Thông bạch, đề nghị

Tùng hạ tại gia

Cùng tham dự tu tập và chuyển hóa trong khóa tu mùa đông

Như chúng ta đã biết, trong mùa An Cư Kết Đông 2010 – 2011 tại đạo tràng Mai thôn, đã có 176 xuất sĩ và 49 vị cư sĩ kết giới tu học tại đạo tràng. Nhưng cũng có khoảng 60 vị cư sĩ ghi tên “tùng hạ” theo kiểu tại gia. Nghĩa là mỗi ngày những vị này cũng có ngồi thiền, đi thiền, ăn cơm trong chánh niệm và làm việc trong chánh niệm. Nhiều người phải đi làm, nhưng ngoài thời gian đi làm, họ không đi đâu nữa. Họ cũng được nghe mỗi tuần hai pháp thoại và mỗi tuần họ được dự một buổi pháp đàm trực tuyến điện thoại do các sư cô ở thiền đường Hơi Thở Nhẹ (Maison de l’Inspir) chủ trì. Những thiền sinh ở vùng phụ cận Paris thì có thể trực tiếp tới thiền đường tham dự, còn những vị khác thì phải tham dự vào bằng điện thoại (réunion téléphonique).

“Tùng hạ tại gia” là một pháp môn mới, đã diễn ra tại nước Pháp từ ba năm nay. Ở Việt Nam cũng sẽ có khả năng tổ chức tu tập như thế. Xin dịch ra Việt văn một số các thư báo cáo của các thiền sinh “tùng hạ tại gia” để quý vị thân hữu thấy được rằng tu tập theo cách thức này cũng đem lại nhiều chuyển hóa và hạnh phúc.

Thầy Làng Mai

 

__________________________

(60 vị cư sĩ ghi tên “tùng hạ” chỉ là con số ghi tên chính thức, ngoài ra có nhiều vị tự nguyện tham gia. Mùa An Cư 2011-2012 lại về, nhiều vị cư sĩ về Làng đã giao hẹn sẽ cùng nghe pháp thoại và có ngày quán niệm tại nhà khi họ trở về nhà. Theo thông tin mới nhất, năm nay đã có trên 600 vị cư sĩ tại các nước “tùng hạ tại gia” cùng tăng thân)