Sám pháp địa xúc

Quán chiếu tương tức để vượt thoát sinh tử

Khải Bạch

Bạch đức Thế Tôn, như đức Thế Tôn đã từngdạy, người đời thường kẹt vào các ý niệm có và không, thường và đoạn. Con biết là ý niệm về một linh hồn bất diệt là một tà kiến, cho nên con đang thực tập quán chiếu để thấy được rằng ý niệm đoạn diệt cũng là một tà kiến khác. Con đã được Thế Tôn dạy rằng không nên để vướng vào một trong hai biên kiến ấy, một bên là thường, một bên là đoạn. Vì thế cho nên con tự nhủ lòng là trong công phu tu tập hàng ngày, con phải dụng công để nhìn thấy cho rõ tính cách không thường không đoạn ngay chính năm uẩn của con và của sự vật quanh con. Tuệ giác vô thường cho con thấy không có gì thật sự được gọi là tồn tại đích thực, không có gì thật sự được gọi là có. Tất cả đều là những biểu hiện. Tuy mầu nhiệm nhưng không có thực thể riêng biệt, không có tự tính riêng biệt, cái này do cái kia mà biểu hiện, cái kia do cái này mà biểu hiện, cái này có mặt trong cái kia và cái kia đang có mặt trong cái này.

Bạch đức Thế Tôn, Ngài đã dày công chỉ bảo, đã nhắc nhở chúng con nhiều lần rằng sự nghiệp cao cả nhất của cuộc đời người tu là sự nghiệp giác ngộ, vậy mà con đã phí bỏ bao nhiêu thì giờ quý hóa của con để theo đuổi những sự nghiệp có tính cách thế gian, đi tìm tiếng khen, đi tìm lợi dưỡng, đi tìm địa vị. Đôi khi con còn tự đặt câu hỏi là sau khi hình hài con tan rã thì con sẽ đi về đâu. Ý thức đó đã giúp cho con có thể sống sâu sắc hơn trong giây phút hiện tại, và con biết con có thể làm hay hơn. Con sẽ vâng lời đức Thế Tôn thực tập quán vô thường, quán duyên khởi, quán không, quán tương tức, để chứng nghiệm được sâu sắc tính cách vô sinh bất diệt, không tới không đi, không có không không, không thường không đoạn của các pháp. Cửa vô sinh đã được Thế Tôn mở rộng, con chỉ cần theo lời chỉ dạy của Thế Tôn để đi vào.

Bạch đức Thế Tôn, mỗi biểu hiện trên trái đất, như một đám mây bay hay một chiếc lá rơi cũng đủ cho con thấy được tự tính không sinh không diệt, không có không không của thực tại mầu nhiệm. Đất Mẹ đã đưa con ra đời một lần thì đất Mẹ sẽ đưa con ra đời muôn vạn lần khác nữa. Mỗi lần con biểu hiện là một lần con trở thành mới tinh và con không cần sợ hãi lo âu về có không, còn mất, thêm bớt và dị đồng nữa. Con biết mục đích tối hậu của người tu là chứng nhập được vô sinh, thoát được vòng sinh tử để đạt tới tự do lớn.

Địa Xúc

Con xin cung kính lạy xuống ba lạy trước đức Thế Tôn, bậc có trí giác chân thực và toàn diện, và trước Tôn giả Ca Chiên Diên để thực tập chánh tư duy và giải thoát khỏi sinh tử. (C)