Đại Giới Đàn Tình Huynh Đệ

Đạo Tràng Mai Thôn – Plum Village Practice Center

Brotherhood & Sisterhood Great Ordination Ceremony

 

 

Chùa Pháp Vân – Xóm Thượng
Dharma Cloud Temple – Upper Hamlet
Thú Bảy (Saturday) – 25/02/2012

8:30

Tập họp tại Thiền đường Chuyển Hóa
(Gathering at the Transformation Meditation Hall)

9:00

Rước Giới Bản – Ba La Đề Mộc Xoa từ Thiền đường Chuyển Hóa đến thiền đường Nước Tĩnh (Inviting the Pratimoksha in a procession from the Transformation Meditation Hall to the Still Water Meditation Hall)

9:30 – 10:15

Lễ Khai Đàn (Inauguration Ceremony)

10:30

Nghỉ ngơi (Rest)

11:30

Truyền giới Cận Sự (Transmission of the Five Mindfulness Trainings)

13:00

Ăn trưa (Lunch)
Nghỉ trưa (Rest)

15:30

Truyền giới Tiếp Hiện (Transmission of the Order of Interbeing Precepts)

18:00

Trở về lại Xóm của mình và ăn tối (Returning to home hamlet for dinner)

 


 

Chùa Cam Lộ – Xóm Hạ
Dharma Nectar Temple – Lower Hamlet
Chủ Nhật (Sunday) – 26/02/2012

9:00

Tập họp tại Thiền đường Hội Ngàn Sao
(Gathering at the Assembly of Stars Meditation Hall)

9:30

Truyền giới Thức Xoa Ma Na (Transmission of the Siksamana Precepts)

11:30

Thiền Hành (Optional Walking Meditation)

12:30

Ăn trưa (Lunch)
Nghỉ trưa (Rest)

15:00

Lễ Khai Mạc Truyền Đăng và Lễ Truyền Đăng cho 5 vị
(Lamp Transmission Opening & Lamp Transmission for 5 people)

18:00

Trở về lại Xóm của mình và ăn tối (Returning to home hamlet for dinner)

 


 

Chùa Pháp Vân – Xóm Thượng
Dharma Cloud Temple – Upper Hamlet
Thứ Hai (Monday) – 27/02/2012

9:00

Tập họp tại Thiền Đường Nước Tĩnh
(Gathering at the Still Water Meditation Hall)

9:30 – 12:00

Truyền giới Nam Khất Sĩ (Transmission of the Bhikshu Precepts)
*Cư Sĩ thực tập thiền lạy trong Thiền Đường Chuyển Hóa
*(Other practitioners: Touching the Earth practice in the Transformation Meditation Hall)

12:30

Ăn trưa (Lunch)
Nghỉ trưa (Rest)

15:00

Tập họp tại Thiền Đường Nước Tĩnh
(Gathering at the Still Water Meditation Hall)

15:30 – 17:30

Truyền giới Nữ Khất Sĩ (Transmission of the Bhikshuni Precepts)
*Cư Sĩ thực tập pháp đàm
*(Other practitioners: Dharma Discussion in language groups)

18:00

Trở về lại Xóm của mình và ăn tối (Returning to home hamlet for dinner)

 


Chùa Từ Nghiêm – Xóm Mới
Adornment with Loving Kindness Temple – New Hamlet

 

Thứ Ba (Tuesday) – 28/02/2012

9:00

Truyền Đăng (Lamp Transmission)

12:30

Ăn trưa (Lunch) – Nghỉ Trưa (Rest)

15:00

Giáo thọ mới chia sẻ chung
(Panel sharing from Newly ordained Dharma teachers)

18:00

Trở về lại Xóm của mình và ăn tối (Returning to home hamlet for dinner)

 


Chùa Cam Lộ – Xóm Hạ
Dharma Nectar Temple – Lower Hamlet
Thứ Tư (Wednesday) – 29/02/2012

 

9:00

Truyền Đăng (Lamp Transmission)

12:30

Ăn trưa (Lunch) – Nghỉ Trưa (Rest)

15:00

Giáo thọ mới chia sẻ chung
(Panel sharing from Newly ordained Dharma teachers)

18:00

Trở về lại Xóm của mình và ăn tối (Returning to home hamlet for dinner)

 


 

Chùa Từ Nghiêm – Xóm Mới
Adornment with Loving Kindness Temple – New Hamlet
Thứ Năm (Thursday) – 01/03/2012

9:00

Truyền Đăng (Lamp Transmission & Closing Ceremony)
Bế mạc Đại Giới Đàn

11:30

Thiền Hành (Optional : Walking Meditation optional)

12:30

Ăn trưa (Lunch)

14:30

Nghỉ Trưa (Rest)

15:00

Giáo thọ mới chia sẻ chung
(Panel sharing from Newly ordained Dharma teachers)

18:00

Trở về lại Xóm của mình và ăn tối (Returning to home hamlet for dinner)