Đức Thế Tôn đang có mặt

An cư kiết Thu 12/12/2004

 

Download

 

Bạch Đức Thế Tôn!

Đức Thế Tôn có dạy rằng: “Mỗi khi có từ bốn người trở lên tới với nhau, sống với nhau và thực tập theo con đường Giới, Định, Tuệ thì Đức Thế Tôn có mặt ở tại đó”. Chúng con đã tới từ nhiều phương trời khác nhau và chúng con đang sống với nhau như một Tăng thân và đi như một dòng sông. Chúng con biết là Đức Thế Tôn đang có mặt với chúng con và điều này đem cho chúng con rất nhiều hạnh phúc.

Bạch Đức Thế Tôn với con mắt vô tướng, chúng con có thể thấy được sự có mặt của Đức Thế Tôn trong từng giây phút của đời sống hàng ngày. Chúng con nguyện sống như một Tăng thân, đi như một dòng sông, hoạt động chung như một tổ ong để có thể tiếp nối được tuệ giác và tình thương của Đức Thế Tôn. Và chia sẻ sự có mặt của Đức Thế Tôn cho mọi người và mọi loài trên thế giới.

Thở vào, con thấy Tăng thân của con đang thở vào với con. Thở ra con thấy Tăng thân của con đang mỉm cười trong con. Thở vào, con thấy Tăng thân của con đang có hạnh phúc. Thở ra, con thấy Tăng thân của con luôn luôn là hình hài là cơ thể của con.