Sợi dây ràng buộc kẹt vào hình thức nghi lễ

An cư kiết thu 07/11/2004

 

Download

 

Kính bạch Đức Thế Tôn!

Ngài đã chỉ cho chúng con thấy sợi dây ràng buộc thứ 10 là sợi dây giới cấm thủ  kiến. Khi mình bị ràng buộc vào nghi lễ, ràng buộc vào những sự kiên cữ cấm đoán,  nó không có chuyên chở được chánh pháp thì mình bị bó buộc bởi những hình thức đó.

Có những cái như là ông bình vôi, như là cái miếu thánh vốn không có tính cách thiêng liêng mà mình gán cho nó một tư cách thiêng liêng để mình kính sợ. Có những câu nói, có những thần chú, vốn không có tính cách thiêng liêng, không có năng lượng của Niệm, Định và Tuệ mà mình gán cho nó cái khả năng có thể làm ra phép lạ, có thể đưa mình tới giải thoát. Có những hành động như là phù phép, chú trợ mình gán cho nó cái khả năng có thể trừ tà, đem lại an lạc sức khỏe. Tất cả những hình thức nghi lễ cấm đoán đó, mình bị kẹt vào thì tức là mình đang bị bó buộc bởi sợi dây thứ 10 là giới cấm thủ kiến.

Chúng con biết rằng nếu không có năng lượng của Niệm, của Định, của Tuệ thì bất cứ một nghi lễ nào, một cấm giới nào cũng trở thành ra một sợi dây ràng buộc. Vì vậy cho nên chúng con không để chúng con bị bó buộc bởi những cái hình thái, những cái ngôn ngữ, những cái thực tập đó thì chúng con thoát khỏi ra sợi dây ràng buộc thứ 10 này.