Ta có trong nhau

Con và cha mẹ con không phải là hai thực tại riêng biệt

 

thở đi ba mẹ

 

Bạch Đức Thế Tôn, trong khi  thở vào con thấy con và cha mẹ con không phải là hai thực tại riêng biệt.
Vì vậy nên thở vào con thấy cha con đang thở vào, khi  thở ra con thấy cha con đang thở ra.
Cha con thở vào
Cha con thở ra.

Hơi thở vào của cha con đã sâu,
Hơi thở ra của cha con đã chậm.

Mẹ con đang thở vào và mẹ con thấy rất khỏe.
Mẹ con đang thở ra và mẹ con thấy rất nhẹ.

Cha con đang thở vào và buông thư toàn thân.
Cha con đang thở ra và miệng cha con mỉm cười.

Mẹ con đang thở vào và hoàn toàn buông thư toàn thân, cảm thấy thư thái.
Mẹ con đang thở ra và miệng mẹ mỉm cười.

Bạch đức Thế Tôn, thở vào con thấy cha con, mẹ con và con đang an trú trong giây phút hiện tại.
Thở ra, con thấy cha con, mẹ con và con đang cảm thấy giây phút này là giây phút tuyệt vời.

Bạch đức Thế Tôn, Tăng thân con đang thở vào trong con,
Tăng thân con đang thở ra trong con.

Hơi thở vào của Tăng thân đã sâu,
Hơi thở ra của Tăng thân đã chậm.

07.12.2004