Từ điển Làng Mai – D

Da Cóc (điện đường) Một cái thất của Thầy Làng Mai tại chùa Sơn Hạ.

Danh sắc tương tức (thuật ngữ) Thân và tâm không thể tách rời nhau. Xem tương tức.

David Ward (tên gọi) Người viết phân cảnh (scriptwriter) cho phim Buddha, dựa trên tác phẩm Đường Xưa Mây Trắng.

Diễm Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1987, tập sự xuất gia năm 2007 (20 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 20 tháng 09 năm 2008 tại Chùa Từ Hiếu, pháp danh Tâm Phước Trí, pháp tự Chân Diễm Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Sen Trắng. Thọ giới lớn ngày 27 tháng 02 năm 2012  trong đại giới đàn Tình Huynh Đệ. Nhận truyền đăng năm 2020 trong khóa tu xuất sĩ tại Viện Phật học Ứng dụng Châu Âu với bài kệ truyền đăng:
Hiện pháp huyền diễm trang nghiêm
Bước chân địa xúc phược triền tháo tung
Lắng nghe ái ngữ thu đông 
Càn khôn ngời rạng ánh hồng vừa lên.
Là đệ tử thứ 571 của Thầy Làng Mai. Sư cô Diễm Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Diên Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1986, tập sự xuất gia năm 2007 (21 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 17 tháng 2 năm 2008 tại tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Nhật Thành, pháp tự Chân Diên Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Lê. Thọ giới lớn ngày 22 tháng 02 năm 2011 trong đại giới đàn Lắng Nghe. Nhận truyền đăng trong đại giới đàn Tánh Thiên năm 2017 tại Tu viện Vườn Ươm với bài kệ truyền đăng:
Ngọn lửa chân truyền soi cảnh huyễn
Diên trường thọ mạng nhờ nghiêm đức
Một sáng biển đông bừng trang sử
Tỳ lô trăng rọi cửa song thư.
Là đệ tử thứ 494 của Thầy Làng Mai, sư cô Diên Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Diễn Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1986, tập sự xuất gia năm 2007 (21 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 17 tháng 2 năm 2008 tại tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Phước Tuệ, pháp tự Chân Diễn Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Lê. Nhận truyền đăng năm 2017 trong khóa tu xuất sĩtại Làng Mai Pháp với bài kệ truyền đăng:
Cõi Bụt Diễn hiện ngay cõi này
Uy Nghiêm an tịnh từng phút giây
Ba nghiệp tỏa sáng hương thơm ngát
Tiếp nối tổ tông pháp hiển bày.
Là đệ tử thứ 488 của Thầy Làng Mai, sư cô Diễn Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Diện Nghiêm (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1987, tập sự xuất gia năm 2008 (21 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 20 tháng 09 năm 2008 tại Chùa Từ Hiếu, pháp danh Tâm Phước Huệ, pháp tự Chân Diện Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Sen Trắng. Là đệ tử thứ 572 của Thầy Làng Mai. Sư cô Diện Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Diệt trừ tranh chấp (giới điều) Bảy giới trong 250 giới của vị khất sĩ và trong 348 giới của vị khất sĩ nữ, Giới bản tân tu, có công dụng giải quyết những vụ tranh chấp.

Diệu Âm (Trăng Diệu Âm) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Canada, sinh năm 1979, thọ giới Sa Di Ni ngày 8 tháng 12 năm 2013 (34 tuổi), pháp danh Morning Light of the Heart, pháp tự Chân Trăng Diệu Âm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Đoàn. Thọ giới lớn ngày 22 tháng 2 năm 2017 trong đại giới đàn Tánh Thiên. Là đệ tử thứ 815 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Diệu Âm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Diệu Đạt (tên gọi) Ni sư Diệu Đạt. Một vị giáo thọ xuất gia nữ, được Thầy Làng Mai truyền đăng năm 2006 trong đại giới đàn Cổ Pháp với bài kệ truyền đăng như sau:
Tây lai huyền Diệu ý
Hiện pháp Đạt chân thiền
Đương hạ hữu tịnh độ
Pháp lạc thả vô biên.

Diệu Đế Quốc Tự (chùa) Ngôi quốc tự nổi tiếng tại thành phố Huế do Hòa thượng Thích Đức Phương trụ trì, nơi đã diễn ra Đại Trai Đàn Chẩn Tế Bình Đẳng Giải Oan từ ngày 02/04/2007 đến ngày 04/04/2007.

Diệu Hạnh (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Đức, sinh năm 1985, thọ giới Sa Di Ni ngày 5 tháng 11 năm 2023 (38 tuổi), pháp danh Plum Blosson of the Heart, pháp tự Chân Diệu Hạnh. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Hoa Thủy Tiên, là đệ tử thứ 39 của thế hệ thứ ba Tăng thân xuất sĩ Làng Mai. Sư cô Diệu Hạnh thuộc thế hệ thứ 44 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 10 của phái Liễu Quán.

Diệu Huyền(tên gọi) Một vị xuất gia nữ tu học theo pháp môn Làng Mai, gốc chùa Từ Đức. Người Việt Nam, xuất gia năm 1991 tại Việt Nam. Tới Làng Mai từ năm 2005.

Diệu Lý (Trăng Diệu Lý) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Đức, sinh năm 1973, thọ giới Sa Di Ni ngày 4 tháng 7 năm 2012 (39 tuổi), pháp danh Blooming Trust of the Heart, pháp tự Chân Trăng Diệu Lý. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Đỗ Quyên. Thọ giới lớn ngày 23 tháng 3 năm 2016 trong đại giới đàn Ân Nghĩa tại Làng Mai Pháp. Là đệ tử thứ 765 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Diệu Lý thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Diệu Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gianữ của Làng Mai. Người Ireland, quốc tịch Hà Lan, sinh năm 1945, tập sự xuất gia năm 1985, xuất gia ngày 11 tháng 11 năm 1985 tại chùa Hokyoji, Fukui Ken, Nhật Bản. Sư cô đến Làng Mai năm 1990, thọ giới lớn ngày 10 tháng 1 năm 1992 tại Làng Mai, pháp danh Tâm Trực Đạo, pháp tự Chân Diệu Nghiêm.Còn được gọi là sư cô Jina. Được Thầy Làng Mai truyền đăng năm 1992 trong đại giới đàn Cam Lộ với bài kệ truyền đăng như sau:
Diệu pháp không ngoài thế pháp
Nghiêm thân tức đạt chân thân
Một sáng tinh cầu tỉnh thức
Sương rơi sạch hết cát lầm.
Sư cô được Thầy Làng Mai làm lễ tấn phong trụ trì Xóm Hạ năm 1998. Hiện đang sinh hoạt với tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Diệu Trạm (Trăng Diệu Trạm) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 2000, tập sự xuất gia năm 2017 (17 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 20 tháng 5 năm 2018 tại Tu viện Vườn Ươm, pháp danh Tâm Quảng Anh, pháp tự Chân Trăng Diệu Trạm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Ngọc Lan. Thọ giới lớn ngày 3 tháng 10 năm 2021 trong đại giới đàn Qua Bờ tổ chức tại tu viện Lộc Uyển. Là đệ tử thứ 1067 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Diệu Trạm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Diệu Viên (Trăng Diệu Viên) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1977, tập sự xuất gia năm 2013 (36 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 8 tháng 12 năm 2013 tại Làng Mai Pháp, pháp danh Tâm Thông Đạt, pháp tự Chân Trăng Diệu Viên. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Đoàn. Thọ giới lớn ngày 22 tháng 02 năm 2017 trong đại giới đàn Tánh Thiên. Là đệ tử thứ 814 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Diệu Viên thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Doãn Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1982, tập sự xuất gia năm 2005 (23 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 7 tháng 8 năm 2005 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Nguyên Trang, pháp tự Chân Doãn Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Hướng Dương. Thọ giới lớn ngày 12 tháng 01 năm 2009 tại chùa Từ Hiếu trong đại giới đàn Mùa Sen Mới. Nhận truyền đăng năm 2013 trong khóa tu xuất sĩ tại Làng Mai Pháp với bài kệ truyền đăng:
Doãn nạp sáng ngời tuệ uyển
Hóa thành vạn đóa trang Nghiêm
Thế giới lung linh hoa tạng
Cùng trao đạo lý chân truyền.
Là đệ tử thứ 292 của Thầy Làng Mai, sư cô Doãn Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Doanh Nghiêm(tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, quốc tịch Mỹ, sinh năm 1947, tập sự xuất gia năm 2001 (54 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 7 tháng 2 năm 2002 tại chùa Từ Nghiêm – Làng Mai, pháp danh Tâm Thiện Niệm, pháp tự Chân Doanh Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Thốt Nốt. Thọ giới lớn ngày 10 tháng 11 năm 2004 trong đại giới đàn Đoàn Tụ. Nhận truyền đăng năm 2009 trong đại giới đàn Mùa Sen Mới với bài kệ truyền đăng:
Trăng xưa vốn chẳng nề doanh khuyết.
Một vầng chiếu rạng cõi trang nghiêm.
Vườn xưa tổ phụ đầy hương sắc.
Đào hồng liễu lục hãy an nhiên.
Là đệ tử thứ 131 của Thầy Làng Mai. Sư cô Doanh Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Du Nghiêm(tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, dân tộc Vân Kiều, sinh năm 1991, tập sự xuất gia năm 2005 (14 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 10 tháng 5 năm 2006 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Thanh Ngọc, pháp tự Chân Du Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Hải Đường. Thọ giới lớn ngày 20.10.2010 trong đại giới đàn Trời Phương Ngoại. Là đệ tử thứ 387 của Thầy Làng Mai. Sư cô Du Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Duệ Nghiêm(tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1986, tập sự xuất gia năm 2004 (18 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 1 tháng 2 năm 2005  tại chùa Hoằng Pháp, Việt Nam, pháp danh Tâm Nhuận Tân, pháp tự Chân Duệ Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Vú Sữa. Thọ giới lớn ngày 5 tháng 1 năm 2008 tại Làng Mai trong đại giới đàn Thanh Lương Địa. Nhận truyền đăng ngày 29 tháng 2 năm 2012 trong đại giới đàn Tình Huynh Đệ tại Làng Mai với bài kệ:
Trái tim thông duệ vừa khai mở
Trang nghiêm thanh tịnh mọi tầng trời
Nắm tay bồ tát Thanh Lương Địa
Quê nhà hiện pháp mặc rong chơi.
Là đệ tử thứ 232 của Thầy Làng Mai. Sư cô Duệ Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Dung Hạnh(tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 2003, thọ giới Sa Di ngày 18 tháng 12 năm 2022 (19 tuổi), pháp tự Chân Dung Hạnh. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Xích Tùng, là đệ tử thứ 22 của thế hệ thứ ba Thiền phái Làng Mai. Sư cô Dung Hạnh thuộc thế hệ thứ 44 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 10 của phái Liễu Quán.

Dung Hòa (Trăng Dung Hòa) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1986, tập sự xuất gia năm 2018 (32 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 16 tháng 6 năm 2019 tại Tu viện Vườn Ươm, pháp danh Tâm Diệu Phúc, pháp tự Chân Trăng Dung Hòa. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Nguyệt Quế. Thọ giới lớn ngày 12 tháng 2 năm 2023 trong đại giới đàn Trừng Quang. Là đệ tử thứ 1105 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Dung Hòa thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Dung Nghiêm(tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1986, tập sự xuất gia năm 2004 (18 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 1 tháng 2 năm 2005 tại chùa Hoằng Pháp, Việt Nam, pháp danh Tâm Nhuận Nghi, pháp tự Chân Dung Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Vú Sữa. Thọ giới lớn ngày 5 tháng 1 năm 2008 tại tu viện Bát Nhã trong đại giới đàn Thanh Lương Địa. Nhận truyền đăng ngày 28 tháng 2 năm 2012 trong đại giới đàn Tình Huynh Đệ tại Tu viện Vườn Ươm với bài kệ:
Sông về biển hạnh dung thông
Tuyệt vời tiếng hát xuôi dòng hoa nghiêm
Quê xưa nở đóa hoa thiền
Sắc xuân tuệ uyển thần tiên nhiệm mầu.
Là đệ tử thứ 231 của Thầy Làng Mai. Sư cô Dung Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Dũng Nghiêm(tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1984, tập sự xuất gia năm 2007 (23 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 17 tháng 2 năm 2008 tại tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Diệu Phượng, pháp tự Chân Dũng Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Lê. Thọ giới lớn ngày 12 tháng 01 năm 2011 trong đại giới đàn Lắng Nghe. Là đệ tử thứ 493 của Thầy Làng Mai. Sư cô Dũng Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Dụng Nghiêm (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1982, tập sự xuất gia năm 2005 (23 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 3 tháng 3 năm 2007 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Liên Oanh, pháp tự Chân Dụng Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Trầm Hương. Là đệ tử thứ 411 của Thầy Làng Mai. Sư cô Dụng Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Duy biểu (thuật ngữ) Tên mới của duy thức, có nghĩa là chỉ có sự biểu hiện. Tất cả đều là biểu hiện của thức A lại gia, từ các chuyển thức đến hình hài và thế giới hiện tượng. Tiếng Phạn là Vijnaptimatra (duy biểu). Danh từ này được dùng nhiều lần hơn danh từ vijnanamatra (duy thức) trong tác phẩm Tam Thập Tụng (trimsika vijnatimatrata-karika). Học giả bây giờ ưa chuộng danh từ duy biểu học hơn là danh từ duy thức học.

Duy Biểu Học – Giảng luận (sách) Một cuốn sách phiên tả từ băng giảng của Thầy Làng Mai, xuất bản tại Việt Nam năm 1996. Tuy còn nhiều sai sót nhưng đã được phổ biến rộng rãi trong giới học tăng và được tái bản năm 1999.

Duy Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1983, tập sự xuất gia năm 2007 (24 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 17 tháng 2 năm 2008 tại tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Phước Duyên, pháp tự Chân Duy Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Lê. Nhận truyền đăng năm 2016 trong đại giới đàn Ân Nghĩa với bài kệ truyền đăng:
Đạo đời chung nhịp Duy nhất thở
An ban Nghiêm mật đất trời bình
Bàn tay tế độ tâm dung lớn
Ôm trọn ngàn phương giọt nghĩa tình.
Là đệ tử thứ 492 của Thầy Làng Mai, sư cô Duy Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Duy Thức Học (sách) Một cuốn sách của Thầy Làng Mai, ký bút hiệu Thạc Đức, tóm tắt những bài giảng về duy thức học của Thầy giảng tại lớp Tam Niên Trung Học của Phật Học Đường Nam Việt, do Phật Học Đường Nam Việt xuất bản năm 1958, thượng tọa Thích Thiện Hòa viết lời giới thiệu, họa sĩ Tạ Tỵ vẽ bìa và minh họa.

Duy Thức Học Thông Luận (sách) Một cuốn sách của Thầy Làng Mai, ký bút hiệu Thạc Đức, do nhà xuất bản Tôn Giáo ấn hành năm 2003 tại Việt Nam.

Duyên Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1986, tập sự xuất gia năm 2005 (19 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 8 tháng 1 năm 2006 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Bổn Lý, pháp tự Chân Duyên Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Hồng Giòn. Thọ giới lớn ngày 12 tháng 01 năm 2009 tại chùa Từ Hiếu trong đại giới đàn Mùa Sen Mới. Nhận truyền đăng năm 2014 trong đại giới đàn Cam Lộ Vị  tổ chức tại Tu viện Vườn Ươm với bài kệ truyền đăng:
Nhân duyên quán chiếu pháp trang nghiêm
Sen nở hồ tâm được chánh truyền
Kiều diễm mùa xuân vô tận ý
Nguyện lòng một hướng đạt chân nguyên
Là đệ tử thứ 338 của Thầy Làng Mai. Sư cô Duyên Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Duyên sinh (danh từ phật học) Duyên sinh là mạng lưới dệt nên vũ trụ vạn hữu trong đó có con người. Vạn vật nương vào nhau mà phát khởi, không có cái nào trước không có cái nào sau. Mê ngộ nương nhau, khổ lạc nương nhau, năng sở nương nhau, sinh tử cũng nương nhau, không có cái này thì không có cái kia, diệt cái này thì cái kia không còn. Cái một chứa đựng cái tất cả, cái tất cả chứa đựng cái một.

Duyệt Nghiêm (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1979, tập sự xuất gia năm 2007 (28 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 17 tháng 2 năm 2008 tại Chùa Cam Lộ – Làng Mai, pháp danh Tâm Thanh Lương, pháp tự Chân Duyệt Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Lê. Nhận truyền đăng năm 2016 trong đại giới đàn Ân Nghĩa với bài kệ truyền đăng:
Duyệt tâm ấp ủ mỗi ngày
Trang Nghiêm linh địa phương này dựng xây
Nâng trà nhắp thắm am mây
Rừng khô đơm lộc đầm lầy nhả hương.
Là đệ tử thứ 475 của Thầy Làng Mai, sư cô Duyệt Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Dự Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1989, tập sự xuất gia năm 2008 (19 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 20 tháng 09 năm 2008 tại Chùa Từ Hiếu, pháp danh Tâm Quảng Ngọc, pháp tự Chân Dự Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Sen Trắng. Thọ giới lớn ngày 27 tháng 02 năm 2012 tại Tu viện Vườn Ươm trong đại giới đàn Tình Huynh Đệ. Nhận truyền đăng năm 2021 trong đại giới đàn Qua Bờ với bài kệ truyền đăng:
Hội vui về tới dự trang nghiêm
Bến đỗ tâm linh mãn thệ nguyền
Thân giáo diễn bày pho kinh sử
Đạo tình nuôi lớn đoá bạch liên.
Là đệ tử thứ 578 của Thầy Làng Mai. Sư cô Dự Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Dương Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1980, tập sự xuất gia năm 2007 (27 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 20 tháng 09 năm 2008 tại Chùa Từ Hiếu, pháp danh Tâm Phương Minh, pháp tự Chân Dương Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Sen Trắng. Nhận truyền đăng năm 2023 trong Đại giới đàn Trừng Quang tổ chức tại Làng Mai Thái Lan với bài kệ truyền đăng:
Chân thân vốn hoàn hảo
Rạng ngời ánh dương quang
Một lòng thường nghiêm cẩn
Lan toả pháp An ban.
Là đệ tử thứ 573 của Thầy Làng Mai. Sư cô Dương Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Dương Xuân
1. (địa danh) Một cánh đồi thuộc chùa Từ Hiếu, Huế. Cũng là một cánh đồi mận ở chùa Từ Nghiêm, Xóm Mới.
2. (Trời Dương Xuân) (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1989, thọ giới Sa Di ngày 18 tháng 12 năm 2014 (25 tuổi) tại Tu viện Vườn Ươm, pháp danh Tâm Phước Chánh, pháp tự Chân Trời Dương Xuân. Sư chú thuộc gia đình xuất gia Cây Sồi Đỏ. Là đệ tử thứ 895 của Thầy Làng Mai, sư chú Trời Dương Xuân thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.