Từ điển Làng Mai – R

Rocky Moutains (địa danh)
Một địa điểm tại vùng núi Colorado, thường được sử dụng cho các khóa tu dành cho thiền sinh miền Trung Hoa Kỳ.

Rơi rụng (giới điều)
Bốn giới căn bản của 250 giới khất sĩ, tám giới căn bản của 348 giới khất sĩ nữ, giới bản tân tu. Vị tỳ khưu (tỳ khưu ni) nào phạm vào một trong những giới này thì không còn đủ tư cách là một vị tỳ khưu (tỳ khưu ni) nữa, và không được tham dự vào sinh hoạt của tăng đoàn. Danh từ rơi rụng (degredation offense) được dịch từ parajika, tức là ba la di.

Rừng Cây (cơ sở)
Tên một cư xá dành cho cư sĩ nữ của Xóm Mới.

Rừng Phong (cơ sở)
Một tu viện thuộc Làng Mai, tại tiểu bang Vermont, Hoa Kỳ.

Rừng Phương Bối (cơ sở)
Một xóm dành cho các thầy, thuộc tu viện Bát Nhã.