Khóa tu Khoa học não bộ tại xóm Thượng, Làng Mai, ngày 14.06 – 21.06.2019