Thông bạch, đề nghị

Cầu nguyện sức khỏe H.T Giám tự Tổ đình Từ Hiếu

Thông bạch – Cầu nguyện sức khỏe H.T Giám Tự Tổ Đình Từ Hiếu – 22.07.2009

Thông bạch gởi tứ chúng thuộc đạo tràng Mai Thôn
Về việc trì niệm kinh sám cầu nguyện cho sức khỏe của Hòa Thượng Giám Tự Tổ Đình Từ Hiếu

Kính gởi liệt vị Tôn Đức trong Môn Phái Tổ Đình Từ Hiếu.
Kính gởi các vị Viện Chủ, Trú Trì, Giám Tự, Tri Sự các tự viện am thất thuộc Môn Phái Tổ Đình Từ Hiếu
Kính gởi toàn thể nam nữ cư sĩ Phật tử và thân hữu cùng các đạo tràng tu tập thuộc Môn Phái Tổ Đình Từ Hiếu trong và ngoài nước.

 

Tôi vừa được báo tin Hòa Thượng Thích Chí Mậu, Giám Tự Tổ Đình Từ Hiếu trở bệnh nặng: tủy không tái tạo được máu và tim đang bị phù. Tứ chúng thường trú tại Tổ Đình cùng với các y bác sĩ đang tận tâm săn sóc và chữa trị.

Cùng với tứ chúng thường trú tại Tổ Đình, các chùa của Đạo Tràng Mai Thôn cũng đang hết lòng trì niệm kinh sám nhất tâm hộ niệm cho sức khỏe của Hòa Thượng Giám Tự.

Tôi tha thiết kêu gọi liệt vị Tôn Đức cùng toàn thể tứ chúng tại các tự viện am thất và các đạo tràng tu tập thuộc Môn Phái Tổ Đình Từ Hiếu trong và ngoài nước nhất tâm trì niệm: Sám Pháp Địa Xúc, Từ Bi Tam Muội Thủy Sám Pháp và Lương Hoàng Sám Pháp để đồng hộ niệm.

Nguyện nhờ sức gia trì của Tam Bảo trong mười phương và công đức trì niệm của liệt vị mà sức khỏe của Hòa Thượng Giám Tự sớm được phục hồi.

Tôi cũng xin tứ chúng thường trú tại Tổ Đình hết lòng thực tập và tận tâm tận lực cùng nhau săn sóc và chữa trị cho Hòa Thượng.

 

Kính thư

khuondauTNH.png

Niên Trưởng Môn Phái và Trụ Trì Tổ Đình Từ Hiếu