Vô thường, vô ngã

An cư kiết thu 23/11/2004

 

Download

 

Kính Bạch Đức Thế Tôn!

Chúng con đang tập làm như Bồ Tát Quán Tự Tại, nhìn sâu vào trong 5 uẩn của chúng con như một dòng sông. Dòng sông của cảm thọ, sắc, thân, tri giác, tâm hành và dòng sông của tâm thức. Chúng con thấy được tính vô thường, sinh diệt trong mỗi sát na của cơ thể cũng như của cảm thọ, tri giác, tâm hành và nhận thức.

Chúng con thấy có sự tiếp tục nhưng mà sự tiếp tục này nó dựa trên căn bản sinh diệt trong từng sát na. Chúng con không muốn rằng chúng con bị đánh lừa bởi cái hình thái tương tục đó. Tại vì chúng con thấy được rằng không có cái gì có thể tồn tại bất biến, lâu dài, vừa có sự sinh diệt trong từng giây phút, vừa có sự tiếp nối nhưng sự tiếp nối này không có nghĩa là có một cái thực thể tồn tại thường hằng vĩnh cửu. Và cái đó Đức Thế Tôn nói là vô ngã.

Chúng con thực tập để có thể thấy được tự tính vô thường và vô ngã của 5 uẩn. Và chúng con nguyện ngoài giờ thiền ngồi, chúng con cũng có thể tiếp tục thực tập để nhìn, để nghe với cái tuệ giác đó tất cả đều là sinh diệt, vô thường nhưng mà vẫn có sự liên tục, sự liên tục đó không phải là một cái ngã.