Từ điển Làng Mai – S

Sách Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1981, tập sự xuất gia năm 2005 (24 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 8 tháng 1 năm 2006 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Tịnh Nhã, pháp tự Chân Sách Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Hồng Giòn. Thọ giới Lớn ngày 12 tháng 01 năm 2009 tại chùa Từ Hiếu trong đại giới đàn Mùa Sen Mới. Nhận truyền đăng năm 2014 tại Làng Mai với bài kệ Truyền Đăng:
Đây một mùa xuân sách tấn
Diệu nghiêm trời đất tinh khôi
Thao thao chảy dòng ước nguyện
Hoa mai nở trắng lưng đồi.
Là đệ tử thứ 327 của Thầy Làng Mai, sư cô Sách Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Sankassa (địa danh) Một vùng đất ở Ấn Độ, nơi bộ tộc Thích Ca của Bụt cho đến nay vẫn đang sinh sống. Tại đây từ ngày 11 đến 14.10.2008 đã diễn ra khoá tu dành riêng cho những người dân thuộc dòng họ Thích Ca (Shakya) do các thầy và sư cô Làng Mai hướng dẫn. Sáng ngày 14.10, Thầy Làng Mai cùng các vị giáo thọ cư sĩ là Shantum Seth, Pritam Singh, Ann Johnston và giáo sư Irpinder phải dùng trực thăng để tới địa điểm diễn ra khoá tu. Thầy Làng Mai đã giảng pháp cho hàng ngàn người trong bộ tộc và sau đó truyền Ba Quy và Năm Giới cho trên 1.200 con cháu Đức Bụt Thích Ca có mặt hôm đó.

Sáng Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Đức, thọ giới Sa Di Ni ngày 21 tháng 11 năm 2009, pháp danh Awakening Source of the Heart, pháp tự Chân Sáng Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Sen Hồng. Thọ giới lớn năm 2014 trong đại giới đàn Cam Lộ Vị tại Làng Mai Pháp. Nhận truyền đăng năm 2020 trong khóa tu xuất sĩ tại Viện Phật học Ứng dụng Châu Âu với bài kệ truyền đăng:
From the deep well of Store the Mind creates
A painting adorned with beauty and truth
Listening deeply not pulled here and there 
We’re a light for our self and for others.
Là đệ tử thứ 649 của Thầy Làng Mai, sư cô Sáng Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Sáng Soi (Trăng Sáng Soi) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1993, thọ giới Sa Di ngày 5 tháng 11 năm 2012, pháp danh Tâm Quảng Hiền, pháp tự Chân Trăng Sáng Soi. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Kim Ngân. Thọ giới lớn ngày 22 tháng 2 năm 2017 trong đại giới đàn Tánh Thiên tại Tu viện Vườn Ươm. Là đệ tử thứ 785 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Sáng Soi thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Sáng Tỏ (tên gọi)
1. (Trời Sáng Tỏ) Một vị giáo thọ xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1983, thọ giới Sa Di ngày 27 tháng 5 năm 2010 (27 tuổi), pháp danh Tâm Nguyên Phước, pháp tự Chân Trời Sáng Tỏ. Thọ giới lớn ngày 25 tháng 05 năm 2014 trong đại giới đàn Cam Lộ Vị tại Tu viện Vườn Ươm. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Sen Xanh. Nhận truyền đăng năm 2021 trong đại giới đàn Qua Bờ với bài kệ truyền đăng:
Chân trời sáng tỏ đèn tâm
Thở đi nhận diện báo ân hai dòng
Sát na ẩn hiện trùng trùng
Nhìn sâu tự tánh duyên nhân như là.
Là đệ tử thứ 675 của Thầy Làng Mai, thầy Trời Sáng Tỏ thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.
2. (Trăng Sáng Tỏ) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1995, tập sự xuất gia năm 2018 (23 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 16 tháng 6 năm 2019 tại Tu viện Vườn Ươm, pháp danh Tâm Đại Nhật, pháp tự Chân Trăng Sáng Tỏ. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Nguyệt Quế. Thọ giới lớn ngày 12 tháng 2 năm 2023 trong đại giới đàn Trừng Quang. Là đệ tử thứ 1115 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Sáng Tỏ thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Sao chỉ có Thầy nói nhiều (giai thoại)  Trong một buổi vấn đáp của một khóa tu tại Hoa Kỳ, có một em bé hỏi Thầy Làng Mai: “Kính bạch Thầy, trong khóa tu này tất cả mọi người đều thực tập im lặng hùng tráng nhưng tại sao chỉ có Thầy là nói nhiều vậy? Thầy nói hai giờ đồng hồ mỗi ngày! (“Dear Thầy, why is it that in this retreat everyone practices noble silence but then it’s only you who talks too much? You talk for two hours every day!”)

Sao Hôm (địa danh) Tên một hồ của tổ đình Từ Hiếu.

Sao Mai
1. (địa danh) Tên một hồ của tổ đình Từ Hiếu.
2. (Trăng Sao Mai) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1996, tập sự xuất gia năm 2017 (21 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 20 tháng 5 năm 2018 tại Tu viện Vườn Ươm, pháp danh Tâm Đức An, pháp tự Chân Trăng Sao Mai. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Ngọc Lan. Thọ giới lớn ngày 3 tháng 10 năm 2021 trong đại giới đàn Qua Bờ tổ chức tại tu viện Lộc Uyển. Là đệ tử thứ 1061 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Sao Mai thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Sao Trên Biển (điện đường) Một thiền đường thuộc Xóm Trong Sáng, tu viện Lộc Uyển.

Sám Pháp Địa Xúc (sách) Một nghi thức sám hối được Thầy Làng Mai viết ra trong mùa An Cư Kiết Đông năm 2000 gồm các bài sám và lạy, có thể thực tập cá nhân hoặc thực tập chung với tăng thân tại tu viện cũng như tại gia. Nhà xuất bản Lá Bối, Hoa Kỳ xuất bản năm 2003, bản dịch tiếng Anh tựa đề Touching The Earth. Sám pháp rất hiện đại, rất hữu hiệu, có thể sử dụng cho người xuất gia lẫn người tại gia. Sám pháp này đã được sử dụng trong các khóa tu cho người xuất gia trong chuyến thăm viếng và hành đạo của Thiền Sư Nhất Hạnh và tăng đoàn Làng Mai tại Việt Nam đầu năm 2005.

Sáu con cá (gia đình) Nhóm các vị cùng được xuất gia ngày 11 tháng 12 năm 1993 tại Làng Mai. Sáu Con Cá gồm các thầy và các sư cô: Chân Pháp Thành, Chân Thoại Nghiêm, Chân Pháp Dụng, Chân Pháp Ứng, Chân Định Nghiêm, Chân Tuệ Nghiêm.

Sáu mắt(pháp số) Ngoài năm mắt là mắt thịt (nhục nhãn), mắt trời (thiên nhãn), mắt tuệ (tuệ nhãn), mắt pháp (pháp nhãn), mắt Bụt (Phật nhãn), Thầy Làng Mai bổ sung thêm mắt thứ sáu là mắt Tăng (Tăng nhãn). Xem mắt tăng

Sáu phép lạ màu nhiệm của năng lượng chánh niệm(pháp số)
1. Chánh niệm giúp ta có măth đính thực trong giờ phút hiện tại . 2. Chánh niệm giúp ta ý thức được sự có mặt của người ta thương và tất cả những gì màu nhiệm đang xảy ra trong hiện tại. 3. Chánh niệm giúp ta tự nuôi dưỡng bằng những yếu tố đẹp đẽ và lành mạnh mà ta có thể tiếp xúc trong giây phút hiện tại. 4. Chánh niệm giúp ta ôm ấp và xoa dịu những khổ đau trong ta và nơi người khác. 5. Chánh niệm giúp ta nhìn sâu và quán chiếu vào tự tánh của những khổ đau trong ta. 6. Chánh niệm giúp ta chuyển hoá những khổ đau ấy bằng cái thấy do sự nhìn sâu và quán chiếu.

Sắc Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1985, tập sự xuất gia năm 2005 (20 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 7 tháng 8 năm 2005 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Diệu Viên, pháp tự Chân Sắc Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Hướng Dương. Thọ giới Lớn ngày 12 tháng 01 năm 2009 tại chùa Từ Hiếu trong đại giới đàn Mùa Sen Mới.  Nhận truyền đăng ngày 21 tháng 2 năm 2013 tại Làng Mai với bài kệ Truyền Đăng:
Dù quán Bụt qua thanh sắc
Cũng thấy được tướng đoan nghiêm
Cả sắc không đều mầu nhiệm
Khi tiếp nhận cũng trao truyền.
Là đệ tử thứ 284 của Thầy Làng Mai, sư cô Sắc Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Sân Chim (cơ sở) Một cư xá thuộc Xóm Mới.

Sen Búp Từng Cánh Hé (sách) Một cuốn sách của Thầy Làng Mai do nhà xuất bản Lá Bối, Hoa Kỳ ấn hành lần đầu năm 1994. Nội dung bao gồm các bài thiền tập hướng dẫn có công năng chuyển hóa và trị liệu. Được dịch ra nhiều thứ tiếng và được tái bản nhiều lần ở nhiều nước trên thế giới. Bản dịch tiếng Anh tựa đề The Blooming of a Lotus, do nhà Beacon, Hoa Kỳ ấn hành.

Sen Hái Đầu Mùa (tạp chí) Nội san của học tăng miền Nam do Thầy Làng Mai hướng dẫn. Số đầu tiên in năm 1960 do thầy Hồng Huệ, tại 234 đường Sư Vạn Hạnh, Chợ Lớn đảm trách. Các bài viết của Thầy Làng Mai trong nội san này ký bút hiệu Phương Bối.

Sen Nở Trời Phương Ngoại (sách) Một cuốn sách của Thầy Làng Mai, bình giảng kinh Pháp Hoa, do nhà xuất bản Lá Bối, Hoa Kỳ ấn hành năm 2001 và in tại Việt Nam năm 2007, Nxb VHSG.

Sen Vàng (cơ sở) Một cư xá dành cho cư sĩ nữ tại tu viện Bích Nham.

Sĩ Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Hồng Kông, sinh năm 1969, tập sự xuất gia năm 2007 (38 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 17 tháng 2 năm 2008 tại Chùa Cam Lộ – Làng Mai, pháp danh Tâm An Hiện, pháp tự Chân Sĩ Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Lê. Thọ giới lớn ngày 22 tháng 2 năm 2011 trong đại giới đàn Lắng Nghe. Nhận truyền đăng năm 2016 trong đại giới đàn Ân Nghĩa với bài kệ:
Cam lộ thanh lương lòng thượng
Trái tim của Bụt ứa từ bi
Bao nhiêu khổ luỵ tiêu tan hết
Tự tại trang nghiêm cõi diệu kỳ.
Là đệ tử thứ 480 của Thầy Làng Mai, sư cô Sĩ Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Siêu Nghiêm (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1980, tập sự xuất gia năm 2005 (25 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 8 tháng 1 năm 2006 tại Tu viện Bát Nhã, pháp danh Tâm Nguyên Tú, pháp tự Chân Siêu Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Hồng Giòn. Thọ giới lớn ngày 12 tháng 01 năm 2009 tại chùa Từ Hiếu trong đại giới đàn Mùa Sen Mới. Là đệ tử thứ 332 của Thầy Làng Mai, sư cô Siêu Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Siêu đạo đức học (thuật ngữ) (dịch chữ Meta-ethics)
Một chữ dùng trong khóa tu Con đường của Bụt, an cư kiết Đông 2008-2009.

Sinh Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, quốc tịch Úc, sinh năm 1976, tập sự xuất gia năm 2009 (33 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 08 tháng 03 năm 2009 tại Chùa Pháp Vân – Làng Mai, pháp danh Tâm Từ Hòa, pháp tự Chân Sinh Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Sen Vàng. Thọ giới lớn ngày 27 tháng 2 năm 2012 tại trong đại giới đàn Tình Huynh Đệ. Nhận truyền đăng năm 2018 trong Khoá tu xuất sĩ diễn ra tại Đạo tràng Mai Thôn với bài kệ truyền đăng:
Tâm bồ đề dũng liệt
Nguồn sinh khí vô biên
Nghiêm thân thủ hộ ý
Tịnh độ chính là đây.
Là đệ tử thứ 598 của Thầy Làng Mai, sư cô Sinh Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Soi ng (phép tu) Là một pháp môn thực tập để xây dựng Tăng đoàn, căn cứ trên truyền thống lễ Tự Tứ của Tăng đoàn xuất gia tổ chức để soi sáng cho nhau. Phép tu này được đại chúng xuất gia cũng như tại gia ở Làng Mai thực tập đều đặn. Thay vì cầu một người soi sáng như quy định trong lễ Tự Tứ, ở Làng Mai, ta thành khẩn thỉnh cầu toàn thể tăng thân soi sáng giúp ta, chỉ cho ta thấy những ưu điểm và khuyết điểm của ta và bày cho ta những phép tu tập mà ta đang thực sự cần đến để cho sự thực tập của ta đem lại thành quả mau chóng. Tuệ giác của tăng thân bao giờ cũng sáng hơn tuệ giác của cá nhân, vì vậy cầu tăng thân soi sáng đích thực là một hành động quy y Tăng. Ta phải lạy xuống và cầu xin thì tăng thân mới họp lại và soi sáng cho ta. Soi sáng với tâm từ bi, chứ không phải là đưa ra những lời phê phán. Sau buổi soi sáng, người được soi sáng sẽ nhận được lá thư soi sáng, trong đó bao giờ cũng nói tới những điểm tích cực của đương sự, sau đó mới nói tới những điểm tiêu cực và sau hết là những lời chỉ bày giúp cho đương sự thực tập để chuyển hóa và đi tới.

Song Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, quốc tịch Đức, sinh năm 1953, tập sự xuất gia năm 2004 (51 tuổi), thọ giới Sa Di  Ni ngày 30 tháng 8 năm 2004 tại chùa Pháp Vân – Làng Mai, pháp danh Tâm Từ Quán, pháp tự Chân Song Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Olive. Thọ giới lớn ngày 5 tháng 1 năm 2008 tại Làng Mai trong đại giới đàn Thanh Lương Địa. Được thầy Làng Mai truyền đăng năm 2003 khi còn là cư sĩ Tiếp hiện – pháp tự Chân Đức Âm với bài kệ truyền đăng:
Hãy lắng lòng nghe khúc Đức Âm
Hải triều xô vỡ khối trần tâm
Bụi hồng khép lại sau khung cửa
Rừng tía đây rồi hiện pháp thân.
Là đệ tử thứ 206 của Thầy Làng Mai, sư cô Song Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Sông Hằng (Trăng Sông Hằng) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1987, tập sự xuất gia năm 2012 (25 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 28 tháng 4 năm 2013 tại Tu viện Vườn Ươm, pháp danh Tâm Diệu Tâm, pháp tự Chân Trăng Sông Hằng. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Hoa Gạo. Thọ giới lớn ngày 22 tháng 2 năm 2017 tại Tu viện Vườn Ươm trong đại giới đàn Tánh Thiên. Là đệ tử thứ 790 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Sông Hằng thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Sông Hồng (Trăng Sông Hồng) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1987, tập sự xuất gia năm 2011 (24 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 30 tháng 1 năm 2012 tại Tu viện Vườn Ươm, pháp danh Tâm An Tịnh, pháp tự Chân Trăng Sông Hồng. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Cúc Đại Đóa. Thọ giới lớn ngày 23 tháng 3 năm 2016 tại Tu viện Vườn Ươm trong đại giới đàn Ân Nghĩa. Là đệ tử thứ 739 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Sông Hồng thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Sống Chung An Lạc (sách) Một cuốn sách của Thầy Làng Mai, viết về nghệ thuật xây dựng tăng thân, do nhà xuất bản Lá Bối, Hoa Kỳ xuất bản năm 2002 và in tại Việt Nam năm 2007, Nxb VHSG.

Sơn Cốc (điện đường) Tên gọi khác của Nội Viện Phương Khê, vẫn thường được các thầy và các sư cô Làng Mai sử dụng. Tiếng Anh là Thầy’ s Hermitage. (xem Nội Viện Phương Khê)

Sơn Hạ (cơ sở) Một cư xá thuộc Xóm Thượng. Địa chỉ: Fontagnane 24240 Puyguilhem, France.

Sơn hạ hữu tuyền (bia) Một tấm bia dựng ở Sơn Hạ, dưới chân núi Thệ Nhật, Xóm Thượng, Làng Mai, có dòng chữ Hán: Sơn Hạ hữu tuyền, trạc chi tắc dũ – nghĩa là dưới núi có dòng suối, lấy nước suối mà rửa thì vết thương sẽ lành. Câu này được trích trong bài tựa sách Từ Bi Đạo Tràng Thủy Sám Pháp.

Sung Nghiêm (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1991, thọ giới Sa Di Ni ngày 21 tháng 11 năm 2009 (18 tuổi), pháp danh Tâm Liên Báu, pháp tự Chân Sung Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Sen Hồng. Thọ giới lớn ngày 25 tháng 5 năm 2014 trong đại giới đàn Cam Lộ Vị. Là đệ tử thứ 669 của Thầy Làng Mai, sư cô Sung Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Sùng Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1972, tập sự xuất gia năm 2004 (32 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 1 tháng 2 năm 2005 tại chùa Hoằng Pháp, Việt Nam, pháp danh Tâm Quảng Hòa, pháp tự Chân Sùng Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Vú Sữa. Thọ giới lớn ngày 5 tháng 1 năm 2008 tại Làng Mai trong đại giới đàn Thanh Lương Địa. Nhận truyền đăng trong Đại Giới Đàn Tình Huynh Đệ năm 2012 tại Làng Mai với bài kệ truyền đăng:
Nơi chốn tâm linh sùng kính
Có những điện đài tôn nghiêm
Bầy thiên thần đang bước nhẹ
Bỗng dưng tịnh độ hiện tiền.
Là đệ tử thứ 217 của Thầy Làng Mai, sư cô Sùng Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Sư anh (danh xưng) Danh từ các thầy và các sư cô Làng Mai dùng để gọi một vị xuất gia nam có tuổi tu lớn hơn (xuất gia trước).

Sư bé (danh xưng) Danh từ các thầy và các sư cô Làng Mai có tuổi tu lớn hơn (xuất gia trước) dùng để gọi một vị xuất gia còn nhỏ tuổi của Làng Mai.

Sư cha (danh xưng) Danh từ các thầy và các sư cô trẻ dùng để gọi một thầy giáo thọ của Làng Mai.

Sư chị (danh xưng) Danh từ các thầy và các sư cô Làng Mai dùng để gọi một vị xuất gia nữ có tuổi tu lớn hơn (xuất gia trước).

Sư chú (danh xưng) Danh từ các thầy và sư cô Làng Mai dùng để gọi một vị xuất gia nam chưa thọ giới Tỳ kheo.

Sư em (danh xưng) Danh từ các thầy và các sư cô tại Làng Mai dùng để gọi một vị xuất gia có tuổi tu nhỏ hơn. (xuất gia sau)

Sư mẹ (danh xưng) Danh từ các thầy và các sư cô trẻ dùng để gọi một sư cô giáo thọ của Làng Mai.

Sư O (danh xưng) Danh từ các thầy và sư cô Làng Mai dùng để gọi các vị ni sư sư em của Thầy Làng Mai, cùng được xuất gia với Hòa thượng Thanh Quý Chân Thật (xem Lưu Phương, Lưu Phong).

Sư Ông (danh xưng) Danh từ mà ban đầu chỉ các em bé đến Làng gọi Thầy Làng Mai, nhưng sau này thì hầu hết mọi người đều gọi Thầy là Sư Ông Làng Mai. Các đệ tử và học trò thường thương kính gọi là Sư Ông. Xem Thầy Làng Mai.

Sư Thúc (danh xưng) Danh từ các thầy và sư cô Làng Mai dùng để gọi các vị thượng tọa sư em của Thầy Làng Mai, cùng được xuất gia với Hòa thượng Thanh Quý Chân Thật (xem Chí Niệm, Chí Mậu, Chí Thắng, Chí Mãn, Chí Viên).

Sư Tử Vàng (kinh)  Tên đầy đủ là Hoa Nghiêm Kim Sư Tử Chương. Một tác phẩm của thầy Pháp Tạng (643 – 713), được Thầy Làng Mai giảng dạy trong khóa An Cư Kiết Đông 2007 – 2008 với chủ đề Đồng Thời Tương Ứng, trong đó chúng ta có thể tìm thấy và áp dụng vào thực tiễn những tư tưởng uyên áo của Kinh Hoa Nghiêm như duyên sinh, duyên khởi, v.v… Đã được dịch từ bản tiếng Hán sang tiếng Việt, đồng thời sử dụng bản dịch tiếng Anh để làm tài liệu học cho khóa. Ngoài ra cũng có bản dịch tiếng Ý, tiếng Pháp và tiếng Đức.

Sư Út (danh xưng) Danh từ các thầy và sư cô Làng Mai dùng để gọi vị xuất gia nhỏ nhất trong một gia đình xuất gia, trong một xóm hay trong tăng thân.

Sứ Nghiêm (tên gọi) Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai. Người Pháp, sinh năm 1982, tập sự xuất gia năm 2008 (26 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 20 tháng 09 năm 2008 tại Chùa Pháp Vân – Làng Mai, pháp danh L’Amour Divin du Coeur, pháp tự Chân Sứ Nghiêm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Sen Trắng. Thọ giới lớn ngày 27 tháng 2 năm 2012 tại trong đại giới đàn Tình Huynh Đệ. Nhận truyền đăng năm 2018 trong Khoá tu xuất sĩ diễn ra tại Đạo tràng Mai Thôn với bài kệ truyền đăng:
Offrir le Dharma véritable est notre mission
Qui embellit les montagnes et les rivières

En foulant l’herbe ornée de rosée, à l’aube
Notre coeur s’épanouit et embrasse le monde entier.
Là đệ tử thứ 559 của Thầy Làng Mai, sư cô Sứ Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Sử dụng thi kệ (phép tu) Là một phương pháp giúp ta thực tập chánh niệm. Trong sách Nhật Tụng Thiền Môn năm 2000 và Nghi Thức Tụng Niệm Đại Toàn có nhiều bài thi kệ, ta nên học thuộc để thực tập. Ví dụ như khi rửa tay ta thực tập với bài “Múc nước để rửa tay, xin nguyện cho mọi người, đôi n tay khéo, n giữ trái đất y.” Mỗi câu kệ đi theo một hơi thở. Phép thực tập ở thiền môn đầy tính thi ca, rất đẹp, chúng ta nên tìm cách thừa hưởng nếp sống của nền văn hóa tâm linh ấy.

Sự Tích Quan Âm Hương Tích (sách) Một cuốn sách song ngữ (Việt – Anh) của Thầy Làng Mai do nhà xuất bản Lá Bối, Hoa Kỳ ấn hành năm 1997 và cũng đã được in lại ở Việt Nam.

Sự Tích Quan Âm Thị Kính (sách) Một cuốn sách của Thầy Làng Mai do nhà xuất bản Lá Bối, Hoa Kỳ ấn hành năm 1997 và đã được in lại ở Việt Nam.