Buông bỏ tư kiến

 

Download

 

Kính bạch Đức Thế Tôn, Ngài đã dạy cho chúng con biết sợi dây ràng buộc thứ chín là sợi dây kiến thủ. Tức là ôm chặt lấy tư kiến của mình, cho đó là chân lý tuyệt đối mà không tiếp nhận sự thật cao quý hơn. Chúng con biết rằng phần lớn chúng con đều ôm chặt quan điểm, cái thấy của mình và cho đó là sự thật, là tối thượng. Cho nên chúng con trở nên hẹp hòi, đánh mất cơ hội để cho sự thật đi vào và tự tỏa chiếu trong chúng con. Vì vậy chúng con quyết tâm nhìn sâu để hiểu và buông bỏ những kiến thức, quan điểm của mình để có thể tiếp nhận những quan điểm, kiến thức khác và tiếp nhận được phần đúng, phần chánh kiến trong những nhận thức đó. Trong khi lạy xuống, năm vóc sát đất, chúng con nguyện buông bỏ tất cả những gì mà chúng con cho là sở đắc, sở kiến của chúng con. Những tự tánh của thực tại có thể  biểu lộ trong chúng con như mặt trăng được phản chiếu trong nước hồ trong sáng.

An cư Kiết Thu 06/11/2010