Lễ Tự Tứ

 

Tĩnh tọa, Dâng hươngKhai kinh, Tụng Bát Nhã Tâm Kinh

 

Tác Pháp Yết Ma

Thầy Yết Ma:

–         Đại chúng đã tập họp đầy đủ chưa?

Thầy Thủ Chúng:

–         Thưa, đại chúng đã tập họp đầy đủ.

Thầy Yết Ma:

–         Có sự hòa hợp không?

Thầy Thủ Chúng:

–         Thưa, có sự hòa hợp.

Thầy Yết Ma:

–         Đại chúng tập họp hôm nay để làm gì?

Thầy Thủ Chúng:

–         Thưa, đại chúng tập họp hôm nay để thực hiện Yết Ma Tự Tứ cho khóa tu An Cư Kiết Đông năm 2011 và 2012.

Thầy Yết Ma:

–         Xin các vị tôn đức khất sĩ nam và nữ lắng nghe. Hôm nay, ngày mồng 20 tháng 02 năm 2012, là ngày được chọn để làm lễ Tự Tứ cho khóa tu cho khóa An Cư Kiết Đông năm 2011 và 2012 tổ chức tại đạo tràng Mai Thôn. Chúng ta đã tập họp đúng giờ giấc, đại chúng đồng ý sẵn sàng để làm lễ Tự Tứ trong tinh thần hòa hợp, như vậy việc Tự Tứ là hợp pháp.  Đây là lời tác bạch. Bạch như thế, thì phép tác bạch có rõ ràng và đầy đủ hay không?

Đại chúng đáp:

–         Rõ ràng và đầy đủ

Sư Ông ra trước để làm Tự Tứ với các vị trú trì, sau đó các vị trú trì Tự Tứ với Sư Ông. Các vị trú trì quay lại phía đại chúng để nhận Tự Tứ từ đại chúng.

 


Các vị trú trì Tự Tứ với Sư Ông

 

Đại chúng bốn xóm thỉnh cầu Tự Tứ với bốn vị trú trì

Thỉnh cầu Tự Tứ: (cho từng xóm)

(Lạy một lạy, rồi quì thưa).

Xóm Thượng và Sơn Hạ:

–         Xin Thầy lắng nghe cho chúng con.  Hôm nay là ngày Tự Tứ, chúng con các Tỳ kheo, các Sa di và các vị Cận sự nam của chùa Pháp Vân chúng Sơn Thượng và Sơn Hạ cũng xin được Tự Tứ.

Nếu trong ba tháng An Cư Kiết Đông vừa qua, Thầy có thấy, có nghe, hoặc có nghi điều gì về sự thực tập của chúng con thì xin Thầy soi sáng cho chúng con.

 

Xóm Hạ và Xóm Mới:

–         Xin Sư cô lắng nghe cho chúng con. Hôm nay là ngày Tự Tứ, chúng con các Tỳ kheo ni, các Thức xoa ma na, các Sa di ni và các Cận sự nữ của chùa Cam Lộ, Xóm Hạ và chùa Từ Nghiêm, Xóm Mới  cũng xin được Tự Tứ.

Nếu trong ba tháng An Cư Kiết Đông vừa qua, Sư cô có thấy, có nghe, hoặc có nghi điều gì về sự thực tập của chúng con thì xin Sư cô soi sáng cho chúng con.

 

Các vị trú trì  nhận Tự Tứ từ đại chúng.

 

Xóm Thượng và Sơn Hạ:

(Văn soi sáng)

–         Kính thưa các Thầy, các Sư chú và các vị Cận sự,

Trong ba tháng An Cư Kiết Đông vừa qua, các Thầy, các Sư chú và các vị Cận sự đã cố gắng thực tập siêng năng và đã thực hiện đuợc những tiến bộ trên con đường chuyển hóa thân tâm.

Chúng con mong quý vị tiếp tục thực hiện công trình chuyển hóa ấy.  Đại chúng đã từ bi soi sáng để nâng đỡ cho sự thực tập của quý vị.   Mong quý vị tiếp nhận tình thương đó của đại chúng và quán chiếu sâu sắc về những điều đã ghi trong thư soi sáng để có thể đi xa hơn nữa trên con đường lý tưởng của mình.

Chúc quý vị thành công.

 

Xóm Hạ và Xóm Mới:

(Văn soi sáng)

–         Kính thưa các Sư cô và các vị Cận sự nữ,

Trong ba tháng An Cư Kiết Đông vừa qua, các Sư cô và các vị Cận sự nữ đã cố gắng thực tập siêng năng và đã thực hiện đuợc những tiến bộ trên con đường chuyển hóa thân tâm.

Chúng tôi mong quý vị tiếp tục thực hiện công trình chuyển hóa ấy.  Đại chúng đã từ bi soi sáng để nâng đỡ cho sự thực tập của quý vị.  Mong quý vị tiếp nhận tình thương đó của đại chúng và quán chiếu sâu sắc về những điều đã ghi trong thư soi sáng để có thể đi xa hơn nữa trên con đường lý tưởng của mình.

Chúc quý vị thành công.

 

(Văn cảm tạ của bốn vị trú trì)

–         Chúng tôi xin cảm ơn sự soi sáng của Thầy và Đại chúng. Chúng con nguyện sẽ thực tập sâu sắc những điều soi sáng ấy để không phụ tình thương của Thầy và Đại chúng đã dành cho chúng con.

 

(Lạy thêm hai lạy, trở về chỗ ngồi và hồi hướng)