Tâm Thiện Tuệ, pháp tự Chân Trăng Tỏ Tường. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Kim Ngân. Là đệ tử thứ 787 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Tỏ Tường thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Toại Nghiêm (tên gọi) Một vị  giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1963, tập sự xuất gia năm 2006 (43 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 3 tháng 3 năm 2007 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Diệu Thuần, pháp tự Chân Toại Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Trầm Hương.  Thọ giới lớn năm 2010 trong đại giới đàn Hoa Thủy Tiên. Nhận truyền đăng trong đại giới đàn Ân Nghĩa năm 2016 tại Tu viện Vườn Ươm với bài kệ truyền đăng:
Một nhà toại nguyện nhờ đức lớn
Thiền lâm nghiêm giữ chốn anh linh
Trời Quang lóng lánh màu châu ngọc
Trăng Tỏ mượt mà lộc tinh minh.
Là đệ tử thứ 472 của Thầy Làng Mai, sư cô Toại Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Sư cô là mẹ của thầy Pháp  Lâm, thầy Pháp Anh và sư cô Lộc Nghiêm.

Toàn Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1990, tập sự xuất gia năm 2005 (15 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 3 tháng 3 năm 2007 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Thanh Trú, pháp tự Chân Toàn Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Trầm Hương. Thọ giới lớn năm 2011 trong đại giới đàn Lắng Nghe. Nhận truyền đăng năm 2016 trong đại giới đàn Ân Nghĩa với bài kệ truyền đăng:
Phước huệ song toàn trang dũng sĩ
Hương thiền nghiêm tịnh đức từ bi
Ung dung phụng sự không ngừng nghỉ
Mây trắng đi về vẫn thong dong.
Là đệ tử thứ 452 của Thầy Làng Mai, sư cô Toàn Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Touching Peace (sách) Một cuốn sách nguyên bản tiếng Anh phiên tả một số bài giảng của Thầy Làng Mai do nhà xuất bản Parallax Press ấn hành năm 1993 tại Hoa Kỳ. Được dịch ra nhiều thứ tiếng và xuất bản ở nhiều nước trên thế giới.

Tố (sách) Tập truyện ngắn gồm Tố, Thiều và Lan của Thầy Làng Mai do nhà xuất bản Lá Bối Châu Âu ấn hành năm 1980. Sau này Tố lấy tên là Thạch Lang, được dịch ra nhiều thứ tiếng và tái bản nhiều lần. Bản tiếng Pháp là L’enfant de Pierre, do nhà Albert Michel ấn hành.

Tố Nghiêm (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Đức, sinh năm 1969, thọ giới Sa Di Ni ngày 09 tháng 08 năm 1998 (29 tuổi) tại chùa Từ Nghiêm – Làng Mai, pháp danh Tâm Truyền Tham, pháp tự Chân Tố Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Phong. Thọ giới lớn năm 2001. Là đệ tử thứ 69 của Thầy Làng Mai, sư cô Tố Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Tổ tiên huyết thống (thuật ngữ) Mỗi người chúng ta đều có hai dòng tổ tiên: tổ tiên huyết thống và tổ tiên tâm linh. Tổ tiên huyết thống đã trao truyền lại cho chúng ta hình hài, xương thịt này, đồng thời cũng trao truyền cả những kinh nghiệm, khổ đau, hạnh phúc, ước mơ và tuệ giác của các vị. Sự thực tập của ta là ý thức được sự có mặt của tổ tiên huyết thống trong từng tế bào cơ thể và trong tâm thức. Những hạt giống tốt về thân cũng như về tâm, đã được trao truyền, ta thực tập để bảo hộ, bồi đắp và phát triển. Những hạt giống tiêu cực về thân cũng như về tâm, ta thực tập để chuyển hóa, và như thế ta sẽ không trao truyền lại cho các thế hệ tương lai những hạt giống khổ đau. Thực tập ba cái lạy và năm cái lạy thì ta buông bỏ được những hờn oán, buồn khổ và trách móc đối với tổ tiên hoặc con cháu, làm cho thân tâm được khỏe nhẹ, nuôi dưỡng được năng lượng hiểu biết, từ bi và sức khỏe của thân cũng như tâm, và trao truyền lại cho các thế hệ tương lai. Xem ba cái lạy, năm cái lạytổ tiên tâm linh.

Tổ tiên tâm linh (thuật ngữ) Những thế hệ đi trước đã trao truyền cho ta nếp sống tâm linh. Tổ tiên tâm linh đối với người Phật tử gồm có Bụt Thích Ca, các vị Tổ Sư và thầy Bổn Sư. Sinh ra trong đời sống tâm linh, ta bắt đầu nhận diện được tổ tiên tâm linh, thấy Bụt và các vị Tổ Sư là gốc rễ của mình. Ta tiếp nhận nguồn năng lượng của tổ tiên tâm linh, nuôi dưỡng nguồn năng lượng ấy và truyền đạt nguồn năng lượng ấy cho con cháu tâm linh của ta. Nguồn năng lượng này làm cho đời sống sáng đẹp, tốt lành và có ý nghĩa vì bản chất của nó là trí tuệ và từ bi. Có đời sống tâm linh, ta có thể tiếp xúc với tổ tiên tâm linh của ta nơi chính bản thân ta, thừa hưởng được năng lượng tâm linh ấy để học hỏi, thực tập, chuyển hóa và giúp đời. Xem ba cái lạy, năm cái lạy tổ tiên huyết thống.

Tôn Nghiêm(tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Pháp, sinh năm 1984, tập sự xuất gia năm 2004 (20 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 1 tháng 2 năm 2005 tại chùa Hoằng Pháp, Việt Nam, pháp danh Montagne Paisible du Coeur, pháp tự Chân Tôn Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Vú Sữa. Thọ giới lớn ngày 5 tháng 1 năm 2008 tại Làng Mai trong đại giới đàn Thanh Lương Địa. Là đệ tử thứ 229 của Thầy Làng Mai, sư cô Tôn Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Tông Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1985, tập sự xuất gia năm 2005 (20 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 7 tháng 8 năm 2005 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Nhuận Xuất, pháp tự Chân Tông Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Hướng Dương. Thọ giới lớn ngày 12 tháng 01 năm 2009 tại chùa Từ Hiếu trong đại giới đàn Mùa Sen Mới. Nhận truyền đăng ngày 21 tháng 2 năm 2013 tại Làng Mai với bài kệ:
Tông chỉ đạo Thiền thông suốt
Một đời giới hạnh đoan nghiêm
Sẵn có căn cơ mầu nhiệm
Trong veo dòng Pháp ngọc tuyền.
Là đệ tử thứ 300 của Thầy Làng Mai, sư cô Tông Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Trai Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Nhật Bản, sinh năm 1976, thọ giới Sa Di Ni ngày 21 tháng 11 năm 2009 (33 tuổi), pháp danh Peaceful Lotus of The Heart, pháp tự Chân Trai Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Sen Hồng. Thọ giới lớn ngày 24 tháng 5 năm 2014 trong đại giới đàn Cam Lộ Vị. Nhận truyền đăng năm 2020 trong khóa tu xuất sĩ tại Viện Phật học Ứng dụng Châu Âu với bài kệ truyền đăng:
Purification by abstinence adorns the sky
As the north star shows the way across the ocean
The music of the breathing is the deep harmony
Of the stars and the planets and rising tide.
Là đệ tử thứ 650 của Thầy Làng Mai, sư cô Trai Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Trái Tim Của Bụt (khóa tu, sách)
1
. Tên một khóa tu 21 ngày được tổ chức tại Làng Mai năm 1996 (the Heart of the Buddha).
2. Một cuốn sách phiên tả từ băng giảng các bài pháp thoại về Phật Pháp căn bản của Thầy Làng Mai do Nhà xuất bản Lá Bối, Hoa Kỳ ấn hành năm 1997. Nhà xuất bản Tổng Hợp Tp. HCM ấn hành năm 2009. Được dịch ra và xuất bản ở nhiều nước. Bản dịch tiếng Anh tựa đề The Heart Of the Buddha’s Teaching, do nhà Parallax ấn hành.

Trái Tim Của Hiểu Biết (sách) Một cuốn sách của Thầy Làng Mai do nhà Lá Bối, Hoa Kỳ xuất bản năm 1991, in tại Việt Nam năm 1991. Nội dung là những lời giảng về Tâm Kinh Bát Nhã, được dịch ra nhiều thứ tiếng và được tái bản nhiều lần ở nhiều nước trên thế giới. Bản dịch tiếng Anh với tựa đề The Heart Of Understanding, do nhà Parallax ấn hành.

Trái tim của Trúc Lâm đại sĩ (sách) Một cuốn sách của Thầy Làng Mai, giảng giải về bài phú Cư trần lạc đạo của vua Trần Nhân Tông, do Phương Nam Book phát hành năm 2009.

Trái Tim Mặt Trời (sách) Một cuốn sách của Thầy Làng Mai do nhà Lá Bối, Châu Âu ấn hành năm 1982, được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới và được tái bản nhiều lần. Là một trong những cuốn sách dạy về thực tập chánh niệm cơ bản của Thầy. Bản dịch tiếng Anh tựa đề The Sun My Heart. Nhà xuất bản Văn Hóa Sài Gòn ấn hành năm 2007.

Trái trăng vàng ửng chín (bài hát) Một bài hát, lời của Thầy Làng Mai, sư cô Chân Không phổ nhạc.

Trái trăng vàng ửng chín.
Mây bạc thong dong đi.
Chắp tay sen búp nở.
Nụ hé cánh từ bi.
Bụt hiện hoa hàm tiếu.
Suối ca dòng nước trong.
Ta bà thành Tịnh độ.
Đầu núi áng mây hồng.

Trạm Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, dân tộc Vân Kiều, sinh năm 1988, tập sự xuất gia năm 2005 (17 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 10 tháng 5 năm 2006 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Thanh Thi, pháp tự Chân Trạm Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Hải Đường. Thọ giới lớn năm 2010 trong đại giới đàn Hoa Thủy Tiên. Nhận truyền đăng trong đại giới đàn Ân Nghĩa năm 2016 tại Làng Mai Pháp với bài kệ truyền đăng:
Trạm nhiên dấu ấn vô sinh
Nghiêm từ tỏa sáng hòa bình bước chân
Truyền thông bi thính xa gần
Vầng trăng vằng vặc hồ tâm tăng đoàn.
Là đệ tử thứ 381của Thầy Làng Mai, sư cô Trạm Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Trang Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1983, tập sự xuất gia năm 2002 (19 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 26 tháng 5 năm 2002 tại chùa Từ Nghiêm – Làng Mai, pháp danh Tâm Hải, pháp tự Chân Trang Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Xoan. Thọ giới lớn ngày 14 tháng 1 năm 2006 trong đại giới đàn Cổ Pháp. Nhận truyền đăng năm 2010 trong đại giới đàn Thuỷ Tiên tại Đạo tràng Mai Thôn với bài kệ:
Nếp xưa hạnh cũ tinh cần
Trang nghiêm niệm lực pháp thân tài bồi
Gió trên đỉnh Thứu reo vui
Búp tay sen nở chào trời rạng đông.

Điểm trang dụng trí lực
Nghiêm tịnh trượng bi hàng
Đào hồng kiêm liễu lục
Đồng xướng diệu cao thanh.
Là đệ tử thứ 160 của Thầy Làng Mai, sư cô Trang Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Trang nhà Làng Mai (thuật ngữ) Địa chỉ trang nhà tiếng Việt: www.langmai.org; trang nhà tiếng Anh: www.plumvillage.org; trang nhà tiếng Pháp: www.villagedespruniers.net; trang nhà các tăng thân tu học theo pháp môn Làng Mai tại Việt Nam: www.phuongboi.org.

Tráng Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1977, tập sự xuất gia năm 2005 (28 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 7 tháng 8 năm 2005 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Diệu Hạnh, pháp tự Chân Tráng Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Hướng Dương. Thọ giới lớn ngày 12 tháng 01 năm 2009 tại chùa Từ Hiếu trong đại giới đàn Mùa Sen Mới. Nhận truyền đăng ngày 21 tháng 2 năm 2013 tại Làng Mai với bài kệ:
Tha thiết lời kinh hùng tráng
Đưa người về cõi tịnh nghiêm
Sen nở giữa lòng đất Mẹ
Trăng khuya soi sáng bên thềm.
Là đệ tử thứ 261 của Thầy Làng Mai, sư cô Tráng Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Transformation at the Base (sách) Một cuốn sách bằng tiếng Anh được phiên tả từ bài giảng của Thầy Làng Mai trong khóa tu 7 ngày tại Key West năm 1997 về Duy Biểu Học. Nhà Parallax Press xuất bản năm 2001.

Trăng Đầu Non (điện đường) Tên một thiền đường thuộc Xóm Vững Chãi, tu viện Lộc Uyển.

Trăng Rằm (điện đường)
1. Một thiền đường thuộc Tổ Đình Từ Hiếu, Huế.
2. Một thiền đường tại chùa Từ Nghiêm, Xóm Mới.
3. (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1993, tập sự xuất gia năm 2009 (15 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 27 tháng 5 năm 2010 tại Tu viện Vườn Ươm, pháp danh Tâm Phương Châu, pháp tự Chân Trăng Rằm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Sen Xanh. Thọ giới lớn ngày 24 tháng 5 năm 2014 trong đại giới đàn Cam Lộ Vị. Nhận truyền đăng năm 2020 trong khóa tu xuất sĩ tại Viện Phật học Ứng dụng Châu Âu với bài kệ truyền đăng:
Tánh giác trong lành nghiêm giới định
Trăng rằm viên mãn ước nguyền xưa
Sáng soi an tịnh thân tuệ pháp 
Đuốc thiêng tổ tổ chân truyền thừa.
Là đệ tử thứ 679 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Rằm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Trăng Tỏ (Cơ sở) Một xóm dành cho các sư cô, thuộc Tu viện Vườn Ươm.

Trân Nghiêm(tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1982, tập sự xuất gia năm 2003 (21 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 26 tháng 10 năm 2003 tại chùa Từ Nghiêm – Làng Mai, pháp danh Tâm Quảng Nhơn, pháp tự Chân Trân Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Cẩm Lai. Thọ giới lớn ngày 18 tháng 12 năm 2006 trong đại giới đàn Văn Lang. Nhận truyền đăng năm 2011 trong đại giới đàn Lắng Nghe tại Đạo tràng Mai Thôn với bài kệ truyền đăng:
Trái tim trân quý ngày nào
Trang nghiêm đất tịnh, trăng sao rạng ngời
Đăng trình bước ấy thảnh thơi
Giới thân sáng đẹp tài bồi pháp thân.
Là đệ tử thứ 196 của Thầy Làng Mai, sư cô Trân Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Tri giác sai lầm (thuật ngữ) Vọng tưởng, cái thấy sai lạc, cái hiểu sai lạc về thực tại bản thân và hoàn cảnh, nguồn gốc của khổ đau, sợ hãi, ganh tị, giận hờn và tuyệt vọng.

Tri Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1980, tập sự xuất gia năm 2005 (25 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 7 tháng 8 năm 2005 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Diệu Liên, pháp tự Chân Tri Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Hướng Dương. Thọ giới lớn ngày 12 tháng 01 năm 2009 tại chùa Từ Hiếu trong đại giới đàn Mùa Sen Mới. Nhận truyền đăng ngày 29 tháng 4 năm 2013 tại Tu viện Vườn Ươm với bài kệ:
Liễu tri vạn pháp là vô ngã
Trang nghiêm tịnh độ chính nơi này
Đã có tăng thân trong cuộc sống
Cơ duyên hóa độ ở tầm tay.
Là đệ tử thứ 291 của Thầy Làng Mai, sư cô Tri Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Tri sự (chức vụ) Một vị xuất gia được chúng bầu ra để phối trí công việc chấp tác trong chúng, có thể giữ trách vụ một năm hay ít hơn. Chức vụ này rất khiêm nhượng, vì vậy người được bầu ra chỉ cần có tài năng phục vụ đại chúng chứ không cần có hạ lạp cao, không giống chức vụ tri sự trong truyền thống vốn là một chức vị chỉ đứng sau chức vị trụ trì. Tiếng Anh gọi là work coordinator nghĩa là người điều hành chấp tác.

Trì Nghiêm (tên gọi)Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Úc, sinh năm 1959, tập sự xuất gia năm 2009 (50 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 08 tháng 03 năm 2009 tại Chùa Pháp Vân – Làng Mai, pháp danh Tâm Vững Tỉnh – Steady Awareness of the Heart, pháp tự Chân Trì Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Sen Vàng. Thọ giới lớn ngày 27 tháng 2 năm 2012 tại trong đại giới đàn Tình Huynh Đệ. Nhận truyền đăng năm 2018 trong Khoá tu xuất sĩ diễn ra tại Đạo tràng Mai Thôn với bài kệ truyền đăng:
Holding the heritage of both ancestral lines
Our Pure Land is already adorned
Firmly rooted, fearlessly embracing our true nature
Freely offering joy and healing without discrimination
Là đệ tử thứ 594 của Thầy Làng Mai, sư cô Trì Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Trí Duyên (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ tu theo pháp môn Làng Mai, gốc chùa Linh Sơn, Pháp. Người Việt Nam, quốc tịch Úc, sinh năm 1965, xuất gia năm 1991; được Thầy Làng Mai truyền đăng năm 2002 với bài kệ truyền đăng:
Trí sáng lên đường gặp phúc Duyên.
Đài sen nối sáp đạt chân truyền.
Tuyết sương che chở trời phương ngoại.
Hoa nở bên thềm nguyệt dọi hiên.
Hiện đang sinh hoạt với tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Trí Độ (Trời Trí Độ) (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1993, thọ giới Sa Di ngày 22 tháng 3 năm 2020 (27 tuổi), pháp danh Tâm Đức Thành, pháp tự Chân Trời Trí Độ, thuộc gia đình xuất gia Cây Me. Thọ giới lớn ngày 12 tháng 2 năm 2023 trong đại giới đàn Trừng Quang. Là đệ tử thứ 1149 của Thầy Làng Mai, thầy Trời Trí Độ thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Trí Giác (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ tu học theo pháp môn Làng Mai. Người Việt Nam, quốc tịch Anh, sinh năm 1952, tập sự xuất gia năm 1983 (31 tuổi), thọ giới Sa Di Ni tháng 7 năm 1983 tại chùa Linh Sơn, pháp danh Diệu Trí, pháp tự Trí Giác. Thọ giới lớn tháng 10 năm 1989 tại Limoges. Đến Làng Mai từ năm 1992. Nhận truyền đăng ngày 17 tháng 5 năm 2012 tại xóm Thượng, Làng Mai với bài kệ:
Bồ tát nâng hoa ngời ánh trí
Giác hành viên mãn độ quần mê
Trú nơi hiện pháp là chân trú
Mỗi bước hoa khai chỉ lối về.
Sư Cô là đệ tử của Hòa thượng Thích Huyền Vi. Gốc chùa Linh Sơn, Pháp quốc. Hiện đang sinh hoạt với tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Trí Nghiêm (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, quốc tịch Đức, sinh năm 1986, tập sự xuất gia năm 2004 (18 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 17 tháng 11 năm 2004 tại chùa Cam Lộ – Làng Mai, pháp danh Trí Lan, pháp tự Chân Trí Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Mãng Cầu. Là đệ tử thứ 214 của Thầy Làng Mai. Sư cô Trí Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Trí Niệm (Trăng Trí Niệm) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1989, tập sự xuất gia năm 2018 (29 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 16 tháng 12 năm 2018 tại Tu viện Vườn Ươm, pháp danh Tâm Khánh Lâm, pháp tự Chân Trăng Trí Niệm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Sơn Trà. Thọ giới lớn ngày 12 tháng 2 năm 2023 trong đại giới đàn Trừng Quang. Là đệ tử thứ 1089 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Trí Niệm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Trí Tạng (tên gọi) Một vị xuất gia nam tu học theo pháp môn Làng Mai. Người Việt – Campuchia, quốc tịch Canada, sinh năm 1988, tập sự xuất gia năm 2001 (13 tuổi), thọ giới Sa Di ngày 26 tháng 3 năm 2004 (15 tuổi) tại tu viện Lộc Uyển, pháp danh Trung Như, pháp tự Trí Tạng. Thọ giới lớn ngày 5 tháng 1 năm 2008 tại Làng Mai trong đại giới đàn Thanh Lương Địa. Là đệ tử của Thầy Pháp Hòa, gốc tu viện Trúc Lâm – Canada. Đến Làng Mai từ năm 2004. Thầy thuộc thế hệ thứ 43 tông Lâm Tế chánh tông.

Triển Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1984, tập sự xuất gia năm 2005 (21 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 10 tháng 5 năm 2006 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Thanh Hiếu Lạc, pháp tự Chân Triển Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Hải Đường. Thọ giới lớn ngày 22 tháng 2 năm 2011 trong đại giới đàn Lắng Nghe. Nhận truyền đăng trong đại giới đàn Bây Giờ Ở Đây 2019 tại Làng Mai Pháp với bài kệ truyền đăng:
Pháp môn khai triển hạnh tâm đầu
Hơi thở nghiêm hòa trí giới sâu
Kỳ viên một sớm muôn chim hót
Từng bước ca vang khúc nhạc mầu.
Là đệ tử thứ 373 của Thầy Làng Mai, sư cô Triển Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Triết Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1989, tập sự xuất gia năm 2005 (16 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 7 tháng 8 năm 2005 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Nhuận Nguyện, pháp tự Chân Triết Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Hướng Dương. Thọ giới lớn ngày 12 tháng 01 năm 2009 tại chùa Từ Hiếu trong đại giới đàn Mùa Sen Mới. Nhận truyền đăng ngày 21 tháng 2 năm 2013 tại Làng Mai với bài kệ:
Tâm sáng trong hồn minh triết
Thân tự tại tướng đoan nghiêm
Trí tùy thuận kia sẵn có
Mau chứng đạt đạo chân truyền.
Là đệ tử thứ 306 của Thầy Làng Mai, sư cô Triết Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Triêu Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, quốc tịch Mỹ, sinh năm 1985, tập sự xuất gia năm 2004 (19 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 30 tháng 8 năm 2004 tại chùa Pháp Vân – Làng Mai, pháp danh Tâm Nghiêm Phú, pháp tự Chân Triêu Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Olive. Thọ giới lớn ngày 5 tháng 1 năm 2008 tại Làng Mai trong đại giới đàn Thanh Lương Địa. Nhận truyền đăng ngày 28 tháng 2 năm 2012 trong đại giới đàn Tình Huynh Đệ với bài kệ:
Hành tinh chờ đợi ánh triêu dương
Hiện rõ trang nghiêm nét tịnh thường
Thề xưa quyết một đi là tới
Phương này động tới cả mười phương.
Là đệ tử thứ 210 của Thầy Làng Mai, sư cô Triêu Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Triệu Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1983, tập sự xuất gia năm 2005 (22 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 7 tháng 8 năm 2005 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Diệu Liên, pháp tự Chân Triệu Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Hướng Dương. Thọ giới lớn ngày 12 tháng 01 năm 2009 tại Làng Mai trong đại giới đàn Mùa Sen Mới. Nhận truyền đăng ngày 29 tháng 4 năm 2013 tại Tu viện Vườn Ươm với bài kệ:
Hóa thân triệu về đất tổ
Cùng nhau chăm cõi tịnh nghiêm
Bát ngát hương sen mùa hạ
Trong veo dòng biếc ngọc tuyền.
Là đệ tử thứ 293 của Thầy Làng Mai, sư cô Triệu Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Trinh Nghiêm (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1989, tập sự xuất gia năm 2007 (18 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 08 tháng 06 năm 2008 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Phước Lưu, pháp tự Chân Trinh Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Ngô Đồng. Là đệ tử thứ 536 của Thầy Làng Mai, sư cô Trinh Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Trình Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1974, tập sự xuất gia năm 2005 (31 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 7 tháng 8 năm 2005 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Diệu Minh, pháp tự Chân Trình Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Hướng Dương. Thọ giới lớn ngày 12 tháng 01 năm 2009 tại Làng Mai trong đại giới đàn Mùa Sen Mới. Nhận truyền đăng ngày 29 tháng 4 năm 2013 tại Tu viện Vườn Ươm với bài kệ:
Một cuộc hành trình kỳ lạ
Đi về xứ sở tịnh nghiêm
Hiểm nguy muôn trùng chẳng quản
Trong tay sẵn Kiếm Long Tuyền.
Là đệ tử thứ 247 của Thầy Làng Mai, sư cô Trình Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Trong Sáng
1. (cơ sở) Một xóm dành cho các sư cô, thuộc tu viện Lộc Uyển.
2. (Trời Trong Sáng) (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 2000, thọ giới Sa Di ngày 28 tháng 4 năm 2013 (13 tuổi) tại Tu viện Vườn Ươm, pháp danh Tâm Quảng Hiệu, pháp tự Chân Trời Trong Sáng, thuộc gia đình xuất gia Cây Hoa Gạo. Thọ giới lớn ngày 22 tháng 2 năm 2019 tại Tu viện Vườn Ươm trong đại giới đàn Bây Giờ Ở Đây. Là đệ tử thứ 812 của Thầy Làng Mai, thầy Trời Trong Sáng thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Trọng Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1947, tập sự xuất gia năm 2006 (49 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 3 tháng 3 năm 2007 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Liên, pháp tự Chân Trọng Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Trầm Hương. Thọ giới lớn năm 2011 trong đại giới đàn Lắng Nghe. Nhận truyền đăng trong đại giới đàn Tánh Thiên năm 2017 tại Tu viện Vườn Ươm với bài kệ truyền đăng:
Chân Tăng kính trọng ở trong lòng
Nghiêm thường gieo rải hạt tịnh không
Cõi tâm trăng sáng hoa từ nở
Nụ cười nhẹ chớm chốn thong dong.
Là đệ tử thứ 474 của Thầy Làng Mai, sư cô Trọng Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Trợ Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1982, tập sự xuất gia năm 2008 (26 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 08 tháng 03 năm 2009 tại Chùa Từ Hiếu, pháp danh Tâm Liên Du, pháp tự Chân Trợ Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Sen Vàng. Nhận truyền đăng năm 2023 trong khóa tu xuất sĩ “Vững một niềm tin” tổ chức tại Làng Mai với bài kệ truyền đăng:
Chân tâm vắng duyên trợ
Nghiêm từ chẳng đến đi

Như Lai bậc như thị
Chánh Niệm vượt thị phi.
Là đệ tử thứ 607 của Thầy Làng Mai, sư cô Trợ Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Trời Phương Ngoại (điện đường) Tên một thiền đường thuộc Tu viện Vườn Ươm.

Trời Quang (cơ sở) Một xóm dành cho quý Thầy, thuộc Tu viện Vườn Ươm, do Thầy Pháp Anh làm trụ trì.

Trú Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1984, tập sự xuất gia năm 2005 (21 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 7 tháng 8 năm 2005 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Tịnh Hưng, pháp tự Chân Trú Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Hướng Dương. Thọ giới lớn ngày 12 tháng 01 năm 2009 tại chùa Từ Hiếu trong đại giới đàn Mùa Sen Mới. Nhận truyền đăng ngày 21 tháng 2 năm 2013 tại Làng Mai với bài kệ:
Nhà Như Lai ở thường trú
Áo như lai mặc đoan nghiêm
Mỗi bước chân là tịnh độ
Mỗi hơi thở là chân thiền.
Là đệ tử thứ 274 của Thầy Làng Mai, sư cô Trú Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Trú Niệm (Trăng Trú Niệm) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1995, tập sự xuất gia năm 2017 (22 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 16 tháng 12 năm 2018 tại Tu viện Vườn Ươm, pháp danh Tâm Từ Quang, pháp tự Chân Trăng Trú Niệm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Sơn Trà. Thọ giới lớn ngày 12 tháng 2 năm 2023 trong đại giới đàn Trừng Quang. Là đệ tử thứ 1097 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Trú Niệm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Trụ trì (chức vụ) Tại Làng Mai, vị trụ trì không phải là người làm mọi quyết định trong tu viện mà chỉ đóng vai trò một người cha hay một người mẹ để chăm sóc hạnh phúc của mỗi cá nhân trong chúng. Vị trụ trì phải có khả năng thương yêu và lân mẫn mọi người và mỗi người trong chúng cảm thấy thoải mái để đến với vị trụ trì. Vị trụ trì có đủ thì giờ để làm được điều này khi hội đồng giáo thọ, hội đồng tỳ kheo (tỳ kheo ni) và ban chăm sóc làm tốt công việc của mỗi hội đồng.

Trúc Diệu (tên gọi)Một vị xuất gia nữ tu học theo pháp môn Làng Mai. Người Việt Nam, xuất gia năm 1993 tại Việt Nam. Thọ giới lớn năm 2000. Đến Làng Mai từ năm 2003.

Trúc Lâm
1. (tên gọi) Tên vị Tổ đầu tiên của thiền phái Trúc Lâm tại Việt Nam, Trúc Lâm Điều Ngự (hay Trúc Lâm Đại Sỹ), tức vua Trần Nhân Tông.

2. (điện đường) Một thiền đường thuộc chùa Pháp Vân, Xóm Thượng.
3. (Trăng Trúc Lâm) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Thái Lan, sinh năm 1978, thọ giới Sa Di Ni ngày 18 tháng 12 năm 2014 (36 tuổi) tại Tu viện Vườn Ươm, pháp danh Tâm An Tường, pháp tự Chân Trăng Trúc Lâm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Sồi Đỏ. Thọ giới lớn ngày 22 tháng 2 năm 2019 trong đại giới đàn Bây Giờ Ở Đây tại Tu viện Vườn Ươm. Là đệ tử thứ 870 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Trúc Lâm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.
4. (Trời Trúc Lâm) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, thọ giới Sa Di ngày 2 tháng 7 năm 2017, pháp danh Tâm Đức Viên, pháp tự Chân Trời Trúc Lâm, thuộc gia đình xuất gia Cây Giáng Hương. Thọ giới lớn ngày 2 tháng 10 năm 2021 trong đại giới đàn Qua Bờ tổ chức tại tu viện Lộc Uyển. Là đệ tử thứ 1018 của Thầy Làng Mai, thầy Trời Trúc Lâm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Trúc Nghiêm(tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, quốc tịch Mỹ, sinh năm 1956, Tập sự xuất gia năm 2002 (46 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 26 tháng 5 năm 2002 tại chùa Từ Nghiêm – Làng Mai, pháp danh Tâm Huyền, pháp tự Chân Trúc Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Xoan. Thọ giới lớn ngày 14 tháng 1 năm 2006 trong đại giới đàn Cổ Pháp. Nhận truyền đăng năm 2010 trong đại giới đàn Thuỷ Tiên tại Đạo tràng Mai Thôn với bài kệ:
Trúc biếc hoa vàng còn đó
Trang nghiêm cõi tịnh nguyền xưa
Lắng nghe Tần già tiếng hót
Công phu trình diễn chân thừa.
Sư cô là mẹ thầy Pháp Hiển. Là đệ tử thứ 154 của Thầy Làng Mai, sư cô Trúc Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

True Arising of Peace (tên gọi) Một vị giáo thọ cư sĩ nam, tên Hilly Bol. Được nhận truyền đăng năm 2016 trong đại giới đàn Ân Nghĩa với bài kệ như sau:
Arising from a refreshing source of mindfulness
Waters of contentment bring deep peace
Responding with joy to the call for healing
The music of the heart resounds in all directions.

True Buddha Mountain (Chân Phật Sơn) (tên gọi) Một vị giáo thọ cư sĩ nam, tên Alex Cline. Nhận truyền đăng năm 2021 trong đại giới đàn Qua Bờ với bài kệ truyền đăng:
The bliss of silence is the Buddha jewel
The wind through pines reveals the mountain’s call
Transcending ebb and flow, all passions cooled
In praise or blame the moon’s still free to soar.

True Door of Virtue (tên gọi) Một vị giáo thọ cư sĩ nữ, tên Teri West. Được nhận truyền đăng năm 2016 trong đại giới đàn Ân Nghĩa với bài kệ như sau:
Wonderful is the universal Dharma door:
True virtue is relayed through the performing arts.
Harmony within makes harmony all around:
Listening deeply we hear the transcendent sound.

True Emerald Ocean (tên gọi) Một vị giáo thọ cư sĩ nữ, tên Juliete Hwang. Nhận truyền đăng năm 2021 trong đại giới đàn Qua Bờ với bài kệ truyền đăng:
When spirit shines with emerald-pure light
Containing rivers, the vast ocean swells
The Bodhi tree is here, right in plain sight
Each bow we heal with the ancestral bell.

True Ever-present Peace (tên gọi) Một vị giáo thọ cư sĩ nam, tên Dene Andrew Donalds. Được nhận truyền đăng năm 2016 trong đại giới đàn Ân Nghĩa với bài kệ như sau:
Ever-present is the nirvāṇa here and now
Ancestors and descendants all enjoy its peace
You patiently remove the thorn of birth and death
Compassion brings beings to the shore.

True Ever-present Stability(tên gọi) Một vị giáo thọ cư sĩ nữ, tên Susanne Olbrich. Được nhận truyền đăng năm 2016 trong đại giới đàn Ân Nghĩa với bài kệ như sau:
Ever-present is the seed of deep understanding
True stability is like rain watering it.
How wonderful! We can both transform together
And enjoy playing the music that has no words.

True Holy Heart (tên gọi) Một vị giáo thọ cư sĩ nam, tên Bill Woodall, người Hoa Kỳ. Được nhận truyền đăng năm 2018 trong khóa tu 21 ngày Tri kỷ của Bụt với bài kệ như sau:
Nature itself is silent and holy
Always clear of ideas of right and wrong.
Living in the world heart undisturbed
A pillar to hold the sangha-body.

True Land of Fortunes (Chân Hạnh Độ) (tên gọi) Một vị giáo thọ cư sĩ nam, tên John Wadsworth. Nhận truyền đăng năm 2021 trong đại giới đàn Qua Bờ với bài kệ truyền đăng:
Fortunes beginningless and without end
When we maintain virtue within this land
The wooden fish drum’s even beat now blends
With rising tide that floods the shifting sand.

True Land of Happiness (Chân Lạc Độ) (tên gọi) Một vị giáo thọ cư sĩ nam, tên David Hughes. Nhận truyền đăng năm 2021 trong đại giới đàn Qua Bờ với bài kệ truyền đăng:
Grass roots in land twice-blessed by damp and sun
True happiness finds root right here right now
Its voice invites us to no longer run
Our gentle step on earth imprints our vow.

True Land of Joy (Chân Hỷ Độ) (tên gọi) Một vị giáo thọ cư sĩ nam, tên Theodate Lawlor. Nhận truyền đăng năm 2021 trong đại giới đàn Qua Bờ với bài kệ truyền đăng:
Gardens of joy bloom from Earth’s living crust
Across the land people eat, laugh and play
To harvest fruit we sow patience and trust
And sing to stars that turn to light of day.

True Lotus Concentration (Chân Liên Định) (tên gọi) Một vị giáo thọ cư sĩ nam, tên Brian Otto Kimmel. Được nhận truyền đăng năm 2021 trong đại giới đàn Qua Bờ với bài kệ truyền đăng:
The beaded drop on lotus leaf now glides
In concentration learning how to fall
Not long nor short in motion it arrives
And chants in silence water’s native call.

True Lotus of Joy (tên gọi) Một vị giáo thọ cư sĩ nữ, tên Lesley Collington. Được nhận truyền đăng năm 2016 trong đại giới đàn Ân Nghĩa với bài kệ như sau:
The purity of insight blooms like the lotus
Creativity is joy in interbeing
Surmounting the obstacles we touch the true self
And remove the 3 complexes to feel true peace.

True Mountain of Spirituality (Chân Linh Sơn) (tên gọi) Một vị giáo thọ cư sĩ nữ, tên Susan Glogovac. Được nhận truyền đăng năm 2021 trong đại giới đàn Qua Bờ với bài kệ truyền đăng:
Fresh mountain-flanking flowers fetch dawn dew
A spirit-breath now heals across the land
Each solid step arrives at life still new
Our boundless heart love’s refuge here expands.

True Ocean of Grace (Chân Ân Hải) (tên gọi) Một vị giáo thọ cư sĩ nam, tên Joseph Reilly. Nhận truyền đăng năm 2021 trong đại giới đàn Qua Bờ với bài kệ truyền đăng:
The sound of grace bends the wind of the mind
Oceans bring rain to quench the flames of fear
The roots that dig down deep know what they find—
Earth penetrates them all with love right here.

True Ocean of Jewels (Chân Châu Hải) (tên gọi) Một vị giáo thọ cư sĩ nữ, tên Natascha Bruckner. Nhận truyền đăng năm 2021 trong đại giới đàn Qua Bờ với bài kệ truyền đăng:
In oceans lie the rivers, clouds and rain
True jewels refracting light that wakes the deep
Compassion heals by embracing pain
Good friends reveal the path beneath our feet.

True Precious Eyes (tên gọi) Một vị giáo thọ cư sĩ nam, tên Phil Stein, người Hoa Kỳ. Được nhận truyền đăng năm 2018 trong khóa tu 21 ngày Tri kỷ của Bụt với bài kệ như sau:
Precious is the time spent with young people
Eyes able to look at all with love.
The muni does not need to shun the world
And enters the door of mindful action.

True Shining Bodhicitta (tên gọi) Một vị giáo thọ cư sĩ nam, tên Scott Schang, người Hoa Kỳ. Được nhận truyền đăng năm 2018 trong khóa tu 21 ngày Tri kỷ của Bụt với bài kệ như sau:
The sun of insight shines in every realm
Indestructible is the seed of bodhicitta
The sound of the rising tide heals all wounds
Every step restores the life of mother earth.

True Silent Faith(tên gọi) Một vị giáo thọ cư sĩ nam, tên Rick Sonnenberg, người Hoa Kỳ. Được nhận truyền đăng năm 2018 trong khóa tu 21 ngày Tri kỷ của Bụt với bài kệ như sau:
Silent the sunrise over the mountain
Giving faith in the miracle of life.
Looking deeply we are able to heal
Conflicts that have arisen, large or small.

True Solid Practice (tên gọi) Một vị giáo thọ cư sĩ nữ, tên Angie Searle, người Anh. Được nhận truyền đăng năm 2018 trong khóa tu 21 ngày Tri kỷ của Bụt với bài kệ như sau:
Solid are the footsteps that caress the earth.
Cultivating our mind is the practice.
Taking care of this ancestral body
We honour four objects of gratitude.

True Source of Treasure (Chân Bảo Nguyên) (tên gọi) Một vị giáo thọ cư sĩ nam, tên Joseph Spaeder. Nhận truyền đăng năm 2021 trong đại giới đàn Qua Bờ với bài kệ truyền đăng:
The stream’s high source continues clouds and snow
True nature’s treasure lies within its flow
The ground of mind is clear and free as is
It has no net or view, just letting go.

True Spiritual Peace (tên gọi) Một vị giáo thọ cư sĩ nữ, tên Michele Tae, người Hoa Kỳ. Được nhận truyền đăng năm 2018 trong khóa tu 21 ngày Tri kỷ của Bụt với bài kệ như sau:
Sacred eyes see that emptiness is form
Drops ofpeace fall gently on all around
Complexes dissolve where there is true love
The Dharma continues for times to come.

True Wonderful Land (tên gọi) Một vị giáo thọ cư sĩ nữ, tên Barbara Hickling. Được nhận truyền đăng năm 2016 trong đại giới đàn Ân Nghĩa với bài kệ như sau:
Lightly you touch the true wonderful emptiness
Ever-present the Pure land in each step and breath
Smiling you go forward on the heroic march
Building the sangha boat to rescue those in need.

True Wondrous Joy (tên gọi) Một vị giáo thọ cư sĩ nữ, tên Diane Little Eagle, người Hoa Kỳ. Được nhận truyền đăng năm 2018 trong khóa tu 21 ngày Tri kỷ của Bụt với bài kệ như sau:
Land ancestors are here wonderfully
In the joy of the grass, width of the sky.
Suffering, the mud, awaits compassion.
Strong and solid we grow lotus flowers.

Trung Chính (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, quốc tịch Úc, xuất gia năm 1975 tại Việt Nam, pháp danh Thiên Chơn, pháp tự Trung Chính. Được Thầy Làng Mai truyền đăng năm 1998 tại Làng Mai với bài kệ truyền đăng:
Trung kiên lòng dạ tựa trăng rằm
Chính đạo muôn đời nối tổ tông
Đạo ý vườn xưa vừa khởi sắc
Một sân hòe quế đã đơm bông.
Sư cô được Thầy Làng Mai làm lễ tấn phong trụ trì Xóm Mới năm 1996. Hiện đang sinh hoạt với tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Trung Hải (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia namtu học theo pháp môn Làng Mai. Người Việt Nam, thọ giới Sa Di năm 1994 tại Việt Nam. Được Thầy Làng Mai truyền đăng năm 2006 trong đại giới đàn Cổ Pháp với bài kệ truyền đăng như sau:
Trung quán vang âm tiếng Hải triều
Tài trai há ngạivượt cao siêu
Sông xưa đem lại vầng trăng mới
Núi cũ chim về hết tịch liêu.
Là đệ tử của Hòa Thượng Thích Quán Chơn. Gốc chùa Từ Ân. Đến Làng Mai từ năm 2000. Thầy Trung Hải thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế.

Trung Hậu (tên gọi)
1. (Trời Trung Hậu)Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1991, thọ giới Sa Di ngày 4 tháng 7 năm 2012 (21 tuổi), pháp danh Tâm Nhuận Kim, pháp tự Chân Trời Trung Hậu. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Đỗ Quyên. Thọ giới lớn ngày 22 tháng 2 năm 2017 trong đại giới đàn Tánh Thiên tại Tu viện Vườn Ươm. Là đệ tử thứ 769 của Thầy Làng Mai, thầy Trời Trung Hậu thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.
2. (Trăng Trung Hậu) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1994, tập sự xuất gia năm 2014 (20 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 18 tháng 12 năm 2014 tại Tu viện Vườn Ươm, pháp danh Tâm Diệu Tín, pháp tự Chân Trăng Trung Hậu. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Sồi Đỏ. Thọ giới lớn ngày 22 tháng 2 năm 2019 trong đại giới đàn Bây Giờ Ở Đây tại Làng Mai Pháp. Là đệ tử thứ 899 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Trung Hậu thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Trung Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Canada, sinh năm 1966, tập sự xuất gia năm 1999 (33 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 27 tháng 07 năm 1999 tại chùa Từ Nghiêm – Làng Mai, pháp danh Amour Tranquille du Coeur, pháp tự Chân Trung Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Xoài. Thọ giới lớn ngày 9 tháng 1 năm 2003 trong đại giới đàn Đã Về Đã Tới. Nhận truyền đăng năm 2007 trong đại giới đàn Phương Bối với bài kệ truyền đăng:
Quyết tâm một hướng về Trung đạo
Gươm thần trí tuệ sẵn trang Nghiêm
Chỉ quán hành trì trong nhật dụng
Thanh thiên bạch nhật ngộ chân thiền.
Là đệ tử thứ 85 của Thầy Làng Mai, sau này xuất gia lại trong gia đình Cây Cúc Đại Đóa, thành đệ tử thứ 727, sư cô Trung Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Trung tâm Từ Thị (cơ sở) Một trung tâm thiền tập do bốn vị giáo thọ cư sĩ của Làng Mai có quốc tịch Đức thành lập tại Hohenau, Đức Quốc. Trung tâm này mở những khóa tu liên tiếp bằng tiếng Đức cho thiền sinh các nước Đức, Thụy Sĩ, và Áo. Tăng thân Làng Mai đã mở nhiều ngày chánh niệm tại đây. Tại trung tâm này, có một tịnh thất của Thầy Làng Mai.

Trung Thuận (tên gọi) Một vị xuất gia nam tu học theo pháp môn Làng Mai.

Trung Ý(tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ, được Thầy Làng Mai truyền đăng năm 2001 trong đại giới đàn Kỷ Nguyên Mới với bài kệ truyền đăng như sau:
Trung thực xưa nay vẫn một lòng
Ý thơ về ấm ngọn đông phong
Một cây sinh biết bao cành lá
Tuệ nghiệp viên thành rạng tổ tông.

Truyền đăng (lễ lược) Nghi lễ trao đèn cho một vị giáo thọ, gọi đầy đủ là phó pháp truyền đăng (trao đèn phó thác giáo pháp). Vị giáo thọ mới, trong lễ truyền đăng trình lên Sư Ông và đại chúng bài kệ kiến giải, và nhận một bài kệ truyền đăng, một chứng chỉ và một cây đèn. Lễ truyền đăng thường được tổ chức trong khuôn khổ của một đại giới đàn. Số lượng các vị giáo thọ được truyền đăng tính đến cuối năm 2009 là 285 vị.

Truyền Kỳ (Trăng Truyền Kỳ) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1995, thọ giới Sa Di Ni ngày 28 tháng 4 năm 2013 (18 tuổi), pháp danh Tâm Diệu Tường, pháp tự Chân Trăng Truyền Kỳ. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Hoa Gạo. Thọ giới lớn ngày 22 tháng 2 năm 2017 tại Tu viện Vườn Ươm trong đại giới đàn Tánh Thiên. Là đệ tử thứ 811 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Truyền Kỳ thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Truyền Nghiêm (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1989, tập sự xuất gia năm 2006 (17 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 3 tháng 3 năm 2007 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Nguyên Hồng, pháp tự Chân Truyền Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Trầm Hương. Là đệ tử thứ 444 của Thầy Làng Mai, sư cô Truyền Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Truyền thông (thuật ngữ) Khả năng truyền đạt giữa người này với người kia. Tiếng Anh là communication. Phương pháp thiết lập hoặc tái lập truyền thông là ái ngữ và lắng nghe. Thực tập giới thứ tư của năm giới (ái ngữ và bi thính) hành giả có thể tái lập được truyền thông giữa mình và những người khác. Xem thêm Ái ngữ Lắng nghe.

Truyện Kiều qua cái nhìn thiền quán (khóa giảng) Khóa giảng của Thầy Làng Mai về truyện Kiều trong mùa xuân 1992. Những bài giảng này đã được sư cô Giải Nghiêm phiên tả, biên tập và được nhà Lá Bối xuất bản thành sách với tựa đề Thả Một Bè Lau.

Truyện Kiều Văn Xuôi (sách) Một cuốn sách trình bày truyện Kiều dưới dạng văn xuôi của Thầy Làng Mai, dành cho người trẻ. Nhà xuất bản Lá Bối, Hoa Kỳ ấn hành năm 2002, in chui tại Việt Nam hai lần cũng năm 2002. Sách đã được chính thức do nhà xuất bản Văn Hóa Sài Gòn ấn hành năm 2006.

Trực Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1978, tập sự xuất gia năm 2005 (27 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 7 tháng 8 năm 2005 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Thường Anh, pháp tự Chân Trực Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Hướng Dương. Thọ giới lớn ngày 12 tháng 01 năm 2009 tại chùa Từ Hiếu trong đại giới đàn Mùa Sen Mới. Nhận truyền đăng ngày 21 tháng 2 năm 2013 tại Làng Mai với bài kệ:
Lên đường trực chỉ quy nguyên
Hoa vàng trúc tím trang nghiêm đón chào
Xuân sang rực rỡ hoa đào
Quê hương chờ đợi, anh hào ra tay.
Là đệ tử thứ 265 của Thầy Làng Mai, sư cô Trực Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Trừng An (tên gọi) Xem Lưu Phương

Trừng Hạnh (tên gọi) Xem Lưu Phong

Trừng Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1987, tập sự xuất gia năm 2008 (21 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 08 tháng 03 năm 2009 tại Chùa Từ Hiếu, pháp danh Tâm Thục Huệ, pháp tự Chân Trừng Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Sen Vàng. Thọ giới lớn ngày 26 tháng 2 năm 2012 trong đại giới đàn Tình Huynh Đệ. Nhận truyền đăng năm 2021 trong đại giới đàn Qua Bờ với bài kệ truyền đăng:
Tâm trừng thanh ý sáng
Niệm định giữ nghiêm minh
Đất trời nuôi chí lớn
Hoa tuệ hé môi cười.
Là đệ tử thứ 613 của Thầy Làng Mai, sư cô Trừng Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Trừng Quang (tên gọi) Xem Thầy Làng Mai

Trừng Sơn (tên gọi) Xem Chí Thắng

Trừng Trì (tên gọi) Xem Chí Niệm

Trừng Tuệ (tên gọi) Xem Chí Mậu

Trừng Viên (tên gọi) Xem Chí Mãn

Trường Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1980, tập sự xuất gia năm 2005 (25 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 7 tháng 8 năm 2005 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Diệu Trí, pháp tự Chân Trường Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Hướng Dương. Thọ giới lớn ngày 12 tháng 01 năm 2009 tại chùa Từ Hiếu trong đại giới đàn Mùa Sen Mới. Nhận truyền đăng ngày 21 tháng 2 năm 2013 tại Làng Mai với bài kệ:
Xướng khúc trường ca hợp tấu
Leo đồi thế kỷ trang nghiêm
Bút hoa khung trời mở rộng
Tăng thân có mặt mọi miền.
Là đệ tử thứ 266 của Thầy Làng Mai, sư cô Trường Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Trượng Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1975, tập sự xuất gia năm 2008 (33 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 08 tháng 03 năm 2009 tại Chùa Từ Hiếu, pháp danh Tâm Bổn Lan, pháp tự Chân Trượng Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Sen Vàng. Thọ giới lớn năm 2014 trong đại giới đàn Cam Lộ Vị. Nhận truyền đăng năm 2020 trong khóa tu xuất sĩ tại Viện Phật học Ứng dụng Châu Âu với bài kệ truyền đăng:
Tích trượng cầm tay lòng nghiêm giữ
Dưới đèn cần mẫn đọc kinh thư
Xuân về đơm lộc hoa tuệ giác 
Thức tỉnh nghìn xưa đến bây chừ.
Là đệ tử thứ 600 của Thầy Làng Mai, sư cô Trượng Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Tu Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Hong Kong, quốc tịch Canada, sinh năm 1962, thọ giới Sa Di Ni ngày 21 tháng 11 năm 2009 (47 tuổi), pháp danh Tâm Thanh Phong, pháp tự Chân Tu Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Sen Hồng. Thọ giới lớn ngày 24 tháng 5 năm 2014 trong đại giới đàn Cam Lộ Vị. Nhận truyền đăng năm 2021 trong đại giới đàn Qua Bờ với bài kệ truyền đăng:
Chân tu nhất một niệm
Nghiêm hạnh đạo từ tâm
Ưu đàm hoa vẫn nở
Lục độ ngát hương trầm.
Là đệ tử thứ 646 của Thầy Làng Mai, sư cô Tu Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Tú Nghiêm(tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, quốc tịch Úc, sinh năm 1970, tập sự xuất gia năm 1998 (28 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 09 tháng 08 năm 1998 tại chùa Từ Nghiêm – Làng Mai, pháp danh Tâm Tuệ Hạnh, pháp tự Chân Tú Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Phong. Thọ giới lớn ngày 18 tháng 12 năm 2001 trong đại giới đàn Kỷ Nguyên Mới. Nhận truyền đăng năm 2006 trong đại giới đàn Cổ Pháp với bài kệ truyền đăng:
Tinh đẩu trời khuya còn lệ
Thuyền về vừa cập bến trang Nghiêm
Lửa hồng bến cũ nay tao ngộ
Tay Bụt truyền trao tối thượng thiền.
Là đệ tử thứ 70 của Thầy Làng Mai, sư cô Tú Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Tuân Nghiêm (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1987, thọ giới Sa Di Ni ngày 21 tháng 11 năm 2009 (22 tuổi), pháp danh Tâm Nhật Phước, pháp tự Chân Tuân Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Sen Hồng. Thọ giới lớn ngày 24 tháng 5 năm 2014 trong đại giới đàn Cam Lộ Vị. Là đệ tử thứ 660 của Thầy Làng Mai, sư cô Tuân Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Tuấn Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1983, tập sự xuất gia năm 2006 (23 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 3 tháng 3 năm 2007 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Quảng Thảo, pháp tự Chân Tuấn Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Trầm Hương. Thọ giới lớn năm 2010 trong đại giới đàn Hoa Thủy Tiên. Nhận truyền đăng năm 2016 trong đại giới đàn Ân Nghĩa diễn ra tại Tu viện Vườn Ươm với bài kệ truyền đăng:
Cưỡi sóng tử sinh lực tuấn cường
Vượt dòng hệ lụy giữ nghiêm cương
Thảnh thơi dạo bước bờ mê vọng
Mây núi hòa chung khúc lạc thường.
Là đệ tử thứ 417 của Thầy Làng Mai, sư cô Tuấn Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Túc Nghiêm(tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1973, tập sự xuất gia năm 2000 (27 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 12 tháng 2 năm 2001 tại chùa Pháp Vân– Làng Mai, pháp danh Tâm Diệu Từ, pháp tự Chân Túc Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Trà Mi. Thọ giới lớn ngày 9 tháng 2 năm 2004 trong đại giới đàn Lâm Tế. Nhận truyền đăng năm 2008 trong đại giới đàn Thanh Lương Địa với bài kệ truyền đăng:
Giới thân cụ Túc trang Nghiêm
Nguyền xưa dành để trao truyền ấn tâm
Vững bền hải đảo tự thân
Đài gương sáng tỏ xa gần ngợi khen.
Là đệ tử thứ 117 của Thầy Làng Mai, sư cô Túc Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Tuệ Chiếu (tên gọi)
1. (Trời Tuệ Chiếu)Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1985, thọ giới Sa Di ngày 23 tháng 3 năm 2011 (26 tuổi), pháp danh Tâm Thanh Trung, pháp tự Chân Trời Tuệ Chiếu. Thầy thuộc gia đình Cây Trúc Xanh. Thọ giới lớn ngày 23 tháng 3 năm 2016 trong đại giới đàn Ân Nghĩa tại Tu viện Vườn Ươm. Nhận truyền đăng năm 2021 trong đại giới đàn Qua Bờ với bài kệ truyền đăng:

Chí trai cân cả đất trời
Sẵn gươm trí tuệ vào đời độ sinh
Chớ quên soi chiếu lại mình
Chứng nên Phật quả hoàn thành nguyện xưa.
Là đệ tử thứ 713 của Thầy Làng Mai, thầy Trời Tuệ Chiếu thuộc thế hệ thứ 43 tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.
2. (Trăng Tuệ Chiếu) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1995, tập sự xuất gia năm 2015 (20 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 15 tháng 12 năm 2016 tại Tu viện Vườn Ươm, pháp danh Tâm Thanh Tánh, pháp tự Chân Trăng Tuệ Chiếu. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Mai Vàng. Là đệ tử thứ 989 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Tuệ Chiếu thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Tuệ Giác (Trời Tuệ Giác) (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1992, thọ giới Sa Di ngày 8 tháng 12 năm 2013 (21 tuổi) tại Tu viện Vườn Ươm, pháp danh Tâm Minh Đạo, pháp tự Chân Trời Tuệ Giác. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Đoàn. Thọ giới lớn ngày 22 tháng 2 năm 2017 trong đại giới đàn Tánh Thiên tại Tu viện Vườn Ươm. Là đệ tử thứ 834 của Thầy Làng Mai, thầy Trời Tuệ Giác thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Tuệ Hạnh (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1988, thọ giới Sa Di ngày 18 tháng 12 năm 2022 (34 tuổi), pháp danh Nguyên Tâm Phước Nguyên, pháp tự Chân Tuệ Hạnh. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Xích Tùng, là đệ tử thứ 12 của thế hệ thứ ba Tăng thân xuất sĩ Làng Mai. Sư cô Tuệ Hạnh thuộc thế hệ thứ 44 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 10 của phái Liễu Quán.

Tuệ Khai (Trăng Tuệ Khai) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Sinh năm 1993, thọ giới Sa Di Ni ngày 2 tháng 7 năm 2017 (24 tuổi) tại Tu viện Vườn Ươm, pháp danh Tâm Huệ Khanh, pháp tự Chân Trăng Tuệ Khai. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Giáng Hương. Là đệ tử thứ 1020 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Tuệ Khai thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Tuệ Minh (tên gọi)
1.Một vị cao đệ của tổ Cương Kỷ, trụ trì chùa Từ Hiếu, pháp danh Thanh Thái hiệu Chính Sắc. Tổ được tổ Cương Kỷ truyền đăng phó pháp với bài kệ sau đây:
Chính sắc thể viên minh
Tâm pháp bổn tự nhiên
Hư không thu nhất điểm
Kế tổ vĩnh lưu truyền.
2. (Trời Tuệ Minh) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1992, thọ giới Sa Di ngày 8 tháng 12 năm 2013 (21 tuổi) tại Tu viện Vườn Ươm, pháp danh Tâm Thiện Nguyên, pháp tự Chân Trời Tuệ Minh. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Đoàn. Thọ giới lớn ngày 22 tháng 2 năm 2017 trong đại giới đàn Tánh Thiên tại Tu viện Vườn Ươm. Là đệ tử thứ 835 của Thầy Làng Mai, thầy Trời Tuệ Minh thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Tuệ Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, quốc tịch Mỹ, sinh năm 1970, tập sự xuất gia năm 1993 (23 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 11 tháng 12 năm 1993 tại chùa Cam Lộ – Làng Mai, pháp danh Tâm Nghiêm Đức, pháp tự Chân Tuệ Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Con Cá. Thọ giới lớn năm 1996 trong đại giới đàn Nến Ngọc. Nhận truyền đăng năm 1999 với bài kệ truyền đăng:
Tuệ giác đã nguyền nên sự nghiệp
Nghiêm hành giới định tháng ngày vui
Cánh tay bồ tát không ngừng nghỉ
Biển khổ thuyền dong cứu độ người.
Là đệ tử thứ 22 của Thầy Làng Mai, sư cô Tuệ Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Tuệ Nhã (Trăng Tuệ Nhã) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Sinh năm 1996, thọ giới Sa Di Ni ngày 2 tháng 7 năm 2017 (21 tuổi) tại Tu viện Vườn Ươm, pháp danh Tâm Hiếu Từ, pháp tự Chân Trăng Tuệ Nhã. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Giáng Hương. Là đệ tử thứ 1021 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Tuệ Nhã thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Tuệ Nhật (Trời Tuệ Nhật) (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1998, thọ giới Sa Di ngày 1 tháng 12 năm 2015 (17 tuổi) tại Tu viện Vườn Ươm, pháp danh Tâm Quảng Giác Hải, pháp tự Chân Trời Tuệ Nhật. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Đan Mộc. Thọ giới lớn ngày 22 tháng 2 năm 2019 tại Tu viện Vườn Ươm trong đại giới đàn Bây Giờ Ở Đây. Là đệ tử thứ 944 của Thầy Làng Mai, thầy Trời Tuệ Nhật thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Tuệ Phương (Trăng Tuệ Phương) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Sinh năm 1989, thọ giới Sa Di Ni ngày 2 tháng 7 năm 2017 (28 tuổi) tại Tu viện Vườn Ươm, pháp danh Tâm Diệu Hương, pháp tự Chân Trăng Tuệ Phương. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Giáng Hương. Là đệ tử thứ 1019 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Tuệ Phương thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Tuệ Uyển (Trăng Tuệ Uyển) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Sinh năm 1996, thọ giới Sa Di Ni ngày 2 tháng 7 năm 2017 (21 tuổi) tại Tu viện Vườn Ươm, pháp danh Tâm Diệu Tường, pháp tự Chân Trăng Tuệ Uyển. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Giáng Hương. Thọ giới lớn ngày 3 tháng 10 năm 2021 trong đại giới đàn Qua Bờ tổ chức tại tu viện Lộc Uyển. Là đệ tử thứ 1024 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Tuệ Uyển thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Tuệ Văn (Trăng Tuệ Văn) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1993, tập sự xuất gia năm 2017 (24 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 14 tháng 12 năm 2017 tại Tu viện Vườn Ươm, pháp danh Tâm Từ Thủy, pháp tự Chân Trăng Tuệ Văn. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Bạch Dương. Thọ giới lớn ngày 3 tháng 10 năm 2021 trong đại giới đàn Qua Bờ tổ chức tại tu viện Lộc Uyển. Là đệ tử thứ 1047 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Tuệ Văn thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Tuệ Viên (Trăng Tuệ Viên) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1996, tập sự xuất gia năm 2017 (19 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 14 tháng 12 năm 2017 tại Tu viện Vườn Ươm, pháp danh Tâm Tường Khánh, pháp tự Chân Trăng Tuệ Viên. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Bạch Dương. Thọ giới lớn ngày 3 tháng 10 năm 2021 trong đại giới đàn Qua Bờ tổ chức tại tu viện Lộc Uyển. Là đệ tử thứ 1048 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Tuệ Viên thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Tùng Bút (cơ sở) Ngôi nhà dành cho Thầy Làng Mai tại tu viện Lộc Uyển.

Tùng Hạc
1. (cơ sở) Một xóm dành cho các sư cô, thuộc tu viện Rừng Phong.
2. (Trăng Tùng Hạc) (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1980, thọ giới Sa Di ngày 3 tháng 7 năm 2011 (31 tuổi) tại Tu viện Vườn Ươm, pháp danh Tâm Hạnh Luận, pháp tự Chân Trăng Tùng Hạc. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Trúc Tím. Thọ giới lớn ngày 24 tháng 5 năm 2014 trong đại giới đàn Cam Lộ Vị. Nhận truyền đăng năm 2020 trong khóa tu xuất sĩ tại Viện Phật học Ứng dụng Châu Âu với bài kệ truyền đăng:
Trăng hôm ấy là trăng muôn thuở
Tùng xanh vách núi hạc ngang trời
Lưng gió túi trăng đem phân phát 
Nụ cười hạnh phúc sáng muôn nơi.
Là đệ tử thứ 717 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Tùng Hạc thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Tùng Nghiêm(tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Mỹ, sinh năm 1965, tập sự xuất gia năm 2002 (37 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 8 tháng 2 năm 2003 tại chùa Pháp Vân – Làng Mai, pháp danh Loving Sunshine of the Heart, pháp tự Chân Tùng Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Hồ Đào. Thọ giới lớn ngày 14 tháng 1 năm 2006 trong đại giới đàn Cổ Pháp. Nhận truyền đăng năm 2010 trong đại giới đàn Thuỷ Tiên tại Đạo tràng Mai Thôn với bài kệ:
Thiền môn tùng hạc vẫn trang nghiêm
Pháp cổ uy nghi điểm diệu huyền
Gánh lúa thơm về vàng óng ả
Ao nhà đã nở đóa kim liên.
Là đệ tử thứ 165 của Thầy Làng Mai, sư cô Tùng Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Tùng Xanh (cơ sở) Một xóm dành cho các thầy, thuộc tu viện Bích Nham, do thầy Chân Pháp Nguyên làm trụ trì.

Tuổi Ngọc
1. (cơ sở) Một cư xá thuộc Xóm Hạ.
2. (Trăng Tuổi Ngọc) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1998, thọ giới Sa Di Ni ngày 18 tháng 12 năm 2014 (26 tuổi), pháp danh Tâm Nguyên Tâm, pháp tự Chân Trăng Tuổi Ngọc. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Sồi Đỏ. Thọ giới lớn ngày 3 tháng 10 năm 2021 trong đại giới đàn Qua Bờ tổ chức tại tu viện Lộc Uyển. Là đệ tử thứ 908 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Tuổi Ngọc thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Tuổi Thơ (Trăng Tuổi Thơ) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1994, thọ giới Sa Di Ni ngày 17 tháng 10 năm 2010 (16 tuổi), pháp danh Tâm An Nhàn, pháp tự Chân Trăng Tuổi Thơ. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Trúc Vàng. Thọ giới lớn ngày 24 tháng 5 năm 2014 trong đại giới đàn Cam Lộ Vị tại Làng Mai Pháp. Là đệ tử thứ 695 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Tuổi Thơ thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Tuổi Trẻ Lý Tưởng Và Hạnh Phúc (sách)  Một cuốn sách dịch và bình giảng kinh Samiddhi của Thầy Làng Mai, do nhà xuất bản Lá Bối, Hoa Kỳ xuất bản năm 1999. Sau này được sửa chữa và tái bản dưới tựa đề Hạnh Phúc, Mộng và Thực, do Nhà xuất bản Văn Hóa Sài Gòn ấn hành năm 2007.

Tùy Hỷ Hồi Hướng (bài tụng) Một bài tụng được sử dụng trong các công phu sáng hoặc chiều tại các thiền viện, có thể dùng cho cả hai phái Thiền tông và Tịnh Độ tông. Có trong sách Nhật Tụng Thiền Môn năm 2000 và Nghi Thức Tụng Niệm Đại Toàn.

Tùy Nghiêm (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1964, tập sự xuất gia năm 2006 (42 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 3 tháng 3 năm 2007 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Tuệ Hạnh, pháp tự Chân Tùy Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Trầm Hương. Là đệ tử thứ 473 của Thầy Làng Mai, sư cô Tùy Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Sư cô là mẹ của sư chú Pháp Xa. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Tùy Niệm (Trời Tùy Niệm) (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Úc, sinh năm 1979, thọ giới Sa Di ngày 4 tháng 7 năm 2012 (33 tuổi), pháp danh Happy Freedom of the Heart, pháp tự Chân Trời Tùy Niệm. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Đỗ Quyên. Thọ giới lớn ngày 23 tháng 3 năm 2016 trong đại giới đàn Ân Nghĩa tại Làng Mai Pháp. Là đệ tử thứ 757 của Thầy Làng Mai, thầy Trời Tùy Niệm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Tuyền Nghiêm (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1990, tập sự xuất gia năm 2005 (15 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 7 tháng 8 năm 2005 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Bối Như, pháp tự Chân Tuyền Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Hướng Dương. Là đệ tử thứ 308 của Thầy Làng Mai, sư cô Tuyền Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Tuyển Nghiêm (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1984, tập sự xuất gia năm 2006 (22 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 3 tháng 3 năm 2007 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Nguyên Liên, pháp tự Chân Tuyển Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Trầm Hương. Là đệ tử thứ 420 của Thầy Làng Mai, sau xuất gia lại trong gia đình Cây Sen Hồng với thứ tự xuất gia 658, sư cô Tuyển Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Tuyết Hoa (Trăng Tuyết Hoa) (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1992, thọ giới Sa Di Ni ngày 23 tháng 3 năm 2011 (19 tuổi), pháp tự Chân Trăng Tuyết Hoa. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Trúc Xanh. Thọ giới lớn ngày 24 tháng 5 năm 2014 trong đại giới đàn Cam Lộ Vị. Nhận truyền đăng năm 2020 trong khóa tu xuất sĩ tại Viện Phật học Ứng dụng Châu Âu với bài kệ truyền đăng:
Trái tim thuần khiết tợ tuyết hoa
Tình huynh tỉ muội ấm một nhà
Không ràng không buộc vầng trăng tỏ 
Chiếu sáng đời nghệ thuật thanh cao.
Là đệ tử thứ 708 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Tuyết Hoa thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Tuyết Sơn (Trăng Tuyết Sơn) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1995, thọ giới Sa Di Ni ngày 23 tháng 3 năm 2011 (16 tuổi), pháp tự Chân Trăng Tuyết Sơn. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Trúc Xanh. Là đệ tử thứ 709 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Tuyết Sơn thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Tuyết Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1986, tập sự xuất gia năm 2005 (19 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 8 tháng 1 năm 2006 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Nguyên Đài, pháp tự Chân Tuyết Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Hồng Giòn. Thọ giới lớn ngày 12 tháng 01 năm 2009 tại Làng Mai trong đại giới đàn Mùa Sen Mới. Nhận truyền đăng năm 2014 trong đại giới đàn Cam Lộ Vịtổ chức tại Tu viện Vườn Ươm với bài kệ truyền đăng:
Giới thân thanh tịnh dường băng tuyết
Nghiêm hộ uy nghi đạo nghiệp thành
Gươm báu trao rồi tay hảo hán
Vào đời cứu độ vạn sinh linh.
Là đệ tử thứ 337 của Thầy Làng Mai, sư cô Tuyết Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Tư Nghiêm(tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1969, tập sự xuất gia năm 2004 (35 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 17 tháng 11 năm 2004 tại chùa Cam Lộ – Làng Mai, pháp danh Chơn Thường Minh, pháp tự Chân Tư Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Mãng Cầu. Thọ giới lớn ngày 5 tháng 1 năm 2008 tại Làng Mai trong đại giới đàn Thanh Lương Địa. Nhận truyền đăng ngày 1 tháng 3 năm 2012 trong đại giới đàn Tình Huynh Đệ tại Làng Mai với bài kệ:
Đường về thiền uyển có trầm
Đuốc tuệ trang nghiêm ánh diệu từ
Một dạ thủy chung thành chánh quả
Niết bàn hoa trái chứng vô dư.
Là đệ tử thứ 212 của Thầy Làng Mai, sư cô Tư Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Từ Ái (Trăng Từ Ái) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1983, thọ giới Sa Di Ni ngày 17 tháng 10 năm 2010 (27 tuổi), pháp danh Tâm Giác Hoa, pháp tự Chân Trăng Từ Ái. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Trúc Vàng. Thọ giới lớn ngày 23 tháng 3 năm 2016 trong đại giới đàn Ân Nghĩa. Là đệ tử thứ 690 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Từ Ái thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Từ Bi (Trăng Từ Bi) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1990, thọ giới Sa Di Ni ngày 18 tháng 12 năm 2014 (24 tuổi), pháp danh Tâm Diệu Phúc, pháp tự Chân Trăng Từ Bi. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Sồi Đỏ. Thọ giới lớn ngày 3 tháng 10 năm 2021 trong đại giới đàn Qua Bờ tổ chức tại tu viện Lộc Uyển. Là đệ tử thứ 897 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Từ Bi thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Từ Bi Quán (bài hát) Một bài hát, lời của Thầy Làng Mai, sư cô Chân Không phổ nhạc. Tịnh thủy trong bình. Từ trên tay bồ tát. Rót trên sa mạc. Thành biển xanh mông mênh.

Từ Chiếu (Trăng Từ Chiếu) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1974, thọ giới Sa Di Ni ngày 14 tháng 12 năm 2016 (42 tuổi), pháp danh Tâm Diệu Bảo, pháp tự Chân Trăng Từ Chiếu. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Mai Vàng. Thọ giới lớn ngày 3 tháng 10 năm 2021 trong đại giới đàn Qua Bờ tổ chức tại tu viện Lộc Uyển. Là đệ tử thứ 996 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Từ Chiếu thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Từ Hải (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam tu học theo pháp môn Làng Mai. Người Việt Nam, thọ giới Sa Di năm 1995 tại chùa Từ Hiếu, pháp danh Tâm Khai, pháp tự Từ Hải. Thọ giới lớn năm 2000. Được Thầy Làng Mai truyền đăng năm 2010 trong đại giới đàn  Thủy Tiên với bài kệ truyền đăng như sau:
Thuyền từ lướt sóng đại dương
Triều âm hải chấn căng buồm độ sinh
Trời mây thân hữu an lành
Chở che có ánh trăng thanh tuyệt vời.
Là đệ tử của Hòa thượng Thích Chí Mậu. Gốc chùa Từ Hiếu. Thầy Từ Hải thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 phái Liễu Quán. Hiện đang sinh hoạt với tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Từ Hạnh (Trăng Từ Hạnh) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Thái Lan, sinh năm 1990, thọ giới Sa Di Ni ngày 12 tháng 5 năm 2016 (26 tuổi) tại Tu viện Vườn Ươm, pháp tự Chân Trăng Từ Hạnh. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Hoàng Yến. Thọ giới lớn ngày 3 tháng 10 năm 2021 trong đại giới đàn Qua Bờ tổ chức tại tu viện Lộc Uyển. Là đệ tử thứ 966 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Từ Hạnh thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Từ Hiếu
1. (cơ sở) Ngôi chùa tổ, gốc của Đạo Tràng Mai Thôn, thường được gọi là Tổ Đình Từ Hiếu, tên chữ là Sắc Tứ Từ Hiếu Tự, tọa lạc ở Thôn Thượng Hai, xã Thủy Xuân, huyện Hương Thủy, thành phố Huế, Việt Nam.
2. (Trăng Từ Hiếu) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1995, tập sự xuất gia năm 2014 (19 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 18 tháng 12 năm 2014 tại Tu viện Vườn Ươm, pháp danh Tâm Quảng Chuyển, pháp tự Chân Trăng Từ Hiếu. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Sồi Đỏ. Thọ giới lớn ngày 22 tháng 2 năm 2019 trong đại giới đàn Bây Giờ Ở Đây tại Tu viện Vườn Ươm. Là đệ tử thứ 900 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Từ Hiếu thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Từ Hòa (Trăng Từ Hòa) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1989, tập sự xuất gia năm 2014 (25 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 18 tháng 12 năm 2014 tại Tu viện Vườn Ươm, pháp danh Tâm Diệu Nguyện, pháp tự Chân Trăng Từ Hòa. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Sồi Đỏ. Thọ giới lớn ngày 3 tháng 10 năm 2021 trong đại giới đàn Qua Bờ tổ chức tại tu viện Lộc Uyển. Là đệ tử thứ 882 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Từ Hòa thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Từ Kiên (Trăng Từ Kiên) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Thái Lan, sinh năm 1966, thọ giới Sa Di Ni ngày 12 tháng 5 năm 2016 (50 tuổi) tại Tu viện Vườn Ươm, pháp tự Chân Trăng Từ Kiên. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Hoàng Yến. Là đệ tử thứ 964 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Từ Kiên thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Từ Lực (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam, được Thầy Làng Mai truyền đăng năm 1994 trong đại giới đàn Hương Tích với bài kệ truyền đăng như sau:
Từ vân đương hiện thụy
Lực đại bản do tâm
Đối cảnh tâm bất động
Chân giác bất ly trần.

Từ Mãn (Trăng Từ Mãn) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1984, thọ giới Sa Di Ni ngày 18 tháng 12 năm 2014 (30 tuổi), pháp danh Tâm Sáng Soi, pháp tự Chân Trăng Từ Mãn. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Sồi Đỏ. Thọ giới lớn ngày 22 tháng 2 năm 2019 tại Tu viện Vườn Ươm trong đại giới đàn Bây Giờ Ở Đây. Là đệ tử thứ 887 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Từ Mãn thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Từ Minh (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam tu học theo pháp môn Làng Mai. Người Việt Nam, thọ giới Sa Di năm 1992 tại chùa Từ Hiếu, pháp danh Tâm Trí, pháp tự Từ Minh. Thọ giới lớn ngày 18 tháng 2 năm 1997 trong đại giới đàn Từ Hiếu được tổ chức tại chùa Từ Hiếu. Được Thầy Làng Mai truyền đăng năm 2009 trong đại giới đàn Mùa Sen Mới với bài kệ truyền đăng như sau:
Mây Từ để lộ vầng Minh nguyệt
Rót xuống trần gian ánh dịu hiền
Lắng nghe hải triều lên nhịp sóng
Ngồi trên sinh tử vẫn an nhiên.
Là đệ tử của Hòa thượng Thích Chí Mậu. Gốc chùa Từ Hiếu. Đến Làng Mai từ năm 2006. Thầy Từ Minh thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 phái Liễu Quán. Hiện đang sinh hoạt với tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Từ Nghiêm
1. (chùa) Chùa thuộc Xóm Mới, Làng Mai. Địa chỉ: 13 Martineau, 33580 Dieulivol, France, do sư cô Chân Linh Nghiêm làm trụ trì.
2. (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam, được Thầy Làng Mai truyền đăng năm 1996 trong đại giới đàn Nến Ngọc với bài kệ truyền đăng như sau:
Từ bi bóng rợp che im mát
Nghiêm túc thân ngồi đại địa an
Không gian mở rộng về vô tận
Nguyện lớn tung lên cánh đại bàng.

3. (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Mỹ, sinh năm 1945, tập sự xuất gia năm 1991 (46 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 26 tháng 1 năm 1991 tại chùa Cam Lộ – Làng Mai, pháp danh Tâm Thọ, pháp tự Chân Từ Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Quỳnh Hương. Thọ giới lớn ngày 5 tháng 8 năm 1994 trong đại giới đàn Hương Tích. Nhận truyền đăng năm 1996 trong đại giới đàn Nến Ngọc với bài kệ truyền đăng:
Chân ý đã là châu báu sẵn
Từ Nghiêm muôn hạnh cũng dung thông
Ta người một thể không hư vọng
Hồi hướng tùy duyên hạnh giải đồng.
Là đệ tử thứ 12 của Thầy Làng Mai, sư cô Từ Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Từ Nhãn (Trăng Từ Nhãn) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Thái Lan, sinh năm 1959, thọ giới Sa Di Ni ngày 12 tháng 5 năm 2016 (57 tuổi) tại Tu viện Vườn Ươm, pháp tự Chân Trăng Từ Nhãn. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Hoàng Yến. Là đệ tử thứ 962 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Từ Nhãn thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Từ Phước (tên gọi) Một vị xuất gia nam tu học theo pháp môn Làng Mai. Người Việt Nam, thọ giới Sa Di năm 1999 tại chùa Từ Hiếu, pháp danh Tâm Quả, pháp tự Từ Phước. Thọ giới lớn ngày 8 tháng 5 năm 2005 trong đại giới đàn Nguyên Thiều được tổ chức tại Huế. Được Thầy Làng Mai truyền đăng năm 2011 trong đại giới đàn Lằng Nghe tại Đạo tràng Mai Thôn với bài kệ truyền đăng như sau:
Nhân từ quả phước vẫn theo nhau
Cùng với Tăng thân nối nhịp cầu
Pháp lạc sớm chiều nuôi đất tổ
Ngàn xưa truyền lại tới ngàn sau.
Là đệ tử của Thượng tọa Thích Chí Mậu. Gốc chùa Từ Hiếu. Đến Làng Mai từ năm 2007. Thầy Từ Phước thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 phái Liễu Quán.

Từ Quán (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam tu học theo pháp môn Làng Mai. Người Việt Nam, thọ giới Sa Di năm 1998 tại chùa Phước Thành – Huế, pháp danh Tâm Thường, pháp tự Từ Quán. Thọ giới lớn ngày 30 tháng 3 năm 2002 trong đại giới đàn Từ Hiếu được tổ chức tại chùa Từ Hiếu. Được Thầy Làng Mai truyền đăng năm 2009 trong đại giới đàn Mùa Sen Mới với bài kệ truyền đăng như sau:
Công phu nuôi dưỡng ơn Từ phụ.
Mạch suối Long Thuyền đã Quán thông.
Liễu biếc tần già lên tiếng gọi.
Hoa đào chúm chím gió mùa xuân.
Là đệ tử của Thượng tọa Thích Chí Mậu. Gốc chùa Từ Hiếu. Đến Làng Mai từ năm 2006. Thầy Từ Quán thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 phái Liễu Quán.

Từ Quang (Trăng Từ Quang) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Thái Lan, sinh năm 1972, thọ giới Sa Di Ni ngày 12 tháng 5 năm 2016 (44 tuổi) tại Tu viện Vườn Ươm, pháp tự Chân Trăng Từ Quang. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Hoàng Yến. Thọ giới lớn ngày 3 tháng 10 năm 2021 trong đại giới đàn Qua Bờ tổ chức tại tu viện Lộc Uyển. Là đệ tử thứ 963 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Từ Quang thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Từ Tâm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam tu học theo pháp môn Làng Mai. Người Việt Nam, thọ giới Sa Di năm 1992 tại chùa Từ Hiếu, pháp danh Tâm Thành, pháp tự Từ Tâm. Thọ giới lớn ngày 18 tháng 2 năm 1997 trong đại giới đàn Từ Hiếu được tổ chức tại chùa Từ Hiếu. Được Thầy Làng Mai truyền đăng năm 2009 trong đại giới đàn Mùa Sen Mới với bài kệ truyền đăng như sau:
Quan chiêm diệu đế khởi Từ Tâm.
Một sáng mây lành hiện pháp luân.
Cánh hoa hé nụ thơm Ưu Bát.
Ấm trời phương ngoại một mùa xuân.
Là đệ tử của Thượng tọa Thích Chí Mậu. Gốc chùa Từ Hiếu. Đến Làng Mai từ năm 2007. Thầy Từ Tâm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 phái Liễu Quán.
2. (Trăng Từ Tâm) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Thái Lan, sinh năm 1992, thọ giới Sa Di Ni ngày 12 tháng 5 năm 2016 (24 tuổi) tại Tu viện Vườn Ươm, pháp tự Chân Trăng Từ Tâm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Hoàng Yến. Là đệ tử thứ 967 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Từ Tâm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Từ Thông (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam tu học theo pháp môn Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1980. Thọ giới lớn năm 2002. Được Thầy Làng Mai truyền đăng năm 2010 tại Tu viện Vườn Ươm  với bài kệ truyền đăng như sau:
Từ mở tâm vô lượng
Thông đạt ý vô cầu
Mưa pháp về thấm nhuận
Chuyển hóa mọi niềm đau.
Là đệ tử của Thượng tọa Thích Chí Mậu. Gốc chùa Từ Hiếu. Thầy Từ Thông thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 phái Liễu Quán.

Từ Tuệ (Trăng Từ Tuệ) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Thái Lan, sinh năm 1983, thọ giới Sa Di Ni ngày 12 tháng 5 năm 2016 (33 tuổi) tại Tu viện Vườn Ươm, pháp tự Chân Trăng Từ Tuệ. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Hoàng Yến. Thọ giới lớn ngày 3 tháng 10 năm 2021 trong đại giới đàn Qua Bờ tổ chức tại tu viện Lộc Uyển. Là đệ tử thứ 965 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Từ Tuệ thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Tứ Nghiêm (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1981, tập sự xuất gia năm 2005 (24 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 7 tháng 8 năm 2005 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Nghiêm Tịnh, pháp tự Chân Tứ Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Hướng Dương. Thọ giới lớn ngày 12 tháng 01 năm 2009 tại chùa Từ Hiếu trong đại giới đàn Mùa Sen Mới. Là đệ tử thứ 301 của Thầy Làng Mai, sư cô Tứ Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Tự Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1982, tập sự xuất gia năm 2008 (26 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 08 tháng 03 năm 2009 tại Chùa Từ Hiếu, pháp danh Tâm Nhuận Đăng, pháp tự Chân Tự Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Sen Vàng. Nhận truyền đăng trong đại giới đàn Bây Giờ Ở Đây năm 2019 tại Tu viện Vườn Ươm với bà kệ truyền đăng:
Duyên sinh thừa tự nghiêm thân
Đơn thuần nhận diện thói trần xuống lên
Lắng nghe ái ngữ tinh chuyên
Hiểu thương nuôi lớn mãn nguyền sơ tâm.
Là đệ tử thứ 594 của Thầy Làng Mai, sư cô Tự Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Tự Tại (Trời Tự Tại) (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Pháp, thọ giới Sa Di ngày 3 tháng 7 năm 2011, pháp tự Chân Trời Tự Tại. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Trúc Tím. Thọ giới lớn ngày 23 tháng 3 năm 2016 trong đại giới đàn Ân Nghĩa tại Làng Mai Pháp. Là đệ tử thứ 714 của Thầy Làng Mai, thầy Trời Tự Tại thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Từng Bước Nở Hoa Sen (sách) Một cuốn sách của Thầy Làng Mai do nhà Lá Bối, Châu Âu ấn hành lần đầu năm 1985, sau đó được dịch ra nhiều thứ tiếng và được tái bản nhiều lần ở các nước. Bản dịch tiếng Anh tựa đề Present Moment, Wonderful Moment, do nhà Parallax ấn hành.

Tưới hoa (pháp môn) Công nhận sự có mặt của những hạt giống tài năng và đức hạnh nơi một người khác, giúp cho những hạt giống ấy lớn lên và hiến tặng thêm nhiều hoa trái. Những hạt giống này đã được trao truyền bởi tổ tiên (chủng tử bản hữu) hay mới được gieo trồng trong kiếp này (chủng tử tân huân) cần có điều kiện và cơ hội để được tưới tẩm. Tưới hoa không có nghĩa là tâng bốc hoặc nịnh nọt; tưới hoa là giúp cho người kia vượt thoát mặc cảm tự ti, có niềm tin nơi khả năng của người ấy và giúp cho người ấy có thêm năng lượng để đi tới. Những hạt giống phiền não (khổ đau) và những hạt giống bồ đề (hạnh phúc) đều có tính hữu cơ, nhờ thực tập mà ta có thể chuyển phiền não thành bồ đề, cũng như ta cũng có thể ủ phân rác để nuôi dưỡng hoa trái. Thương yêu một người nào ta phải thực tập tưới hoa cho người ấy và đừng nên tưới rác, nghĩa là không giúp cho những hạt giống phiền não của người ấy có cơ hội phát khởi và lớn mạnh. Đó là phương pháp tưới tẩm chọn lọc (selective watering): chỉ tưới hoa mà không bao giờ tưới rác. Xem chủng tử.

Tưới tẩm hạt giống tốt (pháp môn, bài tụng) 1. Nói và làm những gì có thể giúp cho tài năng, đức hạnh và hạnh phúc của người kia được nuôi dưỡng và phát triển. Mọi người, ai cũng có những hạt giống tốt và xấu trong tàng thức. Nhận diện và tưới tẩm những hạt giống tốt trong ta và trong người là một pháp môn có thể đem lại hạnh phúc rất mau chóng. Xem chủng tửtưới hoa. 2. Một bài tụng mà nội dung là sự thực tập tưới tẩm những hạt giống tốt trong ta và trong người. Bài tụng này đã được nhạc sĩ Anh Việt phổ thành nhạc.

Tương Lai (Trời Tương Lai) (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1988, thọ giới Sa Di ngày 4 tháng 7 năm 2012 (24 tuổi), pháp danh Tâm Đức Tĩnh, pháp tự Chân Trời Tương Lai. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Đỗ Quyên. Thọ giới lớn ngày 23 tháng 3 năm 2016 trong đại giới đàn Ân Nghĩa tại Tu viện Vườn Ươm. Nhận truyền đăng năm 2023 trong Đại giới đàn Trừng Quang tổ chức tại Làng Mai Thái Lan với bài kệ truyền đăng:
Khung trời hiện tại đã về tới
Ôm cả tương lai sáng nếp nhà
Tình xưa gửi gắm từng huynh đệ
Ơn nghĩa truyền trao vẫn đậm đà.
Là đệ tử thứ 763 của Thầy Làng Mai, thầy Trời Tương Lai thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Tương Lai Thiền Học Việt Nam (sách) Một cuốn sách của Thầy Làng Mai do nhà Lá Bối Paris ấn hành năm 1982 và đã được tái bản nhiều lần.

Tương Lai Văn Hóa Việt Nam (sách) Một cuốn sách của Thầy Làng Mai do nhà Lá Bối, Paris và Châu Âu xuất bản năm 1982, tái bản năm 1983.

Tương tức
1. (thuật ngữ) Cái này là cái kia, cái này nằm trong cái kia. Cũng như sóng và nước, cha và con, đám mây và dòng sông, thân và tâm, thời gian và không gian. Đây là giáo lý của kinh Hoa Nghiêm, cũng như giáo lý tương nhập (đi vào nhau) và nhất thiết tức nhất, nhất tức nhất thiết (cái tất cả nằm trong cái một, cái một nằm trong cái tất cả). Dịch ra tiếng Anh là interbeing, tiếng Pháp là interêtre, tiếng Đức là intersein. Dòng Tiếp Hiện được gọi là The Order of Interbeing (dòng Tương Tức).
2. (Trời Tương Tức) (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1989, thọ giới Sa Di ngày 27 tháng 1 năm 2022 (33 tuổi) tại Tổ đình Từ Hiếu, pháp danh Tâm Tánh Phúc, pháp tự Chân Trời Tương Tức. Sư chú thuộc gia đình xuất gia Cây Mimosa. Là đệ tử thứ 1186 của Thầy Làng Mai, sư chú Trời Tương Tức thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Tường Hạnh(tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 2004, thọ giới Sa Di ngày 18 tháng 12 năm 2022 (18 tuổi), pháp danh Nguyên Tâm Vô Lượng, pháp tự Chân Tường Hạnh. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Xích Tùng, là đệ tử thứ 24 của thế hệ thứ ba Tăng thân xuất sĩ Làng Mai. Sư cô Tường Hạnh thuộc thế hệ thứ 44 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 10 của phái Liễu Quán.

Tường Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, quốc tịch Mỹ, sinh năm 1972, tập sự xuất gia năm 1996 (24 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 26 tháng 10 năm 1996 tại chùa Từ Nghiêm – Làng Mai, pháp danh Tâm Phương Thiện, pháp tự Chân Tường Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Khế. Thọ giới lớn ngày 3 tháng 12 năm 1998 trong trong đại giới đàn Tăng Hội. Nhận truyền đăng năm 2003 trong đại giới đàn Đã Về Đã Tới với bài kệ truyền đăng:
Cát Tường năm sắc tỏa uy Nghiêm
Mây phủ non xưa chốn tọa thiền
Dưới ngọn đèn xanh, tâm lĩnh ý
Trăng vàng vừa chiếu rạng tây hiên.
Là đệ tử thứ 46 của Thầy Làng Mai, sư cô Tường Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Tường Niệm (Trăng Tường Niệm) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1992, tập sự xuất gia năm 2018 (24 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 16 tháng 12 năm 2018 tại Tu viện Vườn Ươm, pháp danh Tâm Khánh Hà, pháp tự Chân Trăng Tường Niệm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Sơn Trà. Thọ giới lớn ngày 12 tháng 2 năm 2023 trong đại giới đàn Trừng Quang. Là đệ tử thứ 1090 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Tường Niệm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Tường Thanh (Trăng Tường Thanh) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1996, thọ giới Sa Di Ni ngày 20 tháng 5 năm 2018 (22 tuổi), pháp tự Chân Trăng Tường Thanh. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Ngọc Lan. Là đệ tử thứ 1060 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Tường Thanh thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Tựu Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1987, tập sự xuất gia năm 2006 (19 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 3 tháng 3 năm 2007 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Thánh Quang, pháp tự Chân Tựu Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Trầm Hương. Thọ giới lớn ngày 22 tháng 2 năm 2011 trong đại giới đàn Lắng Nghe. Nhận truyền đăng năm 2022 trong khóa tu “Đã có đường đi rồi, con không còn lo sợ” với bài kệ truyền đăng:
Bước chân, hơi thở là nhà
Thành tựu chỉ, quán không xa Phật đài
Vạn pháp là một không hai
Nghiêm thân hộ ý ngày mai giúp đời.
Là đệ tử thứ 435 của Thầy Làng Mai, sư cô Tựu Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Tý – Cây Tre Triệu Đốt (sách) Một cuốn tiểu thuyết cho thiếu nhi của Thầy Làng Mai do nhà Lá Bối, Châu Âu xuất bản năm 1984, với mười bốn bức minh họa của bé Thanh Tuyền (bảy tuổi).

Tý – Chiếc Lá Ổi Non (sách)Một cuốn tiểu thuyết cho thiếu nhi của Thầy Làng Mai do nhà Lá Bối, Châu Âu xuất bản năm 1984, với mười bốn bức minh họa của bé Thanh Tuyền (bảy tuổi).