Sám pháp địa xúc

Bảo hộ hành tinh xanh là tiếp nối sự nghiệp của đức Như Lai

Khải Bạch

Bạch đức Thế Tôn, Ngài là một đứa con của trái đất và Ngài đã chọn trái đất để làm đạo tràng hành đạo của Ngài. Trong quá trình tu tập và giáo hóa, đức Thế Tôn đã đào tạo nên biết bao nhiêu vị Bồ tát có khả năng bảo hộ hành tinh xinh đẹp này. Con nhớ trong hội Pháp Hoa, vào lúc Tùng Địa Dũng Xuất, đức Thế Tôn đã gọi các vị Bồ tát ấy ra trình diện, và hàng trăm ngàn vị đã xuất hiện từ dưới mặt đất. Các vị ấy đã hứa với đức Thế Tôn là sẽ ở lại chăm sóc mãi mãi cho hành tinh này và cũng để nối tiếp sự nghiệp của đức Như Lai.

Bạch đức Thế Tôn, chúng con đã được biểu hiện từ đất Mẹ, chúng con sẽ trở về với đất Mẹ để tiếp tục được biểu hiện hàng triệu lần nữa. Như các vị Bồ tát ấy, chúng con cũng là những đứa con của trái đất, chúng con xin hứa với Ngài rằng chúng con sẽ noi gương các vị Bồ tát, những người anh của chúng con. Chúng con cũng muốn làm những vị Bồ tát nhỏ trong số vô lượng những vị Bồ tát tùng địa dũng xuất. Chúng con cũng muốn góp phần vào việc bảo hộ hành tinh của chúng ta, làm cho hành tinh này trở nên xanh đẹp và mạnh khỏe hơn.

Giờ đây tăng thân của đức Thế Tôn đã có mặt trên hầu hết mọi quốc gia, không những ở châu Á mà ở châu Âu, châu Phi, châu Mỹ và châu Úc. Chúng con xin nguyện cùng ở lại với tăng thân của đức Thế Tôn để tiếp tục sự nghiệp độ sinh của Ngài. Cùng với tăng thân, chúng con làm công việc chuyển rác thành hoa, bảo hộ sự sống và xây dựng Tịnh độ ngay trên mặt đất này. Chúng con biết chất liệu hiểu biết và thương yêu là chất liệu căn bản để xây dựng nên Tịnh độ, cho nên chúng con nguyện là trong mỗi giây phút của cuộc sống hàng ngày chúng con sẽ nỗ lực chế tác chất liệu hiểu biết và thương yêu.

Cùng tăng thân xin nguyện ở lại

Trong cõi đời làm việc độ sinh

Giờ phút này sông núi chứng minh

Cúi xin đức Từ Bi nhiếp thọ.

Địa Xúc

Xin đức Thế Tôn cho chúng con lạy xuống ba lạy làm bền vững thêm lòng cam kết của con đối với đất Mẹ, đối với hành tinh xanh. (C)