Chánh nghiệp

An cư kiết thu 21/11/2004

 

Download

 

Bạch Đức Thế Tôn!

Thực tập chánh nghiệp cũng là một loại hình thức diễn tả cái tâm từ bi của mình, trong con có lòng thương yêu có tâm thương xót, và những gì con làm cần thể hiện được biểu hiện được cái tâm từ bi đó. Trước hết là sự bảo vệ sinh mạng và cố gắng không có bao giờ tàn hại sinh mạng của các loài khác. Đó là sự biểu hiện của tâm từ bi. Thứ hai là sự hiến tặng thì giờ và năng lượng để giúp những người đang khổ mà không phải là là sự tham nhũng, là sự hối lộ, là sự trộm cắp. Thứ ba là hành động để bảo vệ người lớn và trẻ em đừng để cho họ trở thành nạn nhân của sự tà dâm. Và đó là những cái Đức Thế Tôn căn dặn để có thể thực tập được chánh nghiệp. Và con nguyện trong đời sống hàng ngày biểu hiện được lòng từ bi của con qua ba hành động bất sát, bất đạo và bất dâm.