Sám pháp địa xúc

Quán tưởng Đức Thế Tôn

Khải Bạch

Kính lạy đức Thế Tôn, con đang tập tiếp xúc với Ngài. Con thấy được Ngài qua hình ảnh của người con trai thành Ca Tỳ La Vệ. Con thấy được Ngài nơi người hành giả đang tu khổ hạnh chốn núi rừng hoặc đang ngồi thiền định vững chãi dưới gốc bồ đề. Con thấy được Ngài qua hình ảnh bậc đạo sư trên núi Linh Thứu và giữa vườn Cấp Cô Độc. Con thấy được Ngài qua hình ảnh của bậc du hóa mà bước chân còn ghi dấu lại trên những vương quốc nằm trên lưu vực sông Hằng. Con cũng thấy được Ngài qua hình ảnh của một bậc thầy già 80 tuổi, đang nằm thị tịch giữa hai cây sa la.

Kính bạch đức Thế Tôn, con biết thể chất đức Thế Tôn rất là khương kiện, Ngài sống tới 80 tuổi, trong khi vào thời đại Ngài chưa có những loại y dược có công năng trị liệu như trong thời đại chúng con. Xin cho con đem hết lòng thành kính lạy xuống, năm vóc sát đất trước hóa thân Thích Ca Mâu Ni của Ngài và cũng xin kính lạy xuống trước đức vua Tịnh Phạn, hoàng hậu Ma-Gia và đất Mẹ. Con rất biết ơn hai vị và đất Mẹ đã sinh ra Thế Tôn, cống hiến cho đời một bậc thầy siêu việt.

Địa Xúc

Một lòng kính lạy đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni, bậc thầy vĩ đại của chúng con. (C)

Một lòng kính lạy đức Thánh Vương Tịnh Phạn, đức Thánh Mẫu Ma-Gia và đất Mẹ. (C)