Khóa tu: “Những người nông dân hạnh phúc sẽ làm thay đổi thế giới”

Từ ngày 12 – 19/6/2015, tại chùa Sơn Hạ – Làng Mai