Thông bạch, đề nghị

Văn thư công cử Giám tự Tổ đình Từ Hiếu