Lễ Đếm Thẻ

Nghi Thức Phát Thẻ và Kiểm Thẻ

Trước Ngày  Đối Thú An Cư

Đại chúng vân tập tại thiền đường

  • Ngồi thiền: 10 phút
  • Dâng hương – Lạy Bụt
  • Khai kinh – Tụng Bát Nhã Tâm Kinh

Tác pháp yết ma:

Duy Na tác bạch: Hôm nay, một ngày trước ngày đối thú an cư, xin phát thẻ để kiểm điểm số lượng Tỳ Kheo/Tỳ Kheo Ni, Thức Xoa Ma Na, Sa di/Sa di ni, và Ưu bà tắc/ Ưu bà di có mặt suốt trong ba tháng an cư. Giờ này, đã được chỉ định là giờ phát thẻ và kiếm điểm số thẻ. Bạch như thế thì phép tác bạch có rõ ràng và đầy đủ hay không?

Đại chúng:  Rõ ràng và đầy đủ.

 

Bốn vị Tỳ Kheo, (Tỳ Kheo Ni) xuất ban trình diện trước Tam Bảo, nghe chuông lạy xuống ba lạy

Bốn vị Tỳ Kheo, (Tỳ Kheo Ni) nâng khay tiến đến trước mặt vị Duy Na

 

Duy Na: Chắp tay đợi vị nâng khay có thẻ tiến tới trước mặt rồi đọc kệ:

 

Hạnh phúc thay được sống

Cùng tăng đoàn an cư

Thẻ này là chứng tích

Chín mươi ngày công phu.       (rồi xá)

 

Vị nâng khay có thẻ tiếng lên bàn Bụt. Đặt khay xuống, lấy một cái thẻ, hai tay nâng lên trán, bạch:

Đây là thẻ đầu, xin dâng lên đức Bổn Sư. Chúng con rất hạnh phúc có đức Bổn Sư cùng an cư với chúng con”.

Bạch xong, đặt thẻ xuống bàn Bụt bằng hai tay. Lạy xuống một lạy, rồi nâng mâm thẻ rút lui, tới chỗ vị Tỳ Kheo Ni có hạ lạp lớn nhất.

Vị nâng khay không có thẻ tiến lên, lạy một lạy, rồi nâng thẻ của Bụt lên, bỏ vào mâm không của mình, lạy  một lạy và rút lui.

Cứ thế, từ Bụt đi đến vị Thượng Tọa có hạ lạp lớn nhất, qua đủ các vị Tỳ Kheo/Tỳ Kheo Ni, rồi qua Thức Xoa Ma Na, rồi qua Sa di/Sa Di Ni, rồi qua các vị Ưu bà tắc/Ưu bà di.

 

 

Thẻ cuối cùng sẽ dâng lên Sứ Giả Giám Trai, chúng con rất hạnh phúc có Sứ giả cùng an cư với chúng con. (Sau đó xá một xá)

Sau đó, bốn vị đếm thẻ trong mâm thu được: bao nhiêu TK/TKN, bao nhiêu TXMN, bao nhiêu SD/SDN và bao nhiêu Ưu bà tắc/Ưu bà di. Cộng thêm thẻ của Bụt và thẻ của Sứ Giả Giám Trai thành ra tổng số là:…….. (nên bó thẻ lại cho khỏi nhầm lẫn). Trở vào thiền đường hai vị công bố:

 

Hai vị Tỳ Kheo/ Tỳ Kheo Ni bạch: (Tiếng Việt và Tiếng Anh)

Hôm nay ngày,…..tháng…..năm…………….,trong kỳ an cư kiết đông này, tại đạo tràng Mai Thôn, chùa Từ Nghiêm số người an cư có tất cả là:…..TKN, ….TXMN,….SDN, và ….Ưu bà di. Cộng lại tất cả là……..vị an trú tu tập miên mật trong 90 ngày. Thêm vào đây là một thẻ của đức Bổn Sư, một thẻ của Sứ Giả Giám Trai và một thẻ của Sư Ông, tổng cộng là……..thẻ. chúng con xin trình để đại chúng biết rõ.

Vị Duy Na: Xin cám ơn đại chúng.(Chuông)

Bị chú: Thẻ từ tiếng phạn Sálakà, phiên âm là Xá la, dịch tiếng Hán là Trù, có nghĩa là: Cái thẻ đếm. Có thể chẻ một ống tre để làm thẻ. Thẻ dài là của TK/TKN, thẻ vừa là là của TXMN, và ngắn hơn là của SD/SDN, ngắn hơn nữa là của cận sự. Nên bỏ thành bốn bó để đừng nhầm lẫn.