Từ điển Làng Mai – R

Rạng Đông (Trời Rạng Đông) (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, thọ giới Sa Di ngày 23 tháng 3 năm 2011, pháp tự Chân Trời Rạng Đông. Sư chú thuộc gia đình Cây Trúc Xanh. Là đệ tử thứ 705 của Thầy Làng Mai, sư chú Trời Rạng Đông thuộc thế hệ thứ 43 tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Rocky Moutains (địa danh)
Một địa điểm tại vùng núi Colorado, thường được sử dụng cho các khóa tu dành cho thiền sinh miền Trung Hoa Kỳ.

Rơi rụng (giới điều)
Bốn giới căn bản của 250 giới khất sĩ, tám giới căn bản của 348 giới khất sĩ nữ, giới bản tân tu. Vị tỳ khưu (tỳ khưu ni) nào phạm vào một trong những giới này thì không còn đủ tư cách là một vị tỳ khưu (tỳ khưu ni) nữa, và không được tham dự vào sinh hoạt của tăng đoàn. Danh từ rơi rụng (degredation offense) được dịch từ parajika, tức là ba la di.

Rộng Mở (tên gọi)
1. (Trời Rộng Mở) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1990, thọ giới Sa Di ngày 2 tháng 8 năm 2015 (25 tuổi) tại Tu viện Vườn Ươm, pháp danh Tâm Thiện Phúc, pháp tự Chân Trời Rộng Mở. Thầy thuộc gia đình xuất gia Cây Sala. Thọ giới lớn ngày 22 tháng 2 năm 2019 tại Tu viện Vườn Ươm trong đại giới đàn Bây Giờ Ở Đây. Là đệ tử thứ 911 của Thầy Làng Mai, thầy Trời Rộng Mở thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.
2. (Trăng Rộng Mở) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1990, tập sự xuất gia năm 2018 (28 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 16 tháng 6 năm 2019 tại Tu viện Vườn Ươm, pháp danh Tâm Tự Kính, pháp tự Chân Trăng Rộng Mở. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Nguyệt Quế. Thọ giới lớn ngày 12 tháng 2 năm 2023 trong đại giới đàn Trừng Quang. Là đệ tử thứ 1108 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Rộng Mở thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Ruộng Đức (Trời Ruộng Đức) (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Malaysia, sinh năm 1978, thọ giới Sa Di ngày 19 tháng 10 năm 2019 (41 tuổi), pháp danh Unlimited Dharma of The Heart, pháp tự Chân Trời Ruộng Đức, thuộc gia đình xuất gia Cây Bạch Quả. Thọ giới lớn ngày 12 tháng 2 năm 2023 trong đại giới đàn Trừng Quang. Là đệ tử thứ 1121 của Thầy Làng Mai, thầy Trời Ruộng Đức thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Ruộng Hiếu (Trời Ruộng Hiếu) (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, quốc tịch Hà Lan, sinh năm 1980, thọ giới Sa Di ngày 19 tháng 10 năm 2019 (39 tuổi), pháp danh Tâm Thuần Đạo, pháp tự Chân Trời Ruộng Hiếu, thuộc gia đình xuất gia Cây Bạch Quả. Thọ giới lớn ngày 12 tháng 2 năm 2023 trong đại giới đàn Trừng Quang. Là đệ tử thứ 1124 của Thầy Làng Mai, thầy Trời Ruộng Hiếu thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Ruộng Hương (Trời Ruộng Hương) (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Phần Lan, sinh năm 1994, thọ giới Sa Di ngày 19 tháng 10 năm 2019 (25 tuổi), pháp danh Harmonious Sun of The Heart, pháp tự Chân Trời Ruộng Hương. Sư chú thuộc gia đình xuất gia Cây Bạch Quả. Là đệ tử thứ 1134 của Thầy Làng Mai, sư chú Trời Ruộng Hương thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Ruộng Lành (Trời Ruộng Lành) (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Pháp, sinh năm 1994, thọ giới Sa Di ngày 19 tháng 10 năm 2019 (25 tuổi), pháp danh Original Path of The Heart, pháp tự Chân Trời Ruộng Lành. Sư chú thuộc gia đình xuất gia Cây Bạch Quả. Là đệ tử thứ 1133 của Thầy Làng Mai, sư chú Trời Ruộng Lành thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn thuộc tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Ruộng Nghĩa (Trời Ruộng Nghĩa) (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Đức, sinh năm 1981, thọ giới Sa Di ngày 19 tháng 10 năm 2019 (38 tuổi), pháp danh Joyful River of The Heart, pháp tự Chân Trời Ruộng Nghĩa, thuộc gia đình xuất gia Cây Bạch Quả. Thọ giới lớn ngày 12 tháng 2 năm 2023 trong đại giới đàn Trừng Quang. Là đệ tử thứ 1125 của Thầy Làng Mai, thầy Trời Ruộng Nghĩa thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Ruộng Pháp (Trời Ruộng Pháp) (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Bồ Đào Nha, sinh năm 1978, thọ giới Sa Di ngày 19 tháng 10 năm 2019 (41 tuổi), pháp danh Dharma of Great Compassion of The Heart, pháp tự Chân Trời Ruộng Pháp, thuộc gia đình xuất gia Cây Bạch Quả. Thọ giới lớn ngày 12 tháng 2 năm 2023 trong đại giới đàn Trừng Quang. Là đệ tử thứ 1122 của Thầy Làng Mai, thầy Trời Ruộng Pháp thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Rừng Cây (cơ sở)
Tên một cư xá dành cho cư sĩ nữ của Xóm Mới.

Rừng Phong
1. (cơ sở)  Một tu viện thuộc Làng Mai, tại tiểu bang Vermont, Hoa Kỳ.
2. (Trời Rừng Phong) (tên gọi) Một vị xuất gia nam của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1987, thọ giới Sa Di ngày 12 tháng 5 năm 2016 (29 tuổi) tại Tu viện Vườn Ươm, pháp danh Tâm Quảng Giác, pháp tự Chân Trời Rừng Phong. Sư chú thuộc gia đình xuất gia Cây Hoàng Yến. Là đệ tử thứ 949 của Thầy Làng Mai, sư chú Trời Rừng Phong thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Rừng Phương Bối (cơ sở) Một xóm dành cho các thầy, thuộc tu viện Bát Nhã.

Rừng Thơm (Trăng Rừng Thơm) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1998, thọ giới Sa Di Ni ngày 28 tháng 4 năm 2013 (15 tuổi), pháp danh Tâm Giới Hoa, pháp tự Chân Trăng Rừng Thơm. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Hoa Gạo. Là đệ tử thứ 809 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Rừng Thơm thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán. Hiện không còn sinh hoạt trong tăng thân xuất sĩ Làng Mai.

Rừng Tùng (Trăng Rừng Tùng) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1982, tập sự xuất gia năm 2017 (35 tuổi), thọ giới Sa Di Ni ngày 20 tháng 5 năm 2018 tại Tu viện Vườn Ươm, pháp danh Tâm An Phúc, pháp tự Chân Trăng Rừng Tùng. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Ngọc Lan. Thọ giới lớn ngày 3 tháng 10 năm 2021 trong đại giới đàn Qua Bờ tổ chức tại tu viện Lộc Uyển. Là đệ tử thứ 1053 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Rừng Tùng thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.

Rừng Xanh (Trăng Rừng Xanh) (tên gọi) Một vị xuất gia nữ của Làng Mai. Người Việt Nam, sinh năm 1984, thọ giới Sa Di Ni ngày 20 tháng 5 năm 2018 (34 tuổi), pháp tự Chân Trăng Rừng Xanh. Sư cô thuộc gia đình xuất gia Cây Ngọc Lan. Thọ giới lớn ngày 3 tháng 10 năm 2021 trong đại giới đàn Qua Bờ tổ chức tại tu viện Lộc Uyển. Là đệ tử thứ 1054 của Thầy Làng Mai, sư cô Trăng Rừng Xanh thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.