Việt Nam Phật giáo sử luận

Việt Nam Phật giáo sử luận

Mục Lục

QUYỂN 1

CÙNG BẠN ĐỌC

Chương  I: TRUNG TÂM PHẬT GIÁO LUY LÂU

  • Ba trung tâm Phật giáo đời Hán
  • Nguồn gốc trung tâm Luy Lâu
  • Trung tâm Luy Lâu thành lập sớm hơn các trung tâm Lạc Dương và Bành Thành
  • Trung tâm Lạc Dương
  • Trung tâm Lạc Dương được thành lập do từ trung tâm Bành Thành
  • Nguồn gốc trung tâm Bành Thành

Chương  II: HAI THẾ KỶ ÐẦU

 • Ðạo Phật Giao Châu trong thế kỷ đầu Tây lịch
 • Lý hoặc luận của Mâu tử
 • Kinh Tứ Thập Nhị Chương
 • Học thuật Giao chỉ
 • Những quan niệm căn bản về giáo lý
 • Tinh thần hòa đồng tôn giáo
 • Phá mặc cảm tự tôn về “Trung Quốc”
 • Lão Tử thành Phật ở đất Hồ

Chương  III: KHỞI NGUYÊN CỦA THIỀN HỌC VIỆT NAM

 • Khương Tăng Hội
 • Tư tưởng thiền của Tăng Hội
 • Chi Cương Lương Tiếp
 • Ðạt Ma Ðề Bà và Huệ Thắng
 • Vai trò quan trọng của Tăng Hội tại Kiến Nghiệp
 • Bài Tựa kinh An Ban Thủ Ý

Chương  IV: SÁCH THIỀN UYỂN TẬP ANH VÀ CÁC TÀI LIỆU KHÁC VỀ ÐẠO PHẬT VIỆT NAM ÐỜI ÐƯỜNG

 • Sách Thiền Uyển Tập Anh Ngữ Lục
 • Về tác giả Thiền Uyển Tập Anh
 • Một số các vị tăng sĩ không được Thiền Uyển Tập Anh nhắc tới.

Chương  V: THIỀN PHÁI TỲ NI ÐA LƯU CHI

 • Hành trạng và truyền thừa
 • Bối cảnh tư tưởng của Tì Ni Ða Lưu Chi
 • Siêu việt Ngôn Ngữ Văn Tự
 • Siêu việt Hữu Vô
 • Yếu tố Mật Giáo
 • Sấm vĩ học, phong thủy học và ý thức độc lập quốc gia
 • Tóm lược những đặc tính của thiền phái Tỳ Ni Ða Lưu Chi

 

Chương  VI: THIỀN PHÁI VÔ NGÔN

 • Vô Ngôn Thông và truyền thừa
 • Bối cảnh Thiền học Vô Ngôn Thông
 • Truyền thuyết Nam Tông về lịch sử Thiền
 • Ðốn ngộ và Tâm địa
 • Nguyên tắc vô đắc
 • Sự sử dụng thoại đầu
 • Thiền ngữ và hình ảnh thi ca
 • Ảnh hưởng Tịnh Ðộ Giáo
 • Tóm lược những đặc tính của thiền phái Vô Ngôn Thông

 

Chương  VII: THIỀN PHÁI THẢO ÐƯỜNG

 • Nguồn gốc Thảo Ðường
 • Ảnh hưởng của phái Thảo Ðường

Chương  VIII: TỔNG QUAN VỀ PHẬT GIÁO ÐỜI LÝ (1010 1225)

 • Chân đứng
 • Ðạo Phật và chính trị
 • Ðạo Phật và văn hóa
 • Ðạo Phật và mỹ thuật
 • Ðạo Phật và phong hóa
 • Tăng sĩ, tự viện và kinh điển
 • Vấn đề mê tín

 

Chương  IX: NỀN TẢNG CỦA PHẬT GIÁO ÐỜI TRẦN THIỀN PHÁI YÊN TỬ

 • Nền Phật giáo thống nhất
 • Thiền sư Thường Chiếu
 • Sự quan trọng của Tâm học
 • Ðối tượng chứng đắc
 • Tùy tục
 • Vị tổ khai sơn Yên Tử: Hiện Quang thiền sư (1220)
 • Trúc Lâm quốc sư
 • Ðại Ðăng quốc sư
 • Tiêu Diêu thiền sư

 

Chương  X: TRẦN THÁI TÔNG (1218 1277)

 • Tuổi trẻ và chí nguyện học Ðạo
 • Học hỏi, tu tập và sáng tác
 • Khóa hư lục
 • Thánh Ðăng Lục
 • Trần Triều Thiền Tông Bản Hạnh
 • Nhu yếu tỉnh thức
 • Nhu yếu tinh chuyên
 • Tư tưởng Thiền học
 • Thoại đầu thiền
 • Ảnh hưởng thiền phái Lâm Tế
 • Bốn mươi ba bài tụng cổ

 

Chương  XI: TUỆ TRUNG THƯỢNG SĨ

 • Diện mục Tuệ Trung
 • Hòa quang đồng trần
 • Ðập vỡ thái độ bám víu và khái niệm
 • Ðập phá quan niệm lưỡng nguyên
 • Phá vỡ những vấn đề giả tạo
 • Diệu khúc bản lai tu cử xướng

 

Chương  XII: TRẦN NHÂN TÔNG VÀ THIỀN PHÁI TRÚC LÂM

 • Một ông vua xuất gia
 • Ý nguyện xây dựng một nền hòa bình Chiêm Việt lâu dài
 • Xây dựng một giáo hội mới
 • Tư tưởng Thiền học
 • Những ngày cuối

 

Chương  XIII: THIỀN SƯ PHÁP LOA (1284 1330)

 • Cuộc đời tu học của Pháp Loa
 • Ðại Tạng Kinh Triều Trần
 • Những tác phẩm của Pháp Loa
 • Phát triển giáo hội
 • Yếu tố Mật Giáo trở thành quan trọng
 • Anh Tông và Pháp Loa
 • Tư tưởng Thiền học của Pháp Loa

 

Chương  XIV: THIỀN SƯ HUYỀN QUANG (1254 1334)

 • Về sách Tổ Gia Thực Lục
 • Cuộc đời của Huyền Quang
 • Câu chuyện Thị Bích
 • Huyền Quang và Pháp Loa
 • Nhà thi sĩ
 • Tư tưởng của Huyền Quang
 • Văn Nôm của Huyền Quang
 • Thời hưng thịnh chấm dứt

 

Chương  XV: NHỮNG KHUÔN MẶT PHẬT TỬ KHÁC TRONG ÐỜI TRẦN

 • Trí Viễn thiền sư
 • Thuần Nhất pháp sư
 • Tăng Ðiền đại sư
 • Bảo Phác quốc sư
 • Pháp Cổ thiền sư
 • Huệ Nghiêm thiền sư
 • Bảo Sát thiền sư
 • Viên thiền sư
 • Trí Thông thiền sư
 • Vô Sơn Ông
 • Minh Ðức Chân Nhân
 • Ðức Sơn thiền sư
 • Vương Như Pháp
 • Trần Thánh Tông
 • Trần Minh Tông
 • Bích Phong trưởng lão
 • Sa Môn Thu Tử
 • Lãm Sơn quốc sư
 • Thạch Ðầu và Mật Tạng
 • Tuyên Chân công chúa và Lệ Bảo công chúa
 • Những vị đệ tử
 • Truyền thống yên tử.

 

Chương  XVI: TỔNG QUAN VỀ PHẬT GIÁO ÐỜI TRẦN

 • Chủ lực của văn hóa đời Trần
 • Những vị tăng sĩ ngoại quốc có mặt trong đời Trần
 • Tổ chức giáo hội
 • Vai trò văn hóa và chính trị của Phật giáo đời Trần

 

C PHỤ BẢN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
BẢNG TÊN

 

QUYỂN 2

 

Chương XVII:  SINH HOẠT CỦA TĂNG ÐỒ VÀ CƯ SĨ

 • Tăng sĩ, tự viện và sinh hoạt kinh tế
 • Sinh hoạt trong tự viện
 • Giới pháp
 • An cư kết hạ
 • Tọa thiền, du phương, ứng phú
 • Sinh hoạt của giới tại gia

 

Chương XVIII:  ÐẠO PHẬT TRONG THỜI NHO HỌC ÐỘC TÔN

 • Sự suy yếu của đạo Phật về phương diện lãnh đạo trí thức
 • Thịnh quá  hóa suy
 • Chiến tranh Chiêm Việt
 • Tinh thần độc tôn thay thế tinh thần dung hợp
 • Cái học khoa mục
 • Sự biến dạng của Mật giáo
 • Thói quen ỷ lại vào vua chúa
 • Lương Thế Vinh
 • Thập Giới Cô Hồn Quốc Ngữ Văn
 • Chân Nghiêm và sách Thánh Ðăng Lục

 

Chương XIX:  SỨC SÁNG TẠO CỦA GIỚI PHẬT TỬ ĐẠI CHÚNG

 • Tín ngưỡng của đại chúng
 • Văn học kể hạnh và sự thờ tự thánh tăng
 • Quan Âm Thị Kính
 • Quan Âm Nam Hải
 • Tính cách dân tộc của Quan Âm Thị Kính và Quan Âm Nam Hải

 

 

Chương XX:  SỰ PHỤC HƯNG CỦA MÔN PHÁI TRÚC LÂM

 • Nguyên do của sự Phục Hưng
 • Thiền sư Chuyết Chuyết
 • Thiền sư Minh Hành
 • Chân Nguyên, người có công phục hưng môn phái Trúc Lâm
 • Tư tưởng thiền của Chân Nguyên
 • Những vị đệ tử xuất sắc của Chân Nguyên
 • Công tác trùng san những tác phẩm Phật học Lý Trần

 

Chương XXI:  THIỀN SƯ HƯƠNG HẢI

 • Từ Thiền Tỉnh viện đến đạo tràng Nguyệt Ðường
 • Con người của Hương Hải
 • Tư tưởng thiền của Hương Hải
 • Thơ Nôm của Hương Hải

 

Chương XXII:  THIỀN PHÁI LÂM TẾ VÀ PHẬT GIÁO Ở ÐÀNG TRONG

 • Các thiền sư từ Trung Hoa sang hoằng hóa
 • Môn phái Liễu Quán
 • Dấu chân hoằng hóa tại các vùng đất mới

 

Chương XXIII:  THIỀN PHÁI TÀO ÐỘNG TỚI VIỆT NAM

 • Chủ trương của Tào Ðộng
 • Tào Ðộng ở Ðàng Ngoài
 • Thạch Liêm và Tào Ðộng ở Ðàng Trong
 • Con người của Thạch Liêm
 • Tư tưởng thiền của Thạch Liêm
 • Hưng Long Nguyễn Phúc Chu
 • Thiền Dương Hầu

 

Chương XXIV:  LÝ HỌC VÀ PHẬT GIÁO

 • Thái cực và vô cực; Lý và khí
 • Thái độ tăng sĩ trước sự kích bác của Nho gia
 • Lê Quý Ðôn khuyên Nho gia nên có thái độ cởi mở
 • Ðại Chân Viên Giác Thanh
 • Một tổng hợp Nho Phật độc đáo
 • Một số chủ đề kháC của Trúc Lâm Tông Chỉ Nguyên Thanh
 • Quan niệm thiền của Hải Lượng và các bạn
 • Con người của Hải Lượng
 • Phan Huy Ích và Phan Huy Chú
 • Nguyễn Công Trứ
 • Nguyễn Du

 

Chương XXV:  CÁCH DANH TĂNG ÐỜI NGUYỄN

 • Thiền sư Mật Hoàng
 • Thiền sư Phổ Tịnh
 • Thiền sư Thanh Ðàm
 • Thiền sư Thanh Nguyên
 • Thiền sư An Thiền
 • Thiền sư Nhất Ðịnh
 • Thiền sư Diệu Giác
 • Thiền sư Tịch Truyền
 • Thiền sư Chiếu Khoan
 • Thiền sư Phúc Ðiền
 • Thiền sư Phổ Tịnh
 • Thiền sư Thông Vĩnh
 • Thiền sư Liễu Thông
 • Thiền sư Viên Quang
 • Thiền sư Ðạo Thông
 • Thiền sư Giác Ngộ
 • Thiền sư Cương Kỷ
 • Thiền sư Chí Thành
 • Thiền sư Diệu Nghiêm
 • Thiền sư Viên Ngộ
 • Thiền sư Phước An
 • Thiền sư Liễu Triệt
 • Thiền sư Huyền Khê

CÁC PHỤ BẢN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
BẢNG TÊN

 

QUYỂN 3

 

Chương XXVI:  KHÁI QUÁT VỀ CÔNG CUỘC CHẤN HƯNG TỪ NĂM 1930 ÐẾN 1945

 • Bối cảnh chính trị và văn hóa
 • Hai nhà chí sĩ họ Phan
 • Nhu yếu duy tân
 • Vài nét sơ lược về cuộc vận động chấn hưng
 • Những động cơ của cuộc chấn hưng
 • Các hội Phật giáo đã thực hiện được những gì trong thời gian 19301945

 

Chương XXVII:  THIỀN SƯ KHÁNH HÒA VÀ CÔNG CUỘC VẬN ÐỘNG Ở NAM KỲ

 • Hội Nam Kỳ Nghiên Cứu Phật Học
 • Các thiền sư Bích Liên và Liên Tôn.
 • Hội Lưỡng Xuyên Phật học
 • Thiền sư Pháp Hải và Thiền sư Chí Thành
 • Hội Phật Học Kiêm Tế và tạp chí Tiến Hóa
 • Thiền sư Trí Thiền
 • Thiền sư Thiện Chiếu
 • Tạp chí Pháp Âm và hội tịnh Ðộ Cư sĩ
 • Phật Học Tùng Thư

 

Chương XXVIII:  HỘI AN NAM PHẬT HỌC Ở TRUNG KỲ

 • Thiền sư Giác Tiên
 • Cư sĩ Tâm Minh
 • Chỉnh lý tăng chế và đào tạo tăng tài
 • Thiền sư Mật Khế
 • Khởi nguyên của phong trào Thanh Niên Phật Tử
 • Con người và tư tưởng của Tâm Minh
 • Các vị cao tăng làm rường cột cho phong trào chấn hưng
 • Thiền sư Tâm Tịnh
 • Thiền sư Huệ Pháp
 • Quốc sư Phước Huệ
 • Thiền sư Phổ Huệ
 • Thiền sư Viên Thành và thi phẩm Lược Ước Tùng Sao
 • Thiền sư Ðắc Ân
 • Thiền sư Phước Hậu
 • Thiền sư Tịnh Hạnh
 • Những Trung tâm chấn hưng
 • Ni sư Diên Trường

 

Chương XXIX:  CÔNG CUỘC CHẤN HƯNG PHẬT GIÁO Ở BẮC KỲ

 • Bắc kỳ Phật Giáo Hội
 • Thiền sư Thanh Hạnh
 • Công trình Phật Học
 • Nguyễn Trọng Thuật và chủ trương Nhân Gian Phật Giáo
 • Cư sĩ Thiều Chửu
 • Công tác duy trì và phổ biến nền văn học Phật Giáo cổ điển
 • Lệ Thần Trần Trọng Kim
 • Ưu Thiên Bùi Kỷ
 • Tăng sĩ và công tác xã hội
 • Sơn môn Linh Quang và tạp chí Tiếng Chuông Sớm
 • Thiền sư Thanh Tường
 • Truyền thừa Tào Ðộng theo bia chùa Hồng Phúc

 

Chương XXX:  SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM

 • Phật tử tham gia Cách Mạng
 • Thiền sư Mật Thể
 • Thanh niên Tăng và Cách Mạng
 • Phật tử kêu gọi một tinh thần cởi mở và dung hợp
 • Tăng sĩ và thanh niên Phật tử hy sinh

 

Chương XXXI:  XÂY DỰNG LẠI CÁC CƠ SỞ HÀNH ÐẠO

 • Khuynh hướng tham gia kháng chiến của các tổ chức Phật giáo
 • Ðạo Phật xoa dịu đau thương
 • Phật tử đi tìm một con đường mới

 

Chương XXXII:  CHÙA ẤN QUANG VÀ CHÙA XÁ LỢI Ở NAM VIỆT

 • Phật Học Ðường Nam Việt
 • Giáo Hội Tăng Già Nam Việt
 • Thiền sư Thiện Hòa
 • Thiền sư Hành Trụ
 • Phật Học Ðường Huệ Nghiêm
 • Các Ni Viện Miền Nam
 • Ni sư Diệu Tịnh
 • Ni sư Chí Kiên
 • Ni sư Diệu Ninh
 • Cư sĩ Chánh Trí và Hội Phật Học Nam Việt
 • Lễ Cung Nghênh Xá Lợi Phật Tổ
 • Tư tưởng Phật Học của Chánh Trí

 

Chương XXXIII:  CHÙA LINH QUANG VÀ CHÙA TỪ ÐÀM Ở TRUNG VIỆT

 • Chùa Linh Quang và Sơn Môn Tăng Già ở Trung Việt
 • Thiền sư Mật Nguyện
 • Cư sĩ Chơn An
 • Giới tăng sĩ đứng ra đảm nhiệm guồng máy lãnh đạo
 • Phật Học Ðường Báo Quốc
 • Các Trường tư thục Bồ Ðề
 • Tổ chức Gia Ðình Phật Tử
 • Các cơ sở Tăng Học
 • Ni sư Diệu Hương và Ni Viện Diệu Ðức
 • Những tạp  chí Phật Học
 • Thiền sư Ðôn Hậu.

 

Chương XXXIV:  CHÙA QUÁN SỨ Ở BẮC VIỆT

 • Hội Tăng Ni Chính Lý Bắc Việt
 • Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam và Giáo Hội Tăng Già Toàn Quốc
 • Thiền sư Tuệ Tạng
 • Hội Phật Tử  Việt Nam
 • Thiền sư Tố Liên
 • Thiền sư Trí Ðộ
 • Thiền sư Trí Hải
 • Các Ni Viện Miền Bắc
 • Ni sư Ðàm Soạn

 

Chương XXXV:  CON ÐƯỜNG THỐNG NHẤT

 • Tổng Hội Phật Giáo
 • Vận Ðộng Thống Nhất Thật Sự
 • Xây Dựng Một Nền Phật Giáo Dân Tộc
 • Con Ðường Bất Bạo Ðộng đi tới Hòa Bình, Ðộc Lập và Thống Nhất.
 • Thiền sư Huệ Quang
 • Thiền sư Khánh Anh
 • Phật sự 19561960

 

Chương XXXVI:  THẾ ÐỨNG CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 • Thái độ bất hợp tác của Phật giáo và Ðạo Dụ số 10
 • Ông Ngô Ðình Diệm chấp chính
 • Con đường độc lập đối với các thế lực chính trị tranh chấp

 

Chương XXXVII:  NHỮNG NGUYÊN DO ÐƯA TỚI CUỘC VẬN ÐỘNG CHỐNG ÐỐI CHẾ ÐỘ NGÔ ÐÌNH DIỆM

 • Một cuộc vận động được toàn dân ủng hộ
 • Về chế độ Ngô Ðình Diệm
 • Phật giáo bị chèn ép

 

Chương XXXVIII:  CUỘC VẬN ÐỘNG CHỐNG ÐỐI CHẾ ÐỘ NGÔ ÐÌNH DIỆM

 • Phật Học và Phật giáo
 • Bảo vệ lá cờ năm sắc
 • Vụ tàn sát trước đài Phát Thanh Huế
 • Hoạch định đường lối và phương pháp vận động
 • Ủy Ban Liên Phái Bảo vệ Phật giáo
 • Phát động cuộc vận động
 • Chiến thuật của chính quyền
 • Ủy Ban Liên Bộ
 • Ngọn Lửa Quảng Ðức
 • Thông Cáo Chung
 • Thông Cáo Chung không được thực thi

 

 

Chương XXXIX:  PHẬT TỬ ÐÒI THỰC THI THÔNG CÁO CHUNG

 • Cuộc tuyệt thực tại chùa Xá Lợi
 • Biểu tình diễn hành
 • Tăng Ni bị tạm giam
 • Dư luận quốc tế chấn động
 • Hệ thống  thông tin của Ủy Ban Liên Phái
 • Những thủ đoạn của chính quyền
 • Ngọn lửa Nguyên Hương
 • Kế hoạch nước lũ
 • Ngọn lữa Thanh Tuệ
 • Ngọn lửa Diệu Quang
 • Lệnh Tổng Ðình Công tại Huế
 • Ngọn lửa Tiêu Diêu
 • Giáo chức Ðại Học từ chức
 • Lễ Cầu Siêu tại chùa Xá Lợi
 • Ðòn ác liệt cuối của chính quyền

 

Chương XXXX:  CHÍNH QUYỀN NGÔ ÐÌNH DIỆM SỤP ÐỔ

 • Sinh viên và Học sinh đứng dậy
 • Phật giáo thuần túy
 • Ngọn lửa Quảng Hương
 • Phái đoàn Ðiều Tra Liên Hiệp Quốc tới Sài Gòn
 • Ngọn lửa Thiện Mỹ
 • Cuộc đảo chánh ngày 1.11.1963
 • Vai trò của những cấp chỉ huy trẻ trong quân đội
 • Các tướng lãnh ngờ vực Hoa Kỳ
 • Tiến trình của cuộc đảo chính
 • Chiếc hầm bí mật dưới dinh Gia Long
 • Số phận không may của Tổng thống và ông cố vấn
 • Niềm vui của quần chúng sau ngày đảo chính
 • Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất được thành lập

CÁC PHỤ BẢN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
BẢNG TRA CỨU