Từ điển Làng Mai – Q

Quả Nghiêm (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, quốc tịch Hoa Kỳ, thọ giới Sa Di Ni ngày 18 tháng 05 năm 2000 tại chùa Từ Nghiêm – Làng Mai, pháp tự Chân Quả Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Bông Sứ. Là đệ tử thứ 104 của Thầy Làng Mai, sư cô Quả Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Quán (phép tu) Xem chỉ quán.

Quán Chiếu
1. (thuật ngữ) Sử dụng năng lượng của chánh niệm và chánh định để nhìn sâu vào đối tượng thiền tập. Tiếng Phạn là Vipassyana, dịch là quán. (Xem nhìn sâu).
2. (Trời Quán Chiếu) (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Hoa Kỳ, sinh năm 1988, thọ giới Sa Di ngày 5 tháng 11 năm 2012 (24 tuổi), pháp tự Chân Trời Quán Chiếu. Sư chú thuộc gia đình xuất gia Cây Kim Ngân. Là đệ tử thứ 782 của Thầy Làng Mai, sư chú Trời Quán Chiếu thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Quán Hạnh (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1997, thọ giới Sa Di Ni ngày 23 tháng 1 năm 2024 (27 tuổi), pháp danh Nguyên Tâm Minh Như, pháp tự Chân Quán Hạnh. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Bàng, là đệ tử thứ 63 của thế hệ thứ ba Tăng thân xuất sĩ Làng Mai. Sư cô Quán Hạnh thuộc thế hệ thứ 44 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 10 của phái Liễu Quán.

Quán Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1981, tập sự xuất gia năm 2006 (25 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 3 tháng 3 năm 2007 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Diệu Ngọc, pháp tự Chân Quán Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Trầm Hương. Thọ giới lớn năm 2010 trong đại giới đàn Hoa Thủy Tiên. Nhận truyền đăng năm 2021 trong đại giới đàn Qua Bờ với bài kệ truyền đăng:
Chân tướng mài trong ánh lửa hồng
Quán
giới Nghiêm lòng mãi sáng trong
Ngày đêm an trú trên thánh địa
Tự tại rong chơi đến thoả lòng.

Là đệ tử thứ 410 của Thầy Làng Mai, sư cô Quán Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Quán niệm (thuật ngữ) Niệm có nghĩa là duy trì ý thức về một đối tượng. Quán là đi sâu vào lòng đối tượng ấy để mà thẩm sát.

Quán niệm trước buổi họp (phép tu) Một phép thực tập ở Làng Mai, được vị chủ tọa đọc lên trước các buổi họp chúng tỳ kheo (ni) hay các buổi họp giáo thọ để đại chúng cùng thực tập trong suốt buổi họp. Nội dung: “Lạy Bụt, lạy Tổ, chúng con xin nguyện họp buổi họp hôm nay trong tinh thần Ý Hòa Đồng Duyệt và Kiến Hòa Đồng Giải. Nguyện sử dụng ái ngữ và đế thính để buổi họp đưa lại kết quả tốt đẹp nhất làm phẩm vật cúng dường Tam Bảo. Chúng con nguyện không ngần ngại chia sẻ cái thấy và tuệ giác của chúng con, nhưng chúng con cũng nguyện sẽ không mở lời nếu chúng con nhận thấy trong tâm còn có tâm hành bực bội. Chúng con quyết tâm không để cho sự căng thẳng xảy ra trong buổi họp, và lỡ nếu trong số chúng con có người nhận thấy có sự căng thẳng, chúng con xin lập tức ngừng lại để sám hối tại chỗ và trả lại cho đại chúng không khí Ý Hòa Đồng Duyệt.”

Quán niệm trước buổi soi sáng (phép tu)  Một phép thực tập ở Làng Mai, được đọc lên trước mỗi buổi soi sáng để đại chúng cùng thực tập. Nội dung như sau: “Lạy Bụt, lạy Tổ, hôm nay chúng con thực tập soi sáng cho các sư anh/sư chị và sư em của chúng con. Chúng con biết tất cả chúng con đều là những thành phần của cùng một tăng thân, tất cả chúng con đều là xương thịt của cùng một tăng thân. Vì vậy chúng con ý thức rằng soi sáng cho bất cứ ai trong tăng thân cũng là tự soi sáng cho chính mình. Chúng con nguyện sẽ đem hết tình thương và sự hiểu biết của chúng con để thực tập công việc soi sáng. Chúng con nguyện tất cả những gì chúng con nói ra đều phát sinh từ thiện ý muốn đi tới một cái thấy chính xác về đối tượng soi sáng và cống hiến cho đương sự những đề nghị thực tập thực tế để có thể đưa tới những chuyển hóa tốt đẹp cho đối tượng soi sáng. Chúng con nguyện cố gắng không để cho sự buồn giận và những thành kiến làm sai lệch cái thấy của chúng con. Chúng con nguyện bất cứ một lời nói nào của chúng con cũng đều phát xuất từ tình thương. Chúng con biết trong khi soi sáng cho một thành phần của tăng thân, chúng con cũng đang soi sáng cho bản thân chúng con, vì vậy việc thực tập soi sáng cũng đem lợi lạc cho bản thân của mỗi chúng con. Lạy Bụt và Chư Tổ gia hộ cho chúng con để buổi thực tập soi sáng này được thành công viên mãn.”

Quán niệm trước khi tụng kinh (phép tu) Một phép thực tập ở Làng Mai, được đọc lên trước khi quí thầy quí sư cô bắt đầu thời tụng kinh trước pháp thoại ngày quán niệm để đại chúng cùng thực tập. Nội dung như sau:
1. Xin đại chúng trở về với hơi thở và để cho năng lượng chánh niệm tập thể đưa chúng ta về với nhau như một cơ thể, đi như một dòng sông, không còn cách biệt.
2. Xin đại chúng tất cả đều thở như một cơ thể, xướng tụng như một người, lắng nghe như một người, và vượt thoát biên giới ngã chấp, phá bỏ mặc cảm hơn người, thua người và bằng người.

Quang Chiếu (Trăng Quang Chiếu) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1995, thọ giới Sa Di Ni ngày 14 tháng 12 năm 2016 (21 tuổi), pháp danh Tâm Hiếu Nhân, pháp tự Chân Trăng Quang Chiếu. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Mai Vàng. Thọ giới lớn ngày 3 tháng 10 năm 2021 trong đại giới đàn Qua Bờ tổ chức tại tu viện Lộc Uyển. Là đệ tử thứ 998 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Quang Chiếu thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Quang Đãng (Trời Quang Đãng) (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1987, thọ giới Sa Di ngày 28 tháng 4 năm 2013 (26 tuổi), pháp danh Tâm Nguyên Vân, pháp tự Chân Trời Quang Đãng. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Hoa Gạo. Thọ giới lớn ngày 23 tháng 3 năm 2016 trong đại giới  đàn Ân Nghĩa tại Tu viện Vườn Ươm. Là đệ tử thứ 793 của Thầy Làng Mai, thầy Trời Quang Đãng thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Quang Hạnh (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1993, thọ giới Sa Di ngày 18 tháng 12 năm 2022 (29 tuổi), pháp danh Nguyên Tâm Hạnh Lực, pháp tự Chân Quang Hạnh. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Xích Tùng, là đệ tử thứ 15 của thế hệ thứ ba Tăng thân xuất sĩ Làng Mai. Sư cô Quang Hạnh thuộc thế hệ thứ 44 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 10 của phái Liễu Quán.

Quang Huy (Trời Quang Huy) (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1993, thọ giới Sa Di ngày 2 tháng 7 năm 2014 (21 tuổi), pháp danh Tâm Thắng, pháp tự Chân Trời Quang Huy. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Trắc Bá. Thọ giới lớn ngày 22 tháng 2 năm 2017 trong đại giới đàn Tánh Thiên tại Tu viện Vườn Ươm. Là đệ tử thứ 861 của Thầy Làng Mai, thầy Trời Quang Huy thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Quang Minh (Trời Quang Minh) (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1990, thọ giới Sa Di ngày 2 tháng 7 năm 2014 (24 tuổi), pháp danh Tâm Quảng Tín, pháp tự Chân Trời Quang Minh. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Trắc Bá. Thọ giới lớn ngày 22 tháng 2 năm 2017 trong đại giới đàn Tánh Thiên tại Tu viện Vườn Ươm. Là đệ tử thứ 854 của Thầy Làng Mai, thầy Trời Quang Minh thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Quang Nghiêm (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người   Pháp, sinh năm 1976, thọ giới Sa Di Ni ngày 26 tháng 10 năm 1998 (22 tuổi) tại chùa Cam Lộ – Làng Mai, pháp danh Tâm Khiêm Cung, pháp tự Chân Quang Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Sung. Là đệ tử thứ 79 của Thầy Làng Mai, sư cô Quang Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Quang Sơn (Trăng Quang Sơn) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Hoa Kỳ, sinh năm 1990, thọ giới Sa Di Ni ngày 20 tháng 10 năm 2017 (27 tuổi), pháp tự Chân Trăng Quang Sơn. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Sơn Thù Du. Thọ giới lớn ngày 3 tháng 10 năm 2021 trong đại giới đàn Qua Bờ tổ chức tại tu viện Lộc Uyển. Là đệ tử thứ 1026 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Quang Sơn thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Quang Thái (Trời Quang Thái) (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1993, thọ giới Sa Di ngày 2 tháng 7 năm 2014 (21 tuổi), pháp danh Tâm Quảng Tựu, pháp tự Chân Trời Quang Thái. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Trắc Bá. Thọ giới lớn ngày 22 tháng 2 năm 2017 trong đại giới đàn Tánh Thiên tại Tu viện Vườn Ươm. Là đệ tử thứ 849 của Thầy Làng Mai, thầy Trời Quang Thái thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Quảng Độ (tên gọi) Thượng tọa Thích Quảng Độ. Một vị giáo thọ xuất gia nam. Được Thầy Làng Mai truyền đăng năm 2004 trong đại giới đàn Lâm Tế với bài kệ truyền đăng như sau:
Quảng văn bác lãm hạ công phu.
Độ thoát quần mê chí đại từ.
Quê hương tháp cổ hồ sen thắm.
Nhiệm màu khúc hát nối lời thơ.

Quảng Hiếu Đường (điện đường) Nhà thờ các quan thái giám và hương linh bổn đạo tại tổ đình Từ Hiếu.

Quảng Hòa (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam, được Thầy Làng Mai truyền đăng năm 1996 trong đại giới đàn Nến Ngọc với bài kệ truyền đăng như sau:
Quảng đại thần thông trong nếp áo.
Hòa quang tiếp độ có cơ thần.
Thu phóng một khi đà nắm vững.
Ngồi trong tự tại dứt trầm luân.

Quảng Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1990, tập sự xuất gia năm 2005 (15 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 8 tháng 1 năm 2006 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Lệ Hòa, pháp tự Chân Quảng Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Hồng Giòn. Thọ giới lớn năm 2010 trong đại giới đàn Hoa Thủy Tiên. Nhận truyền đăng năm 2014 trong đại giới đàn Cam Lộ Vị  tổ chức tại Làng Mai với bài kệ truyền đăng:
Pháp Bụt thần thông quảng đại
Cứu đời nghiêm sắc hiện thân
Dòng biếc Tào Khê tuôn mãi
Nhân gian sạch hết cát lầm
Là đệ tử thứ 358 của Thầy Làng Mai. Sư cô Quảng Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Quảng Thuận (tên gọi)  Thượng tọa Thích Quảng Thuận. Một vị giáo thọ xuất gia nam. Được Thầy Làng Mai truyền đăng năm 2004 trong đại giới đàn Lâm Tế với bài kệ truyền đăng như sau:
Pháp môn màu nhiệm Quảng khai.
Trí bi tùy Thuận độ đời trầm luân.
Nước non trình báo tin mừng.
Hoa đào vẫn thắm, sóng tùng vẫn xao.

Quảng Trí (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nam. Được Thầy Làng Mai truyền đăng năm 1996 trong đại giới đàn Nến Ngọc với bài kệ truyền đăng như sau:
Thiện duyên nhất hội tụ.
Phước tuệ lưỡng viên dung.
Tịnh quốc kiến thử địa.
Cổ kim hiền thánh đồng.

Quay về nương tựa (thuật ngữ, phép tu, bài hát)

 1. . Dịch Việt văn từ chữ Quy y, nghĩa là quay về với gốc rễ của mình, quay về nương tựa Bụt, Pháp và Tăng – vốn sẵn ở trong lòng ta. Như một đợt sóng, có lên có xuống, nhưng khi đợt sóng quay về với nước, biết mình là nước rồi thì không còn sợ hãi nữa. Quay về với bản tánh tự tâm của mình, với chân như, với giác tính là ta không còn sợ hãi. Lên cũng được, xuống cũng được, sống cũng được, chết cũng được. Không có gì thêm, không có gì bớt. Đó gọi là quay về nương tựa. Đây là một bài thực tập rất đơn giản. Bài thực tập này có thể được sử dụng trong khi ngồi thiền, đi thiền hành, làm việc, nấu cơm, ăn cơm.
 2. Sự thực tập quay về nương tựa đích thực, không phải chỉ là một sự biểu lộ niềm tin. Quay về nương tựa Bụt, quay về nương tựa pháp, quay về nương tựa tăng. Xem Ba sự quy về nương tựa.
 3. Tên một bài hát của Làng Mai:  
  Quay về nương tựa,
  hải đảo tự thân.
  Chánh niệm là Bụt,
  soi sáng xa gần.
  Hơi thở là pháp,
  bảo hộ thân tâm.
  Năm uẩn là tăng,
  phối hợp tinh cần.
  Thở vào thở ra,
  là hoa tươi mát,
  là núi vững vàng,
  nước tĩnh lặng chiếu,
  không gian thênh thang.

Quê Hương (Trăng Quê Hương) (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1958, tập sự xuất gia năm 2009 (51 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 27 tháng 5 năm 2010 tại Tu viện Vườn Ươm, pháp danh Tâm Nguyện Hoà, pháp tự Chân Trăng Quê Hương. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Sen Xanh. Thọ giới lớn ngày 23 tháng 03 năm 2016 trong đại giới đàn Ân Nghĩa. Nhận truyền đăng năm 2023 trong khóa tu xuất sĩ “Vững một niềm tin” tổ chức tại Làng Mai với bài kệ truyền đăng:
Chân Trăng là Quê Hương
Chiếc lá vốn bản môn

Pháp nhiệm ấy con đường
Lắng nghe hiểu và thương.
Là đệ tử thứ 685 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Quê Hương thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Quê hương nơi này (thuật ngữ) Quê hương ở đây không có nghĩa là nơi chôn nhau cắt rốn, nơi ta được sống thời ấu thơ, hoặc đất nước ta, mà có nghĩa là nơi mà ta tiếp xúc được với sự sống mầu nhiệm, nơi ta cảm thấy thoải mái và gần gũi tổ tiên huyết thống cũng như tổ tiên tâm linh, nơi mà ta có cảm tưởng đã về đã tới. Quê hương nơi này có nghĩa là bất cứ nơi nào ta tới, ta cũng có cảm giác như là quê hương đích thực. Địa chỉ của quê hương đích thực là tâm của người đã chấm dứt mọi rong ruổi tìm kiếm, là bây giờ và ở đây.

Quế Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1983, tập sự xuất gia năm 2006 (23 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 3 tháng 3 năm 2007 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Thanh Quang, pháp tự Chân Quế Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Trầm Hương. Thọ giới lớn năm 2010. Nhận truyền đăng trong đại giới đàn Tánh Thiên năm 2017 tại Tu viện Vườn Ươm với bài kệ truyền đăng:
Sừng sững trên núi cao
Quế thanh quế vẫy chào
Nghiêm minh và tri túc
Im lặng tình thâm giao.
Là đệ tử thứ 401 của Thầy Làng Mai, sư cô Quế Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Quốc Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1983, tập sự xuất gia năm 2005 (22 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 10 tháng 5 năm 2006 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Thanh Hà, pháp tự Chân Quốc Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Hải Đường. Thọ giới lớn năm 2010 trong đại giới đàn Hoa Thủy Tiên. Nhận truyền đăng năm 2016 trong đại giới đàn Ân Nghĩa diễn ra tại Đạo tràng Mai Thôn với bài kệ truyền đăng:
Cố quốc đi về mỗi bước chân
Trang nghiêm đất tịnh tịnh thân tâm
Vũ trụ ngời lên từng hơi thở
Nở hoa định tuệ thấy xa gần.
Là đệ tử thứ 370 của Thầy Làng Mai, sư cô Quốc Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Quy Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, quốc tịch Bỉ, sinh năm 1949, tập sự xuất gia năm 1999 (50 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 04 tháng 12 năm 1999 tại chùa Từ Nghiêm – Làng Mai, pháp danh Tịnh Thủy, pháp tự Chân Quy Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Anh Đào. Thọ giới lớn ngày 09 tháng 01 năm 2003 trong đại giới đàn Đã Về Đã Tới. Nhận truyền đăng năm 1994 trong đại giới đàn Hương Tích, khi còn là cư sĩ đệ tử Tiếp Hiện của Thầy Làng Mai – pháp tự Chân Nguyện – với bài kệ truyền đăng:
Chân giải ý thâm diệu
Nguyện phát túc siêu phương
Cước lập bản môn địa
Ưng liễu thế vô thường.
Là đệ tử thứ 87 của Thầy Làng Mai, sư cô Quy Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Quy Nguyện (tên gọi)
1. (Trăng Quy Nguyện) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1982, thọ giới Sa Di Ni ngày 30 tháng 1 năm 2012 (30 tuổi), pháp danh Tâm Liên Oanh, pháp tự Chân Trăng Quy Nguyện. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Cúc Đại Đóa. Là đệ tử thứ 741 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Quy Nguyện thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.
2. (Trời Quy Nguyện) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1994, thọ giới Sa Di ngày 2 tháng 7 năm 2014 (20 tuổi), pháp danh Tâm Giác Thiện Hùng, pháp tự Chân Trời Quy Nguyện. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Trắc Bá. Thọ giới lớn ngày 22 tháng 2 năm 2017 trong đại giới đàn Tánh Thiên tại Tu viện Vườn Ươm. Là đệ tử thứ 862 của Thầy Làng Mai, thầy Trời Quy Nguyện thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Quy Ngưỡng (Trời Quy Ngưỡng) (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1991, thọ giới Sa Di ngày 28 tháng 4 năm 2013 (22 tuổi), pháp danh Tâm Nguyên Chí, pháp tự Chân Trời Quy Ngưỡng. Thầy thuộc gia đình Cây Hoa Gạo. Thọ giới lớn ngày 23 tháng 3 năm 2016 tại Tu viện Vườn Ươm trong đại giới đàn Ân Nghĩa. Là đệ tử thứ 798 của Thầy Làng Mai, thầy Trời Quy Ngưỡng thuộc thế hệ thứ 43 tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Quy Sơn (Trời Quy Sơn) (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1992, thọ giới Sa Di ngày 15 tháng 12 năm 2019 (27 tuổi), pháp danh Tâm Nguyên An, pháp tự Chân Trời Quy Sơn, thuộc gia đình xuất gia Cây Ngọc Am. Thọ giới lớn ngày 12 tháng 2 năm 2023 trong đại giới đàn Trừng Quang. Là đệ tử thứ 1142 của Thầy Làng Mai, thầy Trời Quy Sơn thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu.

Quy Y Địa (địa danh) Một địa điểm tại thành phố Nagpur, Ấn Độ, nơi Thầy Làng Mai đã nói pháp thoại cho khoảng nửa triệu người vào đêm ngày 8.10.2008 trong khuôn khổ chuyến đi hoằng pháp Ấn Độ. Cái tên Quy Y Địa (Diksha Bhumi) xuất phát từ sự kiện lịch sử ngày 14.10.1956, tại nơi này, tiến sĩ Baba Sahed Ambedkar cùng 380 ngàn người thuộc giai cấp cùng đinh (Dalit) đã qui y theo Bụt, tạo nên phong trào đưa đạo Bụt trở về đất Ấn. Đối với người dân Dalit, ngày Quy Y ấy được coi như là ngày Đệ Nhị Chuyển Pháp Luân.

Quý Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, quốc tịch Mỹ, sinh năm 1977, tập sự xuất gia năm 2001 (24 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 12 tháng 2 năm 2001 tại chùa Pháp Vân – Làng Mai, pháp danh Nguyệt Liên Vân, pháp tự Chân Quý Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Trà Mi. Thọ giới lớn ngày 9 tháng 2 năm 2004 trong đại giới đàn Lâm Tế. Nhận truyền đăng năm 2008 trong đại giới đàn Thanh Lương Địa với bài kệ truyền đăng:
Búp sen trân Quý ngày nào
Trang Nghiêm cõi tịnh vút cao lời nguyền
Bến bờ giải thoát bước lên
Độ sinh sự nghiệp vững bền từ đây.
Là đệ tử thứ 119 của Thầy Làng Mai, sư cô Quý Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Quyền lực đích thực (sách) Một cuốn sách do Chân Đạt chuyển ngữ từ nguyên bản tiếng Anh The Art of Power. Sách do nhà xuất bản Tri Thức ấn hành tháng 10 năm 2008 và đã nhanh chóng lọt vào danh sách 10 sách hay trong năm ở Việt Nam do báo Người Lao Động và công ty Phát hành sách Fahasa bình chọn.

Quyết Nghiêm (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1985, tập sự xuất gia năm 2005 (20 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 7 tháng 8 năm 2005 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Như Phước, pháp tự Chân Quyết Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Hướng Dương. Thọ giới lớn ngày 12 tháng 01 năm 2009 tại chùa Từ Hiếu trong đại giới đàn Mùa Sen Mới. Là đệ tử thứ 299 của Thầy Làng Mai, sư cô Quyết Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Quỳnh Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, quốc tịch Mỹ, sinh năm 1973, tập sự xuất gia năm 2002 (29 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 8 tháng 2 năm 2003 tại chùa Pháp Vân – Làng Mai, pháp danh Tâm Quảng Từ, pháp tự Chân Quỳnh Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Hồ Đào. Thọ giới lớn ngày 14 tháng 1 năm 2006 trong đại giới đàn Cổ Pháp. Nhận truyền đăng năm 2010 trong đại giới đàn Thuỷ Tiên tại Làng Mai với bài kệ:
Đêm thanh tinh khiết tỏa hương Quỳnh
Nghiêm tịnh ngân hà lộ hiển linh
Trao tay Bồ tát cành dương ấy
Giọt nước thương yêu ngát tịnh bình.
Là đệ tử thứ 170 của Thầy Làng Mai, sư cô Quỳnh Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.