Thầy về

Lần này Thầy về Việt Nam

Bao người cảm thấy bình an cõi lòng.

Mấy lâu trông được gặp Thầy,

Nay được diện kiến vô cùng hỷ hoan.

Thầy về đem lại bình an,

Đem nguồn hạnh phúc chứa chan tình người.

Dù cho vật đổi sao dời,

Nhưng lòng quý kính với Người khôn phai.

Thầy là Trưởng Tử Như Lai,

Hoằng dương chánh pháp, trải dài Đông Tây.

Tổ đình Từ Hiếu giờ đây,

Thầy về tĩnh dưỡng những ngày bệnh duyên.

Âu là thâm ý Tổ Tiên

Có Thầy ngồi đó, bình yên Tổ đình.

Chúng con tự mừng cho mình,

Thầy là điểm tựa tinh thần chúng con.

Thành tâm khấn nguyện mười phương,

Chư Phật chư Tổ xót thương hộ trì.

Ni Trưởng Thích Nữ Chân Như Minh