Con là sự tiếp nối

An cư kiết thu 30/9/2004

 

Download

 

Lạy Đức Thế Tôn!

Trong khi con thở vào, con thấy cha con có mặt trong con. Trong con không phải chỉ có những hình ảnh của cha mà có thực tại của cha. Thực tại của cha đã trao truyền thực tại cho con một cách trọn vẹn, cha đang ngồi với con trong con, con đang nắm tay cha. Và vì con dừng lại được cho nên cha con cũng dừng lại được. Và chúng ta đang thực sự có nhau.

Bạch Đức Thế Tôn! Khi con thở vào, con thấy mẹ trong con. Mẹ không phải chỉ là những hình ảnh mà con cất giữ. Mẹ là thực tại. Con là sự tiếp nối của mẹ, nên con thấy mẹ đang ngồi với con trong con. Con đang nắm tay mẹ, hai mẹ con đang có nhau. Và nhờ con dừng lại được nên mẹ cũng dừng lại được. Và con với mẹ cũng đã an trú trong giây phút hiện tại. Con cũng thấy Thầy của con, con đang ngồi với Thầy con. Nhờ con dừng lại được, nên con thấy Thầy con đang có mặt rõ ràng và hai Thầy trò được ngồi với nhau bất cứ lúc nào con muốn.