Luân chuyển tự tại


Theo dòng nước mà bơi, gối lên sóng !

Hãy còn đây

Cả trời cao sông rộng

Nổi hay chìm ?

Bọt nước và cánh chim.