Con đường trung đạo

 

Download

 

Kính bạch Đức Thế Tôn, Ngài đã dạy cho chúng con biết sợi dây ràng buộc thứ bảy là sợi dây biên kiến, biên chấp kiến. Đây là thái độ bị kẹt vào ý niệm đối lập như nghĩ rằng sau khi thân thể này tàn hoại thì tuyệt đối không còn gì nữa cả, đó là đoạn kiến. Hoặc là sau khi thân thể này tàn hoại, mình vẫn trường tồn, đó là thường kiến. Khi bị kẹt vào biên kiến thì mình tin rằng có sanh có diệt, có đến có đi, có một có nhiều, có thường có đoạn. Bạch Đức Thế Tôn, Ngài đã dạy con đường trung đạo để chúng con không bị kẹt vào một trong hai biên kiến đó. Và đây là sợi dây mà chúng con quyết tâm tháo gỡ để chúng con thấy được tự tánh không sinh không diệt, không thường không đoạn, không  tới không đi,  không có không không của vạn pháp.

An cư Kiết Thu 04/11/2010