Từ điển Làng Mai – D

Da Cóc(điện đường) Một cái thất của Sư Ông Làng Mai tại chùa Sơn Hạ.

Danh sắc tương tức(thuật ngữ) Thân và tâm không thể tách rời nhau. Xem tương tức.

David Ward(tên gọi) Người viết phân cảnh (scriptwriter) cho phim Buddha, dựa trên tác phẩm Đường Xưa Mây Trắng.

Diễm Nghiêm(tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, quốc tịch Việt Nam, sinh năm 1987, tập sự xuất gia năm 2007 (20 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 20 tháng 09 năm 2008 (21 tuổi) tại Chùa Từ Hiếu, pháp danh Tâm Phước Trí, pháp tự Chân Diễm Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Sen Trắng. Thọ giới Thức xoa ma na năm 2011. Thọ giới lớn ngày 27 tháng 02 năm 2012  trong đại giới đàn Tình Huynh Đệ. Là đệ tử thứ 570 của Sư Ông Làng Mai. Sư cô Diễm Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Diên Nghiêm(tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, quốc tịch Việt Nam, sinh năm 1986, tập sự xuất gia năm 2007 (21 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 17 tháng 2 năm 2008 (22 tuổi) tại tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Nhật Thành, pháp tự Chân Diên Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Lê. Là đệ tử thứ 494 của Sư Ông Làng Mai. Thọ thức xoa ma na năm 2010, thọ giới lớn ngày 22.02.2011 trong đại giới đàn Lắng Nghe. Sư cô Diên Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Nhận truyền đăng trong đại giới đàn Tánh Thiên năm 2017 tại Làng Mai Thái Lan với bài kệ truyền đăng:

Ngọn lửa chân truyền soi cảnh huyễn
Diên trường thọ mạng nhờ nghiêm đức
Một sáng biển đông bừng trang sử
Tỳ lô trăng rọi cửa song thư.

Diễn Nghiêm (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, quốc tịch Việt Nam, sinh năm 1986, tập sự xuất gia năm 2007 (21 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 17 tháng 2 năm 2008 (22 tuổi) tại tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Phước Tuệ, pháp tự Chân Diễn Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Lê. Là đệ tử thứ 487 của Sư Ông Làng Mai. Thọ thức xoa ma na năm 2010, thọ giới lớn ngày 22 tháng 2 năm 2011 trong đại giới đàn Lắng Nghe. Sư cô Diễn Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Nhận truyền đăng trong đại giới đàn Tánh Thiên năm 2017 tại Làng Mai Pháp với bài kệ truyền đăng:

Cõi Bụt diễn hiện ngay cõi này
Uy nghiêm an tịnh từng phút giây
Ba nghiệp tỏa sáng hương thơm ngát
Tiếp nối tổ tông pháp hiển bày.

Diện Nghiêm(tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, quốc tịch Việt Nam, sinh năm 1987, tập sự xuất gia năm 2008 (21 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 20 tháng 09 năm 2008 (21 tuổi) tại Chùa Từ Hiếu, pháp danh Tâm Phước Huệ, pháp tự Chân Diện Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Sen Trắng. Là đệ tử thứ 571 của Sư Ông Làng Mai. Sư cô Diện Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Diệt trừ tranh chấp (giới điều) Bảy giới trong 250 giới của vị khất sĩ và trong 348 giới của vị khất sĩ nữ, Giới bản tân tu, có công dụng giải quyết những vụ tranh chấp.

Diệu Đạt(tên gọi) Ni sư Diệu Đạt. Một vị giáo thọ xuất gia nữ, được Thầy Làng Mai truyền đăng năm 2006 trong đại giới đàn Cổ Pháp với bài kệ truyền đăng như sau: Tây lai huyền Diệu ý. Hiện pháp Đạt chân thiền. Đương hạ hữu tịnh độ. Pháp lạc thả vô biên.

Diệu Đế Quốc Tự (chùa) Ngôi quốc tự nổi tiếng tại thành phố Huế do Hòa thượng Thích Đức Phương trụ trì, nơi đã diễn ra Đại Trai Đàn Chẩn Tế Bình Đẳng Giải Oan từ ngày 02/04/2007 đến ngày 04/04/2007.

Diệu Huyền (tên gọi) Một vị xuất gia nữ tu học theo pháp môn Làng Mai, gốc chùa Từ Đức. Người Việt Nam, xuất gia năm 1991 tại Việt Nam. Tới Làng Mai từ năm 2005.

Diệu Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Ái Nhĩ Lan, quốc tịch Hòa Lan, sinh năm 1945, tập sự xuất gia năm 1985, xuất gia ngày 11 tháng 11 năm 1985 tại chùa Hokyoji, Fukui Ken, Nhật Bản. Sư cô đến Làng Mai năm 1990, thọ giới lớn ngày 10 tháng 1 năm 1992 tại Làng Mai, pháp danh Tâm Trực Đạo, pháp tự Chân Diệu Nghiêm. Còn được gọi là sư cô Jina. Được Thầy Làng Mai truyền đăng năm 1992 trong đại giới đàn Cam Lộ với bài kệ truyền đăng như sau:

Diệu pháp không ngoài thế pháp.

Nghiêm thân tức đạt chân thân.

Một sáng tinh cầu tỉnh thức.

Sương rơi sạch hết cát lầm.

Sư cô nguyên là trụ trì chùa Cam Lộ thuộc Xóm Hạ, được tấn phong ngày 20 tháng 12 năm 1998.

Doãn Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, quốc tịch Việt Nam, sinh năm 1982, tập sự xuất gia năm 2005 (23 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 7 tháng 8 năm 2005 (23 tuổi) tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Nguyên Trang, pháp tự Chân Doãn Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Hướng Dương. Thọ giới Thức xoa ma na năm 2008 tại tu viện Bát Nhã trong đại giới đàn Thanh Lương Địa. Thọ giới lớn ngày 12 tháng 01 năm 2009 tại chùa Từ Hiếu trong đại giới đàn Mùa Sen Mới. Nhận truyền đăng ngày 21 tháng 2 năm 2013 tại Làng Mai với bài kệ:

Doãn nạp sáng ngời tuệ uyển
Hóa thành vạn đóa trang nghiêm
Thế giới lung linh hoa tạng
Cùng trao đạo lý chân truyền

Là đệ tử thứ 291 của Sư Ông Làng Mai. Sư cô Doãn Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Doanh Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, quốc tịch Mỹ, sinh năm 1947, tập sự xuất gia năm 2001 (54 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 7 tháng 2 năm 2002 (55 tuổi) tại chùa Từ Nghiêm – Làng Mai, pháp danh Tâm Thiện Niệm, pháp tự Chân Doanh Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Thốt Nốt. Thọ giới thức xoa ma na năm 2004 trong đại giới đàn Lâm Tế. Thọ giới lớn ngày 10 tháng 11 năm 2004 trong đại giới đàn Đoàn Tụ. Nhận truyền đăng năm 2009 trong đại giới đàn Mùa Sen Mới với bài kệ truyền đăng:

Trăng xưa vốn chẳng nề doanh khuyết.

Một vầng chiếu rạng cõi trang nghiêm.

Vườn xưa tổ phụ đầy hương sắc.

Đào hồng liễu lục hãy an nhiên.

Là đệ tử thứ 130 của Sư Ông Làng Mai. Sư cô Doanh Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Du Nghiêm (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, dân tộc Vân Kiều, quốc tịch Việt Nam, sinh năm 1991, tập sự xuất gia năm 2005 (14 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 10 tháng 5 năm 2006 (15 tuổi) tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Thanh Ngọc, pháp tự Chân Du Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Hải Đường. Thọ thức xoa ma na năm 2009, thọ giới lớn ngày 20.10.2010 trong đại giới đàn Trời Phương Ngoại. Là đệ tử thứ 386 của Sư Ông Làng Mai. Sư cô Du Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Duệ Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, quốc tịch Việt Nam, sinh năm 1986, tập sự xuất gia năm 2004 (18 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 1 tháng 2 năm 2005 (19 tuổi) tại chùa Hoằng Pháp, Việt Nam, pháp danh Tâm Nhuận Tân, pháp tự Chân Duệ Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Vú Sữa. Thọ giới Thức Xoa Ma Na năm 2007 trong đại giới đàn Phương Bối. Thọ giới lớn ngày 5 tháng 1 năm 2008 tại Làng Mai trong đại giới đàn Thanh Lương Địa. Nhận truyền đăng ngày 29 tháng 2 năm 2012 trong đại giới đàn Tình Huynh Đệ tại Làng Mai với bài kệ:

Trái tim thông duệ vừa khai mở
Trang nghiêm thanh tịnh mọi tầng trời
Nắm tay bồ tát Thanh Lương Địa
Quê nhà hiện pháp mặc rong chơi

Là đệ tử thứ 231 của Sư Ông Làng Mai. Sư cô Duệ Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Dung Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, quốc tịch Việt Nam, sinh năm 1986, tập sự xuất gia năm 2004 (18 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 1 tháng 2 năm 2005 (19 tuổi) tại chùa Hoằng Pháp, Việt Nam, pháp danh Tâm Nhuận Nghi, pháp tự Chân Dung Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Vú Sữa. Thọ giới Thức Xoa Ma Na năm 2007 trong đại giới đàn Phương Bối. Thọ giới lớn ngày 5 tháng 1 năm 2008 tại tu viện Bát Nhã trong đại giới đàn Thanh Lương Địa. Nhận truyền đăng ngày 28 tháng 2 năm 2012 trong đại giới đàn Tình Huynh Đệ tại Thái Lan với bài kệ:

Sông về biển hạnh dung thông
Tuyệt vời tiếng hát xuôi dòng hoa nghiêm
Quê xưa nở đóa hoa thiền
Sắc xuân tuệ uyển thần tiên nhiệm mầu.

Là đệ tử thứ 230 của Sư Ông Làng Mai. Sư cô Dung Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Dũng Nghiêm (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, quốc tịch Việt Nam, sinh năm 1984, tập sự xuất gia năm 2007 (23 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 17 tháng 2 năm 2008 (24 tuổi) tại tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Diệu Phượng, pháp tự Chân Dũng Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Lê. Thọ giới Thức xoa ma na năm 2011. Thọ giới lớn ngày 12 tháng 01 năm 2011 trong đại giới đàn Lắng Nghe. Là đệ tử thứ 492 của Sư Ông Làng Mai. Sư cô Dũng Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Dụng Nghiêm (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, quốc tịch Việt Nam, sinh năm 1982, tập sự xuất gia năm 2005 (23 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 3 tháng 3 năm 2007 (24 tuổi) tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Liên Oanh, pháp tự Chân Dụng Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Trầm Hương. Là đệ tử thứ 410 của Sư Ông Làng Mai. Sư cô Dụng Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Duy biểu (thuật ngữ) Tên mới của duy thức, có nghĩa là chỉ có sự biểu hiện. Tất cả đều là biểu hiện của thức A lại gia, từ các chuyển thức đến hình hài và thế giới hiện tượng. Tiếng Phạn là Vijnaptimatra (duy biểu). Danh từ này được dùng nhiều lần hơn danh từ vijnanamatra (duy thức) trong tác phẩm Tam Thập Tụng (trimsika vijnatimatrata-karika). Học giả bây giờ ưa chuộng danh từ duy biểu học hơn là danh từ duy thức học.

Duy Biểu Học – Giảng luận (sách) Một cuốn sách phiên tả từ băng giảng của Thầy Làng Mai, xuất bản tại Việt Nam năm 1996. Tuy còn nhiều sai sót nhưng đã được phổ biến rộng rãi trong giới học tăng và được tái bản năm 1999.

Duy Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, quốc tịch Việt Nam, sinh năm 1983, tập sự xuất gia năm 2007 (24 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 17 tháng 2 năm 2008 (25 tuổi) tại tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Phước Duyên, pháp tự Chân Duy Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Lê. Là đệ tử thứ 491 của Sư Ông Làng Mai. Sư cô Duy Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Nhận truyền đăng tại Lang Mai Pháp trong đại gới đàn Ân Nghĩa năm 2016 với kệ truyền đăng:

Đạo đời chung nhịp duy nhất thở
An ban nghiêm mật đất trời bình
Bàn tay tế độ tâm dung lớn
Ôm trọn ngàn phương giọt nghĩa tình.

Duy Thức Học (sách) Một cuốn sách của Thầy Làng Mai, ký bút hiệu Thạc Đức, tóm tắt những bài giảng về duy thức học của Thầy giảng tại lớp Tam Niên Trung Học của Phật Học Đường Nam Việt, do Phật Học Đường Nam Việt xuất bản năm 1958, thượng tọa Thích Thiện Hòa viết lời giới thiệu, họa sĩ Tạ Tỵ vẽ bìa và minh họa.

Duy Thức Học Thông Luận (sách) Một cuốn sách của Thầy Làng Mai, ký bút hiệu Thạc Đức, do nhà xuất bản Tôn Giáo ấn hành năm 2003 tại Việt Nam.

Duyên Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, quốc tịch Việt Nam, sinh năm 1986, tập sự xuất gia năm 2005 (19 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 8 tháng 1 năm 2006 (20 tuổi) tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Bổn Lý, pháp tự Chân Duyên Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Hồng Giòn. Thọ giới Thức xoa ma na năm 2008 tại tu viện Bát Nhã trong đại giới đàn Thanh Lương Địa. Thọ giới lớn ngày 12 tháng 01 năm 2009 tại chùa Từ Hiếu trong đại giới đàn Mùa Sen Mới. Nhận truyền đăng năm 2014 trong đại giới đàn Cam Lộ Vị  tổ chức tại Trung tâm Làng Mai- Thái Lan với bài kệ truyền đăng:

Nhân duyên quán chiếu pháp trang nghiêm
Sen nở hồ tâm được chánh truyền
Kiều diễm mùa xuân vô tận ý
Nguyện lòng một hướng đạt chân nguyên

Là đệ tử thứ 337 của Sư Ông Làng Mai. Sư cô Duyên Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Duyên sinh (danh từ phật học) Duyên sinh là mạng lưới dệt nên vũ trụ vạn hữu trong đó có con người. Vạn vật nương vào nhau mà phát khởi, không có cái nào trước không có cái nào sau. Mê ngộ nương nhau, khổ lạc nương nhau, năng sở nương nhau, sinh tử cũng nương nhau, không có cái này thì không có cái kia, diệt cái này thì cái kia không còn. Cái một chứa đựng cái tất cả, cái tất cả chứa đựng cái một.

Duyệt Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, quốc tịch Việt Nam, sinh năm 1979, tập sự xuất gia năm 2007 (28 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 17 tháng 2 năm 2008 (29 tuổi) tại Chùa Cam Lộ – Làng Mai, pháp danh Tâm Thanh Lương, pháp tự Chân Duyệt Nghiêm. Là đệ tử thứ 474 của Sư Ông Làng Mai. Sư cô Duyệt Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Lê. Thọ giới thức xoa ma na năm 2010 trong đại giới đàn Hoa Thuỷ Tiên, thọ giới lớn ngày 22 tháng 2 năm 2011 trong đại giới đàn Lắng Nghe. Nhận truyền đăng năm 2016 trong đại giới đàn Ân Nghĩa với bài kệ:

Duyệt tâm ấp ủ mỗi ngày

Trang nghiêm linh địa phương này dựng xây

Nâng trà nhắp thắm am mây

Rừng khô đơm lộc đầm lầy nhả hương.

Dự Nghiêm (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, quốc tịch Việt Nam, sinh năm 1989, tập sự xuất gia năm 2008 (19 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 20 tháng 09 năm 2008 (19 tuổi) tại Chùa Từ Hiếu, pháp danh Tâm Quảng Ngọc, pháp tự Chân Dự Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Sen Trắng. Thọ giới Thức xoa ma na năm 2011. Thọ giới lớn ngày 27 tháng 02 năm 2012 tại Thái Lan trong đại giới đàn Tình Huynh Đệ. Là đệ tử thứ 577 của Sư Ông Làng Mai. Sư cô Dự Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Dương Nghiêm (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, quốc tịch Việt Nam, sinh năm 1980, tập sự xuất gia năm 2007 (27 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 20 tháng 09 năm 2008 (28 tuổi) tại Chùa Từ Hiếu, pháp danh Tâm Phương Minh, pháp tự Chân Dương Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Sen Trắng. Là đệ tử thứ 572 của Sư Ông Làng Mai. Sư cô Dương Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Dương Xuân (địa danh) Một cánh đồi thuộc chùa Từ Hiếu, Huế. Cũng là một cánh đồi mận ở chùa Từ Nghiêm, Xóm Mới.