Chánh tư duy

An cư kiết thu 18/11/2004

 

Download

 

Kính lạy Đức Thế Tôn!

Ngài dạy rằng khi nào chúng con có chánh kiến, có những cái thấy chính xác về sự thật về cuộc đời thì chúng con sẽ có cơ hội thực tập được chánh tư duy. Chúng con nguyện tư duy như thế nào để những tư tưởng của chúng con không đi ngược lại với sự thật vô thường, vô ngã và tương tức. Chúng con biết rằng tư duy là cơ bản của lời nói và của hành động cho nên chúng con quyết tâm luyện tập chánh tư duy.

Chúng con thực tập sống trong Định, trong đời sống hàng ngày để cho cái thấy vô thường, vô ngã, tương tức và không phân biệt nó được duy trì. Và nhờ đó tư duy của con mới có thể đi đúng vào con đường của chánh kiến được. Khi con nhìn lại con, con nhìn Thầy, con nhìn anh, con nhìn chị, con nhìn em, con phải thấy được vô thường, con phải thấy được vô ngã, con phải thấy được tương tức lúc đó con mới không có kì thị, con mới không có giận hờn và ganh tỵ. Và nhờ đó con mới phát khởi chánh ngữ và chánh nghiệp.

Con xin hứa với Đức Thế Tôn là trong đời sống hàng ngày, con sẽ không phóng tâm ra ngoài, luôn luôn giữ được cái tâm, nắm được cái tâm để có thể nhìn thấy và nghe trong chánh niệm, để có thể tiếp xúc được tự tánh vô thường, vô ngã và tương tức. Có như vậy thì chúng con mới thực tập được chánh tư duy.