Sám pháp địa xúc

Giới thứ ba – phương pháp cứu chữa cho hiểm hoạ sida trên thế giới.

Khải Bạch

Bạch đức Thế Tôn, con cảm thấy trái tim con rất ấm áp mỗi lần con được thưa chuyện và tâm sự với đức Thế Tôn. Con cảm nhận được sự có mặt của Ngài trong mỗi tế bào của cơ thể con, và con biết rằng Ngài đang nghe tất cả những gì con đang nói với rất nhiều từ bi. Chúng con xin đức Thế Tôn và chư vị Bồ tát mở lòng thương xót và hộ niệm cho chúng con, để chúng con có thể đủ sức chuyển hóa được những trạng huống đen tối của xã hội hiện tại gây nên bởi năng lượng tà dục. Chúng con ý thức rằng, nếu hàng ngày chúng con không thực tập chánh niệm vững vàng trong lĩnh vực tiếp thọ với xúc thực, thì hạt giống dục tình trong chúng con sẽ bị tưới tẩm. Và mỗi khi hạt giống ấy bị tưới tẩm và làm cho năng lượng tà dục phát khởi, thì thân và tâm chúng con không còn được an ổn, chúng con sẽ bị năng lượng ấy thúc đẩy đi tìm sự thỏa mãn tà dục.

Tai họa Sida đang làm tiêu hao hàng triệu sinh mạng mỗi năm. Bất cứ ai trong chúng con nếu không thực tập chánh niệm cũng có thể rơi vào hiểm họa ấy ngay trong chốc lát. Lưỡi hái của thần chết Sida làm rơi rụng hàng trăm ngàn sinh mạng con người trong từng giờ, còn khốc hại hơn những trái bom nguyên tử. Thế giới của chúng con đang bị ngọn lửa của tà dục làm cho bốc cháy.

Bạch đức Thế Tôn, chúng con biết rằng chính Năm giới là phương thuốc cứu chữa cho thế giới ngày nay. Chúng con nguyện thực tập Năm giới hết lòng và chia sẻ sự thực tập này một cách khéo léo với những người xung quanh. Chúng con sẽ làm tất cả những gì với khả năng của chúng con, để đóng góp vào việc ngăn chận bệnh sida không cho lan tràn, để làm vơi bớt khổ đau trên thế giới.

Chúng con cúi xin đức Thế Tôn và đức Bồ tát Quan Thế Âm xót thương, rải xuống trên hành tinh chúng con những giọt nước thanh lương của tình thương lớn. Chúng con biết chỉ có tình thương và ý thức trách nhiệm mới cứu được cho thế giới chúng con.

Địa Xúc

Con xin lạy xuống trước đức Thế Tôn và trước đức Bồ tát Trì Địa. (C)

Con xin được lạy xuống trước Tôn giả Phú Lâu Na, bậc thầy của đức vô úy. (C)