Những giọt không


Mát lòng, nhờ

Những giọt không

Bỗng đâu thuyền đã

Sang sông

Tới bờ !

Cát mềm, bãi vắng

Nguyền xưa…