Bài học từ khổ đau

An cư kiết thu 09/11/2004

 

Download

 

Kính bạch Đức Thế Tôn!

Người dạy chúng con hãy nhìn sâu vào trong nỗi khổ niềm đau và học hỏi từ những nỗi khổ niềm đau của chúng con. Nỗi khổ niềm đau của chúng con có thể là chiếc thuyền để nuôi chúng con lớn lên trong đời sống tâm linh. Hiểu được nỗi khổ niềm đau bên trong cũng như bên ngoài giúp cho chúng con thấy được đường đi. Là một cá nhân hay là một đoàn thể, là một quốc gia chúng con luôn luôn học được từ những kinh nghiệm của khổ đau.

Làm cha, làm mẹ , làm anh, làm chị hay làm thầy chúng con thường có khuynh hướng sử dụng quyền lực của mình để bắt ép con cháu, con em hay đệ tử của chúng con làm theo ý muốn của chúng con. Vì vậy chúng con gây ra những cái khổ đau. Chúng con biết rằng chỉ có sự truyền thông, chỉ có khả năng truyền đạt lắng nghe và chia sẻ mới có thể chuyển hóa được núi nhận thức trong chúng con và trong những người khác. Và chúng con biết rằng mỗi lần chúng con sử dụng quyền làm anh, làm chị, làm cha, làm mẹ, làm thầy để bắt ép những con em của chúng con thì  chúng con gây ra khổ đau trong lòng họ và trong ngay chúng con.

Trung Quốc là một cường quốc bắt ép những nước nhỏ xung quanh và gây ra khổ đau cho những nước đó cũng như chính bản thân của Trung Quốc. Nước Nga đã từng học được bài học khổ đau từ xâm chiếm Afghanistan, nước Anh cũng vậy và nước Hoa Kì hiện giờ đang khổ đau vì cuộc thế chiến Irac. Khổ đau trong chiến tranh Việt Nam rất là to lớn nhất là khổ đau của người Việt, khổ đau của người Mĩ. Chúng con mong rằng người Hoa Kì đã học được bài học khổ đau của Việt Nam để đừng lặp lại ở nơi khác.

Bạch Đức Thế Tôn giáo lí của Ngài về Tứ Diệu Đế giúp cho chúng con mở mắt và khiến cho chúng con có thể học được từ khổ đau của chúng con để chúng con đừng có lặp lại sai lầm trong quá khứ. Và chúng con có thể đóng góp một phần vào sự thức tỉnh để cho thế giới ngày mai có cơ hội hơn thế giới ngày hôm qua.