Thông bạch, đề nghị

Thư mời ăn mừng Tổ Đình có Giám tự mới