Chánh pháp nhiệm mầu

Bạch Đức Thế Tôn niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời của con là được gặp chánh pháp. Gặp được chánh pháp cũng giống như là được gặp Đức Thế Tôn.

 

Download

 

Đầu núi

Bạch Đức Thế Tôn! Niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời của con là được gặp chánh pháp. Gặp được chánh pháp cũng giống như là được gặp Đức Thế Tôn.

Chúng con biết rằng chánh pháp đã được Đức Thế Tôn tuyên thuyết một cách nhiệm mầu, khéo léo. Giáo pháp của Đức Thế Tôn chúng ta phải tìm tới và nhìn thấy tận mắt, giáo pháp đó có thể chứng nghiệm và có hiệu nghiệm ngay trong khi mình thực tập. Giáo pháp đó có công năng đưa chúng ta ra khỏi khổ đau, phiền não và đưa chúng ta tới giải thoát và an lạc. Giáo pháp đó bất cứ người nào, người trí nào cũng có thể tự mình chứng nghiệm và thông đạt.

Có giáo pháp của Đức Thế Tôn chúng ta không còn bơ vơ trong cuộc đời này nữa, đi đâu ở đâu chúng con cũng được bảo vệ. Tự chúng con biết rằng, chúng con đã có một con đường đi và giáo pháp của Đức Thế Tôn là ngọn đuốc soi đường cho chúng con, đem lại cho chúng con an tâm, vững chãi và nhiều hạnh phúc.

28/11/2004