Ngồi trong giờ phút hiện tại

An cư kiết Thu 12/10/2004

 

Download

 

Bạch Đức Thế Tôn!

đồi Bụt

Cái chỗ mà con đang ngồi đây, hàng chục triệu năm về trước có thể đã có xuất hiện một vị hiền nhân soi sáng cho cuộc đời, hàng triệu sinh linh đã được sinh ra ngay tại chỗ con đang ngồi và hàng triệu sinh linh đã nằm chết ngay tại chỗ này.

Trong giờ phút này con đang ngồi ở chỗ này, con ý thức được con đang có mặt đích thực nơi đây vào trong giờ phút hiện tại. Tâm con bao trùm hết tất cả thời gian quá khứ, hiện tại và tương lai. Tâm con bao trùm hết tất cả tam thiên, đại thiên thế giới. Con biết là đàn con con đang ngồi đây và thực sự có mặt.

Con đang ngồi cho tất cả những người, những sinh vật đã sinh ra tại đây và đã chết ngay tại đây. Con đang ngồi cho những người sẽ sinh ra ngay tại chỗ con ngồi đây trong những triệu năm sắp tới và cho những người sẽ nằm xuống ngay chỗ này để chết đi trong những triêu năm sắp tới.

Và con muốn năm trăm triệu năm về sau, con người cũng sẽ ngồi như con và ý thức được rằng năm trăm triệu năm về trước đã có người đang ngồi ở đây, lấy tâm của mình bao trùm hết tất cả thời gian và không gian và ngồi như một vị giác ngộ. Con đang thở với ý thức đó và con đang thu nhiếp tất cả thời gian vô cùng và không gian vô tận ở trong ý thức minh mẫn của con.